Комп'ютерні науки та інформаційні технології. – 2010. – №663

Permanent URI for this collection

Вісник Національного університету "Львівська політехніка"

У віснику публікуються статті за результатами досліджень з актуальних питань комп’ютерних наук та інформаційних технологій, виконаних професорсько-викладацьким складом Національного університету “Львівська політехніка” та провідними вченими України в галузі проектування архітектури і компонентів комп’ютерних систем, моделювання складних об’єктів, процесів і систем та розробки і використання новітніх інформаційних технологій. Для науковців, викладачів вищих закладів освіти, інженерів, що спеціалізуються у сфері новітніх обчислювальних систем, мереж, комп’ютеризованих засобів розв’язання задач цифрового опрацювання сигналів і зображень, автоматизованого проектування та керування, а також докторантів, аспірантів та студентів старших курсів відповідних спеціальностей та електроприладобудування.

Вісник Національного університету «Львівська політехніка» : [збірник наукових праць] / Міністерство освіти і науки України, Національний університет «Львівська політехніка» – Львів : Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2010 . – № 663: Комп’ютерні науки та інформаційні технології / відповідальний редактор Ю. М. Рашкевич. – 299 с. : іл.

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 47
 • Item
  Метод застосування стандарту ОРС для синтезу систем управління
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2010) Медиковський, М.; Шуневич, О.
  Розглянуто способи взаємодії вбудованих систем з програмним забезпеченням комп’ютера, встановлено переваги застосування стандарту OPC, проаналізовано способи взаємодії OPC-клієнтів із OPC-серверами. Досліджено OPC-сервери і здійснено системний аналіз можливостей щодо симуляції отримання/передачі даних. Some ways of interactions between embedded systems and software of PC, defined benefits of using OPC-standard, analyzed the ways of interactions between OPC-servers and OPC-clients. Investigated OPC-servers and implemented the system analysis of simulation mode for a receiving/sending data.
 • Item
  Непропорційне масштабування зображень методом SEAM CARVING і вибір енергетичних функцій для нього
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2010) Шийка, Ю.; Шувар, Р.
  Розглянуто методи масштабування растрових зображень зі зміною співвідношення сторін. Досліджено метод Seam Carving непропорційного масштабування. Запропоновано методи побудови енергетичних функцій для нього, порівняно результати їх використання. Methods of raster image resizing with change of the aspect ratio are described. Seam Carving method of content aware image resizing is researched. Different methods of calculation of energy functions for Seam Carving are offered, comparison of results of resizing using different energy functions is made.
 • Item
  Оптимізація кластерної структури сенсорної мережі методом імітаційного моделювання
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2010) Кузьмін, О. В.; Головко, В.
  Описано підхід до кластеризації в сенсорних мережах, а також запропоновано імітаційну модель з використанням Any Logic – потужного інструмента для моделювання. На основі побудованої моделі оптимізують кластерну структуру. In this article were described the basics of clustering techniques in Wireless Sensor Network such as topology discovery algorithm and simulation approach for this technique by using Any Logic – a powerful simulation tool. Created model was used for cluster structure optimization.
 • Item
  Метод знаходження оптимальних комбінаторних конфігурацій у вигляді розгалужених в'язанок
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2010) Головко, В.
  який дає змогу перебирати всі можливі варіанти оптимального розподілу чисел для переліку множини чисел натурального ряду. Method for finding combinatorial configurations as branched bundles, which allows enumeration of all possible arrangements of the bundles from the given set of natural numbers are regarded in this paper.
 • Item
  Математичне моделювання туристичних послуг із використанням Internet-технологій
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2010) Крап, Н.; Юзевич, В.
  Запропоновано методику математичного моделювання інформації в сфері туристичних послуг з використанням інформаційно-пошукової системи ТУРИ. The method of mathematical modelling of information in the sphere of tourist services with use of the informatively searching system “TURY” is offered.
 • Item
  Межа Бремермана,системний аналіз і онтологія складності моделей соціотехнічних систем
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2010) Драган, Я.
  Наведено результати системного аналізу моделей соціотехнічних систем, зокрема їхніх стохастичних коливань (ритміки) у вигляді періодично корельованих випадкових процесів, та засобів математичного і програмного забезпечення теоретичного і статистичного аналізу обґрунтованих енергетичною теорією стохастичних сигналів, яка ґрунтується на методах сучасного функціонального аналізу та інноваційних технологій стосовно розглядуваних систем. There are presented the results of system analysis for social and technical systems in particular for their stochastic vibration (rhythmics) models in the form of periodically correlated random processes and also theoretical and practical means for study of this problem, i.e. mathematical and software support grounding in the frame of energy theory of stochastic signals which is an innovation technique under studying of systems in question.
 • Item
  Модель системи"Пласт підземного газосховища- газозбірний пункт"
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2010) Гладун, С.
  Побудовано модель системи “пласт підземного газосховища – газозбірний пункт” з врахуванням залежності тиску від координати та часу в області свердловини. Сформульовано задачі знаходження режимних параметрів роботи газосховища і наведено алгоритми їх розв’язання. In work the constructed model of work of system a layer of underground storehouse of gas - gas gathering station taking into account dependence of pressure on co-ordinate and time in the field of a bore. The problem of a finding of regime parametres of work of a gasholder is set and the resulted algorithms their decision are given.
 • Item
  Дослідження параметрів простору даних при двокаскадній кластеризації
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2010) Мельник, Р.; Тушницький, Р.
  Для зменшення часових затрат при кластеризації даних великих розмірів запропоновано декомпозиційний підхід, що ґрунтується на розбитті простору за координатними осями гіперкубів. Відповідне керування алгоритмом дає змогу об’єднувати кластери – результати з підмножин – у кінцеві за незначними втратами точності. Як приклади практичних даних використані зображення із значними кількостями пікcелів. An approach to reduce algorithmic complexity for clustering of large-scale dataset is considered. The main idea is decomposition of item dataset and space by hypercube coordinates. To join clusters from subsets into the result clusters and to minimize the accuracy losses are the main tasks of the algorithm. Some visual patterns with large pixels numbers as test examples were investigated.
 • Item
  Метод інваріантного вимірювання термоелектричного коефіцієнта Пельтьє
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2010) Юрчик, Г.
  Розглянуто прямий метод інваріантного вимірювання в заданому діапазоні температур коефіцієнта Пельтьє при дослідженні термоелектричних властивостей відомих і заново створюваних речовин та матеріалів. За цим методом використовують принцип структурно-часової надлишковості вимірювальних перетворень, завдяки чому створюються умови інваріантності щодо дії різних дестабілізуючих факторів, здійснюють автокорекцію домінуючих методичних похибок і досягають істотного підвищення точності кінцевого результату вимірювання. The direct method of the invariant measuring is considered in the set range of temperatures of coefficient of Pel't'e at research of thermo-electric properties of the known and anew created matters and materials. Principle of structurally sentinel surplus of measurings transformations is utillized in the offered method, due to what the terms of invariance are created in relation to the action of different destabilizing factors, avtocorection of dominant methodical errors is carried out and the substantial increase of exactness of endpoint of measuring is arrived at.
 • Item
  Ущільнення зображень за допомогою нейроподібних структур моделі геометричних перетворень
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2010) Поліщук, У.; Ткаченко, О.; Цимбал, Ю.
  Розглянуто способи взаємодії вбудованих систем з програмним забезпеченням комп’ютера, встановлено переваги застосування стандарту OPC, проаналізовано способи взаємодії OPC-клієнтів із OPC-серверами. Досліджено OPC-сервери і здійснено системний аналіз можливостей щодо симуляції отримання/передачі даних. Some ways of interactions between embedded systems and software of PC, defined benefits of using OPC-standard, analyzed the ways of interactions between OPC-servers and OPC-clients. Investigated OPC-servers and implemented the system analysis of simulation mode for a receiving/sending data.
 • Item
  Основні критерії вибору мультимедійних колаборативних середовищ з напівжорсткою організацією
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2010) Брунець, І.
  Розглянуто особливості організації колаборативних мультимедійних середовищ у мережі Інтернет. Проаналізовано існуючі рішення та запропоновано математичну модель повнофункціонального вебінара. This paper presents features of organization collaboration multimedia environments via the Internet. Existent decisions are analysed and the mathematical model of fullfunctional webinar is offered.
 • Item
  Шифрування і дешифрування зображень з використанням елементів алгоритму RSA тернарними дробово - лінійними формами
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2010) Ковальчук, А.
  Запропоновано алгоритм шифрування зображень тернарними дробово-лінійними формами з використанням елементів шифрування RSA як найстійкішого до несанкціонованого доступу до сигналів стосовно зображень із строго виділеними контурами. An image encryption algorithm ternary fractional-linear forms using elements of encryption RSA, as the most resistant to unauthorized access to signals for images is strictly dedicated circuits.
 • Item
  Система регіонального колаборативного моніторингу еколого-туристичної ситуації на інфраструктурі інтернету
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2010) Осика, В.; Форкун, Ю.
  Запропоновано підходи до реалізації системи контролю екологічної і туристичної ситуації на інфраструктурі Інтернету. The article offers the approaches to realization the systems of monitoring of ecological and tourist situation on the infrastructure and Internet. The methods of receipt and processing of data are offered, for the subsequent estimations of ecological and tourist position.
 • Item
  Моднлювання нестаціонарних режимів газових мереж
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2010) Сінчук, Ю .; Притула, Н.; Притула, М.
  Запропоновано модель потоку газу через точку з’єднання газотранспортної мережі високого тиску. Виконано просторово-часову дискретизацію цієї моделі. Сформульовано метод знаходження гідродинамічних параметрів нестаціонарних газо-динамічних процесів в мережі. Проаналізовано результати числових експериментів, які підтверджують збіжність методу. The model of a gas stream through connection point of a high pressure gas-transport network is offered. The space-time discretization of the given model is performed. The finding method of hydrodynamic parametres non-stationary gazo-dynamic processes in a network is formulated. The results of numerical experiments is analysed. The solution confirms convergence of the method.
 • Item
  Моделювання інформаційної безпеки корпоративних систем підприємств з використанням теорії ігор і марківських процесів
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2010) Лахно, В .; Петров, А.
  Розглянуто питання моделювання системи захисту інформації, побудованої з використанням теорії ігор і теорії випадкових марківських процесів, за допомогою якої розглядається сукупність проектів систем захисту інформації, розраховуються вірогід- ність здійснення загроз для ресурсів корпоративних інформаційних систем і ризики за кожною загрозою, і на основі цих показників вибирається оптимальний проект. The article deals with the issue of information security modeling system built using game theory and the theory of random Markov process, whereby a set of projects considered information security systems, calculate the probability of threats to corporate information systems resources and risks of each threat, and based on these indicators selected the best project.
 • Item
  Моделювання системи надання туристичних послуг споживачеві на основі спінових моделей Ізінга
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2010) Виклюк, Я.; Іванущак, Н.
  Розроблено модель семантичної мережі, побудовану на основі спінових систем Ізінга, яка дає змогу здійснити оптимальний за вартістю вибір послуг туристичного бізнесу. There is a model of semantic network which based on the spin Ising systems, which allows for the optimal value range services of tourist business.
 • Item
  Моделювання роботи кранів на магістральних газопроводах
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2010) Сінчук, Ю.; Притула, Н.; Притула, М.
  Проаналізовано моделі роботи кранів при їх закритті та відкритті. Робота крану представляється як зміна площі прохідного перетину трубопроводу за часом. Досліджено газодинамічні процеси в області зміни площі перетину та вплив параметрів методу знаходження на його стійкість. Досліджено нестаціонарну модель роботи крану і побудовано різницеву схему, що забезпечує стійке знаходження розподілу параметрів газодинамічних процесів. The models of work of taps is analysed at their closing and opening. Tap operation is represented as change of the area of crossing of the pipeline through passage on time. It is investigated gazo-dynamic processes in the field of change of the crossing area and influence of parametres of a method on its stability. The non-stationary model of еap operation is offered and the difference scheme which provides a finding of distribution of parametres gazodynamic processes is investigated.
 • Item
  Дослідження періодичних коливних процесів шляхом розкладiв Атев-функцiй у числові ряди Тейлора та Фур’є
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2010) Дронюк, І.; Назаркевич, М.; Дронюк, М.
  Знайдено аналітичні розв’язки за допомогою Ateb-функцій для системи диференціальних рівнянь, що описує коливний рух з одним ступенем вільності. Для числового моделювання застосовано розклади Ateb-функцій у ряди Тейлора та Фур’є. Представ- лено алгоритм обчислення періодичних Ateb-функцій за допомогою розкладів у ряди Фур’є. Розроблений метод можна застосувати для числового моделювання руху коливних систем. The analytical solutions are built with the help of Ateb–functions for the system of differential equations, that describes oscillating motion with one degree of freedom. For the numeral design the decomposition in Tylor and Furier rows of Ateb–functions are applied. The algorithm of calculation of periodic Ateb–functions is represented with the help of timetables in the Furier rows. The developed method can be applied for the numeral design of motion of the oscillating systems.
 • Item
  Моделювання теплових режимів у термочутливому кусково-однорідному шарі з чужорідним тепловиділяючим включенням
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2010) Гавриш, В.; Федасюк, Д.
  Розглядається стаціонарна осесиметрична нелінійна задача теплопровідності для кусково-однорідного ізотропного в сенсі теплофізичних властивостей шару з чужорідним циліндричним включенням, що нагрівається внутрішніми джерелами тепла з тепловіддачею. Припускається, що на поверхнях спряження відбувається ідеальний тепловий контакт. Запропонована методика розв’язування цієї задачі та її застосування для трьохелементного шару з конкретною залежністю коефіцієнтів теплопровідності від температури. The steady state axially symmetric nonlinear problem of thermal conduction for piecewise homogeneous isotropic, in the sense of thermophysical properties, layer with foreign cylindrical inclusion which heats at internal thermal source with heat dissipation has been considered. It is supposed that on the contact surface the ideal thermal contact takes place. The methodology of this problem solution and its application for the 3-D layer with the specific dependence of the thermal-conductivity coefficients on temperature has been offered.
 • Item
  Матиматична модель оцінювання впливу комп'терних ігор та геометричних форм на свідомість людини
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2010) Конишева, Н.
  Об’єкт дослідження – різні геометричні форми, зокрема ті, що впливають на свідомість людини. Також об’єктом дослідження є ступіть впливу цих фігур на людину. Мета роботи – дослідження впливу елементів на формування образу й аналіз їх впливу на свідомість людини, зокрема глобальний вплив на мозок людини комп’ютерних ігор. Методи дослідження – було використано три напрями опрацювання даних та результатів: математичний, фізичний, психологічний. Основний метод – математична асоціативна модель. Результати – на основі отриманих даних та результатів математичної моделі було зроблено перші кроки в розкритті питання ігроманії, впливу комп’ютерних ігор на молодь, а також дії форм навколишнього середовища на свідомість. Новизна полягає в тому, що вперше вдалося математично показати та довести існування такого впливу. Крім того, вдалося вирахувати швидкість зациклювання діяльності мозку людини під впливом певних геометричних форм. Objects of study are different geometric shapes, particularly those that have an impact on human consciousness. The purpose of work is the analysis of the impact on human consciousness by pictures and shapes, including the global impact on the human brain by computer games. Methods of investigation lie in three key areas of data processing and results: mathematical, physical, psychological. The basic method is mathematical associative model. With help of the results based on existing data and results of the mathematical model was made first steps in revealing the question of gambling and the impact of computer games on human. The novelty is that it can be mathematically proved the existence of such influence. The significance of the work is extremely promising. A research method that was used may be useful in medicine, mathematics, developing new technologies, perhaps even a step toward understanding the processes of the human brain.