Хімія, технологія речовин та їх застосування. – 2004. – № 497

Permanent URI for this collection

Вісник Національного університету «Львівська політехніка»

У Віснику опубліковані результати досліджень у галузях неорганічної, органічної, фізичної хімії. Розглядаються питання синтезу нових речовин, вивчення кінетики, механізмів реакцій, встановлення оптимальних умов процесів, а також проблеми вдосконалення та інтенсифікації технології, охорони довкілля. Роботи виконані на кафедрах і в науково-дослідних лабораторіях Національного університету «Львівська політехніка» та інших вищих навчальних закладів і організацій України. Для інженерно-технічних працівників, викладачів, аспірантів і студентів, які спеціалізуються в галузях неорганічної, органічної, фізичної та аналітичної хімії, хімічної технології, хімії високомолекулярних сполук, біотехнології, технології будівельних матеріалів, кераміки, процесів та апаратів хімічної промисловості та охорони довкілля.

Вісник Національного університету «Львівська політехніка» : [збірник наукових праць] / Міністерство освіти і науки України, Національний університет «Львівська політехніка». – Львів : Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2004. – № 497 : Хімія, технологія речовин та їх застосування / відповідальний редактор Й. Й. Ятчишин. – 164 с. : іл. – Бібліографія в кінці статей.

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 49
 • Item
  Вплив кислої депозиції, виконаної на основі сірчаної, азотної кислот та їх суміші на ґрунт і розвиток саджанців деяких видів лісових дерев
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2004) Ковальчук, О. З.
  Досліджено плив штучних кислотних дощів на ґрунти і саджанці лісових порід. Influence of handmade aсid rains on the soil and different kind of forest trees.
 • Item
  Вплив газової фази на ефективність вогнегасних аерозолів
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2004) Баланюк, В. М.; Грималюк, Б. Т.; Кіт, Ю. В.; Левуш, С. С.
  Наведено дані з вогнегасної властивості аерозолів та їх порівняння з типовими вогнегасними засобами. Проведено аналіз компонентів, які входять до складу продуктів горіння, та їх вплив на вогнегасні властивості аерозолів, досліджена дія газової фази на горіння. There are described the aerosol means of fire-extinguish in comparison with typical gas extinguishing mean. Besides the content of components of mixture there is made a conclusion about such components of mixture, which have the greatest influence on the fire-extinguish properties of mixture; and it is also shown going out of gas products of burning depending on the initial contents of mixture.
 • Item
  Кінетика екстрагування цільового компонента з поодинокого капіляра в умовах вакуумування системи
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2004) Юрим, М. Ф.; Венгер, Л. О.; Гумницький, Я. М.
  Експериментально досліджено кінетику екстрагування з поодинокого капіляра та порівняно результати дослідів в умовах вакуумування системи та механічного перемішування. Визначено кінетичні коефіцієнти для цього процесу. The kinetics of abstraktion from a solid phase is studied at vacuum operation of a system.
 • Item
  Газохроматографічне визначення оцтового ангідриду в продуктах окиснення ацетальдегіду в оцтовокислому розчині гігантського кластеру Pd561(Phen)60(OAc)180
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2004) Караман, Н. С.; Старчевський, В. Л.
  Розроблено методику газохроматографічного визначення вмісту оцтового ангідриду в продуктах окиснення ацетальдегіду в оцтовокислому розчині гігантського кластеру Pd561(Phen)60(OAc)180 The method of the gas chromatographic analysis has been developed for determination of acetic anhydride in products of oxidation of acetaldehyde in acetic solution of giant cluster Pd561(Phen)60(OAc)180.
 • Item
  Адсорбція діоксиду вуглецю природним цеолітом
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2004) Новак, В.; Майхжак-Куцемба, І.; Гумницький, Я. М.
  Досліджено статику та кінетику адсорбції діоксиду вуглецю природним цеолітом. Визначено вплив температури на адсорбційну здатність цеоліту та коефіцієнти внутрішньої дифузії. It is investigated a statics and kinetics adsorptions of dioxide of carbon by natural zeolite. Influence of temperature on adsorptivity of zeolite and factors of internal diffusion is determined.
 • Item
  Вплив іонів берилію на властивості Fe-Te-Mo-Ox каталізатора в реакції окислювального дегідрування етилбензолу в стирол
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2004) Жизневський, В. М.; Гуменецький, В. В.; Цибух, Р. Д.
  Досліджено вплив концентрації іонів берилію на ефективність Fe–Te–Mo (1:0,85:1) оксидного каталізатора в реакції окиснювального дегідрування етилбензолу до стиролу в проточній установці з імпульсною подачею реакційної суміші і хроматографічним аналізом продуктів реакції. Встановлено вплив концентрації проматора, температури і часу контакту на вихід стиролу. Визначено кращий за виходом стиролу склад каталізатора та оптимальні умови процесу. The influence of the concentracion of berillium ions on the effectivity of Fe-Te-Mo (1:0, 85:1) oxide catalyst in the oxidative dehidration of ethylbenzene to styrene at the continuons plant with the impulse feed of reacting mix and chromatographic analysis of reaction products has been studied. The influence of the promotor concentracion, the temperature and contact time on the styrene yield has been determined. The best catalyst compositions for the styrene yield and the optimal process conditions have been determined.
 • Item
  Одержання естерів з побічних продуктів виробництва адипінової кислоти
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2004) Мельник, С. Р.; Мельник, Ю. Р.; Іващук, О. С.; Миговський, М. Л.; Реутський, В. В.
  Досліджено закономірності процесу естерифікації нижчих дикарбонових кислот (побічних продуктів виробництва адипінової кислоти) спиртовою фракцією відходів окиснення циклогексану. Встановлено оптимальні умови процесу і запропоновано шляхи застосування одержаних естерів. The etherification legalities of the lowest dicarboxylic acids (byproducts of adipic acid) by alcoholic fraction of cyclohexane oxidation wastes are investigated. The optimum conditions of the process have been established and methods of the using esters have been proposed.
 • Item
  Окиснення трет-бутанолу на Fe-Te-MoOx, промотованому барієм
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2004) Іваськів, І. Д.; Гуменецький, В. В.; Бажан, Л. В.
  Досліджено каталізатор на основі Fe-Te-MoOx системи, промотований добавкою ВаCl2, під час газофазного окиснення трет-бутанолу в метакролеїн. Встановлено оптимальний склад каталізатора і оптимальні умови проведення процесу. Fe-Te-MoOx catalyst promoted by BaCl2 in the process of gas-phase oxidation of tret-butanol to metacroleine has been investigated. Optimum composition of the catalyst and optimum conditions of process has been determined.
 • Item
  Кінетика окиснювального дегідрування етилбензолу
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2004) Жизневський, В. М.; Цибух, Р. Д.; Барановська, О .Е.; Гуменецький, В. В.
  Досліджено кінетику одержання стиролу окиснювальним дегідруванням етилбензолу в присутності Fе2ВiМо2ОX каталізатора. The kinetics of styrene obtaining by oxidative dehydrohenation of ethylbenzene at the presense of Fе2ВiМо2ОX catalyst.
 • Item
  Вплив інтервалу дозувань пероксиду ди-трет-бутилу на вихід та фізико-хімічні характеристики нафтополімерних смол
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2004) Дідошак, Р. О.
  Розглянуто встановлення основних закономірностей одержання нафтополімерних смол (НПС). Вивчено вплив концентрації вихідних реагентів і температури процесу на фізико-хімічні характеристики синтезованих НПС. Devoted to establishment of general regulates of obtained petroleum resins (PRs) with unsaturated reagents. The influence of the reagents concentration, temperature and time on the values of physical and chemical characteristics obtained carboxylic PRs have been studied. The major features of the process have been determined.
 • Item
  Зміст до Вісника "Хімія, технологія речовин та їх застосування" № 497
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2004)
 • Item
  Одержання ароматичних нафтополімерних смол у присутності амінопероксидних ініціаторів
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2004) Субтельний, Р. О.; Дзіняк, Б. О.; Кочубей, В. В.
  Розглянуто одержання ароматичних нафтополімерних смол олігомеризацію фракції С9 з використанням синтезованих амінопероксидних ініціаторів. Вивчено термоліз N-заміщених амінопероксидних ініціаторів. The synthesis of aromatic petroleum resins by fraction C9 oligomerization in the presence of aminoperoxide initiators have been described. Thermolisis of N-substitude aminoperoxide initiators have been studied.
 • Item
  Титульний аркуш до Вісника "Хімія, технологія речовин та їх застосування" № 497
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2004)
 • Item
  Вплив краун-ефірів на елементарні стадії процесу окиснення циклогексану
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2004) Реутський, В. В.; Мельник, Ю. Р.; Іващук, О. С.
  На основі експериментальних даних розраховано ефективні константи витрати циклогексану і нагромадження гідропероксиду циклогексилу, циклогексанолу і циклогексанону. Висловлено припущення про можливий вплив добавок до каталізатора на елементарні стадії рідкофазового процесу окиснення циклогексану. On the basis of experimental data the effective constants of an expenditure cyclohexane and accumulation hydroperoxide cyclohexil, cyclohexanol and cyclohexanone are designed. The assumptions of possible influence of the additives to the catalyst on elementary stages of liquid phase process of oxidation cyclohexane are stated.
 • Item
  Нові гетероциклічні сполуки на основі 2,3-дисульфенілхлориду 1,4-нафтохінону
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2004) Стасевич, М. В.; Троценко, С. І.; Нюнькін, Б. Ю.; Плотніков, М. Ю.; Мусянович, Р. Я.; Стадницька, Н. Є.; Новіков, В. П.
  Розроблено метод одержання нових гетероциклів на основі сульфенільних похідних 1,4-нафтохінону взаємодією 2,3-дисульфенілхлориду 1,4-нафтохінону з первинними та біфункціональними амінами. Попереднє комп’ютерне прогнозування показало доцільність пошуку нових сполук цього ряду. The method of new heterocycles on the base of sulfenyl derivatives has been elaborated. The heterocycles were obtained by interaction 2,3-disulfenylchlorido-1,4-naphthoquinone with primary and bifunctional amines. Previous computer prediction has shown that the search of new compounds of this order is perspective.
 • Item
  Безгіпсовий портландцемент – швидкотверднуче в’яжуче для інтенсивних технологій будівництва
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2004) Соболь, Х. С.; Петровська, Н. І.; Терлига, С. Ю.; Дрималик, А. С.
  Показано можливість одержання швидкотверднучих безгіпсових карбонатних портландцементів, модифікованих органо-мінеральними добавками для виробництва сухих будівельних сумішей. A possibility of getting of rapid hardening carbonate gypsum free Portland cements modified by organic-mineral additives for dry-mixtures production is shown in this article.
 • Item
  Використання скляних зламків для одержання повільнодіючих мінеральних добрив
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2004) Козій, О. І.; Колтун, А. О.
  Вивчено розчинність у воді порошків промислових скляних зламків залежно від розміру фракцій і одержаних на їх основі композицій введенням у розтопи селітр. Called will be utillized as a component of compositions for deriving slowly of soluble nitrogenous fertilizers.
 • Item
  Дисперсійна полімеризація стиролу в присутності полівінілпіролідону і оксиду цинку
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2004) Левицький, В. Є.; Сподар, І. Д.; Шибанов, С. В.
  Встановлені основні закономірності полімеризації стиролу в присутності полівінілпіролідону (ПВП) та оксиду цинку. Виявлений взаємозв’язок характеру міжмолекулярних взаємодій в системі ПВП – тверда поверхня з ступенем полімеризації стиролу. General concepts of polymerization styrene in present polyvinylpyrrolidone (PVP) and rigid surface of oxсide zinc have been determined. Connection of intermolecular action in the system of PVP-solid phase with degree of styrene polymerization has been revealed.
 • Item
  Вплив температури нагрівання на процеси масопереносу в зоні контакту покриття – підкладка
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2004) Гивлюд, М. М.; Вахула, О. М.; Топилко, Н. І.
  Проаналізовано математичну модель масопереносу в зоні контакту між покриттям і підкладкою під час нагрівання. The mathematical model mass transfer in a zone of contact between cover and lining for want of heating is analyzed.
 • Item
  Дослідження констант кополімеризації біологічно активних сульфамідних мономерів
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2004) Чуйко, Л. С.; Краюткіна, О. М.
  Визначено і проаналізовано константи кополімеризації (r1 і r2) біологічно активних сульфамідних мономерів різної природи і структури з вінільними мономерами. Показано, що розподіл біологічно активних груп у макромолекулах бінарних кополімерів є досить регулярним. Синтезовані біоцидні кополімери можуть бути використані для створення на їх основі полімерних лікарських препаратів комбінованої дії. The constants of copolymerization (r1 і r2) of biologic active sulfumide monomers of the different nature and structure with vinyl monomers were investigated and analyzed. It was shown, that allocation of biologic active groups in the macromolecules of binary copolymers is enough regular. Synthesized biocide copolymers can be used for the obtaining on their base new polymer medical preparations with combined action.