Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку. – 2006. – Випуск №17

Permanent URI for this collection

Збірник наукових праць

У збірнику наукових праць розглянуто різні аспекти суспільно-політичного розвитку України. Основну увагу приділено аналізові державотворчого процесу, що є серцевиною суспільного і політичного життя після набуття незалежності. Для державних, політичних, громадських діячів, науковців та студентів.

Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку : [збірник наукових праць] / Національна академія наук України, Інститут народознавства, Інститут українознавства імені Івана Крип’якевича, Міністерство освіти і науки України, Національний університет "Львівська політехніка". – Львів : Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2006. – Випуск 17. – 152 с.

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 30
 • Item
  Зміст до збірника "Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку", випуск 17
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2006)
 • Item
  Титульний аркуш до збірника "Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку", випуск 17
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2006)
 • Item
  Передвиборна агітація в Україні та адміністративний ресурс: правові аспекти
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2006) Бучин, Микола
  Проаналізовано значення українського законодавства щодо нейтралізації адміністративного ресурсу під час передвиборної агітації. Також розроблені практичні рекомендації стосовно поліпшення виробничого законодавства України як механізму мінімізації владного впливу на вибори. The role of legislation of Ukraine in neutralization of administrative recourse during elective agitation is analyzed in this article. Also author gave practical recommendation for improvement of elective legislation of Ukrane as mechanism of minimization of power influence on election.
 • Item
  Науково-методологічні аспекти розгляду питання етнополітичного конфлікту в курсі “Політології”
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2006) Гулай, Василь
  Пояснено поняття етнополітичного конфлікту та його структури. Окремо розглядається особливості перебігу та наслідки деяких етнополітичних конфліктів минулого та сьогодення. Автор особливо наголошує на необхідності виховання у студентів толерантності, несприйняття будь-яких форм та способів етнічного насилля. The article unfolds the concept of the ethno-political conflict and its structure. The peculiarities of trend and concequences of some ethno-political conflict of past and today are developed separately. The author particulary directs at the nesessity of bringing-up with the students tolerance, failure to perceive any form and mode of ethnic violence.
 • Item
  З досвіду проведення авторських спецсемінарів при вивченні курсу політології
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2006) Харченко, Вальтер
  Проаналізовано досвід проведення авторського спецсемінару "Політичні режими сучасності та перехід до демократії". The experience of making an autor`s special seminar "Political regimes of the present time and transition to the democracy is analised".
 • Item
  Фактори толерантності у контексті визнання праведності митрополита Андрея Шептицького
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2006) Мирський, Рудольф
  Зроблено спробу означити методологічні підстави і труднощі визнання Яд-Вашемом праведності митрополита Андрея Шептицького. Доведено необхідність урахування масштабності і суперечливості фігури митрополита Андрея, складності його діяльності в умовах специфічного західноукраїнського регіону в період Голокосту і фашистської окупації. Показано істотну роль факторів толерантності в цьому контексті. In the article by prof. R. Mirskiy “Tolerance factors in context of confession of just of Andrei Sheptytsky metropolitan” the attempt to designate methodological grounds and difficulties of confession of Yad-Vashem to just of Andrei Sheptytsky metropolitan does. The author proves to the necessity of consideration of scale and contradiction of metropolitan Andrei, complication of his activity in the conditions of the specific Western-ukrainian region in the period of Holocaust and fascist occupation, figure. Shows a substantial role of tolerance factors in this context.
 • Item
  Нові засоби масової комунікації як чинник розвитку жіночого руху (українські жіночі організації в Інтернеті)
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2006) Олійник, Наталія
  Розглядаються проблеми освоєння новітніх засобів масової інформації жіночими організаціями України. Висвітлено значення Інтернету для становлення демократії та громадянського суспільства. Проаналізовано два аспекти присутності жіночих організацій в Інтернеті: пасивний, або об’єктний та активний, або суб’єктний. Охарактеризовано окремі веб-сайти українських жіночих організацій та партій. This article is dedicated to the problems conserning how the women organizations of Ukraine master the new means of mass media. The significance of Internet for the democratic society formation is presented. Two aspects of existing of women organizations in Internet are analysed, these are passive, objective and active, subjective. Particular web sites of the ukrainian women organizations and parties are characterized.
 • Item
  Республіканська та Демократична партії у політичній системі США: сучасний стан та перспективи розвитку
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2006) Паламаренко, Максим
  Описано дослідження місця та ролі Республіканської та Демократичної партій США в сучасній політичній системі країни. Розглянуті основні чинники історичного, правового та соціального характеру, які призвели до змін в організаційній та функціональній структурі партій в наші дні. На основі аналізу робіт європейських та американських вчених зроблені висновки про майбутні тенденції та перспективи розвитку партій США. The article is dedicated to research role and place of Democratic and Republican parties of USA in modern political system of that country. Main forces of historical, legal and social origin which caused modern changes in organizational and functional structure of the parties in our time are examined. Based on research works of European and American political scientists conclusions made about main trends and prospects of future US parties development.
 • Item
  Національні меншини як суб’єкти етнополітичних відносин у державотворчих процесах в Україні кінця ХХ ст. – початку ХХІ ст.
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2006) Шипка, Наталія
  Досліджені національні меншини в Україні як суб’єкти етнополітичних відносин. На основі порівняльного аналізу законодавства країн Європейського Союзу і України показано рівень відповідності українського законодавства щодо національних меншин європейським стандартам. The article analyses the national of Ukraine minorities as subject of ethnopolitic relations. An attempt to compare state legislations of European Union and Ukraine. At the same time special attention is concentrated on the conformity level ukrainian legislation concerning to the national minorities to europinian standards.
 • Item
  Адміністративий ресурс: контекст теорії демократії
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2006) Тишкун, Юрій
  Розглянуті окремі аспекти теорії демократії, що стосуються політичних виборів як одного з головних чинників практичного забезпечення влади народу. Обґрунтовано висновок про те, що адміністративний ресурс є логічним наслідком функціонування державної бюрократії, яка природно намагається посилити свої політичні позиції за рахунок маніпуляції громадською думкою. In the article viewed some aspects theory of democracy refers to elections as a one of main factors of ensuring practical power of the people. The conclusion is proved, that the administrative resource is a logical result of state bureaucracy functioning. The state bureaucracy naturally tries to reinforced own political positions for the sake of public opinion manipulation.
 • Item
  Імідж Збройних сил України як політико-психологічна категорія
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2006) Ільницька, Уляна
  Описано всебічне дослідження іміджу Армії як політико-психологічної категорії в системі комунікацій Збройних сил України, аналізу його сутності, психологічної природи, висвітленню основних функцій, осмисленню специфіки впливу на масову свідомість. The article is dedicated to thorough investigation of the Army's image as the political and psychological category in the communication system of the Armed Forces of Ukraine, analysis of its essence, psychological nature, elucidation of principal functions, comprehension of the specific character of influence on the mass consciousness.
 • Item
  Регіональні аспекти територіальної цілісності сучасних держав: факторний аналіз
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2006) Кукарцев, Олег
  Досліджені фактори, які впливають на утворення і розвиток регіональної стратифікації держави. Проаналізовано регіональні аспекти територіальної цілісності України та інших держав світу. Акцентується увага на зв’язку чинників регіоналізації з відцентровими тенденціями у сучасних державах світу. The factors influenced on formation and development regional stratification of the state are investigated in the article. The regional aspects of territorial integrity of Ukraine and other states of the world are analyzed. The tie regionalization’s elements with centrifugal tendencies in contemporary states are at the centre of attention.
 • Item
  Українсько-румунський діалог стосовно вирішення територіальних протиріч у контексті євроатлантичної інтеграції
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2006) Черник, Петро
  Сучасна геополітична обстановка в Європі характеризується широкими інтеграційними процесами. Ці процеси є важливими для країн колишнього соцтабору й, безумовно, для України. Для нашої держави є безцінним досвід сусідніх держав у напрямі просування до НАТО. Це особливо важливо у площині вирішення територіальних протиріч. Ця робота висвітлює питання розв’язання територіальних суперечностей між Румунією та Україною в контексті інтеграції Румунії в євроатлантичні структури. The wide integration processes characterize a modern geopolitical situation in Europe. Especially given processes are important for the former social countries and sure for Ukraine. For our state is priceless experience of neighboring states in direction of advancement to NATO. The given lecture is devoted to the question of decision of contradictions of territorial problematic between Romania and Ukraine in the context of integration of Romania in the euro-atlantic structures.
 • Item
  Політична міфотворчість як різновид маніпулювання масовою свідомістю
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2006) Стефанчук, Устина
  Досліджено використання міфологізації в масовій свідомості як основи для впровадження технологій маніпулятивного політичного впливу. Розглянуто найпоширеніші міфологеми та особливості їх використання в українському суспільстві з метою формування в населення певних колективних стереотипних установок та уявлень. The research is devoted to mythologization’s use in public consciousness as a base of the introduction of the technologies of manipulative political influence. The most well spread mythologems and the specialties of their use in Ukrainian society with the aim of forming some collective stereotypical attitudes and opinions are considered.
 • Item
  Особливості становлення транзитології як напряму політичної науки
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2006) Шипунов, Геннадій
  Аналіз актуальних суспільно-політичних перетворень на пострадянському просторі, у тому числі і в Україні, зумовлює необхідність звернення до транзитології – напряму політичної науки, що займається дослідженням переходу типів політичних режимів з одного якісного стану в інший. Враховуючи це, у роботі проаналізовано основні віхи становлення транзитологічного підходу до розуміння суспільно-політичних трансформацій, а також розроблений в його рамках методологічний інструментарій. Analysis of topical social and political transformations on the post-soviet territory, including Ukraine, leads to the necessity of applying to transitology, which is a political study that deals with transition of political regimes from one quality condition to another. Thus this article analyses the main formation landmarks of transitological approach to understanding social and political transformations, also it examines methodological instruments developed within its framework.
 • Item
  Осип Назарук про особливості становлення і розвитку суспільно-політичних організацій України кінця XIX – початку XX ст.
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2006) Зелена, Оксана
  На основі творчої спадщини Осипа Назарука висвітлюється історія виникнення молодіжного руху в Галичині кінця ХІХ – початку ХХ ст., досліджується ідеологічна платформа перших українських партійних організацій, розкриваються особливості взаємовідносин галицьких та наддніпрянських політичних партій періоду Української революції 1917–1920 рр., аналізуються помилки та прорахунки українських політичних сил в боротьбі за державність. На прикладі політичного досвіду О. Назарука визначаються зовнішньополітичні орієнтири України. On the basis of creative Osip Nazarouc’s inheritance history of origin of youth movement in Galichina in the end the ХІХ-th – the beginning of the ХХ-th century is studied, the ideological platform of the first Ukrainian party organizations is explored, special feature of mutual relations of galitsciy and naddnipryansciy political parties in the period of Ukrainian revolution 1917–1920-th are exposed, the mistakes and miscalculations of Ukrainian political forces in the fight for the independense are analysed. On the example of political experience оf O. Nazarouc the foreign policy references of Ukraine are defined.
 • Item
  Еволюція поглядів діячів ОУН 1940–1950-х рр. на політичний режим майбутньої Української держави
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2006) Рибак, Андрій
  Висвітлено офіційну позицію та погляди окремих діячів Організації українських націоналістів на питання форм та принципів формування державної влади та взаємодії останньої з громадянами. Простежуються дві концепції політичного режиму ОУН: починаючи від теорії “націократії”, розробленої в 1930-х роках і завершуючи переходом на демократичні засади формування представницьких органів та декларації безперешкодного функціонування елементів громадянського суспільства. The article lights official position and looks of separate figures of Organization of the Ukrainian nationalists on the question of forms and principles of forming of state authority and co-operation of the last with citizens. An author traced two conceptions of the political mode of OUN: beginning from a theory “natiocracy” developed in 1930th and completing by transition on democratic principles of forming of representative organs and declaration of the unimpeded functioning of elements of civil society.
 • Item
  Кадрова політика у Збройних силах України у світлі нової воєнної доктрини: зміст та характерні особливості
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2006) Сивак, Олександр
  Здійснюється політологічний аналіз реалізації одного з найважливіших аспектів реформування Збройних Сил України – удосконалення кадрової політики. Курс нашої держави на створення сучасної мобільної, професіональної, боєздатної армії вимагає підготовки висококваліфікованих, морально стійких, національно самосвідомих командних, офіцерських кадрів. Зроблено спробу розкрити реальні кроки до реалізації в Україні цього відповідального завдання, зокрема у світлі нової воєнної доктрини. The article carries out political analysis of the improving personnel policy – one of the most important aspect of the Ukrainian Armed Forces reforming. The course of our state aimed at building modern, mobile, professional, combat-ready Army demands the preparation of highly qualified, nationally self-conscious, possessing high moral standards commanding officers. The article attempts to show real steps to the realization of responsible task in Ukraine, in the light of the new military doctrine in particular.
 • Item
  Релігія як чинник впливу на політичне життя України
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2006) Пасічний, Роман
  Аналiзуються мiсце та роль релiгiї в полiтичному життi сучасної України, її вплив на полiтичне життя та трансформацiю пiд впливом полiтичного чинника. Постiйне зростання релiгiйного й полiтичного чинникiв у нинiшньому суспiльствi ставить новi завдання в осмисленнi цих нових явищ та процесiв. Сьогоднi релiгiя помiтно впливає на полiтичне життя нашої країни. Тому проблема релiгiйного чинника в полiтичному процесi в Українi є актуальною та заслуговує на детальне дослiдження. This article is devoted to the analysis of the place and role of religion in modern Ukraine, to its influence on the political process, and on the contrary – the transformation of religious life under the influence of political factor. The gradual increase of political and religious factor in modern man-caused society puts new tasks in interpretation of these new occurrences and processes. Nowadays religion influences on political life of our country very noticeably. That is why the problem of religious factor in political process in Ukraine is very actual and deserves more detailed research.
 • Item
  Релігійний чинник в українському етнодержавотворенні (на прикладі УГКЦ)
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2006) Волинець, Оксана
  На основі аналізу діяльності Української Греко-Католицької Церкви досліджено вплив релігійрелігійного чинника на українське державотворення та національну самоідентифікацію українців. Враховуючи загальний історичний та культурний контекст, з’ясовується генеза, стан та перспективи ролі релігії і Церкви в сучасній Україні. In this essay on the base of activity analysis of Ukrainian Greek Catholic church, the influence of religious factor on the process of Ukrainian state creation and national self-identification, is being researched. The development, the future and the reality of roles of religion and church in the contemporary Ukraine is being worked out of general historical and cultural traditions.