Chemistry & Chemical Technology. – 2017. – Vol. 11, No. 3

Permanent URI for this collection

The scientific-technical journal

It is the scientific-technical journal in English in Ukraine discussing actual problems of chemistry and chemical technology. Compared with other chemical journals Ch&ChT is publishing materials of both theoretical and practical values in such fields as analytical, general organic, physical and inorganic chemistry; chemistry of high molecular compounds; materials science and engineering; chemical kinetics and catalysis; technology of inorganic substances; technology of organic synthesis products; chemical technology of processing of combustible minerals; processes and apparatus of chemical and food productions; biotechnology and ecology.

Chemistry & Chemical Technology : [the scientific-technical journal] / Lviv Polytechnic National University ; editor-in-chief M. Bratychak. – Lviv : Lviv Politechnic Publishing House, 2017. – Volume 11, number 3. – P. 261–396 : ill.

Зміст (том 11, № 3)


261
270
277
285
291
296
301
308
314
319
327
333
344
349
358
365
372
378
383
387
392

Content (Vol. 11, No 3)


261
270
277
285
291
296
301
308
314
319
327
333
344
349
358
365
372
378
383
387
392

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 21
 • Item
  Quaternary pyridinium salts as inhibitors of mild steel biocorrosion
  (Lviv Politechnic Publishing House, 2017-01-20) Kurmakova, Iryna; Bondar, Olena; Polevichenko, Sergey; Demchenko, Nataliya; Chernihiv National T.G. Shevchenko Pedagogical University
  Одержано ряд нових четвертинних солей піридинію з амідним фрагментом та арильними замісниками, які проявляють захисну дію 50,0–97,2% при мікробній корозії низькокарбонової сталі, індукованої сульфат-відновлю- вальними бактеріями родів Desulfovibrio та Desulfomicrobium. Встановлено, що інгібіторні властивості досліджених четвер- тинних солей зумовлені їх впливом на мікробіологічний чинник.
 • Item
  Effect of high gravity wort fermentation parameters on beer flavor profile
  (Lviv Politechnic Publishing House, 2017-01-20) Kosiv, Ruslana; Kharandiuk, Tetiana; Polyuzhyn, Lubov; Palianytsia, Lubov; Berezovska, Natalia; Lviv Polytechnic National University
  Досліджено вплив температури головного бродіння в діапазоні 282–292 К високогустинного пивного сусла концентрацією 14–18 % сухих речовин на смаковий профіль молодого пива, зумовлений вмістом смако-ароматичних речо- вин – побічних продуктів бродіння: ацетальдегіду, віцинальних дікетонів, н-пропанолу, н-бутанолу, ізобутанолу, 2-метил- бутанолу, 3-метил-бутанолу, етилацетату, ізоамілацетату.
 • Item
  Vortex depth analysis in an unbaffled stirred tank with concave blade impeller
  (Lviv Politechnic Publishing House, 2017-01-20) Devi, Thiyam; Kumar, Bimlesh; Department of Civil Engineering, NIT Manipur; Department of Civil Engineering, IIT Guwahati
  Проведені дослідження в неекранованому резервуарі з перемішуванням, обладнаним імпелером з увігну- тими лопатями. Вивчено вплив діаметра робочого колеса (d), діаметру резервуара (D) і глибини зазору робочого колеса (C) на глибину вихорів за різних швидкостей обертання імпелера. Ви- значено, що глибина вихору є більшою, коли робоче колесо зна- ходиться ближче до дна резервуара. Відносна глибина вихору збільшується зі збільшенням діаметра робочого колеса при всіх значеннях глибини зазору робочого колеса при постійному D. Встановлено, що при постійному d і різній глибині зазору робочого колеса чим менший діаметр резервуара, тим більша відносна глибина вихору. Критична швидкість зменшується зі збільшенням C/D і d/D. Розроблено масштабований критерій відносної глибини вихору, дійсний для геометрично подібних умов.
 • Item
  Investigation of molybdate ion sorption on the sorbent from industrial waste
  (Lviv Politechnic Publishing House, 2017-01-20) Vaziyeva, Alisa; Pavlenko, Oksana; Sumy State University; Shostka Institute of Sumy State University
  Описано результати дослідження залежнос- ті сорбції молібдену(VI) від складу спільно висаджених гідрокси- дів (СОГ) заліза і марганцю, значення рН розчинів і сольового фону. Для отримання гідроксидів використовувалися промислові відпадки – залізний купорос FeSO4·7H2O (відпадки виробництва пігментного діоксиду титану) і марганцевий купорос MnSO4·5H2O, отриманий з відпадків виробництва гідрохінону.
 • Item
  Kinetics of schoenite crystallization from the suspension of saturated solution and artificial kainite
  (Lviv Politechnic Publishing House, 2017-01-20) Kostiv, Ivan; Basystyuk, Yaroslava; State Enterprise "Scientific-Research Gallurgi Institute"; Precarpathian National University named after V. Stephanyk
  У лабораторних умовах досліджений процес конверсії каїніту і насиченого після розчинення руди розчину в шеніт за температури 293–333 К протягом 1 год. Встановлено, що найбільший ступінь конверсії досягається за температури 333 К і тривалості 1 год. За допомогою рівняння Арреніуса розрахована «уявна» енергія активації, яка дорівнює 38,8 кДж/моль і вказує на перехідну область перебігу процесу конверсії. Досліджено процес охолодження і конверсії за різної інтенсивності перемішування повітрям. Визначено витрату повітря для досягнення найбільшого ступеня конверсії. Показано, що конверсія каїніту у насиченому розчині в шеніт за температури близько 333 К і наступне охолодження барбо- туванням повітря дає змогу отримати шеніт у простому технологічному процесі без застосування спеціального обладнання із дорогих конструкційних матеріалів.
 • Item
  Stripping voltamperometric determination of heavy metals in honey samples
  (Lviv Politechnic Publishing House, 2017-01-20) Kupchyk, Olena; Chernihiv National Pedagogical University named after T.G.Shevchenko
  Вміст цинку, кадмію, свинцю і міді у різновидах меду визначено методом інверсійної вольт- амперометрії. Пробопідготовка зразків була виконана трьома способами: сухим та мокрим озоленням, а також «мокрою» мінералізацєю і сухим озоленням. Встановлено, що всі методи підготовки проб можна використовувати для руйнування медової матриці, але комбінований метод підготовки зразків є більш ефективним для вилучення йонів важких металів та забезпечує точність визначення. Метод інверсійної вольтамперометрії може бути використаний в практиці кількісного визначення важких металів у зразках меду.
 • Item
  Biofuel characterization and pyrolysis kinetics of ACACIA MANGIUM
  (Lviv Politechnic Publishing House, 2017-01-20) Nyakuma, Bemgba; Oladokun, Olagoke; Institute of Future Energy, Centre for Hydrogen Energy, Universiti Teknologi Malaysia
  Запропоновані практичні рішення для утилізації листя акації мангіум (ЛАМ) і за допомогою термо- хімічної валоризації встановлено його потенціал як твердого біопалива. З використанням елементарного, технічного, калориметричного, термогравіметричного аналізів та методу Кіссінджера досліджені фізико-хімічні, теплові та кінетичні властивості ЛАМ. Показано, що ЛАМ має високий вміст карбону, леткість і вміст зв’язаного карбону, але відносно низький вологовміст і зольність. Визначена теплотворна здатність ЛАМ є вищою у порівнянні з величиною для деревини A. mangium. Крім того, термічний розклад суттєво залежить від температури і швидкості нагріву, хоча результати вказують на необхідність вищих температур для повного перетворення ЛАМ. За допомогою кінетичної моделі Кіссінджера визначено енергію активації і фактор частоти. Показано, що ЛАМ має задовільні біопаливні характеристики і може застосовуватись у біоенергетиці.
 • Item
  Modified polyethersulfone membranes with photocatalytic properties
  (Lviv Politechnic Publishing House, 2017-01-20) Dzhodzhyk, Oleh; Kolesnyk, Iryna; Konovalova, Victoriia; Burban, Anatoliy; National University of Kyiv-Mohyla Academy
  За допомогою електростатичної взаємодії поліелектролітів методом «layer-by-layer» одержані фото- каталітичні мембрани з наночастинками станум(IV) оксиду. Для іммобілізації нанокаталізатору використовувалися полі- електролітні комплекси різної природи. Як позитивно заряд- жений поліелектроліт використовувався поліетиленімін, як негативно заряджені – натрій карбоксиметилцелюлоза, нат- рій альгінат, κ- чи ι-карагінан. Наявність SnO2 на поверхні мембран підтверджена сканувальною електронною мікро- скопією (СЕМ). Утворення комплексів поліелектролітів під- тверджено за допомогою дзета-потенціометрії. Фотока- талітична активність нанокомпозитних мембран оцінена у процесі нанофільтрації молока. Модифікування поліетер- сульфонових мембран поліелектролітними шарами і наночас- тинками SnO2 дало можливість отримати висококонцент- рований ретентат і досягти стабільної продуктивності мембран більше 8 годин.
 • Item
  Preparation and characterization of phenol sorbents based on konjac glucomannan and water-soluble blocked isocyanates
  (Lviv Politechnic Publishing House, 2017-01-20) Didenko, Kateryna; Kozak, Natalia; Klepko, Valerii; Institute of Macromolecular Chemistry NAS of Ukraine
  В роботі синтезовано та охарактеризовано водорозчинні блоковані алкільні і арильні діізоціанати та глікополімери на основі конжак глюкоманану і отриманих блоко- ваних діізоціанатів. Проведено аналіз сорбційної здатності глікополімерів щодо фенолу. Адсорбцію було проведено для оцінки впливу структури ізоціанату, ступеня заміщення гідроксильних груп полісахариду, рН розчину, часу контакту на ефективність видалення фенолу. Для опису ізотерм адсорбції фенолу застосовано моделі Ленгмюра і Фрейндліха й оцінено параметри адсорбції. Значення адсорбційної ємності ва- ріюється від 12,8 мг/г до 25,0 мг/г і залежить від структури ізо- ціанату і ступеню заміщення гідроксильних груп полісахариду. Було показано сприятливий вплив нейтрального і слабколужного середовища на адсорбцію фенолу на глікополімерах.
 • Item
  Change in properties of M-10DM mineral motor oil after its using in the diesel engine
  (Lviv Politechnic Publishing House, 2017-01-20) Hrynyshyn, Oleg; Korchak, Bogdan; Chervinskyy, Taras; Kochubei, Viktoria; Lviv Polytechnic National University
  Вивчено фізико-хімічні властивості та груповий склад свіжої та відпрацьованої мінеральної моторної оливи М-10ДМ для дизельних двигунів. Наведено результати ІЧ-спектроскопічного та дериватографічного досліджень цих олив. За допомогою рентгенофлуоресцентного методу вста- новлено склад неорганічної частини олив. Описано зміни складу і властивостей оливи М-10ДМ до та після експлуатації в двигуні внутрішнього згоряння.
 • Item
  Forming of crude oil mixtures with increased yield of target fractions
  (Lviv Politechnic Publishing House, 2017-01-20) Tertyshna, Olena; Martynenko, Vitalina; Zamikula, Kostyantyn; Topilnytskyy, Petro; Holych, Yurii; State Higher Educational Institution “Ukrainian State Chemical Technological University”; Lviv Polytechnic National University; JSC “Ukrtatnafta”
  Проаналізовано і узагальнено результати дослідження компонентного складу і фізико-хімічних властивостей 5 зразків нафти. Виявлено та встановлено взаємозв’язок між компонентним, структурно-груповим складом та фізико-хімічними характеристиками з метою експресної та достовірної класифікації нафти. Розроблено принцип визначення рецептури та порядку формування нафтових сумішей, які забезпечують максимальний вихід цільових фракцій, що базується на поєднанні методів моделювання, кластерного та статистичного аналізів. Експериментально підтверджено доцільність запропоно- ваного способу формування нафтових сумішей.
 • Item
  Development of low waste technology of water purification from copper ions
  (Lviv Politechnic Publishing House, 2017-01-20) Trokhymenko, Ganna; Gomelya, Mykola; National University of Shipbuilding; National Technical University of Ukraine “KPI”
  Приведено результати досліджень зі ста- білізаційного оброблення води для підживлення водозворотних систем охолодження йонообмінним методом. Вивчено процеси пом’якшення води на сильно- та слабокислотних катіонітах у присутності йонів міді. Визначено залежність ефективності очищення води від міді та її пом’якшення в залежності від форми йоніту та витрат води.
 • Item
  Elemental and mineral composition of ash-slag wastes of Slovianska thermal power plant
  (Lviv Politechnic Publishing House, 2017-01-20) Khobotova, Elina; Ignatenko, Marina; Larin, Vasiliy; Kalmykova, Yulia; Turenko, Anatoly; Kharkiv National Automobile and Highway University
  Визначено елементний, мінеральний і радіонуклідний склад золошлаків Слав’янської ТЕС (Україна). Фракції золошлаків відповідають першому класу радіаційної безпеки. Кількісний оксидний склад наступний: SiO2, Al2O3, Fe2O3, CaO і MgO. Гранулометричні фракції відходів можуть бути рекомендовані як компоненти легких бетонів.
 • Item
  Oleochemical synthesis of sulfanes, their structure and properties
  (Lviv Politechnic Publishing House, 2017-01-20) Bodachivskyi, Iurii; Pop, Grigoriy; Zheleznyi, Leonid; Zubenko, Stepan; Okhrimenko, Mykhailo; Institute of Bioorganic Chemistry and Petrochemistry of the National Academy of Sciences of Ukraine
  Вперше внаслідок послідовної вулканізації алкілових естерів вищих жирних кислот ріпакової олії пероксидом бензоїлу та елементним сульфуром синтезовано олеохімічні сульфани. Методами інструментального аналізу встановлено їх будову і властивості. Показано, що олеохімічні сульфани – комлексні структури різного ступеню зшивання, характеризуються відмінними антиокиснювальними й трибо- логічними властивостями і не викликають корозії міді та сталі зажорстких умов тестування.
 • Item
  The effectiveness of food industry wastewater treatment by means of different kinds of cavitation generators
  (Lviv Politechnic Publishing House, 2017-01-20) Starchevskyy, Volodymyr; Bernatska, Nataliya; Typilo, Iryna; Khomyshyn, Iryna; Lviv Polytechnic National University
  Досліджено ефективність очищення стіч- них вод за допомогою ультразвуку та віброкавітації. Засто- сування віброкавітації дає такий же ефект, як і використання ультразвукової кавітації, але економічно доцільніше використовувати вібраційний низькочастотний кавітатор.
 • Item
  Aphrons obtained from different nonionic surfactants: properties and filtration loss evaluation
  (Lviv Politechnic Publishing House, 2017-01-20) Gomes, Lais; Alves, Bruna; Nunes, Rita de Cassia; Michel, Ricardo; Ribeiro, Ygor; Silva, Flavia da; Spinelli, Luciana; Universidade Federal do Rio de Janeiro, Instituto de Macromoléculas, Laboratório de Macromoléculas e Colóides na Indústria de Petróleo; Universidade Federal do Rio de Janeiro, Instituto de Química, Departamento de Química Analítica; Universidade Federal do Rio de Janeiro, Instituto Alberto Luiz Coimbra de Pós-Graduação e Pesquisa em Engenharia, Programa de Engenharia de Nanotecnologia
  З використанням нейонних ПАР при різному диференціальному тиску одержано афрони. Розподіл бульбашок за розміром проведено за допомогою оптичної мікроскопії з використанням програми FIJI-ImageJ2. Показано, що структура поверхнево-активних речовин впливає на властивості акронів (густину і в’язкість), розподіл за розміром і кількість бульбашок. Визначення фільтраційних втрат про- ведено на основі стандартних специфікацій для бурових роз- чинів Petrobras/Бразилія. Показано, що структура нейоно- генних ПАР має значний вплив на властивості рідин. Для при- готування систем застосовано полі(етиленоксид) з 7 части- нами оксиду етилену, та полі(етиленоксид)-b-полі(пропілен- оксид) з 6 частинами оксиду етилену і 3 – пропіленоксіду.
 • Item
  Rate of components evaporation from sulfuric acid solution during its concentrating in air flow
  (Lviv Politechnic Publishing House, 2017-01-20) Lukashov, Vladimir; Romanko, Sergey; Timofeev, Sergey; Protsenko, Alexander; Shostka Institute of Sumy State University
  Запропоновано методику експерименталь- ного визначення швидкості випаровування компонентів з розчину сульфатної кислоти за її концентруванні у потоці нейтрального газу. За допомогою цієї методики встановлена залежність швидкості випаровування від складу розчину кислоти. Виявлено критичне значення масової частки води у розчині, за якої змінюється характер цієї залежності. Отримано емпіричне рівняння для наближеного розрахунку швидкості випаровування компонентів з розчину кислоти в потік повітря.
 • Item
  Chemical treatment and modification of jute fiber surface
  (Lviv Politechnic Publishing House, 2017-01-20) Amantes, Bruno de Paula; Melo, Renato Pereira de; Neto, Roberto Pinto Cucinelli; Maria de Fatima Vieira Marques; Universidade Federal do Rio de Janeiro, Instituto de Macromoléculas Eloisa Mano, IMA-UFRJ, Cidade Universitária. Av. Horácio Macedo, 2.030. Centro de Tecnologia. Bloco J. Rio de Janeiro. RJ. Brasil.
  Проведені дослідження з джутовим волокном. Для одержання волокна зі зменшеним діаметром і меншою агломерацією та адгезією до полярних полімерів, таких як поліаміди, проведені хімічні процеси очищення, механічної дисперсії в Ultra Turrax та модифікування ізопропоксидом титану (ІПТ), 3-амінопропілтріметок- сисиланом (АПТМС), а також подвійне модифікування ІПТ і AПТМС. За результатами СЕМ встановлено, що після висушування та подрібнення в порошок волокна мають діаметр близько 10 мкм. Встановлено, що волокна, оброблені лугом, гідролізовані кислотою і двічі модифіковані, добре диспергирують у воді. СEM мікрофотографії свідчать, що волокна, модифіковані ІПТ і АПТМС, мають діаметр близько 1 мкм. Результати ЯМР аналізу доводять зниження індексу амплітуди, що супроводжується збільшенням часу релаксації і товщини кристалічних доменів внаслідок видалення лігніну і геміцелюлози. Протилежний ефект спостерігався у випадку хімічного модифікування. Результати ІЧ-Фур'є спектроскопії та рентгенівської дифракції також доводять видалення лігніну і геміцелюлози. Показано, що індекс кристалічності (IК) в джутовому волокні збільшується при видаленні аморфних компонентів, і зменшується у волокнах, модифікованих ІПТ і AПТМС. Результати ТГА вказують на вищу стійкість до термічного розкладання при подвійному модифікуванні волокна.
 • Item
  Tapered bubble column using pseudoplastic non-newtonian liquids – empirical correlation for pressure drop
  (Lviv Politechnic Publishing House, 2017-01-20) Jana, Sumit Kumar; Das, Sudip Kumar; Birla Institute of Technology; University of Calcutta
  Проведені експериментальні дослідження з втрат тиску на тертя в двох конусоподібних барботажних колонах з використанням неньютонівських псевдопластичних рідин. Визначено вплив кута конусності на втрати тиску на тертя. Розроблено емпіричну кореляцію для передбачення втрат тиску в залежності від різних параметрів системи. Встановлено, що кореляція є в межах статистично прий- нятної похибки.
 • Item
  Intrinsic point defects of samarium monosulphide crystals in metal phase
  (Lviv Politechnic Publishing House, 2017-01-20) Horichok, Ihor; Shevchuk, Myroslava; Parashchuk, Taras; Galushchak, Mar’jan; Vasyl Stefanyk Precarpathian National University; Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas
  Досліджено дефектну підсистему крис- талів моносульфіду самарію в металічній фазі з різним відхиленням від стехіометрії. На основі запропонованої моделі дефектної підсистеми встановлено концентраційну залеж- ність густини моносульфіду самарію і визначено темпера- турну залежність лінії солідусу з боку надлишку металу