Динаміка, міцність та проектування машин і приладів. – 2014. – № 788

Permanent URI for this collection

Вісник Національного університету "Львівська політехніка"

У Віснику опубліковано результати науково-дослідних робіт професорсько-викладацького складу Інституту інженерної механіки та транспорту Національного університету “Львівська політехніка” та інших авторів. Розглянуто питання динаміки та міцності елементів машин, приладів і транспортних засобів, а також створення й розрахунку перспективного технологічного устаткування. Призначений для наукових та інженерно-технічних працівників відповідних галузей промисловості.

Вісник Національного університету «Львівська політехніка» : [збірник наукових праць] / Міністерство освіти і науки України, Національний університет «Львівська політехніка». – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2014. – № 788 : Динаміка, міцність та проектування машин і приладів / відповідальний редактор І. В. Кузьо. – 112 с. : іл.

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 19 of 19
 • Item
  Force interaction in the elements of clutch with parallel grooves in driven half sleeve
  (Видавництво Львівської політехніки, 2014) Malaschenko, V. O.; Fedik, V. V.; Borys, A. O.
  На основі попередніх досліджень розроблено досконалішу конструкцію кулькової муфти вільного ходу КМВХ осьової дії для стартерів двигунів внутрішнього згоряння, визначено силову взаємодію та максимальний обертальний момент для випадку, коли пази однієї півмуфти прямі, що спрощує технологію виготовлення. Based on previous research, developed a more advanced design of ball freewheel for starters centerline of internal combustion engines, power-defined interaction for the case with parallel grooves and the maximum torque in a half sleeve, which simplifies manufacturing technology.
 • Item
  Experimental research of the resilient key connections statics
  (Видавництво Львівської політехніки, 2014) Malaschenko, V.; Strilets, O.
  Описано методику експериментальних досліджень статики з’єднань з пружними призматичними шпонками, а саме залежності між їх деформаціями, обертальним моментом і розмірами та зроблено відповідні висновки порівняно з теоретичними дослідженнями. Methods of experimental research of the resilient parallel keyed connections statics are described by showing dependences between their deformations, torque and sizes, and conclusions in comparison with theoretical research are made.
 • Item
  Analysis of power regulation mechanisms of horizontal-axis wind turbines and prospects of their improvement
  (Видавництво Львівської політехніки, 2014) Korendiy, V. M.; Kuzio, I. V.; Vergeles, V. V.
  Проаналізовано основні типи механізмів регулювання потужності горизонтально-осьових вітроустановок малої потужності. З метою підвищення точності регулювання потужності, ефективності й надійності функціонування вітроустановок у широкому діапазоні швидкостей вітру обґрунтовано необхідність подальшого вдосконалення існуючих механізмів регулювання. Розглянуто перспективи створення комбінованих механічних систем, у яких передбачено можливості одночасного повороту й складання лопатей, повороту (або складання) лопатей і виведення вітроколеса з-під вітру. Main types of mechanisms of power regulation of horizontal-axis wind turbines of low power are analyzed. The necessity of further improving of existent regulation mechanisms is motivated for the purpose of increasing of accuracy of power regulation, effectiveness and reliability of wind turbines functioning in wide range of wind speeds. The prospects of creation of combined mechanical systems are considered, where the possibilities of simultaneous blades turning and folding, blades turning (or folding) and wind-wheel deflection out of wind direction are provided.
 • Item
  Determination of vibroparameters in electromechanical driveswith large-sized open gears
  (Видавництво Львівської політехніки, 2014) Kychma, A. O.; Kharchenko, Ye. V.
  Запропонована математична модель для визначення перехідних режимів роботи обертових печей, сушильних барабанів і млинів з урахуванням електромагнітних процесів у асинхронному двигуні, механічних коливань елементів приводного механізму і довгомірної металоконструкції корпуса, а також зношення зубців відкритої зубчатої передачі. Наведено результати числових розрахунків. A mathematical model of determining the transient regimes of operation of rotary furnaces, heating drums, and mills with taking into account electromagnetic processes in asinchronous motor, mechаnical oscillations of elements of drive mechanism, and long-sized metal bodies, as well as wearing of the teeth of an open gearing is suggested. Results of numerical calculation are presented.
 • Item
  Mathematical model of dynamic processes during friction hardening of flat surfaces
  (Видавництво Львівської політехніки, 2014) Gurey, V.; Korendiy, V.; Dmyterko, P.
  Представлена математична модель динамічних процесів, які виникають у разі фрикційного зміцнення плоских поверхонь деталей машин з використанням інструмента з нарізаними поперечними пазами на його робочій частині. The mathematical model of dynamic processes which arise during frictional hardening of the flat surfaces of machine parts using the tool with transverse grooves cut into the working surface is presented.
 • Item
  Застосування методу скінченних інтегральних перетворень у аналізі поперечних коливань важкого каната вантажопідйомного крана
  (Видавництво Львівської політехніки, 2014) Човнюк, Ю.В.; Діктерук, М. Г.; Почка, К. І.
  Наведено метод скінченних інтегральних перетворень для аналізу поперечних коливань важкого каната вантажопідйомного крана. Досліджено вільні та вимушені коливання каната під дією зосередженої та гармонічної сил. The method of final integrated transformations for the analysis of cross fluctuations of a heavy rope of the load-lifting crane is given. The free and compelled fluctuations of a rope under the influence of concentrated and harmonious forces are investigated.
 • Item
  Аналіз напружено-деформованого стану надземної ділянки трубопроводу з урахуванням податливості грунту
  (Видавництво Львівської політехніки, 2014) Харченко, Л. Є.
  Розглянуто результати аналізу напружено-деформованого стану надземної ділянки магістрального трубопроводу, навантаженого силою ваги діагностичного поршня, з урахуванням податливості ґрунту у зонах виходу труби на поверхню. Розрахункову модель трубопроводу прийнято у вигляді трипрогонової балки з защемленими кінцями, крайні ділянки якої спираються на пружну основу типу Вінклера. Алгоритм розрахунку побудовано із застосуванням матричного методу початкових параметрів. Ілюструється вплив податливості ґрунту на деформації труби й на згинальні моменти у її поперечних перерізах. We consider the analysis results of the stress strain state of main gas pipeline underground section. During the analysis we take into account soil compliance in areas, where the pipe goes out on the surface. The estimated model is adopted as a triple section beam with pinched ends, which extreme areas are based on the elastic foundation of Winkler type. Calculation algorithm is constructed using the matrix method of initial parameters. In the calculation example, we illustrate the impact of the soil compliance on pipe deformation as well as on bending moments in its cross section.
 • Item
  Динаміка сипкого середовища у вібросепараторі з вертикальним приводом сит
  (Видавництво Львівської політехніки, 2014) Стоцько, З. А.; Cокіл, Б. І.; Ребот, Д. П.; Топільницький, В. Г.
  Розглянуто динаміку сипкого середовища у вібраційному сепараторі з вертикальним приводом сит. Побудовано рівняння, що описують поперечні коливання сипкого середовища у вібраційному сепараторі. Запропоновано метод визначення випливу зовнішніх чинників на частоту коливання сипкого середовища та побудовано графічні залежності, що описують вплив на частоту коливань сипкого середовища деяких його властивостей та сил збурення. Іn the article the dynamics of loose environment is investigated in vibrating separator with screen’s vertical oscillations. There are constructed the equations which describe the transversal vibrations of loose environments in vibrating separator. The method for determining the impact of external factors on the frequency of loose environment oscillation is proposed and graphical dependencies which describe the dependence of the oscillation frequency on the loose medium's stiffness and strength are built.
 • Item
  Спроможність оптимізації величини сили затягування болтових з’єднань опорно-поворотного пристрою автокранів
  (Видавництво Львівської політехніки, 2014) Сологуб, Б. В.; Федик, В. В.
  Наведено будову та принцип роботи нової конструкції обмежувача обертального моменту для здійснення складання опорно-поворотного пристрою автокранів з оптимальною рівномірністю затягування гайок болтових з’єднань. The structure and principle of work of new construction of terminator of rotatory moment are brought for realization of stowage of support rotary device of truck cranes with optimal evenness of tightening of nuts of screw-bolt connections.
 • Item
  Розрахунок основних параметрів спареної крісельної дороги з перевантажувальним пристроєм
  (Видавництво Львівської політехніки, 2014) Сологуб, Б. В.; Данило, Я. Я.
  Розроблено схему спареної крісельної канатної дороги з перевантажувальним механізмом і різними швидкостями руху крісельної підвіски під час посадки пасажирів і на основній трасі. Отримано залежності для визначення натягу тягово-несного каната, потужності приводу та жорсткості зворотно-витяжного механізму перевантажувального пристрою спареної канатної дороги. Наведено висновки, які можна використати у проектуванні таких доріг і які підвищать їх надійність та комфортабельність під час експлуатації. There has been developed a scheme of paired lift with transshipment mechanism and different speeds of motion lift suspension during the landing of passengers and on the main track. The dependences for determination of tension/pull-rope, power drive and the rigidity of the back-exhaust hood mechanism handling device of the paired lift have been obtained. The findings that can be used in the design of such roads and will improve their reliability and comfort in operation have been presented.
 • Item
  Забезпечення міцності трубопроводів надземних балкових переходів магістрального газопроводу в процесі проведення ремонтно-профілактичних робіт
  (Видавництво Львівської політехніки, 2014) Новіцький, Ю. Я.
  Розглянуто та проаналізовано способи забезпечення міцності трубопроводів надземних балкових переходів магістрального газопроводу великого діаметра (Ду = 1200–1400 мм) в процесі ремонтно-профілактичних робіт на опорах балкових переходів. Приведено теоретичні та експериментальні значення локальних напружень, що виникають в місцях контакту роликів ланцюга з довгомірною циліндричною оболонкою та проаналізовано вплив конструктивних елементів підйомника на міцність трубопроводу. There have been considered and analyzed ways to ensure the safety of pipelines above ground gully crossings of main gas pipeline of large diameter (D = 1200–1400 mm) in the process of repair and maintenance work on support beam crossings. There are presented theoretical and experimental values of local stresses arising from the contact of the rollers of the chain of long cylindrical shell and the influence of structural elements of the lift on the strength of the pipeline.
 • Item
  Енергетична ефективність системи електростартерного пуску автомобільних двигунів
  (Видавництво Львівської політехніки, 2014) Нємий С. В.; Бритковський, В. М.
  Розглянуто енергетичну ефективність сучасних систем електростартерного пуску автомобільних двигунів у аспектах коефіцієнта корисної дії системи щодо використання хімічної енергії пального та експлуатаційних витрат пального. The energetic efficiency of modern systems of electric starter start-up vehicle engines in the aspects of the efficiency of the system for the use of the chemical energy of fuel consumption and maintenance costs is considered.
 • Item
  Обґрунтування конструкції та моделювання роботи резонансного двомасового вібростола з інерційним приводом
  (Видавництво Львівської політехніки, 2014) Ланець, О. С.; Гурський, В. М.; Ланець, О. В.; Шпак, Я. В.
  Розроблено та змодельовано двомасовий резонансний вібростіл з інерційним приводом. Наведено аналітичні залежності для встановлення параметрів коливальної системи, що забезпечують робочі білярезонансні режими роботи. Складено математичну модель такої машини та проаналізовано рух її коливальних мас та маси дебалансу в усталених режимах роботи. In the article two-masses resonance vibratory table with an inertia drive is developed and modelled. The analytical dependences for calculation of parameters of mechanical oscillating system, which provide the working near resonances mode of behavior, are presented. The mathematical model of such machine is made and motion of its oscillating masses and unbalanced mass in steady-state behavior of work is analysed.
 • Item
  Порівняльний аналіз будови та експлуатаційних властивостей електронно керованої муфти “Халдекс” п’ятого покоління
  (Видавництво Львівської політехніки, 2014) Кіндрацький, Б. І.; Пелещишин, О. Ю.
  Проведено порівняльний аналіз сучасних конструкцій розподілу потужності у повнопривідних автомобілях. На прикладі порівняння електронно керованих муфт “Халдекс” п’ятого і четвертого поколінь показано, що муфта п’ятого покоління є найперспективнішою для застосування в автомобілях. Обґрунтовано потребу в створенні методу багатокритеріального синтезу такої системи з метою забезпечення оптимальних її властивостей. A comparative analysis of current structures of power distribution in all-wheel drive cars has been carried out. For example, the comparison of electronically-driven Haldex clutches of the fourth and fifth generations shows that coupling of the fifth generation is the most promising for use in automobiles. The need for a method of multi-synthesis of such a system to ensure its optimum properties has been proven.
 • Item
  Числовий параметричний синтез міжрезонансної віброударної системи
  (Видавництво Львівської політехніки, 2014) Гурський, В. М.; Ланець, О. С.
  Розв’язано задачу числового параметричного синтезу міжрезонансної віброударної системи на основі розв’язання системи нелінійних диференціальних рівнянь, з пошуком максимального значення пришвидшення робочої маси та з обмеженням на власні частоти коливань системи. Здійснено порівняльну оцінку гармонійної та синтезованої віброударної системи з урахуванням обмежень на рух коливальних мас, зокрема на досягнення системою потрібних технологічних показників та із забезпеченням умови функціонування приводу. The article solves the task of numeral self-reactance synthesis of the interresonance vibroshock system by calculation of the systems of nonlinear differential equations, with the calculation of the maximal value of acceleration of working mass and with limitation of the system own frequencies. The comparative estimation of the harmonious and synthesized vibroshock system is carried out taking into account limits on the motion of swaying masses, in particular on the system achievement of the necessary technological indexes and with providing its drive functioning.
 • Item
  Комп’ютерне моделювання напружено-деформованого стану елементів опорно-поворотного пристрою автокранів
  (Видавництво Львівської політехніки, 2014) Гелетій, В. М.; Новіцький, Я.М.; Федик, В. В.
  Проведено аналіз напружено-деформованого стану елементів опорно-поворотного пристрою автокранів. Дослідження дають необхідну інформацію для адекватного скінченноелементного моделювання як контактної взаємодії роликів, так і деформацій кілець опорно-поворотних пристроїв автокранів і дослідження впливу ряду геометричних параметрів на їх несучу здатність. The analysis of contact of elements of turning support of truck cranes is conducted. The conducted researches give necessary information for the adequate finite-elements design of contact of elements of turning support of truck cranes. Influence of geometrical parameters is investigated on their bearing strength.
 • Item
  Механіка і Львівська політехніка
  (Видавництво Львівської політехніки, 2014) Кузьо, І. В.
  До 170-річчя Національного університету “Львівська політехніка” та 140-річчя підготовки у ньому інженерів-механіків.