Комп'ютерні системи та мережі. – 2002. – № 463

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 21
 • Item
  Багатоканальна комп'ютерна система імпедансної плетизмографії
  (Національний університет "Львівська політехніка" , кафедра "Електронні обчислювальні машини", 2002) Гаврилюк, М.О.; Хома, В.В.
  Описано трирівневу структуру та принцип дії багатоканальної комп'ютерної реографічної системи. Для підвищення завадостійкості застосовано відповідні алгоритми цифрового оброблення вимірювальних сигналів. Ідентифікацію та оброблення реограм запропоновано здійснювати в частотній, а не у часовій області. The three-level structure and principle of operation of the multi-channel computer rheograph system are described. For increase of noise stability the corresponding algorithms of digital measuring signal processing are applied. The rheograms identification and processing are offered to realize in frequency domain, and not as usually in time field.
 • Item
  Дослідження характеристик контролера доступу до багатоблокової пам'яті
  (Національний університет "Львівська політехніка" , кафедра "Електронні обчислювальні машини", 2002) Дунець, Б.Р.; Мельник, А.О.
  Запропоновано нарощувану архітектуру контролера доступу до багатоблокової пам'яті для безконфліктного доступу процесорів багатопроцесорної системи до блоків спільної пам'яті. Визначено основні характеристики та їх залежність від вхідних значень параметризації. The scalable architecture of Multiblock RAM Access Controller is proposed. Controller is intended for performing conflict-free access of microprocessors to blocks of shared memory. Main controller characteristics and its relation with parameters of scaling are determined.
 • Item
  Особливості методів виконання операцій над нечіткими даними
  (Національний університет "Львівська політехніка" , кафедра "Електронні обчислювальні машини", 2002) Березко, Л.О.; Троценко, В.В
  Пропонується аналіз особливостей методів виконання операцій над нечіткими даними, що дозволяє обгрунтувати вибір необхідного методу при побудові комп'ютерних діагностичних систем. Here is proposed an analysis of the peculiarities of the methods of performing operations with the fuzzy data, that enables sudstantiating the choise of the necessary method during the constructing of the computer diagnostic systems.
 • Item
  Моделі колективної поведінки вимірювальних агентів
  (Національний університет "Львівська політехніка" , кафедра "Електронні обчислювальні машини", 2002) Бочкарьов, О.Ю.; Голембо, В.А.
  Розглядаються підходи до вирішення проблеми моделювання розподілених вимірювально-обчислювальних систем з використанням сучасних досягнень теорії колективної поведінки. Наводиться постановка задачі розподілених вимірювань в термінаї теорії колективної поведінки. Розглядаються близькі за змістом до розподілених вимірювань моделі колективної поведінки та обговорюються їх недоліки. Запропоновано інтерполяційну та ентропійну моделі колективної поведінки вимірювальних агентів. Approaches to solving problems of modelling destributed measuring-processing systems using modern achievements of cooperative behaviour theory are considered. Problem of destributed measurements is stated in terms of cooperative behaviour theory. Cooperative behaviour models close to destributed measurements and their drawbacks are considered. Interpolational and entropic models of measurement agent cooperative behaviour are introduced.
 • Item
  Вирішення задачі механічного врівноваження колективом мобільних агентів
  (Національний університет "Львівська політехніка" , кафедра "Електронні обчислювальні машини", 2002) Бочкарьов, О.Ю.
  Сформульована задача механічного врівноваження в рамках теорії колективної поведінки, зокрема наведена її змістовна інтерпретація та розглянуті різні варіанти задач. Розглянуті алгоритми врівноважуючих інтелектуальних агентів: централізований, випадковий, педантичний алгоритми, алгоритми на основі цілеспрямованих автоматів (learning automata) та алгоритми на основі навчання з підкріпленням (reinforcement learning). Обговорюються результати чисельного моделювання розглянутих алгоритмів та робляться висновки щодо підтвердження основних принципів теорії колективної поведінки. Problem of mechanical equilibrium in framework of cooperative behavior theory is stated including the problem practical meaning and problem types' discussions. Algorithms of balancing intelligent agents are considered including centralized, probabilistic, pedantic algorithms, algorithms based on learning automata and algorithms based on reinforcement learning. Results of these algorithms numerical simulation are considered. Correctness of basic principles of cooperative behavior theory is stated on the basis of simulation results.
 • Item
  Особливості контролю частоти в АСДУ енергооб'єктами
  (Національний університет "Львівська політехніка" , кафедра "Електронні обчислювальні машини", 2002) Дороніна, О.М.; Лавров, Г.М.; Хомич, С.В.
  Розглянуто особливості вимірювання частоти в АСДУ енергооб'єктами способами безпосередньої оцінки частоти та звернення періоду. Проаналізовано інтерполяційні способи зниження похибки визначення частоти та періоду. This paper presents the features of the frequency measuring by the methods of the frequency direct valuation and period conversion in the Dispatcher Control Automated Systems. There are analysed the methods of the frequency and period measuring error decrease.
 • Item
  Цифровий кварцовий термометр з аналоговими органами для його юстування
  (Національний університет "Львівська політехніка" , кафедра "Електронні обчислювальні машини", 2002) Голембо, В.А.; Котляров, В.Л.; Ольшевська, Л.В.
  Описується принцип дії і схема цифрового кварцового термометру, для юстування якого застосовуються аналогові регулюючі вузли (змінні резистори), що дозволяє просто виконувати операції встановлення нуля і калібровки приладу. Operation concert and diagram for digital guartz thermometer with analogous controller nodes (alternative resistances) allowing for simple zero-setting and device calibration is described.
 • Item
  Особливості дослідження та оцінки метрологічних характеристик телекомплексів контролю енергооб'єктів
  (Національний університет "Львівська політехніка" , кафедра "Електронні обчислювальні машини", 2002) Дороніна, О.М.; Лавров, Г.М.; Хомич, С.В.
  Розглянуто особливості визначення метрологічних характеристик телекомплексів контролю енергооб'єктів за допомогою розрахунково-експериментальних методів та імітаційного моделювання. Проаналізовано методи тестування процесорних систем телекомплексів. This paper presents the features of the determination of the metrological characterictics of the power systems control telecomplexes by the experimental methods and computer modeling. There are analysed the the telecomplexes processors testing methods.
 • Item
  Технологія проектування ядер комп'ютерних пристроїв
  (Національний університет "Львівська політехніка" , кафедра "Електронні обчислювальні машини", 2002) Мельник, А.О.; Мельник, В.А.
  Описано технологію проектування ядер комп'ютерних пристроїв - новий підхід до проектвання комп'ютерних засобів. Сформульовано переваги використання ядер комп'ютерних пристроїв, переваги та недоліки синтезу ядер програмованих та апаратно-орієнтованих комп'ютерних пристроїв. Описано концепцію параметризації та конфігурування моделей апаратно-орієнтованих комп'ютерних пристроїв, а також методика, етапи та засоби проектування ядер комп'ютерних пристроїв. A technology of IP cores design – a new approach of computer facilities design – is described at the paper. The advantages of IP cores, also advantages and disadvantages of programmable and hardware-oriented computer facilities are formulated. A concept of hardware-oriented IP cores parameterization and configuration, method, stages and tools of IP cores design are described.
 • Item
  Багатофункціональний оптичний давач
  (Національний університет "Львівська політехніка" , кафедра "Електронні обчислювальні машини", 2002) Кремінь, В.Т.; Міюшкович, Є.Г.
  Запропоновано принцип побудови високочутливого, завадостійкого універсального оптичного давача на базі реконфігурованого процесора PSoC фірми Cypress MicroSystems. Давач призначений для використання в системах промислової автоматики, побутовій техніці, охоронних системах. The high-sensitivity, noise-resistant optical sensor is proposed. The sensor heart is reconfigurable processor PSoC from Cypress MicroSystems. The sensor can be used in industrial applications, home appliances and security systems.
 • Item
  Історичний аспект складності алгоритму
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2002) Черкаський, М. В.; Мітьков, В. С.
  Розглядається історія розвитку понять "алгоритм" і "складність". Аналізується складність алгоритму Евкліда. Показано значення робіт аль-Хорезмі. Описані арифметичні алгоритми аль-Хорезмі. Висловлюється думка про надзвичайний вплив робіт аль-Хорезмі на європейський ренесанс. The histores of development of such notion as "algorytm" and "compliting". The compliting of Evclid’s algorythm is beeing analazed. The importance of al- Horezmi’s works are showed. The arithmetic algorytms of al-Horezmi are described. The idea that al-Horezmi’s works had influenced the european renesanse great is claimed.
 • Item
  Сенсорна діагностична мережа стаціонарного відділення клінічної лікарні
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2002) Хомуляк, М. О.
  Запропоновано структуру сенсорної діагностичної мережі стаціонарного відділення клінічної лікарні, описано апаратну реалізацію та розглянуто питання розширення її функціональних можливостей. The structure of the diagnostic sensor net for stationary department of clinical hospital is proposed. Hardware realization of proposed sensor net is discribed. The problems of sensor net functionality increase is considered.
 • Item
  Модель інтенсивностей дорожньо-транспортних пригод із врахуванням вікових особливостей водіїв, потоку автомобілів та геомагнітного поля
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2002) Сопільник, Л. І.
  Запропоновано математична модель залежності інтенсивності дорожньо-транспортних пригод від вікових особливостей водіїв, потоку автомобілів та геомагнітного поля. In the article the mathematical model of relation of quantity of road transport incidents from age of the driver is conveyed.
 • Item
  Покращення характеристик реографів при використанні багатоканальних сигма–дельта АЦП
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2002) Совин, Я. Р.
  Проаналізовано можливості і перспективи використання сигма - дельта АЦП в реографах. На прикладі типової структури реографа показано переваги від застосування АЦП даного типу. Запропоновано нову структуру каналу реографа з покращеними характеристиками. The sigma – delta of a ADC in reographs is analysed possibilities and perspectives of use. On an example of a typical structure of a reograph is shown advantages for want of application of a ADC yes of a type. It is offered a new structure of a reograph, which possesses the improved performances.
 • Item
  Зміст до Вісника "Комп'ютерні системи та мережі" № 463
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2002)
 • Item
  Підсистема визначення координат об’єкта системи технічного зору інтелектуального робота
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2002) Пуйда, В. Я.
  Проаналізовано можливості і перспективи використання сигма - дельта АЦП в реографах. На прикладі типової структури реографа показано переваги від застосування АЦП даного типу. Запропоновано нову структуру каналу реографа з покращеними характеристиками. The sigma – delta of a ADC in reographs is analysed possibilities and perspectives of use. On an example of a typical structure of a reograph is shown advantages for want of application of a ADC yes of a type. It is offered a new structure of a reograph, which possesses the improved performances.
 • Item
  Розподілена багатомашинна система керування телекомунікаційними засобами
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2002) Парамуд, Я. С.; Гусар, В. М.
  Запропоновано структуру та узагальнений алгоритм роботу розподіленої багатомашинної коп'ютерної системи керування, яка може використовуватися в галузі телекомунікації. Порівняно із централізованою архітектурою спрощується реконфігурування, зростає надійність та зменшуються початкові інвестиції при інсталяції нової системи. Structure and general algorythm of the distributed multicomputer control system which could be used in the telecom systems are proposed in the article. Comparing to the centralised architecture, better system reliability, reconfiguration capabilities and economic figures for new installations were achieved.
 • Item
  Використання адаптивної дискретизації при цифро-аналоговому перетворенні сигналів
  (Видавництво Львівської політехніки, 2002) Паньків, Р. С.
  Розглянуті основні принципи виконання цифро-аналогового перетворення вихідних сигналів із врахуванням дискретності кодів миттєвих значень сигналів, що генеруються, а також змінної, яка відповідаєтривалості часових параметрів. Описано методику підвищення точності відтворення форми сигналів, що формуються шляхом вибору оптимального змінного кроку дискретизації. Виконано порівняльний аналіз звичайного та оптимізованого цифро-аналогового перетворення синусоподібних сигналів. Considered basic execution principles digit-to-analog conversion of signals with taking account discretization of instant codes of signals senses, that generate, and also variable, which accords with duration of temporal parameters. Described signals form recreation exactness rise methods, that form, by dint of choice of optimum step of discretization. Face out comparative analysis of usual and optimized digit-to-analog conversion of signals.
 • Item
  Вузол введення системи стеження за рухомими об’єктами
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2002) Опир, Ю. М.
  Розглянуто можливість побудови вузла введення системи стеження за рухомими об'єктами на базі цифрового відеодекодера TVP5031 фірми Texas Instruments.The article contains applicability review of Texas Instruments TVP5031 (digital videodecoder) based dynamic object tracking system input unit development.
 • Item
  Цифрові сертифікати – основа систем ідентифікації в коп'ютерних мережах
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2002) Морозов, Ю. В.; Сокіл, В. М.
  Запропоновано новий підхід для зберігання конфіденційної інформації, що поєднує надійну ідентифікацію об'єкта та надання додаткової інформації про об'єкт. New solution proposes for saving confidence information, which join trust identification and giving additional information of object.