Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва. – 2015. – Випуск 2(30)

Permanent URI for this collection

Збірник наукових праць Західного геодезичного товариства УТГК

У цьому випуску збірника опубліковано нові результати з розвитку теорії та методів дослідження фігури Землі та зовнішнього гравітаційного поля, а також дослідження у галузі використання GNSS- i GIS-технологій, у галузі інженерної геодезії, картографії, фотограмметрії та кадастру. Для викладачів, наукових співробітників, аспірантів геодезичного профілю, працівників геодезичних та картографічних підприємств і відомств.

Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва : збірник наукових праць Західного геодезичного товариства УТГК / Західне геодезичне товариство Українського товариства геодезії і картографії, Національний університет "Львівська політехніка" ; головний редактор І. С. Тревого. – Львів : Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2015. – Випуск 2 (30). – 104 с. : іл.

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 22
 • Item
  Авторський покажчик
  (Видавництво Львівської політехніки, 2015)
 • Item
  Віртуальний тур як засіб документування об’єктів культурної спадщини
  (Видавництво Львівської політехніки, 2015) Кузик, З.; Іващенко, С.
 • Item
  Дослідження точності моделювання мікрорельєфу поверхонь об’єктів математичними методами за вимірами їхніх цифрових РЕМ-стереозображень
  (Видавництво Львівської політехніки, 2015) Іванчук, О.
  Наведено результати досліджень точності моделювання мікрорельєфу поверхонь дослідних об‘єктів (лесового грунту, зламу металу, хромованої сталі) різними математичними методами в програмному середовищі Surfer 10.0. для створення ЦММР поверхонь застосовано 14 різних математичних методів. Вихідними даними для цифрового математичного моделювання були просторові координати точок мікроповерхонь об’єктів, отримані за результатами вимірів цифрових РЕМ-стереозображень з урахуванням їхніх геометричних спотворень. Встановлено доцільність використання для побудови ЦММР мікроповерхонь об’єктів методів Крайгінга, радіальних базисних функцій, природних околів та тріангуляції з лінійною інтерполяцією. Методи Шепарда, обернено пропорційний до відстані у степені, сусідніх околів та мінімальної кривизни дають подекуди у два–три рази нижчу точність побудови ЦММР, тому їх використання недоцільне. Приведены результаты исследований точности моделирования микрорельефа поверхностей исследовательских обьектов (лессового грунта, излома металла, хромированной стали) различными математическими методами в программной среде Surfer 10.0. для создания ЦММР поверхностей применено 14 различных математических методов. Исходными данными для цифрового математического моделирования были пространственные координаты точек микроповерхностей обьектов, полученнɵе по результатам измерений цифровых РЕМ-стереоизображений с учетом их геометрических искажений. Установлена целесообразность использования для построения ЦММР микроповерхностей обьектов методов Крайгинга, радиальных базисных функций, естественных соседей и триангуляции с линейной интерполяцией Методы Шепарда, обратно пропорциональнɵй расстоянию в степени, соседних окрестностей и минимальной кривизнɵ дают иногда в два–три раза ниже точность построения ЦММР, поетому их использование нецелесообразно. The results of investigations precision simulation research microrelief surfaces of objects (loess soil, scrapping metal, chrome steel) in various mathematical methods in the software environment Surfer 10.0. To create TSMMR surfaces used 14 different mathematical methods. The initial data for mathematical modeling of digital spatial coordinates were miсrorelief surfaces of objects obtained by measuring SEM-digital stereo view of their geometric distortion. Established the feasibility of using to build TSMMR miсrorelief surfaces of objects methods Kriging, radial basis function, natural neighbor and triangulation with linear interpolation. Methods modified Shepard, inverse distance to the power, nearest neighbor and minimum curvature sometimes 2–3 times lower accuracy TSMMR building, so their inappropriate use.
 • Item
  Дослідження можливостей використання матеріалів космознімання для визначення площ
  (Видавництво Львівської політехніки, 2015) Бурак, К.; Дорош, Л.
  Наведено результати досліджень точності визначення площі земельної ділянки з використанням матеріалів космознімання, одержаних з трьох джерел: Google Maps, Yandex Maps та Публічної кадастрової карти України в програмному середовищі AutoCad. Для підвищення точності запропоновано використовувати масштабування побудованого зображення та його методику. Приведены результаты исследований точности определения площади земельного участка с использованием материалов космосъемки, полученных из трех источников : Google Maps, Yandex Maps и Публичной кадастровой карты Украины в программной среде AutoCad. Для повышения точности предложено использовать масштабирование построенного изображения и его методику. In the article there is conducted research results of accuracy determining the area of land plots using space survey materials derived from three sources: Google Maps, Yandex Maps and Public cadastral map of Ukraine in the AutoCad software. To improve th e accuracy it is proposed to use zoom of constructed image and its methodology.
 • Item
  Концептуальні засади геоінформаційного моделювання зон обмежень та їх реєстрації у земельному і містобудівному кадастрах
  (Видавництво Львівської політехніки, 2015) Лященко, А.; Кравченко, Ю.; Горковчук, Д.
  Обґрунтовано принципи організації визначення геопросторових даних для реєстрації у кадастрових системах обмежень у використанні земель, сформульовано основні першочергові завдання, запропоновано концептуальну модель бази даних для реалізації геоінформаційної технології виробництва й реєстрації у системі ДЗК профільних наборів геопросторових даних зон обмежень. Обоснованы принципы организации определения геопространственных данных для регистрации в кадастровых системах ограничений в использовании земель, сформулированы основные первоочередные задачи, предложено концептуальную модель базы данных для реализации сквозной геоинформационной технологии производства и регистрации в системе ГЗК профильных наборов геопространственных данных зон ограничений. The principles of production and registration of geospatial data on the limitation of use of land in cadastral systems, formulated main priorities proposed conceptual database model for impl ementing GIS technology production and registration of geospatial data sets limits zones in the system SLC. .
 • Item
  Публічні кадастрові карти. Світовий досвід
  (Видавництво Львівської політехніки, 2015) Тревого, І. С.; Матіщук, А.; Ільків, Є.; Галярник, М.
  Розглянуто реалізацію доступу і рівень відкритості для пересічних користувачів інтернет-сервісів країн світу до відомостей кадастру та реєстраційних систем. Рассмотрены реализация доступа и уровень открытости для рядовых пользователей интернет-сервисов стран мира к сведениям кадастра и регистрационных систем. Realization of access and level of openness is considered for the ordinary users of Internetservices of world countries to information of cadastre and registrations systems.
 • Item
  Кадастрове зонування територій у контексті нової адміністративно-територіальної реформи
  (Видавництво Львівської політехніки, 2015) Перович, І.; Кереуш, Д.
  Розроблено пропозиції та рекомендації щодо вдосконалення системи кадастрового зонування України. Запропоновано три методичні підходи щодо усунення недоліків наявної системи кадастрового зонування: метод, який полягає у внесенні коректив до наявної системи кадастрового зонування ; метод, який передбачає створення нової системи зонування земель, в основу якої покладена номенклатурна розграфка топографічних карт, яка існує в Україні, та метод, який передбачає нову систему кадастрового зонування, що ґрунтується на поділі за основними магістралями та гідрографічними об’єктами областей на зони та кадастрові квартали, і, згодом, земельні ділянки. Разработаны предложения и рекомендации по усовершенствованию системы кадастрового зонирования Украины. Предложено три методических подхода по устранению недостатков существующей системы кадастрового зонирования: метод, который заключается во внесении корректив в существующую систему кадастрового зонирования; метод, который предусматривает создание новой системы зонирования земель, в основе которой номенклатурная разграфка топографических карт, которая существует в Украине, и метод, который предусматривает новую систему кадастрового зонирования, основанную на разделении по основным магистралям и объектам гидрографии областей на зоны и кадастровые кварталы, и, впоследствии, земельные участки. Proposals and recommendations for improving the system of cadastral zoning of Ukraine are developed. There are proposed three methodological approaches for elimination of imperfections of existing system of cadastral zoning: a method which consists in making corrections in the existing system of cadastral zoning; a method that involves creating a new system of land zoning, based on the topographic maps` nomenclature division that exist in Ukraine and a method which provides for a new cada stral zoning system based on the division of the regions to the cadastral zones and cadastral districts and, eventually, land parcels on major highways and hydrographic objects.
 • Item
  До вибору параметрів перехідних кривих на автомобільних дорогах
  (Видавництво Львівської політехніки, 2015) Бурак, К.; Ярош, К.
  Проаналізовано вимоги до вибору параметрів перехідних кривих на автомобільних дорогах і вказано на необхідність внесення змін у ДБН щодо вибору значень їх довжин. Наведено доказ того, що геометрія заокруглення автомобільної дороги без влаштування розділювальної ділянки колової кривої незначно змінює геометрію траси порівняно з варіантом, коли розділювальна ділянка наявна. Для випадку відсутності такої ділянки пропонується варіант розрахунку параметрів двох перехідних кривих, оснований на розв'язку оптимізаційної задачі. Проанализированы требования к выбору параметров переходных кривых на автомобильных дорогах и указано на необходимость внесения изменений в ДБН, по выбору значений их длин. Приводится доказательство того, что геометрия закругления автомобильной дороги без устройства разделяющей участки круговой кривой незначительно меняет геометрию трассы по сравнению с вариантом, когда разделяющий участок присутствует. Для случая отсутствия такого участка предлагается вариант расчета параметров двух переходных кривых, основанный на решении оптимизационной задачи. Analyzed the requirements for selecting options transition curves on highways and points to the need for changes in the GOS, on the c hoice of the values of their lengths. Driven by evidence that the geometry of the highway without rounding placement area dividing circumferential curve slightly changes the geometry of the road compared to the option when sharing site present. In the case of absence of such plots variant calculation parameters of two transition curves, based on the solution of the optimization problem.
 • Item
  Обґрунтування точності визначення лінійних відрізків вимірюванням ліній до їх кінців електронним тахеометром
  (Видавництво Львівської політехніки, 2015) Фис, М.; Покотило, І.; Бридун, А.; Ярема, Н.
  Розглянуто загальний випадок визначення довжини плеча за виміряними сторонами та кута між ними і встановлено похибку її обчислення. Визначено умови, за яких вона набуває мінімального значення за довільного розміщення приладу. Встановлено відсутність існування екстремуму. Тому для коректного розв’язання задачі потрібні додаткові умови (наприклад, фіксація визначальної сторони). Побудований алгоритм дає можливість знаходити оптимальні значення сторін, за яких середньоквадратична похибка набуває мінімального значення. Під час числових експериментів встановлено єдиність існування розв’язку, який збігається з випадком фіксації тахеометра в створі вимірювальної сторони ( вимірювальні сторони однакові). Для однакових вхідних даних результати обчислень за різними методиками практично збігаються. Методики, описані в роботі, можуть використовуватись для визначення довжин дециметрових та метрових інтервалів нівелірних рейок для ІІ, ІІІ і IV класів нівелювання. Рассмотрен общий случай определения длины плеча по измеренным сторонам и угла между ними и установлена погрешность ее вычисления. Определены условия, при которых она принимает минимальное значение в случае произвольного размещения прибора . Установлено отсутствие существования экстремума. Поэтому для корректности решения задачи нужны дополнительные условия ( например, фиксация определяющей стороны). Построенный алгоритм дает возможность находить оптимальные значения сторон, при которых значение среднеквадратической погрешности минимальное. Путем численных экспериментов установлена единственность существования решения, которое совпадает со случаем фиксации тахеометра в створе измерительной стороны ( измерительные стороны одинаковые). Для одинаковых исходных данных результаты вычислений по разным методикам практически совпадают. Методики, описанные в работе, могут быть использованы для определения длин дециметровых и метровых интервалов нивелирных реек, которые используют во II, III и IV классах нивелирования. In this paper is considered the general case of definition of shoulder length measured by the sides and the angle between them and established its calculation error. The conditions under which it takes a minimum value in the case of an arbitrary allocation unit are defined. Installed absence extremum existence. For the correctness of solving the problem additional conditions are required (for example, determining fixation side). The algorithm enables to find optimal values parties any middle-square error became the minimum value. By numerical experiments established the existence uniqueness of the solution that matches the case of fixing the alignment measuring total station side (measuring sides are the same). For identical data-in the results of calculations by different methods coincide. The procedure described in the paper can be used to determining the length decimeter and meter intervals leveling rods that are using in II, III and IV class leveling.
 • Item
  Про вибір нових вихідних пунктів станції спостереження
  (Видавництво Львівської політехніки, 2015) Рябчій, В. А.; Рябчій, В. В.; Трегуб, М.; Янкін, О.
  Наведено результати математичного опрацювання сучасних геодезичних спостережень за зсувними процесами у м. Дніпропетровську на пунктах станції спостереження з втратою вихідних пунктів. Запропоновано методику визначення нових “тимчасових” вихідних пунктів порівнянням довжин ліній між пунктами спостережень. Приведены результаты математической обработки современных геодезических наблюдений за оползневыми процессами в г. Днепропетровске на пунктах станции наблюдения при потере исходных пунктов. Предложена методика определения новых “временных” исходных пунктов путем сравнения длины линий между пунктами наблюдений. The results of mathematical processing of modern geodetic observations of landslide processes in Dnepropetrovsk on points of monitoring stations at lost basis points. A new method of determining the “temporary” basis points by comparing the lengths of lines between points of observation.
 • Item
  Нівелірні роботи на станції сумісних астрономічних, геодезичних і геофізичних спостережень поблизу Полтави
  (Видавництво Львівської політехніки, 2015) Тищук, М.; Гожий, А.
  Описано локальну висотну мережу станцій сумісних спостережень у Степанівці. Виконано прив’язку цієї мережі до Державної висотної системи координат. Наведено результати семи серій геометричного нівелювання в мережі, які виконувались у 2002–2014 рр. Здійснено порівняння результатів геометричного і супутникового нівелювання для двох пунктів. Описана локальная высотная сеть станции совместных наблюдений в Степановке. Осуществлена привязка этой сети к государственной высотной системе координат. Приведены результаты семи серий геометрического нивелирования в сети, выполненные в 2002–2014 гг. Проведено сравнение результатов геометрического и спутникового нивелирования для двух пунктов. Тhe local levelling network of the joint observation station in Stepanivka is described. Linking this network to the state levelling network is made. The results of seven series of geometric levelling in the network during 2002–2014 years are given. Comparison of the results of geometric and satellite levelling for two points is carried out.
 • Item
  Аналіз горизонтальних рухів земної кори Центральної Європи, визначених за ГНСС-вимірами
  (Видавництво Львівської політехніки, 2015) Вовк, А.
  Дослідження горизонтальних рухів Центральної Європи і Карпато- Балкан на основі спостережень на ГНСС-станціях за різні періоди демонструють схожі величини як абсолютних, так і регіональних рухів земної кори. В ході досліджень на Європейській плиті виявлено певні блоки земної кори, межі яких збігаються з тектонічними структурами у цьому регіоні. Исследование горизонтальных движений Центральной Европы и Карпато-Балкан на основе ГНСС-наблюдений за различные периоды демонстрируют одинаковые величины как абсолютных, так и региональных движений земной коры. В ходе исследований на Европейской плите выявлены определенные блоки земной коры, границы которых совпадают с тектоническими структурами в этом регионе. Research of the horizontal movements of Central Europe and the Carpathian-Balkan region based on observations on the GNSS-stations. For different periods the results show similar values absolute and regional crust movements. During all research on the European plate found some blocks of the crust, whose boundaries coincide with tectonic structures in this region.
 • Item
  Екологічна проблема Шацького національного природного парку та шляхи її вирішення геодезичними методами
  (Видавництво Львівської політехніки, 2015) Мороз, О.; Тартачинська, З.; Качмар, Т.
  На території Шацького національного природного парку проводитиметься дослідження для оцінки загрози і прогнозування інтенсивності екологічних процесів. Для цього необхідно побудовати мережу нівелірних пунктів з абсолютними відмітками висот в єдиній державній системі висот, визначити абсолютні висоти поверхонь води озер та ґрунтових вод та динаміку їх зміни з часом. На территории Шацкого национального природного парка будет проводиться исследование для оценки угрозы и прогнозирования интенсивности экологических процессов. Для этого необходимо построить сеть нивелирных пунктов с абсолютными отметками высот в единой государственной системе высот, определить абсолютные высоты поверхностей воды озер и грунтовых вод и динамику их изменения со временем. The research intended for the threat assessment and prediction of the intensity of ecological processes will be conducted at the territory of Shatsk natural national park. It is needed to create the network of leveling signs with the absolute heights according to the unique state height system and to determine the absolute heights of the water surface level of lakes and underground waters by the dynamic of their changes with time.
 • Item
  Спосіб побудови гіперболічних сіток за даними виміряних різниць віддалей
  (Видавництво Львівської політехніки, 2015) Денисов, О.; Петрів, М.
  Запропоновані підходи щодо використання нових технологій для вивчення дисципліни “Геодезичне приладознавство” для поліпшення якості навчання студентів. Предложены подходы к использованию новых технологий для изучения дисциплины “Геодезическое прибороведение ” для повышения качества обучения студентов. Proposed approaches to the use of new technologies to study the subject “Geodesic devices” to improve the quality of student learning.
 • Item
  Досвід використання нових технологій для вивчення дисципліни “Геодезичне приладознавство"
  (Видавництво Львівської політехніки, 2015) Тревого, І. С.; Ільків, Є.; Галярник, М.; Дутчин, М.
  Запропоновані підходи щодо використання нових технологій для вивчення дисципліни “Геодезичнеприладознавство” для поліпшення якості навчання студентів. Предложены подходы к использованию новых технологий для изучения дисциплины “Геодезическое прибороведение” для повышения качества обучения студентов. Proposed approaches to the use of new technologies to study the subject “Geodesic devices” to improve the quality of student learning.
 • Item
  Cовременные решения в области геоинформационных технологий от Leica Geosystems
  (Видавництво Львівської політехніки, 2015) Горб, А.; Ерёменко, Д.
  Стисло викладено матеріал про новітні рішення в сфері геоінформаційних технологій компанії Leica Geosystems, представлені на ROADSHOW-2015 в м. Київ. Кратко изложен материал о новейших решениях в области геоинформационных технологий компании Leica Geosystems, представленных на ROADSHOW-2015 в г. Киев. The material on the latest solutions in the field of geoinformation technologies of Leica Geosystems represented at ROADSHOW-2015 in Kyiv has been summarized.