Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва. – 2015. – Випуск 1(29)

Permanent URI for this collection

Збірник наукових праць Західного геодезичного товариства УТГК

У цьому випуску збірника опубліковано нові результати з розвитку теорії та методів дослідження фігури Землі та зовнішнього гравітаційного поля, а також дослідження у галузі використання GNSS- i GIS-технологій, у галузі інженерної геодезії, картографії, фотограмметрії та кадастру. Для викладачів, наукових співробітників, аспірантів геодезичного профілю, працівників геодезичних та картографічних підприємств і відомств.

Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва : збірник наукових праць Західного геодезичного товариства УТГК / Західне геодезичне товариство Українського товариства геодезії і картографії, Національний університет "Львівська політехніка" ; головний редактор І. С. Тревого. – Львів : Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2015. – Випуск 1 (29) : До професійного свята працівників геології, геодезії і картографії України та 20-ї річниці МНТК “Геофорум”. – 192 с. : іл.

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 47
 • Item
  Авторський покажчик
  (Видавництво Львівської політехніки, 2015)
 • Item
  Применение лазерного сканирования для моделирования рельефа техногенных зон
  (Видавництво Львівської політехніки, 2015) Горб, А.; Ерёменко, Д.
  Приведен и описан способ комбинирования лазерного сканирования и GNSS-технологий для применения в задачах 3D-моделирования техногенных зон. Наведено й описано спосіб комбінування лазерного сканування і GNSS-технологій для застосування в задачах 3D-моделювання техногенних зон. Shows and describes a process for combining laser scanning and GNSS-technologies for use in 3D-modeling of relief technogenic areas applications.
 • Item
  Assessment accuracy of the topographic raster maps – Iraq
  (Видавництво Львівської політехніки, 2015) Abdallah, R.
  This article is concerned with the task of possible update and completion of raster topographic maps. Iraq is one of those countries, where nearly 95 % of topographic maps at the scale of 1:25,000, 1:50,000 and 1:100,000 are not updated, and if they are, then only those with the small coverage areas. Поставлено завдання можливого оновлення та поповнення растрових топографічних карт. Ірак є однією з тих країн, де близько 95 % топографічних карт з масштабом 1: 25000, 1: 50000 та 1: 100000 не оновлюються, а якщо і оновлюються, то тільки карти з малим охопленням територій. Поставлена задача возможного обновления и пополнения растровых топографических карт. Ирак является одной из тех стран, где около 95 % топографических карт с масштабом 1:25000, 1:50000 и 1:100000 не обновляются, а если и обновляются, то только карты с малым охватом территорий.
 • Item
  Деякі загальні принципи тривимірного відтворення ПЕМ-зображень
  (Видавництво Львівської політехніки, 2015) Мельник, В.; Рудик, О.
  Розглянуто основні принципи застосування в електронній мікроскопії типу просвічувальної електронної мікроскопії (ПЕМ) теорії опуклих множин. Пропонується застосовувати для поліпшення якості ПЕМ-зображень на стадії попереднього оброблення математичний апарат гомоморфних функцій. Розглянуто питання інтеграції дискретного перетворення Фур’є та обчислюваної схеми алгоритму Гершберга в задачах 3D-реконструкції ПЕМ-зображень. Рассмотрены основные принципы применения в электронной микроскопии типа просвечивающей электронной микроскопии (ПЭМ) теории выпуклых множеств. Предлагается применять для повышения качества ПЭМ-изображений на стадии предварительной обработки математический аппарат гомоморфных функций. Рассмотрены вопросы интеграции дискретного преобразования Фурье и вычислительной схемы алгоритма Гершберга в задачах 3D-реконструкции ПЭМ-изображений. The basic principles for use in electron microscopy, transmission electron-type electron microscopy (TEM), the theory of convex sets is considered. It is proposed to use to improve the quality TEM images in the pretreatment step mathematical tool of homomorphic functions. The problems of integration of the discrete Fourier transform and computational scheme of Gerchberg`s alhorithm in 3Dreconstruction of the TEM images is reviewed.
 • Item
  Application of geographic information system for determination vehicles from the “shadowing” zone suitable for staff use
  (Видавництво Львівської політехніки, 2015) Korolov, V.; Zaiets, Y.; Savchuk, R.
  The article is devoted to the formalized determination of functional vehicles in subunits suitable for the staff use by the means of geographic information system, among those, which are located in the “shadowing” zone. It also offers the method of determination of “shaded” vehicles, which are capable to move out of the ”shadowing“ zone to the line of direct visibility to the landmark in the accepted time. Здійснено формалізоване обґрунтування визначення функціональних машин у підрозділі, придатних для штатного використання, за допомогою геоінформаційної системи, серед тих, які перебувають у зоні “затінення”. Отримано аналітичне співвідношення, яке дає змогу обчислити час виходу машини, що розміщена в зоні “затінення”, на лінію прямої видимості до орієнтира. Статья посвящена формализованному обоснованию определения функциональных машин в подразделении, пригодных для штатного использования, с помощью геоинформационной системы, среди тех, которые находятся в зоне “затенения”. Получено аналитическое соотношение, которое позволяет вычислить время выхода машины, находящейся в зоне “затенения”, на линию прямой видимости к ориентиру.
 • Item
  Технологічні особливості визначення кількісних параметрів великих інженерних споруд Рівненської АЕС цифровим стереофотограмметричним методом
  (Видавництво Львівської політехніки, 2015) Глотов, В.; Ільків, Т.
  Подана технологічна схема цифрового стерео-фотограмметричного методу для визначення змін параметрів градирень і вентиляційних труб. Визначено апріорну оцінку методу і відносно цього враховано особливості запропонованої методики. Увагу зосереджено на можливості підвищення точності та врахуванні помилок, які виникають у ході реалізації методу. Представлена технологическая схема цифрового стереофотограмметрического метода для определения изменений параметров градирен и вентиляционных труб. Определена априорная оценка метода и относительно этого учтены особенности предложенной методики. Акцентируется внимание на возможности повышения точности и учете ошибок, возникающих при реализации метода. Technological scheme of a digital stereophotogrammetric method for determining changes in the parameters of cooling towers and ventilation pipes is presented. A priori assessment of method is determined and peculiarities of the proposed technique are considered. Attention is focused on the possibility of improving the accuracy and accounting errors arising in the implementation of the method.
 • Item
  Визначення щільності регулярної сітки бікубічної сплайн-інтерполяції при створенні ЦМР
  (Видавництво Львівської політехніки, 2015) Бурак, К.; Ковтун, В.; Левицький, Р.
  Досліджено точність відтворення рельєфу ЦМР створеною авторами програмою БСІ на прикладі різних категорій складності рельєфу. Встановлено кореляційні залежності між розміром регулярної сітки, категорією складності рельєфу та СКП знаходження висоти. Створено графік залежності точності визначення висоти точки з ЦМР від кроку регулярної сітки та категорії складності рельєфу. Исследовано точность воспроизведения рельефа ЦМР, созданной разработанной авторами программой БСИ на примере различных категорий сложности рельефа. Установлены корреляционные зависимости между размером регулярной сетки, категорией сложности рельефа и СКП нахождения высоты. Созданный график зависимости точности определения высоты точки ЦМР от шага регулярной сетки и категории сложности рельефа. The article present the accuracy of DEM reproduction created by Bicubic Spline Interpolation on the example of different categories of relief complexity. Correlations are established between the size of regular grid, category of relief complexity and a mean-square error of height finding. The graph is drawn showing the dependence of accuracy of point height finding from DEM, the size of regular grid and category of relief complexity.
 • Item
  Зразок оформлення статті
  (Видавництво Львівської політехніки, 2015)
 • Item
  Фотограмметричне опрацювання архівних аерознімків для створення історичної карти “Брестська фортеця”
  (Видавництво Львівської політехніки, 2015) Четверіков, Б.; Гоїнець, Н.
  Запропоновано технологічну схему створення ситуаційної історичної карти “Брестська фортеця” на основі інтерпретаційних можливостей архівного німецького аерознімка 1944 р. Подано методику її реалізації. Предложена технологическая схема создания ситуационной исторической карты “Брестская крепость” на основе интерпретационных возможностей архивного немецкого аэроснимка 1944 г. Представлена методика ее реализации. The technological scheme of creation of situation historical map “Brest Fortress” on the base of interpretational possibilities of German archival aerial images obtained in 1944 was suggested. Presents a methodology for its implementation.
 • Item
  Моніторинг руслових процесів та повеневих явищ ріки Дністер за космічними зображеннями
  (Видавництво Львівської політехніки, 2015) Бурштинська, Х.; Мовчко, Л.; Шевчук, В.
  Розглянуто основні причини, які викликають зміщення русел рік. Запропоновано технологічну схему дослідження зміщень русла ріки Дністер в межах Львівської області. Для аналізу зміщень русла ріки використано космічні зображення із супутників Landsat 1992, 2001 та 2014 рр. Встановлено, що зміщення русла за 20-річний період на деяких ділянках сягає 300 м. Проаналізовано наслідки паводка в травні 2014 р. Рассматриваются основные причины, вызывающие русловые смещения. Предложено технологическую схему исследования смещений русла реки Днестр во Львовской области. Для анализа смещений русла реки использовано космические изображения из спутников Landsat 1992, 2001 и 2014 г. Установлено, что смещения русла за 20-летний период на некоторых участках достигает 300 м. Проанализировано последствия паводка в мае 2014 г. The main causes of river bed displacement. The process flowsheet study displacements river Dniester in the Lviv region. For the analysis of the displacement of the river bed used satellite imagery from Landsat satellites in 1992, 2001 and 2014.
 • Item
  Формування методології імовірнісної оцінки надійності опорних геодезичних пунктів
  (Видавництво Львівської політехніки, 2015) Бєгічев, С.; Ішутіна, Г.
  Проаналізовано різні методи оцінки надійності, що дало змогу сформувати методологічний підхід для ймовірнісної оцінки надійності опорних геодезичних пунктів. Проанализированы существующие методы оценки надежности, позволившие сформировать методологический подход для вероятностной оценки надежности опорных геодезических пунктов. Analyzed existing methods for assessing the reliability enabled to form a methodological approach for probabilistic reliability assessment geodetic control points.
 • Item
  Методика дослідження точності відлічування шашкових рейок
  (Видавництво Львівської політехніки, 2015) Літинський, В.; Віват, А.; Рій, І.; Жак, І.
  Розглянуто методику дослідження точності відлічування шашкових рейок з використанням цифрових нівелірів, залежно від збільшення зорової труби нівеліра та віддалі до рейки, яка дає змогу визначати цю точність незалежно від похибки за перефокусування труби, кута негоризонтальності візирного променя, вертикальної рефракції, кривини Землі тощо. Таку методику дослідження можна застосовувати не тільки для цифрових нівелірів, а й для оптичних. Рассмотрена методика исследования точности отсчитывания шашечных реек с использованием цифровых нивелиров, в зависимости от увеличения зрительной трубы нивелира и расстояния до рейки, позволяющая определять точность независимо от погрешности за перефокусирование трубы, угла негоризонтальности визирного луча, вертикальной рефракции, кривизны Земли и т. д. Такую методику исследования можно применять не только для цифровых нивелиров, но и для оптических. In this article the method of researching of the accuracy of reading of leveling rods using digital levels, depending on the increase of the telescope zoom and leveling distance to the rod is described. This method allows determining the accuracy regardless of the error introduced by refocusing of the tube, non horizontal sight beam angle, vertical refraction, Earth curvature and so on. This method can be used not only for digital leveling devices, but also for optical.
 • Item
  Геомагнітна діагностика режимів роботи цифрового нівеліра
  (Видавництво Львівської політехніки, 2015) Тревого, І. С.; Ільків, Є.; Галярник, М.; Дутчин, М.; Новосільський, М.
  Запропоновано і доведено польовими експериментами можливість застосування пішохідного квантового магнітометра ММ-60 (ММП-304) для геомагнітної діагностики режимів роботи цифрового нівеліра. Предложено и доказано полевыми экспериментами возможность использования пешеходного квантового магнитометра ММ-60 (ММП-304) для геомагнитной диагностики режимов роботы цифрового нивелира. A field experiment and proved the applicability of pedestrian quantum magnetometer MM-60 (MMP-304) for geomagnetic diagnostic modes of digital levelling.
 • Item
  Онтологія та особливості компонентів геоінформаційного моніторингу за технологією баз геопросторових даних
  (Видавництво Львівської політехніки, 2015) Лященко, А.; Патракеєв, І.
  Обґрунтовано визначення терміна “геоінформаційний моніторинг” та його місце в загальній схемі класифікації моніторингових систем, наведено особливості компонентів ГІС моніторингу: бази геопросторових даних, бази метаданих та бази знань. Обосновано определение термина “геоинформационный мониторинг” и его место в общей схеме классификации мониторинговых систем, приведены особенности компонентов ГИС мониторинга: базы геопространственных данных, базы метаданных и базы знаний. Definitions of the term Geoinformation Monitoring and its place in the overall classification scheme monitoring systems, given the features of components of GIS Monitoring: geospatial database, metadata database and knowledge base.
 • Item
  Особливості калібрування геометричних спотворень цифрових РЕМ-зображень, отриманих на різних РЕМ
  (Видавництво Львівської політехніки, 2015) Іванчук, О.
  Наведено результати досліджень геометричних спотворень цифрових РЕМ-зображень, отриманих на чотирьох різних РЕМ у діапазоні збільшень від М = 1000х до М = 10000х. Акцентовано увагу на особливостях запису цифрових РЕМ-зображень для різних РЕМ, встановленні їх реальних фізичних розмірів, урахування яких дає можливість коректно визначати та враховувати як лінійні (масштабні) спотворення (ΔМ = ±3 %), так і нелінійні спотворення геометрії РЕМ-знімків (до ±1,5 мм або ± 15 пікселів) за розмірів зображення 12090 мм. Найефективнішим методом їх врахування є метод поліноміальної апроксимації, після якої їх залишкові значення не пере- вищують ±0,3 мм (±3 піксели). Це дає змогу отримувати просторові кількісні параметри мікроповерхонь дослідних об’єктів з високою точністю, зокрема у разі збільшення (масштабу) зображень М = 1000х: mx = my = = 0,1–0,3 мкм, mh(Z) = 1–1,5 мкм, а якщо М = 25000х – – mx = my = 0,005–0,01 мкм, mh(Z) = 0,1–0,2 мкм. Приведены результаты исследований геометрических искажений цифровых РЭМ-изображений, полученных на четырех разных РЭМ в диапазоне увеличений от М = 1000х до М = 10000х. Акцентировано внимание на особенностях записи цифровых РЭМ-изображений для разных РЭМ, определении их реальных физических размеров, учет которых дает возможность корректно определять как линейные (масштабные) искажения (ΔМ = ±3 %), так и нелинейные искажения геометрии РЭМ-снимков (до ± 1,5 мм или ± 15 пикселей) при размере зображений 12090 мм. Наиболее эффективным методом их учета является метод полиномиальной аппроксимации, после чего их остаточные значения не превышают ± 0,3 мм (± 3 пиксела). Это позволяет получать пространственные количественные параметры микроповерхностей исследуемых объектов с высокой точностью, в частности, при увеличении (масштабе) изображений М = 1000х: mx = my = 0,1–0,3 мкм, mh(Z) = 1–1,5 мкм, а при М = 25000х – mx = my = 0,005–0,01 мкм, mh(Z) = 0,1–0,2 мкм. The results of studies of geometric distortion of digital SEM images obtained in 4 different SEM magnification range from M=1000h up to M=10000h. The attention is focused on the features of digital recording SEM images for different SEM, to determine their actual physical size, which makes it possible to account defined as linear (large-scale) distortion (ΔM = ± 3 %), and nonlinear distortion geometry SEM pictures (up to ± 1,5 mm or ± 15 pixels) The image at the size of 12090 mm. The most effective method is a method of accounting polynomial approximation, after which their residual values does not exceed ± 0,3 mm (± 3 pixels). This allows for quantitative spatial parameters microsurface researched objects with high accuracy, in particular by increasing the (scale) image of M = 1000h: mx = my = = 0,1–0,3 mkm, mh(Z) = 1–1,5 mkm, аnd when М = 25000h – – mx = my = 0,005–0,01 mkm, mh(Z) = 0,1–0,2 mkm.
 • Item
  Cartographical Patterns as the Means of Big Data Handling in Atlas Mapping
  (Видавництво Львівської політехніки, 2015) Chabanyuk, V.; Dyshlyk, O.
  This article describes the possibilities of designing of electronic atlases and/or atlas information systems with the help of cartographical patterns in the process of Big Data handling. The authors have analyzed the previous experience regarding Big Data handling which was performed as the part of the French-German Initiative and other projects dedicated thereto, including the project dedicated to the National Atlas of Ukraine. The article focuses upon the relational (architectural) patterns, namely ProSF (Project Solutions Framework), GeoSF (GeoSolutions Framework), AtlasSF (Atlas Solutions Framework) and АtIS CF (Atlas Information Systems Conceptual Framework). Furthermore, АtIS CF is used for the analysis of the National atlas of Netherlands prototype to prove similarity between two approaches. Conclusions are representing authors opinion concerning the patterns as the means of Big Data handling in the modern cartography. Описано можливості створення електронних атласів та/або атласних інформаційних систем за допомогою картографічних каркасів у процесі обробки великих даних. Автори проаналізували попередній досвід щодо поводження з великими даними, напрацьований під час виконання проектів у межах франко-німецької ініціативи та інших проектів, зокрема проект створення цифрової версії Національного атласу України. Увагу зосереджено на реляційних (архітектурних) каркасах, а саме ProSF, GeoSF, AtlasSF і АtIS CF (концептуальний каркас атласної інформаційної системи). Крім того, АtIS CF використано для аналізу прототипу Національного атласу Нідерландів, щоб довести схожість між двома підходами. Представлено авторську думку щодо каркасів, які можуть бути ефективним засобом опрацювання великих даних у сучасній картографії. Описано возможности создания электронных атласов и/или атласных информационных систем с помощью картографических каркасов в процессе обработки больших данных. Авторы проанализировали предыдущий опыт по обращению с большими данными, который был получен при выполнении проектов в рамках франко-германской инициативы и других проектов, в том числе проект создания цифровой версии Национального атласа Украины. Внимание сосредоточено на реляционных (архитектурных) каркасах, а именно ProSF, GeoSF, AtlasSF и АtIS CF (концептуальный каркас атласной информационной системы). Кроме того, АtIS CF использован для анализа прототипа Национального атласа Нидерландов, чтобы доказать подобие между двумя подходами. Выводы представляют авторскую мысль о каркасах как эффективном средстве обработки больших данных в современной картографии.
 • Item
  Features of land administration: Latvian and Ukrainian experience
  (Видавництво Львівської політехніки, 2015) Parsova, V.; Stoiko, N.
  In the article is described the legal basement of land administration, analysed existing system of land administration in Latvia and Ukraine, and are given proposals for improvement of land administration process in these countries. Охарактеризовано юридичну основу управління земельними ресурсами, проаналізовано системи управ ління земельними ресурсами в Латвії та в Україні, а також подано пропозиції для удосконалення процесу управління земельними ресурсами в цих державах. Охарактеризовано юридическую основу управления земельными ресурсами, проанализировано существующую в Латвии и Украине систему управления земельными ресурсами, а также сделаны предложения по усовершенствованию процесса управления земельными ресурсами в этих государствах.
 • Item
  Методичні підходи щодо визначення витрат на освоєння та облаштування територій в оцінці земель населених пунктів
  (Видавництво Львівської політехніки, 2015) Перович, І.
  Виконано дослідження на предмет застосування до розрахунків витрат на освоєння та облаштування територій населених пунктів у нормативній грошовій оцінці програмного комплексу LPS, Збірника укрупнених розцінок, відновної вартості інженерних комунікацій з урахуванням їх зносу та залишкової вартості. Запропоновано використовувати в оцінці земель населених пунктів методичний підхід, оснований на обчисленні показника відновної вартості інженерних комунікацій з урахуванням ступеня їх зносу, або підхід, пов’язаний із землеоцінювальною структуризацією території за ринковою (експертною) оцінкою. Выполнено исследование на предмет использования при расчетах показателей на освоение и обустройство территорий населенных пунктов в нормативной денежной оценке программного комплекса LPS, Сборника укрупненных расценок, стоимости инженерных коммуникаций с учетом их износа и остаточной стоимости. Предложено использовать в оценке земель населенных пунктов методический подход, основанный на использовании показателя стоимости инженерных коммуникаций с использованием степени их износа или подход, связанный с землеоценочной структуризацией территории за рыночной (экспертной) оценкой. Reseach is executed for the purpose application to the accounts of charges on mastering and arrangement of territories of settlements in the normative money estimation of programmatic complex LPS, collection of large-sized rates of replacement cost of engineering communications taking into account their wear and remaining cost. It is suggested to use in the normative estimation of earth of settlements methodical approach based on shortchanging of index restoration cast of engineering communications taking into account the degree of their wear or approach from lang estimation of the structure territory by market (expert) estimation.