Динаміка, міцність та проектування машин і приладів. – 2003. – № 483

Permanent URI for this collection

Вісник Національного університету «Львівська політехніка»

У Віснику опубліковані результати науково-дослідних робіт професорсько-викладацького складу інституту інженерної механіки та транспорту Національного університету “Львівська політехніка”. Розглянуті питання динаміки та міцності елементів машин, приладів і транспортних засобів, а також створення й розрахунку перспективного технологічного устаткування. Призначений для наукових та інженерно-технічних працівників відповідних галузей промисловості.

Вісник Національного університету «Львівська політехніка» : [збірник наукових праць] / Міністерство освіти і науки України, Національний університет «Львівська політехніка». – Львів : Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2003. – № 483 : Динаміка, міцність та проектування машин і приладів / відповідальний редактор І. В. Кузьо. – 100 с. : іл.

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 18 of 18
 • Item
  Про міцність тіла, послабленого плоскою неоднозв’язною тріщиною з коловими контурами
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2003) Стасюк, Б. М.
  Досліджено концентрацію напружень в безмежному пружному тілі, що містить плоску неоднозв'язну тріщину з контурами у вигляді кіл. В загальному випадку зв'язності області тріщини проведено розділення граничних інтегральних рівнянь (ГІР), до яких зводиться дана задача, на незалежні; побудовано регулярний аналог отриманих інтегральних рівнянь та запропоновано числову методику його розв'язування. Виведено формули для визначення коефіцієнтів інтенсивності напружень (КІН) на зовнішньому та внутрішніх контурах тріщини. Ця методика числово реалізована на прикладі двозв'язної тріщини у вигляді ексцентричного кільця, поверхні якої перебувають під дією зсувних зусиль. Work is devoted to research of stress concentration in the space containing a multiply connected crack with circular contours. In the general case of connectivity crack area are divided the boundary integral equations for this problem to independent equations. The regular analogue of the received integrated equations is constructed and the numerical method of its decision is offered. Formulas for definition of stress intensity factors on external and internal contours of a crack are deduced. This numerical method is realized by the example of a doubly-connected eccentric annular crack which surfaces are under shear loading.
 • Item
  Нелінійні поперечні коливання пружного рухомого канату і методи їх дослідження
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2003) Сокіл, Б. І.; Сліпчук, А. М.
  У межах уточненої моделі розглядаються поперечні коливання одновимірних пружних систем (канату, струни, линви), які рухаються уздовж своєї недеформованої осі з постійною швидкістю. Отримано диференціальне рівняння, яке описує динамічні процеси у зазначених одновимірних система; запропоновано методику його дослідження. Вона дає отримати залежності для визначення впливу фізико-механічних і кінематичних характеристик системи на амплітуду і частоту її коливань. In borders of the specified model the cross fluctuations of one-measurable elastic systems (rope, string, tow) are considered(examined) which move along the not deformed axis with constant speed. The differential equation is received which is described dynamic processes in specified one-measurable by(with) system; is offered, for certain(determined) of the assumptions, technique of his(its) research, which permits to receive dependences, which define(determine) influence physico-mathematical and kinematic of the characteristics of system on its(her) amplitude and frequency of fluctuations.
 • Item
  Способу і режимів нанесення жаростійких покрить на ніобієві сплави
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2003) Рибаков, С. В.
  Розглянуті деякі способи нанесення дифузійних жаростійких покрить на ніобієві сплави з рідкіснометалевих розчинів. Показано, що найбільш доцільно використання термоступінчастого режиму отримання дифузійних покрить з використанням сполук дифузантів, які дисоціюють при низьких температурах. Some methods of diffusion hard-resistance coating to columbium alloys from liquid metal solutions has been investigated. It has been shown that stepped temperature conditions are more useful in order junction with low-temperature diffusants for high quality coatings.
 • Item
  Відновлення дисків сільськогосподарської сівалки приварюванням різальної крайки
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2003) Палаш, В. М.; Назар, І. Б.
  Проведено експериментальні дослідження впливу хімічного складу аустенітного залізомарганцевистого металу зварного шва на здатність його поверхні до деформаційного зміцнення. На підставі одержаних результатів розроблено технологію відновлення спрацьованих дисків робочих органів зернової сівалки приварюванням різальної крайки з використанням колового аустенітного шва на залізомарганцевистій основі. Experimental researches of influencing chemical composition austenitishen high-manganese metal of welded stitch on his deformation strengthening are conducted in work. The results gave possibility to develop technology of renewal worked disks of working organs of corn agricultural seeders by welding on a cutting edge without application of the previous warming up and eventual heat treatment of detail.
 • Item
  Визначення температурних градієнтів у парах тертя автомобільних дискових гальм на тривимірних теплових моделях
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2003) Осташук, М. М.
  Викладені результати порівняльних досліджень температурних градієнтів у різних парах тертя автомобільних дискових гальм при випробуваннях ІІ, отримані комп’ютерним моделюванням. The results of comparative studies of temperature gradients in different friction pairs of automobile disk brakes during Tests II are presented. They were obtained through computer simulation.
 • Item
  Спеціальні Ateb-функції в задачах оптимізаії керованих рухів
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2003) Кузьо, І. В.; Смерека, І. П.; Зінько, Я. А.
  На основі гіперболічних Ateb-функцій запропоновано методику розв’язання задач оптимального керування рухом матеріальних об’єктів при дії на них суттєво нелінійного лобового опору. Розглянуто приклад оптимального розгону матеріального об’єкта. On the basis of the methods of hyperbolic Ateb-functions the ways of solving the problems of optimal motion directing of material objects influenced by some essentiallynon-linear front resistance have been suggested. An example of optimal starting point of same material objects has been shown.
 • Item
  Модель роботи автономної тихохідної вітроенергетичної установки
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2003) Кудлик, М. Б.; Лозовий, І. С.
  Подано математичну модель автономної тихохідної вітроенергетичної установки, яка призначена для роботи в умовах слабких та помірних потоків повітря. Рівняння дають змогу дослідити і прогнозувати режим її роботи за різних умов навантажень вітру, а також відбору потужності. Mathematical model of working of the autonomous wind-power plant is presented. The plant is designet for work in conditions of load due to weak and moderate wind. These equations allow to investigate and prognosticate regimes under different conditions of load due to wind and selection power plant, electrodynamics brake, optimum control.
 • Item
  Теоретичні дослідження пружного елемента лемішно-коливального копача
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2003) Козіброда, Я. І.; Петрикович, Ю. Я.
  Проведено аналітичне дослідження пружного елемента лемішних викопувальних органів з пружним шатуном, які коливаються у вертикальній площині. Пружний елемент виконаний у вигляді пружини із змінним кроком. Теоретично досліджується пружний елемент, в якому власна частота не залежить від маси рухомої частини викопувального органа, тобто пружина має властивості рівночастотності. Analytical research of an elastic element of digging out bodies with an elastic rod which change in a vertical plane is carried out. The elastic element is made as a spring with variable step. The elastic element in which own frequency does not depend on weight of a mobile part of an executive body is theoretically investigated, the spring has property of identical frequency.
 • Item
  Тиск кругового штампа через пластинку на пружний півпростір
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2003) Дубецький, С. А.
  Досліджено напружено-деформований стан в круговій пластині, яка втискається в пружний півпростір круговим штампом. Задача зведена до системи рівнянь відносно параметрів, які характеризують геометрію взаємодії штампа, пластинки і півпростору залежно від силового фактора. Представлено залежності зони контакту від розмірів штампа та пластинки. The article is devoted to investigation of strain-stress state in a circular plate, which is pressed into elastic half-space by a circular stamp. The task is reduced to system of the equations concerning parameters, which characterize interaction of a stamp, plate and half-space depending on the force factor. The dependences of contact zone on the sizes of a stamp and plate are presented.
 • Item
  Моделювання залишкового напруженого стану при двосторонньому виконанні кільцевих швів зварних стиків труб
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2003) Дзюбик, А. Р.
  Запропоновано у вигляді інтегрального представлення математичну модель експериментально-розрахункового методу, яка дає змогу враховувати особливості формування поля напружень при двосторонньому виконанні кільцевих швів зварних стиків труб. Запропоновано функціональні залежності величини залишкових пластичних деформацій від відстані до осі шва вздовж твірної труби та за 'її товщиною. Досліджено напружений стан у зварному з’єднанні. A mathematical model of experimental-computation method, which enables to take into account features of forming a field of tensions in case of bilateral implementation of circular stitches of welded joints of pipes is offered as integral presentation. Functional to dependence sizes of remaining plastic deformations are offered from distance to the stitch axis along the generatrix pipe and after its thickness. A tense state is explored in the welded halving.
 • Item
  Обґрунтування сумісного використання регуляторів гальмівних сил та антиблокувальних систем на автобусах
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2003) Дем’янюк, В. А.
  Запропонована методика та обґрунтована доцільність комплексного застосування автоматичних пристроїв у гальмових системах автобусів, яка базується на принципі забезпечення керованості процесом гальмування. Розглянуті питання вибору типу регуляторів гальмівних сил та місця їх встановлення. The оffered methods and is motivated practicability of the complex using automatic device in brake system bus, which is based on principle of the provision to controllability by process of the braking. The Considered questions of the choice of the type regulator brake power and place of their installation.
 • Item
  Нелінійна деформація полікристалічних матеріалів з пам’яттю форми на основі заліза в термінах феноменологічної теорії
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2003) Голиборода, І. М.
  Досліджується деформаційна поведінка матеріалів з пам’яттю форми на основі заліза. Дослідження проводиться на основі дворівневої феноменологічної моделі нелінійної деформації. Описано дислокаційну та мартенситну складові деформаційного процесу. Deformational behavior of the Fe-based Shape Memory materials is investigated. The investigation is realized in terms of the two-level phenomenological model of nonlinear deformation. The dislocational and martensitic components of the deformational process are reflected.
 • Item
  Математична модель коливань тракторного агрегату мобільного обприскувача з рідиною в ємності та з урахуванням в’язкопружних властивостей ґрунту
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2003) Вікович, І. А.
  Розроблена математична модель коливань у поздовжньо-вертикальній площині тракторного агрегату мобільного обприскувача з урахуванням рухомості рідини у прямокутній ємності та в’язкопружних властивостей ґрунту. Mathematical model of oscillations in the longitudinal and vertical space of mobile sprayers tractor aggregate has been worked out with taking into consideration the mobility of liquid in the right-angled capacity and the resilient quality of ground.
 • Item
  Критерій оцінювання дефектності при точковому конденсаторному мікрозварюванні
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2003) Білобородченко, В. І.
  Запропонований критерій оцінювання відтворюваності показників якості технологічного процесу кондесаторного точкового мікрозварювання масових виробів радіоелектроніки та прецизійного приладобудування за встановленим законом статистичного розподілення дефектності зварювання. An evaluation criterion is offered for providing indexes of quality of technological process condenser of point microwelding mass exact and radio electronic wares after the set law of the statistical distributing of imperfectness of welding.
 • Item
  Критерії подібності для оцінювання початкового контактного опору при точковому конденсаторному мікрозварюванні
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2003) Білобородченко, В. І.
  Запропоновані критерії подібності для оцінювання початкового контактного опору, створені на основі принципів Фур’є та п-теореми. Similarity criteria for the evaluation of size of initial contact resistance, created on the basis of Fourier-principles and are offered п-theorems.
 • Item
  Оцінка рівня нагромадження пластичних деформацій зсуву в технологічних процесах зміцнення матеріалів
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2003) Андрусик, Я. Ф.; Ляшенко, В. П.
  Проведено аналітичне дослідження рівня пластичних деформацій зсуву при пропорційному навантаженні, на основі використання інтегрального критерію нагромадження пластичних деформацій. Отримано замкнуту формулу для оцінки нагромадження пластичних деформацій при такому навантаженні. Analytic investigation of the level of tangent plastic deformations under proportional loading has been competed. It is realized at the base of the integral criterion of accumulation of plastic strains. Closed formula for estimating of the accumulation of plastic strains under that loading has been derived.
 • Item
  Зміст до Вісника "Динаміка, міцність та проектування машин і приладів" № 483
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2003)
 • Item
  Титульний аркуш до Вісника "Динаміка, міцність та проектування машин і приладів" № 483
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2003)