Гуманітарні та соціальні науки (HSS-2011). – 2011 р.

Permanent URI for this collectionhttps://ena.lpnu.ua/handle/ntb/19182

Матеріали ІIІ Міжнародної конференції молодих вчених HSS-2011

У збірнику опубліковано матеріали конференції, присвяченої проблемам у галузі гуманітарних та соціальних наук. Видання призначено для науковців, аспірантів, студентів.

Гуманітарні та соціальні науки : матеріали IIІ Міжнародної конференції молодих вчених HSS-2011, 24–26 листопада 2011 року, Львів, Україна / Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Національний університет "Львівська політехніка". – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2011. – 373 с. : іл. – (3-й Міжнародний молодіжний фестиваль науки "Litteris et Artibus"). – Титульний аркуш паралельно українською, англійською.

Browse

Search Results

Now showing 1 - 10 of 130
 • Thumbnail Image
  Item
  Зміст до “Гуманітарні та соціальні науки”
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011)
 • Thumbnail Image
  Item
  Титульний аркуш до “Гуманітарні та соціальні науки”
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011)
 • Thumbnail Image
  Item
  Суперечності філософії стандартизації освіти в ХХ столітті: Гайдеґґер, Ортеґа-і-Ґассет, Ясперс, Тоффлер
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Терепищий, Сергій
  Процеси стандартизації вищої освіти в різних країнах, мають різну ґенезу, різний зміст, різний юридичний статус, можуть мати різний механізм імплементації в освітній практиці, що безперечно потребує глибокої рефлексії її філософських засад. Особливої гостроти суперечності стандартизації вищої освіти набувають у сучасній Україні, яка має з гідністю увійти до світового освітнього простору, забезпечити високу якість вищої освіти своїх громадян, одночасно із цим не втративши власного “генотипу” національної освіти. У цьому контексті важливо звернутися до видатних мислителів ХХ століття – Гайдеґґера, Ортеґа-і-Ґассета, Ясперса і Тоффлера, щоб відповісти на питання: яка нам потрібна стандартизація освіти і чи потрібна взагалі?
 • Thumbnail Image
  Item
  Проблема дефініції піднесеного в історії естетики
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Стрехалюк, Андрій
  У доповіді розглянуто особливості дефініції поняття піднесеного у історико-філософському контексті та в рамках філософської та естетичної теорії піднесеного, вказано на основні труднощі теоретичного осмислення феномену піднесеного та проаналізовано їх причини.
 • Thumbnail Image
  Item
  Міфологія великого міста в урбаністичній літературі
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Солодка, Світлана
  Автор розглядає місто як своєрідний Текст, що читається в різних проявах авторського міфу. В даній роботі розпочинається аналіз культури міста в літературному доробку письменників, філософів, культурологів та ін. в цьому досліджені неатропоморфний герой, в літературі урбаністики, виступає головним діючим лицем, що має власну долю, характер та образ.
 • Thumbnail Image
  Item
  Ритуал як форма біологічної і соціальної комунікації
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Слуцька, Юлія
  Ритуал можна розглядати як своєрідну комунікацію. В роботі робиться спроба розглянути ритуалізовану поведінку тварин як комунікацію, що пізніше ввійшла в людську культуру і була перетворена нею. Досліджується архаїчний ритуал як комунікація між різними пластами буття.
 • Thumbnail Image
  Item
  Причини та особливості поширення нових релігійних течій в Україні
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Орлов, Владлен
  У цій статті аналізуються основні причини появи та формування нових релігійних течій в Україні та розглядаються особливості їх поширення.
 • Thumbnail Image
  Item
  Епістемологічна складова індивідуалізму філософії Ф. Гаєка
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Кур’ян, Роман
  В дослідженні висвітлюється зв’язок епістемології та індивідуалізму в ліберальній філософії Ф. Гаєка. Ключем до розуміння можливостей та обмежень індивідів постає «сенсорний порядок», як основний принцип організації людського знання. Епістемологічні погляди Ф. Гаєка є засадничими для розуміння індивіда та його ролі в соціальному макропорядку і притаманних для нього процесів: адаптація, конкуренція, еволюція.
 • Thumbnail Image
  Item
  „Дух” ренесансного титанізму як естетичний феномен українського Бароко
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Загорулько, Марія
  У статті вводиться поняття „духу” ренесансного титанізму для розкриття всебічно розвиненої особистості доби українського Бароко. Зазначається, що в основі барокового феномену „духу” ренесансного титанізму лежить ґрунтовна релігійно-естетико-філологічна освіта, яку отримували в тогочасних вищих навчальних закладах.
 • Thumbnail Image
  Item
  Відгомін грецької філософії у філософії Григорія Сковороди
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Демська, Олена
  Дана робота сконцентрована на виявленні спільних рис у філософії видатного українського мислителя Григорія Савича Сковороди та філософської спадщини Давньої Греції. Робиться акцент на поглядах Сковороди та постаттях Платона, Сократа, Епікура.