Гуманітарні та соціальні науки (HSS-2011). – 2011 р.

Permanent URI for this collection

Матеріали ІIІ Міжнародної конференції молодих вчених HSS-2011

У збірнику опубліковано матеріали конференції, присвяченої проблемам у галузі гуманітарних та соціальних наук. Видання призначено для науковців, аспірантів, студентів.

Гуманітарні та соціальні науки : матеріали IIІ Міжнародної конференції молодих вчених HSS-2011, 24–26 листопада 2011 року, Львів, Україна / Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Національний університет "Львівська політехніка". – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2011. – 373 с. : іл. – (3-й Міжнародний молодіжний фестиваль науки "Litteris et Artibus"). – Титульний аркуш паралельно українською, англійською.

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 130
 • Item
  Зміст до “Гуманітарні та соціальні науки”
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011)
 • Item
  Титульний аркуш до “Гуманітарні та соціальні науки”
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011)
 • Item
  Суперечності філософії стандартизації освіти в ХХ столітті: Гайдеґґер, Ортеґа-і-Ґассет, Ясперс, Тоффлер
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Терепищий, Сергій
  Процеси стандартизації вищої освіти в різних країнах, мають різну ґенезу, різний зміст, різний юридичний статус, можуть мати різний механізм імплементації в освітній практиці, що безперечно потребує глибокої рефлексії її філософських засад. Особливої гостроти суперечності стандартизації вищої освіти набувають у сучасній Україні, яка має з гідністю увійти до світового освітнього простору, забезпечити високу якість вищої освіти своїх громадян, одночасно із цим не втративши власного “генотипу” національної освіти. У цьому контексті важливо звернутися до видатних мислителів ХХ століття – Гайдеґґера, Ортеґа-і-Ґассета, Ясперса і Тоффлера, щоб відповісти на питання: яка нам потрібна стандартизація освіти і чи потрібна взагалі?
 • Item
  Проблема дефініції піднесеного в історії естетики
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Стрехалюк, Андрій
  У доповіді розглянуто особливості дефініції поняття піднесеного у історико-філософському контексті та в рамках філософської та естетичної теорії піднесеного, вказано на основні труднощі теоретичного осмислення феномену піднесеного та проаналізовано їх причини.
 • Item
  Міфологія великого міста в урбаністичній літературі
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Солодка, Світлана
  Автор розглядає місто як своєрідний Текст, що читається в різних проявах авторського міфу. В даній роботі розпочинається аналіз культури міста в літературному доробку письменників, філософів, культурологів та ін. в цьому досліджені неатропоморфний герой, в літературі урбаністики, виступає головним діючим лицем, що має власну долю, характер та образ.
 • Item
  Ритуал як форма біологічної і соціальної комунікації
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Слуцька, Юлія
  Ритуал можна розглядати як своєрідну комунікацію. В роботі робиться спроба розглянути ритуалізовану поведінку тварин як комунікацію, що пізніше ввійшла в людську культуру і була перетворена нею. Досліджується архаїчний ритуал як комунікація між різними пластами буття.
 • Item
  Причини та особливості поширення нових релігійних течій в Україні
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Орлов, Владлен
  У цій статті аналізуються основні причини появи та формування нових релігійних течій в Україні та розглядаються особливості їх поширення.
 • Item
  Епістемологічна складова індивідуалізму філософії Ф. Гаєка
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Кур’ян, Роман
  В дослідженні висвітлюється зв’язок епістемології та індивідуалізму в ліберальній філософії Ф. Гаєка. Ключем до розуміння можливостей та обмежень індивідів постає «сенсорний порядок», як основний принцип організації людського знання. Епістемологічні погляди Ф. Гаєка є засадничими для розуміння індивіда та його ролі в соціальному макропорядку і притаманних для нього процесів: адаптація, конкуренція, еволюція.
 • Item
  „Дух” ренесансного титанізму як естетичний феномен українського Бароко
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Загорулько, Марія
  У статті вводиться поняття „духу” ренесансного титанізму для розкриття всебічно розвиненої особистості доби українського Бароко. Зазначається, що в основі барокового феномену „духу” ренесансного титанізму лежить ґрунтовна релігійно-естетико-філологічна освіта, яку отримували в тогочасних вищих навчальних закладах.
 • Item
  Відгомін грецької філософії у філософії Григорія Сковороди
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Демська, Олена
  Дана робота сконцентрована на виявленні спільних рис у філософії видатного українського мислителя Григорія Савича Сковороди та філософської спадщини Давньої Греції. Робиться акцент на поглядах Сковороди та постаттях Платона, Сократа, Епікура.
 • Item
  Філософія як творення буття в інтелектуальному дискурсі традиціоналізму
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Вишинський, Святослав
  У доповіді на основі праць Рене Генона, Фрітьофа Шуона, Юліуса Еволи та Мартіна Гайдеггера розглянуто характер рецепції філософії як творчості в інтелектуальному дискурсі інтегрального традиціоналізму. Критична рефлексія явища philosophia у порівняльній призмі традиціоналізму та фундаментальної онтології висвітлюється як ключ до осмислення всього історико-культурного феномену mundus Occidentalis в його значенні в розгортанні буття, а реставрація метафізики у визначальному розумінні – як шлях до відновлення нормальних пропорцій людського буття-у-світі.
 • Item
  The problem of intentionality in analytic philosophy
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Negru, Teodor
  In this paper I intend to show how the idea of intentionality has been discussed in analytic tradition of philosophy. In philosophy of language, intentionality has been understood as being related with the problem of referentiality. In this context, referentiality was approached as a theory of the meaning where the issue is the relationship between the meaning of an expression, its linguistic form, and the referent such phrase expression refers to. However, philosophy of mind give intentionality a naturalistic account, trying to explain it form the point of view of science. But al this attempts to naturalize intentionality stressed the difficulties of understanding this phenomenon from the point of view of natural science.
 • Item
  The other as a mirror for democracy: the question of national identity in European perspective
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Astrouskaya, Tatsiana
  Article is devoted to the problem of national identity in modern western European society. From the author’s point of view, the relation to immigrant and maintenance of his/her rights is the important criterion of democratization and can be helpful to the analysis of identity. The author examines possible decisions from the perspective of immigration legislation improvement and the perspective of different educational strategies application through the prism of theoretical implications of modern social philosophers – Z. Bauman and S. Benhabib.
 • Item
  Re-consider the distinction of liberty
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Singh, Mayavee
  Berlin in his book Four Essays on Liberty, he firstly explains historically how others define liberty and after that Berlin distinguishes liberty in two senses – negative and positive. He analyses both sense – negative and positive though he emphasizes that negative sense is a better option. In this paper an attempt has been made to analyse and reconsider the distinction between negative and positive notion of liberty.
 • Item
  Consciousness and the moral permissibility of infantide
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Tobia, Kevin
  In this paper I critique and amend Hassoun and Kriegel’s argument for the moral permissibility of infanticide. I argue that the original case is greatly strengthened by introducing temporal considerations. The argument is intended not to show the permissibility of infanticide, but rather that there are underlying problems in our understanding of either consciousness, morality or both.
 • Item
  Social impact of iInterfaith dialogue on religious toleration among Malaysian university students
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Awang, Jaffary; Mohamad Ramli, Yusri
  Study on other religions is not simply to understand the beliefs but also to create awareness of religious toleration. But to be tolerant, study within a single religious community would not be enough to make it succesfull. Therefore engagement with other religious community through dialogue is needed. The purpose of this study is to determine if interfaith dialogue has social impact on religious toleration. A group of Muslim and Christian students in National University of Malaysia had been selected to organize an interfaith dialogue where they were all be observed and given questionnaire in order to examine how far they become more tolerant after joing the program. This study finds that continuos participation in interfaith dialogue will definitely increase religious toleration.
 • Item
  Language, mind and paradigm of subjectivity in Ryle’s framework
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Prakash, Gyan
  Dualism came to be repudiated as a result of a landmark treatise by the Oxford philosopher Gilbert Ryle entitled The Concept of Mind, some sixty years ago, in which Ryle accorded that Descartes committed ‘category mistake’. He critiqued Cartesian dualism as the dogma of ‘the Ghost in the Machine’ because in dualism, one is material and the latter immaterial. But many scholars have raised serious objections to Ryle’s concept of mind and hardly anyone working in philosophy of mind today takes seriously Ryle’s concept. In his celebrated book Ryle has tried to elucidate to philosophical problem through logical analysis of ordinary language. However, it is very difficult to talk about the self on the basis of ordinary language. According to Ryle ordinary language ought to involve championing the programme of formalisation. So in this paper we have raised some concerns and problems for these claims. This paper is an attempt to demonstrate that one cannot disclose the self through natural language.
 • Item
  A step back to the future: the American monastic retreat and the Orthodox christian theology of psychophysical healing
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Doss, David Ambrose
  The monastic retreat is a common phenomenon among various religious groups in the United States of America. This paper examines the response of contemporary Orthodox Christianity to this phenomenon, focusing on the work of Fr. Meletios Webber, abbot of the St. John of San Francisco Monastery in Manton, California, and his 2010 retreat entitled “Physician Heal Thyself.” It will draw comparisons between the Orthodox monastic retreat and that of other religious traditions, especially the Catholic. It will explore the theological underpinnings that influence the practice of these retreats within the Orthodox realm, and in doing so will compare this Orthodox theology and practice of psychophysical healing with the goals and the practice of modern Western professional psychotherapy. This will lead to a consideration of the roles and goal of Orthodox Christianity within the realm of contemporary Western society.
 • Item
  Концептуалізація поняття «символічний капітал» в соціологічній науці
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Ярема, Анастасія
  У статті проаналізовано найбільш поширені в соціологічній літературі підходи до трактування поняття «символічний капітал». Автор пропонує власне визначення цієї категорії, розглядаючи символічний капітал як активний ресурс популярності, авторитету, престижу і репутації, що визнаний суспільством, і забезпечує його власнику здатність впливати на формування суспільної свідомості шляхом визнання за ним цього права як легітимної компетенції. Проаналізовано взаємозв’язок концепту «символічний капітал» з супутніми йому в соціологічному дискурсі концептами престижу, популярності, авторитету і репутації.
 • Item
  Політико-ідеологічні ідентифікації як чинник політичної участі населення України
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Колоколова, Марія
  У роботі досліджується проблема впливу політико-ідеологічних ідентифікацій на схильність громадян до тих чи інших форм політичної участі. Автор зосереджує увагу на таких формах політичної участі як зацікавленість політичним життям, електоральна активність, задіяність у політичних партіях та організаціях, підписання петицій, участь у санкціонованих демонстраціях тощо.