Динаміка, міцність та проектування машин і приладів. – 2010. – № 678

Permanent URI for this collection

Вісник Національного університету "Львівська політехніка"

У Віснику опубліковані результати науково-дослідних робіт професорсько-викладацького складу Інституту інженерної механіки та транспорту Національного університету “Львівська політехніка”. Розглянуті питання динаміки та міцності елементів машин, приладів і транспортних засобів, а також створення й розрахунку перспективного технологічного устаткування. Призначений для наукових та інженерно-технічних працівників відповідних галузей промисловості.

Вісник Національного університету «Львівська політехніка» : [збірник наукових праць] / Міністерство освіти і науки України, Національний університет «Львівська політехніка». – Львів : Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2010. – № 678 : Динаміка, міцність та проектування машин і приладів / відповідальний редактор І. В. Кузьо. – 120 с. : іл.

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 22
 • Item
  Вплив складу газової суміші С02+02 на вигоряння вуглецю при дуговому зварюванні чавунів сталевим дротом
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2010) Палаш, В. М.; Дзюбик, А. Р.; Огнистий, С. Т.
  Досліджено вплив складу захисному C02+02 та параметри режиму дугового зварювання сталевим дротом cipки чавунів без їx попереднього перегрівання на вигоряння вуглецю у ванш. Встановлено фактори, що сприяють отриманню оптимальному його концентрації в наплавлених валиках. Показано, що вигоряння вуглецю при зварюванні у середовищі С02+02 помітно посилюється iз збільшенням у ньому кисню. Сутність цього впливу залежить від швидкості зварювання, діаметра електродного дроту, зварювального струму та величини електродного вильоту. Influence of the protective mixture composition CO2+O2 and parameter of arc/w mode by the steel wire of grey-cost irons without their previous heating during carbon combustion was investigated. Factors are set to further reception of it optimal concentration in melt rollers. It`s pointed that carbon combustion at welding in the CO2+O2 environment which appreaciably increases during oxygen increasing in it. The degree of this influence depends on welding speed, electrode wire diameter, welding current and size of electrode flight.
 • Item
  Зміст до Вісника "Динаміка, міцність та проектування машин і приладів" № 678
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2010)
 • Item
  Застосування математичного моделювання в дослідженні динамічних процесів у нелінійній триконтейнерній оброблювальній вібраційній механічій системі
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2010) Стоцько, З. А.; Топільницький, В. Г.; Кусий, Я. М.; Велика, О. Т.
  На прикладі триконтейнерної нелінійної вібраційної механічної системи вивчено та досліджено динамічні процеси у нелінійних механічних системах оброблення виробів через розроблення відповідних нелінійних математичних моделей опису їх рухів з урахуванням чинників уніфікації та параметризації для забезпечення оптимальних режимів проектування, функцйонування та експлуатації даних механічних систем. On the example of the nonlinear oscillation mechanical system dynamic processes are studied and investigational in the nonlinear mechanical systems of treatment of wares through development of the proper nonlinear mathematical models of description of their motion taking into account the factors of standardization for providing of the optimum modes of planning, functioning and exploitation of these mechanical systems.
 • Item
  Особливості комп'ютерного моделювання динаміки механічних систем з квазіциклічними координатами
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2010) Гелетій, В. М.
  Розглянуто питання комп'ютерного моделювання динамічних процесів механічних систем з квазіциклічними координатами, пов'заних з рухом окремих елементів системи як твердого цілого. Запропонована процедура виключення квазіциклічних координат, що полегшує застосування комп'ютерних методів визначення власних частот і форм коливань і розв'язування інших задач динаміки таких систем. Considered questions of computer design of dynamic processes of the mechanical systems with quasi-cyclic co-ordinates, separate elements of the system as hard unit related to motion. Offered procedure of exception of quasi-cyclic co-ordinates, which facilitates application of computer methods of determination of eigenfrequencies and forms of vibrations and untiing of other tasks of dynamics of such systems.
 • Item
  Вимушені коливання підвісних вантажотримких конвеєрів
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2010) Вікович, І. А.; Висоцька, Х. А.; Оленюк, Ю. Р.
  Розроблено математичну модель вимушених поздовжніх коливань підвісних вантажотримких конвеєрів у вигляді континуальної системи із замкнутим контуром. It was devise a mathematical model of the suspended weightholding conveyors as continual a system in a view of dispersion of energy in the material.
 • Item
  Забезпечення двочастотних резонансних режимів роботи вібраційного стола для ущільнення бетоносумішей
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2010) Гурський, В. М.; Кузьо, І. В.; Ланець, О. В.
  Наведено конструктивну схему та розрахунок парамерів двочасного резонансного вібраційного стола з електромагнітним приводом для ущільнення бетоносумішей. Промодельовано амплітудно-частотні характеристики і часові залежності коливальних мас та отримано задані двочастотні коливання робочого органу. The article examined the structural chart and order of calculation of parameters of twofrequency resonance the vibratory table with electromagnetic drive for the compression of concrete mixture. The analysis of gain-frequency descriptions and sentinel dependences of the vibratory masses is conducted and got the set twofrequency vibrations of worker mass.
 • Item
  Аналіз залежності обертального моменту від конструктивних параметрів запобіжних муфт
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2010) Гащук, П. М.; Малащенко, В. В.
  Описано будову й принцип дії запобіжної муфти в складі гайковерта та викладено результати аналізу залежності обмежуваного гайковертом обертального моменту від конструктивних параметрів муфти. The structure, principle of action of the patented muff and results of quantitative analysis of dependence of rotator moment is laid out from structural its parameters.
 • Item
  Михайло Степанович Комаров (1910-1987рр.) - видатний вчений у галузі динаміки машин
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2010) Кузьо, І. В.; Павлище, В. Т.
 • Item
  Вплив параметрів приводу бурової установки на ефективність вивільнення прихопленої колони труб
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2010) Харченко, Є. В.; Гутий, А. В.
  Досліджено вплив роботи приводу бурової установки під час розгону підіймальної системи з різними значеннями передавального відношення коробки передач і моменту тертя в муфті на процес вивільнення прихопленої колони бурильних труб. Наведено результат цих досліджень. Explored influencing of work of occasion of the boring setting during the acceleration of the cargo handling system with the different values of transmission of gear-box and moment of friction in a muff on the process of freeing of the grabbed column of borings pipes. The of these researches are resulted.
 • Item
  Згинні нелінійні коливання одновимірних тіл, які характеризуються поздовжньою швидкістю руху, і наближене їх дослідження
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2010) Сокіл, М. Б.
  Викладено методику дослідження згинних нелінійних коливань одновимірних тіл, які характеризуються сталою швидкістю поздовжнього руху. В її основу покладено принципи одночастотності коливань у нелінійних ситемах на основі ідеї методів Бубнова-Гальоркіна та Ван-дер-Поля. Розглянуто резонансний і нерезонансний випадки. The method of research of bend nonlinear vibrations of unidimensional bodies is expounded, what by the permanent rate of longitudinal movement. In its basis of of vibrations in the nonlinear systems and basic ideas of methods of Bubnov-Galerkina and Wan-der-Poll. Resonance and unresonance cases are considered.
 • Item
  Особливості заміни традиційної клинопасової передачі автоматично регульованою передачею
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2010) Предко, Р. Я.; Павлище, В. Т.
  Показано доцільність заміни традиційної клинопасової передачі та автоматично регульовану передачу. За відомими параметрами традиційної пасової передачі можна розрахувати параметри автоматично регульованої передачі. Запропоновано методику такої заміни. The expediency of replacing the traditional V-belt drive to automatically regulated transmission. For known parameters of the traditional belt drive can determine the parameters are automatically regulated transmission. Proposed methodology for such substitution.
 • Item
  Моделювання напружено-деформованого стану корпусу обертового агрегату
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2010) Дзюбик, Л. В.
  Досліджено напружено-деформований стан корпусу обертового агрегату на основі комп'ютерного моделювання та розрахунку методом скінченних елементів. Здійснено порівняльний аналіз отриманої моделі із текстовою задачею для балкової конструкції за теорією згину від дії вагового навантаження. Показано, що максимальні значення напружень та деформацій локалізовано в нижній частині перерізу. The investigational tensely deformed state of corps of circulating aggregate is on the basis of computer design and calculation of eventual elements a method. The comparative analysis of the got model is carried out with a test problem for a beam construction after the theory of bend from the action of the gravimetric loading. It is rotined that the maximal values of tensions and deformations are noncommunicative in a lower point a cut.
 • Item
  Метод усереднення для коливних стохастичних систем із швидкозмінною фазою
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2010) Ванькович, Т.-Н. М.; Зінько, Я. А.; Боженко, М. В.
  Обгрунтовано метод усереднення для стохастичних систем з швидкозмінною фазою, до яких зводяться коливні процеси в істотно нелінійних системах. Формулюється теорема про оцінювання різниці між розв'язком точної і усередненої в першому наближенні систем на скінченному часовому інтервалі. A method of averaging for arbitrary systems with quickly changing phase to what fluctuating processes in substantially nonlinear systems concern has discussed. The theorem of a dsfference estimation between a condusion of the systems exact and averaged in the first rapprochement in ended time interval is formulated.
 • Item
  Прогнозування циклу енергетичної стабілізації квантрону імпульсних імпульсних лазерів з вільною генерацією випромінювання
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2010) Білобородченко, В. І.
  Розглянуто питання прогнозування циклу енергетичної стабілізації квантрону імпульсних лазерів з вільною генерацією випромінювання і на підставі аналізу статистичних моделей. The questions of prognostication of cycle of earning of impulsive lamps of the optical pumping of lasers extra money with the free generation of energii on the basis of analysis of statistical models are considered.
 • Item
  Розрахунок енергетичних витрат для приводу автомобільних генераторів
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2010) Нємий, С. В.
  На основі дослідження робочих процесів автомобільних генераторів створено математичні залежності, що характеризують особливості навантаження генераторів та витрати потужності двигуна на їх привід. Розроблено методику розрахунку витрат потужності двигуна для приводу автомобільних генераторів. On the basis of research of workings processes of motor-car generators mathematical dependences which characterize the features of loading of generators and expense of engine power on their drive were created. The method of calculation of equivalent charges of engine power for drive of motor-car generators was developed.
 • Item
  Оцінювання міцності кузовів мікроавтобусів за умов пасивної безпеки
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2010) Горбай, О. З.; Голенко, К. Е.; Козак, М. С.
  Проведено комп'ютерне моделювання та аналіз поведінки каркаса кузова мікроавтобуса для підтвердження відповідності міцності його верхньої частини нормативним документам при отриманні офіційного затвердження типу транспортного засобу. Проаналізовано існуючі методи випробувань міцності верхньої частини кузовів автобусів і на основі одного з них визначено визначено найімовірніші зони появи критичних значень напружень та деформації верхньої частини кузова мікроавтобуса А 049 ВАТ "Укратобуси". A computer simulation and analysis of behavior roofing of minibus is conducted for confirmation of accordance of durability to normative documents at the receipt of official verification the type of vehicle. The analysis of existent methods of tests of durability roofing of busses is given and on the basis of one of them certainly the most credible areas of appearance of impermissible values of tensions and deformations of roofing of minibus model Ⱥ 049 produced by Ukrbusprom”.
 • Item
  Паливовитратна характеристика автомобіля на режимах сповільнення з одночасним перемиканням передач
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2010) Гащук, П. М.; Пельо, Р. А.
  Проаналізовано перехідний процес у двигуні при автоматичному перемиканні передач в механічній трансмісії автомобіля. Обгрунтовано програму роботи фрикціонів з огляду на паливоощадність та дотримання заданої прорами сповільнення автомобіля. The transients in the engine are parsed at an automatic gear-shifting of a transmission of the automobile. Are justified timing and durations of gear-shiftings from the point of view of maintenance of the given program of motion of the automobile and least propellant consumption.
 • Item
  Аналітичний опис кінематики кермового приводу автобуса із залежною передньою підвіскою
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2010) Крайник, Л. В.; Попович, В. В.
  Наведено дві конструктивні схеми виконання поздовжньої тяги кермового приводу автобуса А074. Отримано основні залежності для розрахунку кутів повороту лівого поворотного кулака колеса від лінійних розмірів ланок кермового приводу, їх прив'язувальних розмірів до рами автобуса та кутів повороту сошки кермового механізму. Two constructive schemes of execution of longitudinal pull-rod of a steering linkage of bus A074 are described. The basic dependences for calculation of angles of rotation of the left swivel member of a wheel from the linear sizes of links of a steering linkage, its connecting sizes to a bus and angle of rotation frame arm of steer are received.
 • Item
  Вдосконалення механізму газорозподілу поршневого двигуна
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2010) Миськів, Т. Г.; Янчик, Н. Р.
  Розглянуто проблеми, пов'язані зі збільшення кількості клапанів на один циліндр в поршневих двигунах. Запропонований спосіб вдосконалення конструкції з двома клапанами шляхом подвійного використання впускного і випускного клапанів та зазначено його переваги. Problems associated with the increased number of valves per cylinder in reciprocating engines were considered. The method of improving the design with two valves by using a dual intake and exhaust valves was proposed and listed its advantages.
 • Item
  Динамічна модель приводу транспортувальних та вантажопідіймальних машин з ведучим барабаном
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2010) Мартинців, М. П.; Удовицький, О. М.; Сологуб, Б. В.
  Розроблено динамічну модель приводу з ведучим барабаном. Отримано аналітичні залежності, які дають можливості оцінити характер коливань барабана і визначити максимальні динамічні зусилля, що виникають в елементах приводу. Встановлено характер коливань ведучого барабана для конкретної установки. The dynamic model of drive with an anchorman drum is developed. Analytical pendences, which enable to estimate character of vibrations of drum and define maximal dynamic efforts which arise up in the elements of drive, are got. Character of vibrations of anchorman drum is set for the concrete plant.