Юридичні науки. – 2018. – № 889

Permanent URI for this collection

Вісник Національного університету «Львівська політехніка»

У збірнику наукових праць серії “Юридичні науки” запропоновано результати наукових досліджень актуальних проблем з різних напрямів юридичної науки, розроблено наукові концепції щодо вдосконалення вітчизняного та зарубіжного законодавства. До нього увійшли аналітичні статті та фахові коментарі вчених Навчально-наукового інституту права та психології Національного університету “Львівська політехніка”, вітчизняних і зарубіжних науковців, експертні оцінки та рецензії провідних фахівців у галузі права. На авторів опублікованих матеріалів покладається повна відповідальність за підбір, точність наведених фактів, цитат, економіко-статистичних даних, відповідної галузевої термінології, власних імен та інших відомостей.

Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Юридичні науки : збірник наукових праць / Міністерство освіти і науки України, Національний університет "Львівська політехніка ; голова Редакційно-видавничої ради Н. І. Чухрай. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2018. – № 889, випуск 17. – 208 с. : іл.

Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Юридичні науки

Зміст


1
4
ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА
11
ТЕОРІЯ ТА ФІЛОСОФІЯ ПРАВА
15
21
30
37
42
49
55
60
АДМІНІСТРАТИВНЕ ТА ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО
68
77
86
ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС
93
100
КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА ПРОЦЕС
106
110
117
125
132
137
144
149
КОНСТИТУЦІЙНЕ ТА МІЖНАРОДНЕ ПРАВО
156
163
168
175
182
192
198
205

Content


1
4
ISTORIIA DERZHAVY I PRAVA
11
TEORIIA TA FILOSOFIIA PRAVA
15
21
30
37
42
49
55
60
ADMINISTRATYVNE TA INFORMATSIINE PRAVO
68
77
86
TSYVILNE PRAVO I PROTSES
93
100
CRIMEAINALNE PRAVO TA PROTSES
106
110
117
125
132
137
144
149
KONSTYTUTSIINE TA MIZHNARODNE PRAVO
156
163
168
175
182
192
198
205

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 32
 • Item
  Християнські життєдайні норми: метаантропологічне обґрунтування
  (Видавництво Львівської політехніки, 2018-02-26) Сливка, Степан; Slyvka, Stepan; Слывка, Степан; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Досліджено життєдайні норми в метаантропологічному аспекті. Основну увагу зосереджено на характеристиці чеснот. Доводиться, що процес чеснот у метаантро- пологічному вимірі має природні детермінанти, адже християнські життєдайні норми по-різному виявляються в буденному, екзистенційному та трансцендентальному вимірах. Охарактеризовано життєву методику з погляду трансцендентного права.
 • Item
  Перший кодекс українського права та інституалізація юридичної аргументації
  (Видавництво Львівської політехніки, 2018-02-26) Романова, Альона; Чорнобай, Олена; Romanova, Alona; Chornobai, Olena; Романова, Алёна; Чорнобай, Елена; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  У працях дослідників “Руська Правда” постає як нормативно-правовий акт або навіть звод законів. Існують думки про “Руську Правду” як про звод звичаїв або зведення судових прецедентів. Розкрито питання про правову природу першого кодексу українського права та інституалізацію юридичної аргументації.
 • Item
  Правова соціалізація особи як об’єкт теоретично-правового дослідження
  (Видавництво Львівської політехніки, 2018-02-26) Парута, Олена; Paruta, Olena; Парута, Елена; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Розглянуто теорію правової соціалізації особи. Сформульовано основні підходи до визначення поняття “правова соціалізація особи”.
 • Item
  Парадигма вищої освіти в умовах інтеграційних викликів
  (Видавництво Львівської політехніки, 2018-02-26) Парпан, Уляна; Parpan, Ulyana; Парпан, Ульяна; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Розглянуто вплив інтеграційних процесів на розвиток системи вищої освіти в Україні, досліджено поняття інтеграції у вищій освіті, визначено зміст поняття інтеграційного середовища під час підготовки майбутніх фахівців. У результаті проведеного аналізу досліджено, що складне та багатокомпонентне поняття інтеграції в освіті можна розглядати у зовнішньому прояві як реформування, модернізація освіти, рух до Європейського простору, одним із завдань якого є піднесення компетенції майбутніх фахівців до світових стандартів, а також в її внутрішньому прояві, що має на увазі найрізноманітніші напрями, такі як інтеграція змісту навчальних дисциплін, інтеграція освіти і науки, вищих навчальних закладів та підприємств та ін.
 • Item
  Механізм детермінації девіантної поведінки дитини
  (Видавництво Львівської політехніки, 2018-02-26) Гарасимів, Тарас; Муринець, Наталія; Harasymiv, Taras; Murinets, Natalia; Гарасымив, Тарас; Муринець, Наталья; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Подано науково-теоретичний огляд вітчизняних і зарубіжних досліджень щодо проблеми формування агресії та девіацій поведінки у дитячому середовищі. Розглянуто психологічні особливості деструктивної поведінки та її характеристик з позиції психології, соціології та кримінально-правових наук. Розкрито механізми формування протиправних дій, а також проаналізовано вплив девіацій на формування особистості. Проаналізовано соціальні відхилення поведінки особистості, які формуються під впливом соціальних інститутів, а також теорії причин виникнення відхилень.