Хімія, технологія речовин та їх застосування. – 2008. – № 609

Permanent URI for this collection

Вісник Національного університету «Львівська політехніка»

У Віснику опубліковані результати досліджень у галузях неорганічної, органічної, фізичної хімії. Розглядаються питання синтезу нових речовин, вивчення кінетики, механізмів реакцій, встановлення оптимальних умов процесів, а також проблеми вдосконалення та інтенсифікації технології, охорони довкілля. Роботи виконані на кафедрах і в науково-дослідних лабораторіях Національного університету «Львівська політехніка» та інших вищих навчальних закладів і організацій України. Для інженерно-технічних працівників, викладачів, аспірантів і студентів, які спеціалізуються в галузях неорганічної, органічної, фізичної та аналітичної хімії, хімічної технології, хімії високомолекулярних сполук, біотехнології, технології будівельних матеріалів, кераміки, процесів та апаратів хімічної промисловості та охорони довкілля.

Вісник Національного університету «Львівська політехніка» : [збірник наукових праць] / Міністерство освіти і науки України, Національний університет «Львівська політехніка». – Львів : Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2008. – № 609 : Хімія, технологія речовин та їх застосування / відповідальний редактор Й. Й. Ятчишин. – 416 с. : іл. – Бібліографія в кінці статей.

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 103
 • Item
  Реакції азосполучення S-естерів 4-амінобензентіосульфокислоти та прогноз біологічної активності нових тіосульфосполук за допомогою комп’ютерної системи PASS
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2008) Хоміцька, Г. М.; Шиян, Г. Б.; Василюк, С. В.; Баранович, Д. Б.; Хоміцький, Д. О.; Лубенець, В. І.; Новіков, В. П.
  Встановлено особливості перебігу реакцій азосполучення S-естерів 4-аміно-бензентіосульфокислоти. Здійснено прогнозований скринінг біологічної активності синтезованих сполук з використанням програми PASS. The features of behavior of reactions of azocoupling S-esters of 4-aminobenzenthiosulfoacid has been established. The predicted search of biological activity of synthesized compounds with using of computerized program PASS has been performed.
 • Item
  Дослідження розчинення лангбейнітового концентрату у водних розчинах нітратної кислоти
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2008) Перекупко, Т. В.; Пелиньо, І. Д.; Басіста, О. М.
  Досліджено розчинення лангбейнітового концентрату у водних розчинах нітратної кислоти різної концентрації за різних масових співвідношень між лангбейнітовим концентратом і розчинником. Визначено оптимальні параметри здійснення процесу. Підтверджено, що процес у середовищі нітратної кислоти відбувається у дифузійній області, і визначено константи швидкості. Зроблено висновок щодо інтенсифікації розчинення у середовищі нітратної кислоти порівняно з хлоридною. In this paper the process of dissolution of langbeinite concentrate in the water solutions of nitric acid of different concentration with different mass correlations between langbeinite concentrate and solvent has been investigated. The optimum parameters of realization of process are determined. It is proved, that in the medium of nitric acid the dissolution has character of forced diffusion. The rate constants are determined. A conclusion is done in relation to intensification of process of dissolution in the medium of nitrate acid comparatively with hydrochloric acid.
 • Item
  Основи формування селективно-проникних гідрогелевих покриттів
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008) Мельник, Ю. Я.; Скорохода, В. Й.; Демчук, І. А.; Слободян, М. С.
  Розроблено режими формування плівкових рідкоструктурованих кополімерів на основі гідроксіетилметакрилату і полівінілпіролідону, визначені їхні структурні параметри і дифузійно-транспортні характеристики. Запропоновано модель масоперенесення з твердої розчинної поверхні через гідрогелеву оболонку. The forming modes of film cross-linked copolymers on the basis of 2-hydroxyethylmethacrylate and polyvinylpyrrolidone are developed also its structural parameters and diffusive-transporting characteristics are determined. The model of mass transfer from a hard soluble surface through a hydrogel shell is offered.
 • Item
  Дериватографічні дослідження феноло-формальдегідних композицій
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008) Красінський, В. В.; Кочубей, В. В.; Шаповал, Й. М.
  Методами диференційно-термічного та термогравіметричного аналізів досліджено вплив епоксидної смоли та попівінілпіролідону на термостійкість новолачної феноло-формальдегідної смоли. Проведено порівняльний аналіз термічної стійкості розробленої епоксиноволачної композиції та новолаку. Зразок епокси-новолачної композиції характеризується вищою термічною стійкістю, ніж зразок феноло-формальдегідної смоли. Methods differential-thermal and thermogravimetryque analyses investigate influence epoxy resin and polivinilpirolidone on thermal stability novolac phenol-formaldehyde resin. The comparative analysis of thermal stability of developed epoxy-novolac composition and phenol-formaldehyde resin is carried out. The sample of epoxy-novolac composition is characterized by higher thermal stability than phenol- formaldehyde resin sample.
 • Item
  Синтез та дослідження властивостей нових олігопероксидних металокомплексів D-елементів другої групи
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008) Солод, М. І.; Мітіна, Н. Є.; Хом’як, С. В.; Заіченко, О. С.
  Синтезовано та досліджено розчинність, колоїдно-хімічні властивості та віскозиметрію нових олігопероксидних металокомплексів Цинку, Кадмію та Ртуті з лігандом на основі гетерофункціональних кополімерів 2-трет-бутилперокси–2-метил–5-гексен-3-іну. Виявлено вплив природи катіону металу на вигляд ізотерм поверхневого натягу та адсорбцію молекул, отриманих металокомплексів на поверхні, та залежність властивостей одержаних зразків олігомерних хелатів від співвідношення кополімер: сіль d-металу другої групи при синтезі сполук. Ці властивості дають змогу говорити про можливість застосовування ряду полімерних металокомплексів металів другої групи як низькотемпературні ініціатори в процесах емульсійної полімеризації. The novel zinc, cadmium and mercury metal bonded complexes with ligand on the basis of heterofunctional copolymers of 2-tert. butyl peroxy-2-methyl-5 hexeene-3-ine have been synthesized. There was research elaborated into solubility, colloid-chemical properties and physiological activity of these olygoperoxide metal bonded complexes obtained. During the investigations the impact of the metal cations’ nature on type of surface tension isotherms and on adsorption of the metal complexes’ molecules on the surface have been shown up. Furthermore the dependence of properties of oligomeric chelats’ samples obtained on ratio copolymer: the salt of d-metal of the 2nd group at the time of the synthesis has been also thoroughly investigated. The characteristics previously mentioned allow to affirm that the raw of polymeric metal bonded complexes of the metals of the 2nd group can be applied as lowtemperature initiators in the processes of emulsion.
 • Item
  Модифікація пероксидованої поверхні диоксиду силіцію хітозаном
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008) Кудіна, О. О.; Будішевська, О. Г.; Воронов, С. А.; Миськова, І. А.; Соломко, Н. Ю.; Паляниця, Л. Я.
  Проведено модифікацію поверхні діоксиду силіцію послідовною адсорбцією поліпероксиду з первинно-третинними пероксидними групами стирол-ко-малеїновий ангідрид-ко-трет-бутилпероксиметилмалеїнату та хітозану і одержано адсорбент, який проявляє біоактивність, пригнічуючи життєдіяльність дріжджів. The modification of the silica dioxide surface was carried out via consistent adsorption of polyperoxides with primary-tertiary peroxide groups styrene-co-maleic anhydride-co-tertbutyhydroperoximethylmaleinate and chitozane and the biologically active adsorbent was produced, which depress the vital functions of yeasts.
 • Item
  Дослідження взаємодій у системі поліамід-полівінілпіролідон у розчинах
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008) Суберляк, О. В.; Баран, Н. М.; Мельник, Ю. Я.
  Проведено віскозиметричні дослідження розчинів сумішей поліамідполівінілпіролідон у мурашиній кислоті з додатками води. Доведено макромолекулярну взаємодію між ПА і ПВП у розчинах. ІЧ-спектральними дослідженнями підтверджено утворення інтерполімерного комплексу [ПА:ПВП], що впливає на надмолекулярну структуру плівок на основі їх сумішей. The viskosymetric researches of blends solutions of polyamide – рolyvinylpirrolidone in formic acid with the water additions are conducted. The macromolecular interaction PA and PVP in solutions is proved. By ІR-spectroscopy researches have been confirmed the interpolymer complex [PA:PVP] creation that has influences on the under-molecular structure of films on the basis of its blends.
 • Item
  Синтез та властивостінових телехелатних олігопероксидів - ініціаторів радикальної полімеризації
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008) Скорохода, Т. В.; Лобаз, В. Р.; Заіченко, О. С.
  Синтезовано нові коолігомери вінілацетату та малеїнового ангідриду з кінцевими пероксидними фрагментами. Досліджено фізико-хімічні характеристики водних розчинів коолігомерів. Підтверджено ініціюючу здатність цих сполук у реакціях радикальної полімеризації. New cooligomers of vinyl acetate and maleic anhydride with chain-terminal peroxide group were synthesized. Physicochemical properties of cooligomer water solutions were investigated. Initiating possibility of these compounds in reactions of radical polymerization was approved.
 • Item
  Новий метод синтезу пористих гідрогелів
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008) Тарнавчик, І. Т.; Самарик, В. Я.; Носова, Н. Г.; Варваренко, С. М.; Воронов, С. А.
  Запропоновано новий підхід до формування тривимірної сітки наповненого через взаємодію ланцюгів поліакриламіду, прищеплених до поверхні дисперсного пероксидованого наповнювача діоксиду силіцію та макроланцюгів полі-N-гідроксиметилакриламіду. Сітка містить пептидні зв’язки та ковалентнозв’язані частинки наповнювача модифікованого діоксиду силіцію. Після видалення частинок наповнювача утворюються пористі гідрогелі з регульованими фізико-механічними властивостями. he new approach to formation of filled hydrogel three-dimensional network via interaction poly(acryl amide) chains grafted to the surface of silicon dioxide peroxidized filler and poly(Nhydroxymethyl acrylamide) macrochains has been proposed. The network contains peptide bonds covalently bonded silicon dioxide modified particles. After elimination of filler particles porous hydrogels with controlled physico-mechanical properties are formed.
 • Item
  Формування перехреснозшитих гідрогелей, ковалентно закріплених на полімерній поверхні
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008) Тарнавчик, І. Т.; Самарик, В. Я.; Варваренко, С. М.
  Запропоновано методики формування нових перехреснозшитих гідрогелів на основі поліакриламіду, ковалентно закріпленого на поверхні поліпропілену. Показана можливість регулювання фізико-механічних властивостей отриманих гідрогелів. The techniques of formation of new cross-linked hydrogels covalently bonded with polypropylene surface have been proposed. The control possibility of obtained hydrogel physico-mechanical properties has been shown.
 • Item
  Полімерні наночастинки типу “ядро-оболонка” та міжфазні реакції за участю
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008) Шевчук, О. М.; Букартик, Н. М.; Монцібович, Р. О.; Троценко, С. Є.; Токарєв, В. С.
  Постадійною латексною кополімеризацією отримано полімерні наночастинки типу “ядро-оболонка”, оболонка яких містить різні функціональні групи (карбоксильні, спиртові, амідні) та досліджено їх колоїдно-хімічні властивості. Вивчено особливості міжфазних реакцій за участі поверхнево іммобілізованих функціональних груп полімерних наносфер та фактори, що впливають на їх перебіг. “Core-shell” polymeric nanoparticles with the shell containing various functional fragments have been synthesized via step-by-step latex copolymerization and their colloidalchemical properties have been studied. The features of interfacial reactions with the participation of functional groups immobilized on the surface of polymer nanoparticles as well as the factors influenced them have been ivestigated.
 • Item
  Синтез і властивості четвертинних кополімерів акрилонітрилу, бутилметакрилату, стиролу і малеїнового ангідриду
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008) Сердюк, В. О.; Долинська, Л. В.; Токарєв, В. С.
  Проведено синтез четвертинних кополімерів за різних співвідношень вихідних мономерів акрилонітрилу, бутилметакрилату, стиролу і малеїнового ангідриду. Вивчено фізичні та фізико-хімічні властивості отриманих кополімерів. The synthesis of quaternary copolymers at different ratio of monomers taken namely: acrylonitrile, butyl methacrylate, styrene and maleic anhydride has been performed. Physical and physico-chemical properties of the obtained copolymers have been studied.
 • Item
  Захисні властивості поліуретанових покриттів, модифікованих інгібувальними пігментами
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008) Гуменецький, Т. В.; Зінь, І. М.; Білий, Л. М.; Соколовський, О. Р.
  Електрохімічними та імпедансними методами вивчали корозійну стійкість сталі з захисними поліуретановими покриттями, модифікованими інгібувальними пігментами. Встановлено, що поєднання у складі поліуретанового ґрунту суміші фосфату / молібдату цинку та силікату кальцію підсилює його захисні властивості завдяки ефекту синергізму. Підвищення корозійної тривкості підтверджено кінетичними залежностями параметрів імпедансу системи. Electrochemical and impedance study of steel with polyurethane coatings modified by inhibiting pigments was carried out. It was established that addition of the blend of zinc phosphate / molybdate and calcium silicate to polyurethane primer coating greatly improves protective properties due to synergistic effect. Kinetic of impedance parameters confirms improvement of inhibited coating corrosion resistance.
 • Item
  Особливості процусів гідратації портландцементнихсистем з модифікаторами на основі полікарбоксилатів
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008) Позняк, О. Р.; Мазурак, О. Т.; Марущак, У. Д.
  Наведено результати досліджень впливу концентрації полікарбоксилатів на зміну поверхневого натягу їх водних розчинів, проведено вимірювання величини ζ-потенціалу у цементних розчинах без додатка, з додатком суперпластифікатора та комплексного модифікатора. Показано будову подвійного електричного шару для портландцементної системи з комплексним модифікатором. In the articles the results of researches of influence of policarbokxilates concentration on the changing of superficial of their water solutions were resulted, as well as measurements of size of ζ-potential of cement solutions without admixtures and with superplasticator and complex modificators were conducted. The structure of double electric layer of Portland cement system with complex modificator was shown.
 • Item
  Регулювання властивостей сировинних цементних шламів комплексними модифікаторами
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008) Новицький, Ю. Л.; Соболь, Х. С.; Петровська, Н. І.; Кіракевич, І. І.
  Показано можливість використання комплексних хімічних добавок нового покоління для зниження вологості сировинних цементних шламів. Використання розроблених добавок дає змогу системно вирішувати проблему зниження енергомісткості портландцементних клінкерів та зменшення негативного впливу на довкілля під час виробництва цементу. There were disclosed a capabilities of new generation complex chemical admixtures application for rough cement clinker humidity descent. The usage of developed admixtures allows to handle the problem of Portland cement clinker energy capacity declination and environment negative influence decreasing during the cement manufacturing systematically.
 • Item
  Одержання склотвірних олов'янофосфатних розчинів
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008) Козій, О. І.; Гончар, М. В.
  Досліджено приготування розчину дихлориду олова та властивості двокомпонентних склотвірних колоїдних розчинів. За даними визначення в’язкості встановлено етапи процесу гелеутворення та термін стабільності розчинів залежно від вмісту дихлориду олова. Obtaining of tin-phosphorus glass-forming colloid solutions was investigated. Dependences of studied solutions viscosity on their compositions and term of stability of glassforming solutions in time were established.
 • Item
  Структуроутворення і властивості керамзитового гравію з залізовмісними додатками
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008) Солоха, І. В.; Пона, М. Г.; Боровець, З. І.
  Досліджено вплив залізовмісних добавок на формування структури і властивостей керамзитового гравію. Встановлено позитивний вплив додатків на підвищення кислото- стійкості керамзиту. The influence of the iron containing on the structural formation and properties of the claydite gravel are investigated. It was determined the positive effect of the containing on the claydite gravel with improved asid resistance.
 • Item
  Клінкерна цегла на основі легкотопкої глини і збагаченого каоліну
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008) Боровець, З. І.; Пона, М. Г.; Яремчук, Х. Я.; Солоха, І. В.
  Досліджено закономірності спікання і фазоутворення глинокаолінових мас в умовах низько- і високотемпературного випалу в газових тунельних печах. Onformities to the law of sintering and form phase of clay-kaolins masses in the conditions of low- and high temperature burning firing out in the gas-furnaces of tunnels tunnel were explored.
 • Item
  Полімерні дисперсії на основі полівінілпіролідоном різної гідрофільності
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008) Дудок, Г. Д.; Семенюк, Н. Б.; Войтко, Н. В.
  Дослідженo вплив природи (мет)акрилового мономера у композиції з полівінілпіролідоном на дисперсійні характеристики та сорбційні властивості полімерних дисперсій на їх основі. Встановлено вплив природи та кількості стабілізатора на форму та розмір дисперсій. Підібранo суміш розчинників для одержання полімерних частинок сферичної форми. The influence of (meth)acrylates monomer nature in composition with the polyvinylpyrrolidone on the dispersion descriptions and properties of polymer dispersion on its basіs was investigated. Influence of nature and amount of stabilizer on the form and size of dispersions is established. The mixture of solvents for the receipt of polymer spherical particles is selected.
 • Item
  Термообробка гель-порошків системи MgO-SiO2
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008) Луцюк, І. В.; Борщишин, І. Д.; Вахула, Я. І.
  Досліджено, що вид вихідної сполуки магнію істотно впливає на повноту і хід реакції в колоїдних розчинах. Методом РФА встановлено температуру початку форстеритоутворення гель-порошків. It was investigated that the kind starting combination of the magnesium essentially influence on the fullness and speed of the reaction in colloidal solutions. It was determined by method RFA the temperature of beginning creation forsterite of gel-powders.