Інформатизація вищого навчального закладу. – 2016. – № 853

Permanent URI for this collection

Вісник Національного університету «Львівська політехніка»

У віснику відображено результати теоретичних досліджень в галузі інформатизації вищих навчальних закладів, розвиток актуальних напрямів інформатизації, а також практичний досвід застосування інтерактивних, компютерних та інфокомунікаційних технологій у галузі інформатизації вищих навчальних закладів. Для наукових працівників, інженерів та студентів старших курсів, фахівців з інформаційних, комунікаційних та компютерних технологій в освіті, інформатики, педагогіки.

Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Інформатизація вищого навчального закладу : збірник наукових праць / Міністерство освіти і науки України, Національний університет «Львівська політехніка» ; голова Редакційно-видавничої ради Н. І. Чухрай. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2016. – № 853 : Інформатизація вищого навчального закладу. – 132 с. : іл. – Бібліографія в кінці статей.

Вісник Національного університету „Львівська політехніка“ Серія: Інформатизація вищого навчального закладу Вісник Національного університету „Львівська політехніка“ Серія: Інформатизація вищого навчального закладу

Зміст


1
3
11
18
23
31
39
47
59
66
72
78
84
92
97
103
109
116
122
130

Content


1
3
11
18
23
31
39
47
59
66
72
78
84
92
97
103
109
116
122
130

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 20
 • Item
  Формування системи вимог до електронних освітніх ресурсів вищого навчального закладу з метою їх сертифікації
  (Видавництво Львівської політехніки, 2016-02-23) Федасюк, Дмитро; Гоц, Наталія; Микийчук, Микола; Fedasyuk, Dmytro; Hots, Nataliya; Mykyychuk, Mykola; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Обґрунтовано доцільність сертифікації електронних навчальних ресурсів вищого навчального закладу. Автори сформували порядок та схему внутрішньої сертифікації електронних навчальних видань (ЕНВ), розробили систему критеріїв для комплексної експертизи електронних освітніх ресурсів (критерії структурного, наукового та методичного оцінювання), запропонували методику оцінювання рівня якості електронного освітнього ресурсу.
 • Item
  Аналіз використання інтерактивних комп’ютерних технологій на лекційних заняттях у Львівській політехніці
  (Видавництво Львівської політехніки, 2016-02-23) Жежнич, Павло; Морушко, Олександр; Химиця, Наталія; Zhezhnych, Pavlo; Morushko, Oleksandr; Hymytsya, Natalia; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Обґрунтовано переваги та дидактичні можливості використання інтерактивних комплексів на лекційних заняттях у вищій школі. Проаналізовано ефективність застосування інтерактивних проекторів у навчальному процесі Національного університету “Львівська політехніка”.
 • Item
  Інформаційно-інноваційні технології – передумова розбудови конкурентоспроможної освіти
  (Видавництво Львівської політехніки, 2016-02-23) Гаращук, Олена; Куценко, Віра; Garashchuk, Olena; Kutcenko, Vira; Державна інспекція навчальних закладів України; Державний університет “Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України”; State inspection of educational institutions of Ukraine; State Institution “Institute for Environmental Economics and sustainable development of the National Academy of Sciences of Ukraine”
  Розкрито значення освіти в розбудові постіндустріального суспільства, економіки знань, з урахуванням того, що водночас для забезпечення цього освіта потребує активного впровадження в навчально-виховний процес сучасних технологій. Подано модель інноваційного навчання у вищій школі. Окреслено шляхи подальшого прискорення процесу формування конкурентоспроможної освіти.
 • Item
  Використання технологій дистанційного навчання
  (Видавництво Львівської політехніки, 2016-02-23) Герасименко, Інна; Herasymenko, Inna; Черкаський державний технологічний університет; Cherkasy State Technological University
  Розглянуто питання захисту даних у системах підтримки дистанційного навчання, різні засоби захисту, такі як апаратні, програмні, захисні перетворення та організаційний захист. Проаналізовано ключові місця, що потребують захисту, та запропоновано можливі варіанти їх захисту, такі як використання капчі під час реєстрації, захист за ІР-адресою та сервісом захисту від копіювання. Апробацію запропонованих засобів захисту проведено на прикладі електронного навчального курсу “Інформаційні технології аналізу систем”, розгорнутого в системі підтримки прийняття рішень на базі Moodle.
 • Item
  Особливості формування єдиного навчально-інформаційного простору для організаційно та територіально розподілених університетів
  (Видавництво Львівської політехніки, 2016-02-23) Доманецька, Ірина; Красовська, Ганна; Domanetska, Iryna; Krasovska, Hanna; Київський національний університет імені Тараса Шевченка; Taras Shevchenko National University of Kyiv
  На прикладі організаційно та територіально розподіленого навчального закладу висвітлено особливості сучасного етапу інформатизації освіти, відзначено посилення суперечливості між уніфікацією і дивергенцією освіти в організаційно та територіально розподілених навчальних закладах. Запропоновані напрями створення єдиного інформаційно-навчального простору університету, серед яких важлива роль відводиться проведенню досліджень щодо вибору хмарних сервісів та розробленню проекту інтеграції єдиного інформаційно-навчального простору з вибраними хмарними сервісами.
 • Item
  Інформаційні технології як шанс отримати освіту для інвалідів
  (Видавництво Львівської політехніки, 2016-02-23) Мосоров, Володимир; Панський, Тарас; Mosorov, Volodymyr; Panskyi, Taras; Лодзький університет, Польща; Лодзький технічний університет, Польща; University of Lodz, Poland; Technical University of Lodz, Poland
  Описано інноваційні інформаційні технології для осіб з обмеженими можливостями. Основну увагу приділено можливостям полегшеного управління комп’ютером, а також комунікаційним можливостям людей з обмеженими можливостями з усього світу за допомогою комп’ютерів. Описано технічні новинки для людей із вадами зору, фізичними вадами, паралізованими та напівпаралізованими кінцівками, а також апаратні та програмні характеристики розглянутих пристроїв разом із їхнім ціновим еквівалентом.
 • Item
  Хмарні технології у підтримці самостійної роботи студентів
  (Видавництво Львівської політехніки, 2016-02-23) Каук, Віктор; Гребенюк, В’ячеслав; Шкіль, Олександр; Viktor, Kauk; Vyacheslav, Grebenyuk; Alexander, Shkil; Харківський національний університет радіоелектроніки; Kharkiv National University of Radio Electronics
  Розглянуто способи підтримки різних видів самостійної роботи студентів інструментальними засобами дистанційного навчання на основі LMS Moodle. Наведено приклади організації віртуального консультаційного пункту та модуля підтримки виконання індивідуальних проектних завдань.
 • Item
  Удосконалення методів оцінювання набуття знань студентів на основі дистанційного навчання
  (Видавництво Львівської політехніки, 2016-02-23) Зорін, В.; Бандура, В.; Храбатин, Р.; Пасєка, М.; Пасєка, Н.; Zorin, V.; Bandura, V.; Hrabatyn, R.; Pasyeka, M.; Pasyeka, N.; Івано-Франківський національний технічний університет нафти й газу; Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника; Ivano-Frankivsk National Technical Oil and Gas University; Vasyl Stefanyk Precarpathian National University
  Розглянуто емпіричний метод визначення оптимального часу тестування знань студентів. Цей час визначається статистично з використанням методу Хіммельблау, тобто виключення аномальних значень. Визначено час проведення тестування для студентів різного рівня підготовки. Розроблено власний тест для вдосконалення розрахунків часу тестування. Адже час, наданий на тестування, впливає на саме тестування та на коректність оцінювання студента з тієї чи іншої дисципліни. Для цього висунута певна гіпотеза, проведене статистичне дослідження, розроблена математична модель. Після проведеної роботи та корегування програмного продукту визначено та математично обґрунтовано оптимальний час роботи студента.
 • Item
  Зміст до Вісника "Інформатизація вищого навчального закладу"
  (Видавництво Львівської політехніки, 2016-02-23)
 • Item
  Методика імпортування тестових питань з однією та кількома правильними відповідями у ВНС Львівської політехніки
  (Видавництво Львівської політехніки, 2016-02-23) Левченко, Олександр; Levchenko, O.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Запропоновано методику підготовки до масового імпортування у Віртуальне навчальне середовище Львівської політехніки тестових питань різних типів за допомогою простих операцій у Word і Excel.
 • Item
  Програмне забезпечення віртуального навчального середовища факультету
  (Видавництво Львівської політехніки, 2016-02-23) Кудін, Анатолій; Kudin, Anatolij; Національний педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова; National Pedagogical University named after Mykhailo Dragomanov
  Робота стосується розроблення програмного забезпечення інтернет-адаптованого навчального середовища факультету університету. Розроблена концепція віртуального навчального середовища (ВНС), основні положення якої такі: учасники і розробники, область застосування, розміщення, основні елементи ВНС. Функції підсистем ВНС реалізовано на базі програмних продуктів хмарних сервісів MS Microsoft, системи Moodle та програмних модулів власного виробництва. Відправною точкою розгортання ВНС є сайт факультету.
 • Item
  Засоби дистанційного навчання у ВНС для дослідження потоків викликів та телефонного навантаження
  (Видавництво Львівської політехніки, 2016-02-23) Чернихівський, Євген; Колодій, Роман; Chernykhivskyi, Yevhen; Kolodiy, Roman; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Описано можливості комп’ютерної навчальної програми для вивчення теоретичних та технологічних аспектів систем цифрової комутації, пов’язаних з телефонним навантаженням вузла зв’язку. Проаналізовано доцільність використання програми для виконання лабораторних робіт з дисципліни “Системи комутації” для студентів напрямку підготовки “Телекомунікації” та запропоновано метод тестового контролю вивченого матеріалу відповідно до рекомендацій нормативних документів Львівської політехніки [1].
 • Item
  Метод оцінювання якості тестових завдань
  (Видавництво Львівської політехніки, 2016-02-23) Щербак, Наталія; Shcherbak, Natalia; Запорізький національний технічний університет; Zaporizhzhya National Technical University
  Розроблено метод оцінювання якості тестових завдань, оснований на експертних оцінюваннях показників якості тестового завдання. Отримано результати моделювання нейронної мережі для розв’язання задачі класифікації тестових завдань з оцінювання якості. Вибрано структуру мережі, підготовлено навчальну послідовність і проведено настроювання (навчання) нейронної мережі. Побудовано математичну модель і проаналізовано її.
 • Item
  Онлайн-сервіси як засоби навчання студентів-документознавців (на прикладі дисципліни “Маркетинг і реклама в інтернеті”)
  (Видавництво Львівської політехніки, 2016-02-23) Шелестова, Анна; Anna, Shelestova; Харківська державна академія культури; Kharkiv State Academy of Culture, Kharkiv
  Запропоновано застосування безкоштовних онлайн-додатків як альтернативи спеціальному програмному забезпеченню, необхідному для виконання практичних завдань на заняттях з навчальної дисципліни “Маркетинг і реклама в Інтернеті”, що викладається студентам спеціальності “Документознавство та інформаційна діяльність”. Охарактеризовані онлайн-додатки, призначені для створення інтернет-реклами, інтернет-анкет, інтернет-логотипів.
 • Item
  Модель для моніторингу якості програм післядипломної освіти
  (Видавництво Львівської політехніки, 2016-02-23) Ревенчук, Ілона; Шатовська, Тетяна; Чуприна, Анастасія; Revemchuk, I.; Shatovska, T.; Chupryna, A.; Харківський національний університет радіоелектроніки; Kharkiv National University of Radioelectronics
  Подано практики для моніторингу, планування і здійснення програм курсів післядипломної освіти. Мета моделі моніторингу цих програм – допомогти організаціям, що надають освітні послуги в галузі післядипломної освіти, відстежувати прогрес і ефективність процесу навчання шляхом регулярного збирання, аналізу і використання інформації для своєчасного прийняття рішень, забезпечення підзвітності, а також є основою для оцінювання і вдосконалення цих програм.
 • Item
  Розроблення навчального курсу з інформаційно-комп’ютерним забезпеченням для фахової підготовки соціальних працівників
  (Видавництво Львівської політехніки, 2016-02-23) Вінтюк, Юрій; Vintyuk, Yuriy; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Викладено результати дослідження, спрямованого на розроблення навчального курсу, призначеного для надання необхідних знань про застосування інформаційно-комп’ютерних технологій (ІКТ) у фаховій діяльності майбутніх соціальних працівників
 • Item
  Аналіз сучасного стану розвитку комп’ютерних тренажерних комплексів професійної підготовки операторів складних технологічних об’єктів
  (Видавництво Львівської політехніки, 2016-02-23) Михайлів, Назар; Сав’юк, Лариса; Mykhailiv, Nazar; Savyuk, Larissa; Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу; Ivano-Frankivsk national technical university of oil and gas
  Проаналізовано моделі комп’ютерних тренажерних комплексів складних технологічних об’єктів та виділено основні ознаки, за якими здійснено класифікацію цих моделей КТК. Наведено схему класифікації КТК. Проведено огляд кожної класифікаційної ознаки та подано приклади використання моделей КТК. Обґрунтовано перехід на платформу технологій адаптивно-інтелектуальних систем.
 • Item
  Вивчення іноземних мов у контексті: переваги та недоліки використання комп’ютерних технологій
  (Видавництво Львівської політехніки, 2016-02-23) Краснюк, Ірина; Кривич, Марина; Krasniuk, Iryna; Kryvych, Maryna; Національна академія Служби безпеки України; National Academy of the Security Service of Ukraine
  Висвітлено питання інтеграції сучасних комп’ютерних технологій в освітньому процесі: переваги та недоліки використання технологій у сучасній освітній системі. На прикладі електронного навчального посібника “Лінгвокраїнознавство країн з другої іноземної мови” продемонстровано практичне застосування мультимедійних технологій у викладанні гуманітарних дисциплін.
 • Item
  Використання комп’ютерних технологій у викладанні курсу “Телекомунікаційні системи передачі”
  (Видавництво Львівської політехніки, 2016-02-23) Колодій, Роман; Ромашко, Сергій; Ромашко, Ірина; Kolodiy, Roman; Romashko, Serhiy; Romashko, Irina; Національний університет “Львівська політехніка”; Львівський регіональний інститут державного управління НАДУ; Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С. З. Гжицького; Lviv Polytechnic National University; Lviv Regional Institute of Public Administration of the NAPA; Lviv National University of Veterinary Medicine and Biotechnology them. S. Z. Gzhytsky
  Наведено приклад використання інформаційних технологій у викладанні навчальної дисципліни “Телекомунікаційні системи передавання” для студентів напряму підготовки “Телекомунікації”.