Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва. – 2010. – Випуск 2(20)

Permanent URI for this collection

Збірник наукових праць Західного геодезичного товариства УТГК

У цьому випуску збірника публікуються нові результати з розвитку теорії та методів дослідження фігури Землі та зовнішнього гравітаційного поля, а також дослідження у галузі використання GNSS- i GIS-технологій, у галузі інженерної геодезії, картографії, фотограмметрії та кадастру. Для викладачів, наукових співробітників, аспірантів геодезичного профілю, працівників геодезичних та картографічних підприємств і відомств.

Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва : збірник наукових праць Західного геодезичного товариства УТГК / Західне геодезичне товариство Українського товариства геодезії і картографії, Національний університет "Львівська політехніка" ; головний редактор І. С. Тревого. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2010. – Випуск 2 (20). – 246 с. : іл.

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 48
 • Item
  Badania przemieszczen blokow skalnych masywu szczelinca wielkiego w gorach stolowych
  (Видавництво Львівської політехніки, 2010) Makolski, K.; Kaczalek, M.; Bonka, M.; Pienkosz, K.; Romanyszyn, I.; Danylewska, M.; Dronova, A.; Yaryna, N.
  Розглянуто методику та наведено результати багаторічних досліджень зміщень скельних блоків масиву Великого Щеліньця. Рассмотрена методика и приведены результаты многолетних исследований смещений скальных блоков массива Большого Щелиньца. It is considered the methodology and are shown the results of many years investigations of displacements of rock blocks of the Wielki Shchelinec.
 • Item
  Zastosowania geodezji zintegrowanej w monitoringu strukturalnym i zarzadzaniu jakoscia
  (Видавництво Львівської політехніки, 2010) Karsznia, K.
  Останнім часом спостерігається динамічний розвиток у галузях, пов'язаних з геотехнологіями. Технології, які використовуються в інженерній геодезії, як ніколи досі, основані на інтеграції даних. Цей сучасний підхід до вирішення інженерних проблем все частіше називають геоматикою. Її суть полягає в отриманні, перетворенні та аналізі геоданих, які є результатом вимірювання різними сенсорами, а також на прийманні відповідних рішень. Приладами, які застосовують в геодезії, є точні електронні тахеометри, супутникові приймачі GNSS, цифрові нівеліри, точні нахиломіри та інші прилади, робота яких може бути об'єднаною в одній спільній системі. Однак для формулювання відповідних висновків потрібно здійснити відповідне моделювання отриманих даних. У зв'язку з цим існує потреба розвитку та практичного впровадження нових алгоритмів моделювання геоданих. У статті наведено приклад інтеграції геодезичних даних, які в формі моделі можна використати в проектах структурального стеження. Крім цього, подано деякі застосування для візуалізації даних і керування проектами стеження, які основані на опрацюваннях фірми Leica Geosystems. Звернута увага на те, що практична реалізація систем структурального стеження основана на керуванні даними і їх стандартизації. У зв'язку з цим такі системи можна вважати інформаційними системами, які є елементом комплексного керування якістю. Описаний підхід стає щораз популярнішим під час ведення різних інженерних робіт. В последнее время наблюдается динамическое развитие отраслей, связанных с геотехнологиями. Технологии, которые используються в инженерной геодезии, как никогда прежде основаны на интеграции данных. Этот современный подход к решению инженерных проблем всё чаще называют геоматикой. Её сущность состоит в получении, преобразовании и анализе геоданных, полученных в результате измерений разными сенсорами, а также в принятии соответствующих решений. Приборами, которые применяют в геодезии, являются точные электронные тахеометры, спутниковые приёмники GNSS, цифровые нивелиры, точные наклономеры и другие приборы, работа которых может быть объединена в одной общей системе. Но для получения соответствующих выводов необходимо соответственное моделирование полученных данных. В связи с этим существует необходимость развития и практического внедрения алгоритмов моделирования геоданных. В статье приведен пример объединения геодезических данных, которые в форме модели можно использовать в проектах структурального мониторинга. Кроме этого, описаны некоторые применения для визуализации данных и управления проектами мониторинга, основанные на наработках фирмы Leica Geosystems. Обращено внимание на то, что практическая реализация систем структурального мониторинга основана на управлении данными и их стандартизации. В связи с этим такие системы можно считать информационными системами, которые являются элементом комплексного управления качеством. Описанный подход становится всё более популярным при ведении различных инженерных работ. In recent times significant progresses in geotechnologies have been observed. The technologies used in engineering surveuing base on data intergation more often than ever before. Nowadays, a modern approach is being used to solve engineering problems named geomatics. It comprises collecting, analyzing and decision making based on geo-data gained by using variuos sensors. In geodesy there are used total stations, GNSS satellite receivers, digital levels, precise inclinometers and any other sensors which can be integrate together and controlled by one homogenious system. However, the collected data has to be properly modelled. Based on the calculated results a global analytical model will be generated as well as there will be taken decisions. According to that, there is a need to develop and implement some algorithms for data modelling. The article presents an example of geodetic data integration which can furtherly be used in structural monitoring approaches. Moreover, there were presented some visualisation tools of Leica Geosystems used in commercial applications of structural monitoring. It was also pointed out that implementing integrated monitoring systems relays on data management and standardisations. Therefore, structural monitoring can be seen as an information system which principle is quality management. The presented approach becomes constantly more popular in all tasks and projects related to engineering surveying.
 • Item
  Технологія формування і рекультивації відвалів розкривних порід на території передкарпатського сірконосного басейну
  (Видавництво Львівської політехніки, 2010) Панас, Р.; Маланчук, М.
  Проаналізовано схеми технології розроблення корисних копалин відкритим способом на території гірничорудних підприємств України і зарубіжних країн. Розкрито особливості відкритих розробок Передкарпатських родовищ сірки і формування відвалів розкривних порід з урахуванням місцевих природних умов і наявності гірничо-видобувної техніки. Звернута увага на необхідність рекультивації на відпрацьованих відвалах розкривних порід. Проанализированы схемы технологии разработки полезных ископаемых открытым способом на территории горнорудных предприятий Украины и зарубежных стран. Описаны особенности открытых разработок Предкарпатском месторождений серы и формирования отвалов вскрышных пород с учетом местных природных условий и наличия горно-добывающей техники. Обращено внимание на необходимость рекультивации на отработанных отвалах вскрышных пород.The paper analyzes the circuit technology open-pit mining method on a territory of the mining enterprises of Ukraine in foreign countries. The features of the opencast Carpathian sulfur deposits and the formation of overburden dumps, taking into account local environmental conditions and the availability of mining technology. Attention was drawn to the need for remediation at waste dumps of overburden.
 • Item
  Спосіб визначення фокусної віддалі цифрових неметричних знімальних камер
  (Видавництво Львівської політехніки, 2010) Глотов, В.; Пащетник, О.
  Описано спосіб визначення фокусної віддалі неметричних цифрових камер. Особливістю способу є уніфікаційність; застосування комплексу геодезичних приладів та пристроїв, що дає змогу розв'язати поставлену задачу без використання номенклатурного обладнання. Представлен способ определения фокусного расстояния неметрических цифровых камер. Особенностью способа является унификация - применение широко роспространенных геодезических приборов и устройств, что позволяет решить поставленную задачу без использования номенклатурного оборудования. In proposed paper presents of determination of the digital unmetrical survey camera focal distances. The special feature is the way of unification - are used of common surveying geodetic instruments and devices that allows to solve the task without the use of equipment nomenclature.
 • Item
  Магнітне схилення та інші компоненти геомагнітного поля на території західної частини України для епохи 2007 року
  (Видавництво Львівської політехніки, 2010) Максимчук, В.; Городиський, Ю.; Накалов, Є.; Трегубенко, В.
  Обґрунтовано необхідність регулярних абсолютних геомагнітних вимірювань для надійного визначення магнітного схилення. Наведено результати магнітного схилення, нахилення та вертикальної складової геомагнітного поля, а також величини їх вікового ходу на території західної частини України для епохи 2007 року. Побудовано карти елементів земного магнетизму і виконано порівняння спостережених результатів з розрахованими за моделлю IGRF2005. Показано істотні відмінності між спостереженими і модельними значеннями для магнітного схилення. Обоснована необходимость проведення регулярных абсолютных геомагнитных измерений для надежного определения магнитного склонения. Приведены результаты магнитного склонения, наклонения и вертикальной составляющей геомагнитного поля, а также величины их векового хода на территории западной части Украины для эпохи 2007 года. Построены карты элементов земного магнетизма и выполнено сравнение наблюдений результатов с рассчитанными по модели IGRF2005. Показано существенные различия между наблюдаемыми и со значениями для магнитного склонения. It is founded the necessity of regular complete geomagnetic measurements for reliable determination of magnetic declination. It is given the results of magnetic declination, inclination and vertical component of the geomagnetic field on territory of western part of Ukraine for the 2007 epoch. The maps of the geomagnetic field elements are drawn and the comparison of the observed and modeled by IGRF2005 results is done. It is demonstrated essential differences between observed and modeled values for magnetic declination.
 • Item
  Issues of intersystem transformations in the czech republic
  (Видавництво Львівської політехніки, 2010) Stankova, H.
  У дослідженні використано результати супутникових спостережень для цілей земельного кадастру. З опрацювання результатів супутникових спостережень отримано координати пунктів у глобальній системі координат ETRS89. їх інтерполяційне перетворення в кадастрову систему координат S - SK , яка використовується в Чеській республіці, виконано двома методами: за допомогою трансформаційних степеневих поліномів та за допомогою тривимірного перетворення координат Бурші-Вольфа. Одержані результати показали, що вищу точність перетворення дають трансформаційні поліноми. В исследовании использованы результаты спутниковых наблюдений, проведенных для земельного кадастра. В результате обработки спутниковых наблюдений получены координаты пунктов в глобальной системе координат ETRS89. Их интерполяционное преобразование в кадастровую систему координат S-SK, которая применяется в Чешской республике, проведено двумя методами: с помощью степенных полиномов и с использованием трёхмерного преобразования Бурша-Вольфа. Полученные результаты показали, что высшую точность преобразования дают трансформационные полиномы.
 • Item
  Оптико-електронні документи. Терміни та визначення
  (Видавництво Львівської політехніки, 2010) Глотов, В.; Макаревич, В.; Тревого, І. С.
  Здійснено класифікацію даних дистанційного знімання. Надано сучасні терміни та визначення конкретних даних дистанційного знімання та документів, що розробляються на їх основі. Зроблено висновки. Выполлнена классификация данных дистанционного съемки. Представлены современные термины и определения конкретных данных дистанционной съемки и документов, разрабатываемых на их основе. Сделаны выводы.The classification of remote location, depending on the type of location, devices for wireless remote shooting and physical processes to obtain images. Presents modern terminology and definitions of specific data for remote shooting and instruments developed on their basis. Conclusions.
 • Item
  Переваги та недоліки різних систем координатта геодезичних проекцій під час ведення земельного кадастру
  (Видавництво Львівської політехніки, 2010) Черняга, П.; Кубах, С.
  Проаналізовано стан використання геодезичних систем координат з погляду сучасних вимог геодезичного й картографічного забезпечення ведення земельного кадастру та нерухомості. Проанализировано состояние использования геодезических систем координат с точки зрения современных требований геодезического и картографического обеспечения ведения земельного кадастра и недвижимости. The analysis of modern state of geodetic coordinates and projection applied in the land cadastre is discussed in view of the requirements of geodetic and cartographic services.
 • Item
  Досвід міжнародної співпраці щодо обміну GNSS-даними на прикладі мережі активних референцних станцій UA-EUPOS/ZAKPOS
  (Видавництво Львівської політехніки, 2010) Савчук, С.
  Розглядаються аспекти міжнародної співпраці щодо обміну GNSS-даними між мережами активних референцних станцій України та Угорщини. Рассматриваются аспекты международного сотрудничества в области обмена GNSS-данными между сетями активных референсных станций Украины и Венгрии. Aspects of the international cooperation in the field of exchange GNSS of data between active reference stations networks of Ukraine and Hungary are considered.
 • Item
  Застосування електронних тахеометрів для визначення форми поверхні кочення опорних роликів обертової печі
  (Видавництво Львівської політехніки, 2010) Мороз, О.; Шевченко, Г.; Приступа, О.; Шевченко, Т.
  Запропоновано визначати форму поверхні опорного ролика електронним тахеометром безконтактним способом. Вимірювання можна виконувати цілеспрямовано, визначаючи тільки форму поверхні ролика, а також одночасно із контролем положення опорних роликів. Предложено определять форму поверхности опорного ролика тахеометром бесконтактно. Измерения можно выполнять целенаправленно, определяя только форму поверхности ролика, а также одновременно с контролем положения опорных роликов. It is offered to define the form of a surface of a basic roller by total station. Measurements will be carry with purpose, defining only the roller form, and also simultaneously with the control of position of basic rollers.
 • Item
  Анатолію Тихоновичу Дульцеву - 75 років!
  (Видавництво Львівської політехніки, 2010)
 • Item
  Оцінка точності визначення тензора компонент швидкостей деформацій
  (Видавництво Львівської політехніки, 2010) Марченко, О.; Третяк, К.; Серант, О.
  Розглянуто загальний аналітичний розв'язок задачі знаходження власних чисел та власних векторів тензора швидкостей деформацій. Виконана оцінка точності на основі правила строгого перетворення коваріацій. Рассмотрено общее аналитическое решение задачи определения чисел и собственных векторов тензора скоростей деформаций. Выполнена их оценка точности на основе правила строгого преобразования ковариаций. General analytic solution of the eigenvalue-eigenvector problem for the strain rate tensor is considered. Accuracy estimate for such eigenvalue-eigenvector problem was done based on the rigorous error propagation rule.
 • Item
  Професору Петру Дмитровичу Двуліту - 70 років!
  (Видавництво Львівської політехніки, 2010)
 • Item
  Пам`яті Іллі Степановича Коропецького
  (Видавництво Львівської політехніки, 2010)
  Топографо-геодезична громадськість Західної України зазнала важкої втрати: 11 березня 2010 року, на 48-му році життя, після тяжкої хвороби відійшов у вічність славний син буковинської землі Ілля Степанович Коропецький.
 • Item
  Земельні відносини в контексті міграційних процесів
  (Видавництво Львівської політехніки, 2010) Перович, Л.; Винарчик, Л.
  Розкрито суть трудової міграції, її вплив на національну економіку, і, зокрема, на зміну земельних відносин. Вказано позитивні та негативні аспекти трудової міграції. Раскрыто сущность трудовой миграции, и ее влияние на национальную экономику, и в частности, на изменения земельных отношений. Показаны положительные и отрицательные аспекты трудовой миграции. Essence of the labor migration and influence over national economy, especially, on the land relations are considered. Indicated positives and negatives sides of the labor migration
 • Item
  Чи становить топографо-геодезична, геоінформаційна і картографічна продукція загрозу для безпеки життєдіяльності навколишнього світу?
  (Видавництво Львівської політехніки, 2010) Нестеренко, О.
  Розглянуто процес створення моделі для оцінки загального рівня небезпеки топографо-геодезичної, геоінформаційної і картографічної продукції. Рассмотрены основные етапы создания модели для рфсчета общего уровня влияния топографо-геодезической, геоинформационной и картографической продукции на безопасность жизнедеятельности людей и окружающей среды. Basic etapy is considered in the article, at creation of model, for the calculation of general level of influencing of topography-geodesic, geoinformatsionnoy and cartographic products on safety of vital functions of people and environment.
 • Item
  Геодезичне забезпечення кадастрових робіт земель лісогосподарського призначення
  (Видавництво Львівської політехніки, 2010) Перович, Л.; Хавар, Ю.; Перович, І.; Сай, В.
  На основі досліджень структури земель лісогосподарського призначення, чинних нормативних матеріалів запропоновано алгоритм визначення точності межових знаків земель лісогосподарського призначення залежно від конфігурації та вартості земельної ділянки. На основе исследований структуры земель лесохозяйственного назначения, действующих нормативных материалов предложен алгоритм определения точности межевых знаков земель лесохозяйственного назначения в зависимости от конфигурации и стоимости земельного участка. Based on studies of forest land designation, the existing legal materials, our proposed algorithm for determining the accuracy of forest land delimitation purpose depending on the configuration and cost of land.