Проблеми української термінології . – 2018 р.

Permanent URI for this collection

Збірник наукових праць учасників XV Міжнародної наукової конференції «Проблеми української термінології СловоСвіт 2018», Львів, 4–6 жовтня 2018 р.

У збірнику опубліковано статті, які розкривають такі тематичні напрямки: теоретичні засади термінознавства й лексикографії, нормування та стандартування термінології, лексикографія та міжмовні зв’язки, термінологія природничих і гуманітарних знань. Для науковців і фахівців різних галузей знань, а також викладачів і студентів навчальних закладів.

Проблеми української термінології : збірник наукових праць учасників XV Міжнародної наукової конференції «СловоСвіт 2018», 4–6 жовтня 2018 року, Львів / Технічний комітет стандартизації науково-технічної термінології Міністерства економічного розвитку і торгівлі та Міністерства освіти і науки молоді та спорту України. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2018. – 84 с.

Проблеми української термінології : збірник наукових праць учасників ХV Міжнародної наукової конференції "СловоСвіт 2018"

Зміст


1
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ТЕРМІНОЗНАВСТВА ТА ЛЕКСИКОГРАФІЇ
3
ЛЕКСИКОГРАФІЯ ТА МІЖМОВНІ ЗВ’ЯЗКИ
8
13
16
НОРМУВАННЯ ТА СТАНДАРТУВАННЯ ТЕРМІНОЛОГІЇ
21
25
29
38
42
ТЕРМІНОЛОГІЯ ПРИРОДНИЧИХ ЗНАНЬ
48
51
56
59
65
ТЕРМІНОЛОГІЯ ГУМАНІТАРНИХ ЗНАНЬ
69
73
76
80
81

Content


1
TEORETYCHNI ZASADY TERMINOZNAVSTVA TA LEKSYKOHRAFII
3
LEKSYKOHRAFIIA TA MIZHMOVNI ZVIAZKY
8
13
16
NORMUVANNIA TA STANDARTUVANNIA TERMINOLOHII
21
25
29
38
42
TERMINOLOHIIA PRYRODNYCHYKH ZNAN
48
51
56
59
65
TERMINOLOHIIA HUMANITARNYKH ZNAN
69
73
76
80
81

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 20
 • Item
  Нове видання національного стандарту ДСТУ ISO 7504 «Аналіз газів. Словник термінів»
  (Видавництво Львівської політехніки, 2018-10-04) Рожнов, Михайло; Левбарґ, Овсій; ДП «Всеукраїнський державний науково-виробничий центр стандартизації, метрології, сертифікації та захисту прав споживачів»; ТК 122 «Аналіз газів, рідких та твердих речовин»
  Розроблено національний стандарт ДСТУ ISO 7504:2018 «Аналіз газів. Словник» термінів, що є ідентичний міжнародному стандарту ISO 7504:2015 «Gas analysis – Vocabulary». Стандарт набирає чинності 1 січня 2019 року та замінить ДСТУ ISO 7504-2003, який було розроблено на основі попередньої версії міжнародного стандарту, виданої 2001 року. У статті пояснено переклад українською мовою окремих термінів та назви стандарту.
 • Item
  Зауваги до внормування термінології з інформаційних технологій: із досвіду екпертування проектів згармонізованих ДСТУ
  (Видавництво Львівської політехніки, 2018-10-04) Рицар, Богдан; Мисак, Роман; Микульчик, Роман; Національний університет «Львівська політехніка»
  На основі досвіду виконання низки експертиз національних стандартів на терміни та визначення понять з інформаційних технологій, гармонізованих із міжнародними стандартами, проаналізовано типові термінологічні помилки як фахівців з цієї, так і з суміжних галузей науки та техніки. Закцентовано увагу на неправильному вживанні термінів та терміносполук зі словами магніт, логічний, скачування, підключати, функціональний, прикладний тощо. Запропоновано шляхи подолання цих помилок.
 • Item
  До питання про стандартування назв хімічних елементів в Україні
  (Видавництво Львівської політехніки, 2018-10-04) Никипанчук, Михайло; Національний університет «Львівська політехніка»
  У статті проаналізовано відповідність ДСТУ 2439-94 «Елементи хімічні та речовини прості. Терміни та визначення основних понять. Умовні позначення» рекомендаціям IUPAC та стандартам ISO. Установлено, що розрізнення назв хімічних елементів і простих речовин суперечить рекомендаціям IUPAC щодо номенклатури в неорганічній хімії, а заміна всіх традиційних українських назв хімічних елементів на їхні златинізовані відповідники збіднює українську лексику. Запропоновано новий проект стандарту в якому, подібно як в англійськомовному стандарті ISO, унормовано традиційні українські назви хімічних елементів та однакові назви хімічних елементів і простих речовин, що відповідає рекомендаціям IUPAC.
 • Item
  Мовне нормування та жива фахова мова
  (Видавництво Львівської політехніки, 2018-10-04) Кочерга, Ольга; Інститут теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова НАН України
  У дописі проаналізовано найпоширеніші мовні хиби, пов’язані з тенденцією надмірно стандартувати наукові тексти.
 • Item
  Термінологія з математики в японських та українських науково-технічних текстах
  (Видавництво Львівської політехніки, 2018-10-04) Медведів, Андрій; м. Міннеаполіс, США ????????????????????????????
  У статті розглянуто терміни з основ математики (логіки, множин і функцій), з алгебри, з аналізів, інтегрального й диференціального числення, із геометрії (просторових форм об’єктів). Наведено також порівняння математичних термінів, запозичених із чужих мов, зокрема з англійської мови, які записують катаканою. Наведено читання і переклад на українську мову кількох речень із різними числовими виразами терміна 数 суу (число).
 • Item
  Лексико-семантичне значення терміна ренмен
  (Видавництво Львівської політехніки, 2018-10-04) Дмитрук, Анна; Дмитрук, Вероніка; Національний університет «Львівська політехніка»; Yamaguchi University
  Стаття містить спробу лексико-семантичного аналізу терміна японської каліграфії ренмен. Розглянуто особливості його історичного формування. Виокремлено основні випадки ренмену сучасної японської мови
 • Item
  Зміст до "Проблеми української термінології"
  (Видавництво Львівської політехніки, 2018-10-04)
 • Item
  Лексикографічно-термінографічна діяльність медичного перекладача: принципи та інструменти
  (Видавництво Львівської політехніки, 2018-10-04) Дев’ятко, Юлія; Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
  У статті розглянуто принципи перекладацької стратегії в розрізі медичного дискурсу, схарактеризовано особливості медичного тексту й термінології, які детермінують тактику роботи медичного перекладача, у загальних рисах описано сучасний програмний і довідниковий інструментарій перекладача медичних текстів, а також з’ясовано роль термінологічної та лексикографічної роботи в розрізі перекладацької діяльності.
 • Item
  Ознаки перебування в дії її пасивного учасника
  (Видавництво Львівської політехніки, 2018-10-04) Моргунюк, Виталь; Зубков, Микола; Ребезнюк, Ігор; Університет «Україна»; Національний університет «Львівська політехніка»; Технічний комітет стандартизації науково-технічної термінології; Національний лісотехнічний університет України
  У статті обмірковано вживання в українських термінах пасивних дієприкметників, щоб передавати ознаки перебування в дії її пасивного учасника (об’єкта). Запропоновано спосіб, як передавати ці ознаки в минулому й теперішньому часі. На конкретному прикладі показано, як це можна застосовувати.
 • Item
  Абетковий покажчик авторів
  (Видавництво Львівської політехніки, 2018-10-04)
 • Item
  Деякі особливості функціювання сучасної економічної термінології
  (Видавництво Львівської політехніки, 2018-10-04) Чорновол, Галина; Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького
  У статті схарактеризовано основні особливості функціювання сучасної терміносистеми економіки, описано роль міжнародних термінолексем у процесі формування національної терміносистеми. Зазначено специфіку вживання груп власне термінів, професіоналізмів і жаргонізмів у мовленні фахівців.
 • Item
  Дослідження вживання народної спортивної термінології для перенавчання плавців-самоуків раціональній методиці плавання
  (Видавництво Львівської політехніки, 2018-10-04) Пижов, Віктор; Українська академія друкарства
  У статті порушено питання про правильність уживання народної спортивної термінології, яка значно активізує процес перенавчання плавців-самоуків раціональній техніці плавання.
 • Item
  Термінологічне «мінування» у ЗМІ: сутність, особливості, вплив
  (Видавництво Львівської політехніки, 2018-10-04) Кузнецова, Олена; Національний університет «Львівська політехніка»
  Ідеться про термінологічні «мінування» у ЗМІ як аномальне використання світоглядних термінів, викривлення їхнього значення, порушення екології мови щодо використання термінів, невидиму зброю інформаційної війни, руйнування усталених термінів, як справжніх мін, що підривають свідомість, нищать логічне мислення, психіку, світосприйняття реципієнтів, спонукають до агресії проти України, українців, для виправдання російської загарбницької війни проти незалежної Української держави, неосмисленого сліпого служіння російській владі.
 • Item
  Фізичні епонімні терміни-абревіатури
  (Видавництво Львівської політехніки, 2018-10-04) Микульчик, Роман; Національний університет «Львівська політехніка»
  У статті здійснено спробу схарактеризувати фізичні епонімні терміни-абревіатури, простежити тенденції вживання їх у сучасній українській фізичній термінології, визначити їхню специфіку.
 • Item
  Новітня термінологія та номенклатура в хімії (до 100-річчя від дня народження професора А. М. Голуба)
  (Видавництво Львівської політехніки, 2018-10-04) Голуб, Олесь; Корнілов, Михайло; Ісаєв, Сергій; Національний університет «Києво-Могилянська академія»; Київський національний університет імені Тараса Шевченка
  У статті викладено найважливіші вимоги до новітньої української хімічної термінології та номенклатури; підкреслено важливість систематизації назв хімічних елементів та назвоутвори хімічних сполук, максимально наближених до вимог міжнародних терміносистем і правил номенклатури, згідно із правилами українського правопису й культури мови.
 • Item
  Наукова мова дисертацій медичної галузі
  (Видавництво Львівської політехніки, 2018-10-04) Герасименко, Олександр; Донецький національний медичний університет МОЗ України
  Аналіз стану використання наукових термінів наукового стилю дисертаційних праць медичної галузі засвідчив, про необхідність* офіційного рецензування дисертацій та авторефератів фахівцями української мови.
 • Item
  Мова й інформаційні системи
  (Видавництво Львівської політехніки, 2018-10-04) Бардила, Тадей; Сніцарук, Леонід; Національний університет «Львівська політехніка»
  Розглянуто особливості формування української мови, фізичні характеристики словотворення. Приведено частотні спектри вимовляння одного слова трьома мовами.
 • Item
  Антонімія в українській термінології лісівництва
  (Видавництво Львівської політехніки, 2018-10-04) Бурковська, Олена; Хмельницький політехнічний коледж НУ «Львівська політехніка»
  У статті простежено вияв в українській термінології лісівництва системного явища антонімії. Скласифіковано українські терміни-антоніми лісівництва за двома критеріями: семантичним і формально-структурним. За семантичним показником виокремлено контрадикторні, комплементарні, контрарні й векторні антонімні пари. За формально-структурною організованістю заналізовано однокомпонентні й багатокомпонентні терміни-антоніми лісівництва.
 • Item
  Зауваги щодо чужомовних перекладів термінів ДСТУ 3437-96 «Нафтопродукти. Терміни та визначення»
  (Видавництво Львівської політехніки, 2018-10-04) Шидивар, Жан; м. Морекур, Франція ???????????????????????????????
  У статті розглянуто переклади німецькою, англійською та французькою мовою термінів і визначень у нафтовій галузі. Зазначено низку помилок i пропоновано виправлення цих помилок.
 • Item
  Титульний аркуш до "Проблеми української термінології"
  (Видавництво Львівської політехніки, 2018-10-04)