Проблеми економіки та управління. – 2011. – №698

Permanent URI for this collection

Вісник Національного університету "Львівська політехніка"

У Віснику опубліковані результати науково-дослідних робіт професорсько-викладацького складу, аспірантів та співробітників Інституту економіки і менеджменту Національного університету “Львівська політехніка”, а також вчених і викладачів інших наукових і навчальних закладів України та Польщі. Серед економічних проблем чільне місце займають питання, пов’язані з інвестиційною привабливістю окремих галузей і підприємств, вирішення актуальних завдань поглиблення і розширення інноваційних процесів в різних сферах господарювання, з удосконаленням методів аналітичної оцінки діяльності підприємств. У своїх публікаціях автори значну увагу звертають на висвітлення проблем удосконалення системи управління інноваційною діяльністю, використання сучасних інформаційних технологій та інструментарію фінансового менеджменту у формуванні інноваційного потенціалу підприємств, особливості стратегічного управління, маркетингової діяльності, забезпечення розвитку кадрового потенціалу в сучасних умовах господарювання. Всі подані матеріали знайдуть зацікавленого читача, вони будуть корисними не тільки для наукових працівників і викладачів ВНЗ, а й для практичних працівників різних галузей національного господарства і слухачів системи підвищення кваліфікації.

Вісник Національного університету «Львівська політехніка» : [збірник наукових праць] / Міністерство освіти і науки України, Національний університет «Львівська політехніка». – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2011. – № 698 : Проблеми економіки та управління / відповідальний редактор Й. М. Петрович. – 340 с. : іл.

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 50
 • Item
  Роль маркетолога в інноваційній діяльності малого підприємництва
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Коваль, Л. М.
  Розглянуто роль маркетингу у підприємницькій діяльності, особливості розвитку малого підприємництва в Україні та вплив на його інноваційну діяльність ділових якостей маркетолога, висвітлено незрілість інформаційної інфраструктури, що має надавати різні послуги. The article is devoted to the role of marketing in entrepreneurial activity, peculiarities of development of small entrepreneurship in Ukraine and its influence on innovative activity of professional qualities of marketing specialist, immaturity innovative infrastructure that has to provide different services.
 • Item
  Розробка бізнес-плану виробництва інноваційних товарів
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Катаєв, А. В.; Гербут, М. В.
  Запропонований алгоритм формування бізнес-плану виробництва інноваційних товарів з різним ступенем інноваційності. Дотримання алгоритму уможливить підвищити достовірність та реалістичність обґрунтування життєздатності бізнес-ідеї у процесі бізнес-планування завдяки врахуванню специфіки розробки і виробництва інноваційних товарів та аналізу альтернативних варіантів маркетингових, виробничих і фінансових рішень з відслідковуванням численних взаємозв'язків між результатами цих рішень. The article suggests the algorithm of the creation of business plan of innovative goods production with different levels of innovation. Keeping to algorithm will allow raising trustworthiness and reality of argumentation of vitality of business idea in the process of business planning by virtue of taking into account the specificity of the development and production of innovative goods and the analysis of the alternative variants of marketing, productive and financial decisions with the observation of numerous interconnections with the results of these decisions.
 • Item
  Стратегія масової індивідуалізації: сутність, види, переваги та недоліки
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Красуляк, М. М.
  Розглянуто теоретичні основи масової індивідуалізації попиту, проаналізовано характеристики різних видів виробництва: масове, індивідуальне та масової індивідуалізації, описано стратегії масової індивідуалізації попиту, їх переваги та недоліки. The theoretical foundations of mass individualization of demand are explored the characteristics of different species are analyzed: mass, individual and mass customization, mass customization strategies of demand are described, their advantages and disadvantages.
 • Item
  Концептуальні підходи до формування мотиваційної політики персоналу в сучасних умовах
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Захарчин, Г. М.; Любомудрова, Н. П.
  Висвітлено теоретико-методологічні та прикладні засади концепції мотивування персоналу підприємства. Виділено основні тенденції розвитку суспільства, які впливатимуть на мотиваційну політику вітчизняних підприємств. Охарактеризовано основні принципи, покладені в основу концептуальних підходів до формування мотиваційної політики.Запропоновано алгоритм реалізації концепції мотивування персоналу підприємства. Teoretiko-metodologісаl and applied principles of conception of reason of personnel of enterprise is reflected.Basic progress trends are selected societies which will influence on the motivational policy of domestic enterprises. Basic principles, fixed in basic of conceptual approaches to forming of motivational policy, are described.The algorithm of conception of reason of personnel of enterprise is offered.
 • Item
  Проблеми та перспективи аутсорсингу управління проектами
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Матвій, І. Є.
  З’ясовано причини необхідності передачі функцій з управління проектами на аутсорсинг, розглянуто види аутсорсингових послуг в сфері управління проектами. Визначено користі, які отримує організація під час використання аутсорсингу в проектному управлінні, та проаналізовано проблеми, що стосуються використання аутсорсингу в Україні. The necessity of project management functions outsourcing is ascertained. The types of outsourcing services in management projects’ field are considered. The benefits that organization receives using outsourcing in project management are defined. Problems of outsourcing use in Ukraine are analyzed.
 • Item
  Менеджмент якості у системі продуктових інновацій
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Лісовська, Л. С.; Іванець, Л. В.
  Визначено поняття якості та особливості сучасного етапу розвитку менеджменту якості. Особливу увагу приділено питанням кваліметрії та формування системи показників якості продукції. Проаналізовано ознаки продуктової інновації та досліджено показники якості продукції через типи продуктових інновацій. Certainly concept of quality and feature of the modern stage of development of management of quality. The special attention is spared in the article the questions of qualimetry and formings of the system of indexes of quality of products. The signs of food innovation and investigational indexes of quality of products are analysed through the types of food innovations.
 • Item
  Корпоративні конфлікти в Україні: основні види та їх значущість
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Іоргачова, М. І.
  Розглянуто основні види порушень прав акціонерів в Україні та в інших країнах з ринками цінних паперів, що розвиваються. Проведено аналіз наявності ризиків цих порушень у певних країнах. Визначено унікальність такого ризику для України, як розкриття інформації. Надано рекомендації щодо зменшення імовірності виникнення корпоративних ризиків та поліпшення корпоративного управління. Запропоновані напрями дають змогу удосконалити корпоративні відносини в Україні та в інших країнах світу. The article examines the main types of violations of shareholder rights in Ukraine and other countries with developing securities markets. The analysis the risks of emergence of these violations in certain countries. Determined the uniqueness of this risk for Ukraine as disclosure. Recommendations to reduce the probability of corporate risks and improve corporate governance. Proposed areas allow to improve corporate relations in Ukraine and other countries.
 • Item
  Організаційно-економічні механізми екологізації виробництва на вітчизняних підприємствах
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Дубодєлова, А. В.; Юринець, О. В.; Федорів, М. М.
  Проаналізовано тенденції техногенного впливу вітчизняної промисловості на довкілля і динаміку капітальних інвестицій та поточних витрат на охорону та раціональне використання природних ресурсів. Розглянуто сучасні підходи, виокремлено ключові групи мотивів і складові організаційно-економічних механізмів екологізації вітчизняного виробництва та на державному рівні підприємств. In article analyzed tendencies of the technological influence of the domestic industry on the environment and the dynamics of capital investment and operating costs for the protection and rational use of natural resources. Considered modern approaches, founded the most important groups of motives and the components of organizational-economic mechanisms of ecological domestic production at the state and enterprise level.
 • Item
  Теоретичні та прикладні аспекти управління прямими матеріальними і трудовими витратами підприємств
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Мороз, Л. І.
  Проведений аналіз та узагальнення теоретичних і прикладних робіт, які розглядають питання управління прямими матеріальними і трудовими витратами, внаслідок чого розглянутий інноваційний підхід до виробничих процесів з регенерацією, для яких побудована економіко-математична модель, встановлені залежності якої дають змогу визначати нормативні матеріальні та трудові витрати кожного напівфабриката на одиницю (кінцевої) продукції або на одиницю напівфабриката вищого порядку з врахуванням коефіцієнтів технологічних втрат і коефіцієнтів регенерації. Analysis and generalization of the theoretical and applied works, which consider the problems of management of direct material and labour inputs, are carried out. A result of this, the innovative approach to the production processes with the regeneration is considered and the economic-mathematical model is built for them. The installed dependencies allow to determine the normative material inputs and the labour inputs of any half-finished product per the unit (final) product or per the unit of semi-finished product of higher order taking into account the factors of technological losses and the regeneration factors.
 • Item
  Оптимізація величини партії матеріалів при групових закупівлях у одного постачальника
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Неуров, І. В.
  Виконано завдання оптимізації управлінських рішень щодо закупівлі товару, а також управлінське завдання щодо оптимізації величини партії матеріалів під час групових закупівель у одного постачальника. За об’єкт дослідження обрано машинобудівне підприємство. Розроблено і розв’язано оптимізаційну задачу, враховуючи два критерії, а саме: мінімізацію витрат транспортування та витрат складування і утримання запасів. The task of optimization of management decisions on procurement of goods is decided in the article. Machine building company was selected as the object of research. The optimization problem is developed and solved. The author took two criteria of optimization, such as the minimization of transportation costs and costs of warehousing and stock-holding.
 • Item
  Інструментарій формування організаційних систем управління підприємств
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Новаківський, І. І.
  Головною метою дослідження є формування якнайповнішого інструментарію для аналізування, модифікування та розроблення раціональних моделей організаційних систем управління. Основними завданнями в перерізі управління сучасними організаційними системами управління є: уточнення основних цільових вимог до їх розвитку; формування системи принципів існування і розвитку; визначення бази соціально-економічних законів для їх оптимізації. The primary objective of this research is forming of the most complete tool for an analysis, retrofitting and development of rational models of organizational control system. Basic tasks in the cut of management of management the modern organizational systems became: clarification of the basic having a special purpose requirements to their development; forming of the system of principles of existence and development; determination of base of society-economics laws is for their optimization.
 • Item
  Практичні аспекти формування симультативної моделі врахування інтересів груп економіко- управлінського впливу для українських підприємств
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Олексів, І. Б.
  Проаналізовано проблеми формування симультативних моделей врахування інтересів груп економіко-управлінського впливу для українських підприємств. З використанням стандартних статистичних процедур тестується можливість використання таких моделей у практичній діяльності. In the article the problems of development of simultaneous equation models for stakeholder interests consideration are reviewed. Using standard statistical approaches the possibility to use models in practical activities were tested.
 • Item
  Стратегічне управління організацією в умовах швидких змін середовища
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Парій, І. В.
  Розглянуто різні трактування щодо визначення поняття “стратегія”, виділено чинники, що зумовлюють необхідність перегляду цілей і корегування стратегії. Запропоновано модель стратегічного управління в умовах динаміки зовнішнього середовища. The different interpretation to the definition of strategy, with emphasis on factors that have significant influence on the strategies of organizations. Conceptual approach to formulate and implement strategies taking into account factors of strategic change.
 • Item
  Математичне забезпечення прийняття рішення у маркетинговій діяльності підприємства
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Пелещишин, О. П.; Цегелик, Г. Г.
  Розглянуто задачу планування обсягів виробництва продукції у разі регіонально розподілених виробничих підрозділів підприємства. Побудовано математичну модель підтримки прийняття рішення під час формування замовлення на виготовлення продукції, у якій за критерій оптимальності прийнятий прибуток підприємства від продажу виробленої у різних регіонах продукції. The problem of planning production volumes in the case of regionally distributed manufacturing enterprises divisions is considered. A mathematical model of decision support in the formation of orders for manufacturing products. By optimality criterion taken profits from the sale of manufactured products in different regions.
 • Item
  Діагностика ресурсного забезпечення та обґрунтування доцільності впровадження на підприємстві ресурсозберігаючих технологій
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Петрушка Т. О.
  Визначено сутність та складові процесу діагностики ресурсного забезпечення діяльності підприємства. Виокремлено види діагностики ресурсного забезпечення залежно від цілей її проведення. Обґрунтовано показник діагностики прогресивності ресурсного забезпечення діяльності підприємства. Встановлено послідовність діагностування прогресивності ресурсного забезпечення діяльності підприємства. Побудовано критеріальний показник вибору найкращого варіанта технологічної зміни. The nature and components of diagnostic resources of the enterprise. Diagnostic species are grouped according to the resources of the objectives of the session. The indices of progressivity diagnostic resources of the enterprise. Sequence established diagnosis of progressivity resources of the enterprise. An index of criteria selecting the best variant of technological change.
 • Item
  Оцінювання рівня технологічного розвитку підприємств
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Рачинська, Г. В.; Лісовська, Л. С.
  Виокремлено основні елементи технологічної бази підприємства, напрями проведення технологічного оновлення виробництва, а також чинники, що визначають потенційні можливості підприємства щодо технологічного розвитку. Виділено показники оцінки технологічного потенціалу підприємства, спосіб обчислення індексу технологічної конкурентоспроможності підприємства. The basic elements of technological base of enterprise, of leadthrough of technological of production, and also factors which determine potential possibilities of enterprise in technological development, are selected. Selected indexes of of technological potential of enterprise, method of calculation of index of technological competitiveness of enterprise.
 • Item
  Удосконалення систем менеджменту підприємств шляхом використання r-теорії мотивації
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Подольчак, Н. Ю.; Подольчак, Н. І.
  Запропоновано теоретичні, методологічні та прикладні засади R-теорії мотивації, яка передбачає виокремлення схильності керівників до ризику та забезпечення менеджерів відповідними обов’язками та завданнями з адекватним (таким, що стимулює керівника) рівнем ризику, що дає змогу максимально використовувати управлінський потенціал та підвищити ефективність системи стимулювання керівників, а також сформовано метод визначення та регулювання рівня доплат та стягнень, використовуючи криві зростання, за прийняття ризикових управлінських рішень. The paper presents theoretical, methodological and applied principles of R-motivation theory, which provides separation propensity for risk managers and managers of the respective duties and tasks with adequate (such as to stimulate the head) level of risk, allowing maximum use of management capacity and increase the effectiveness of incentives of managers and also the method for determining and adjusting the level of payments and charges, using curves of growth for the adoption of risk management decisions.
 • Item
  Інформаційне забезпечення управління фінансовими ресурсами вищих навчальних закладів
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Рижа, Т. В.
  Розглянуто роль інформаційного забезпечення в управлінні фінансовими ресурсами вищих навчальних закладів. Досліджено вплив інформаційних потоків на фінансову діяльність навчального закладу. Надано пропозиції щодо вдосконалення інформаційного забезпечення вищого навчального закладу. The role of information providing in financial resources management of higher schools are reviewed. The influence of information streams on the higher school activity is researched. The proposals about improving the information support in the higher school are given.
 • Item
  Креативність персоналу як важливий чинник інноваційного розвитку підприємства
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Процак, К. В.; Просович, О. П.
  Обґрунтована необхідність створення умов для формування інноваційного типу мислення у менеджерів. Здійснено порівняння індивідуальної та групової мотивації персоналу до здійснення інноваційної діяльності. Запропоновано підходи до формування мотиваційного механізму інноваційного персоналу. The necessity of creating conditions for the forming of innovative type of thinking in management is determined. Comparison of individual and group motivation to exercise innovation is made. The concept of motivation of innovative personnel is offered.
 • Item
  Формування та зміна організаційної культури підприємства
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Смолінська, Н. В.
  Проаналізовано суть організаційної культури, етапи формування організаційної культури та чинники, які впливають на її формування. Розглянуто результати злиття підприємств з різними організаційними культурами. Визначено канали трансляції організаційної культури як важливі елементи формування та зміни організаційної культури. Essence of organizational culture, stages of forming of organizational culture and factors, is analysed which influence on its forming. The results of amalgamation of businesses are considered with different organizational cultures. Certainly ductings of translation, as important elements of forming and change of organizational culture.