Комп'ютерна інженерія та інформаційні технології. – 2003. – №496

Permanent URI for this collection

Вісник Національного університету «Львівська політехніка»

У віснику опубліковано статті за результатами досліджень з актуальних питань комп'ютерної інженерії та інформаційних технологій, виконаних професорсько-викладацьким складом Національного університету «Львівська політехніка» та провідними вченими західного регіону України в галузі проектування архітектур і компонентів комп'ютерних систем, моделювання складних об'єктів, процесів і систем та розробки і використання новітніх інформаційних технологій. Для науковців, викладачів вищих закладів освіти, інженерів, що спеціалізуються у царині новітніх обчислювальних систем, мереж, комп'ютеризованих засобів розв'язання задач цифрового оброблення сигналів, автоматизованого проектування та керування, а також докторантів, аспірантів та студентів старших курсів відповідних спеціальностей та електроприладобудування.

Вісник Національного університету «Львівська політехніка» : [збірник наукових праць] / Міністерство освіти і науки України, Національний університет «Львівська політехніка». – Львів : Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2003. – № 496 : Комп’ютерна інженерія та інформаційні технології / відповідальний редактор Ю. М. Рашкевич. – 272 с. : іл.

Вісник Національного університету “Львівська політехніка”

Зміст


1
3
АРХІТЕКТУРА ТА КОМПОНЕНТИ КОМП'ЮТЕРНИХ СИСТЕМ
5
11
17
23
28
47
МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ І СИСТЕМ
52
59
65
69
75
79
84
90
94
99
102
107
120
127
130
МЕТОДИ Й АЛГОРИТМИ СУЧАСНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
135
145
153
162
167
172
178
183
189
194
199
205
211
217
228
235
240
255
263
269
271
272

Content


1
3
ARKHITEKTURA TA KOMPONENTY KOMPIUTERNYKH SYSTEM
5
11
17
23
28
47
MODELIUVANNIA PROTSESIV I SYSTEM
52
59
65
69
75
79
84
90
94
99
102
107
120
127
130
METODY Y ALHORYTMY SUCHASNYKH INFORMATSIINYKH TEKHNOLOHII
135
145
153
162
167
172
178
183
189
194
199
205
211
217
228
235
240
255
263
269
271
272

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 45
 • Item
  Математична модель комутованого телекомунікаційного каналу
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2005-03-01) Горбатий, І.; Національний університет "Львівська політехніка"
  Розроблено математичну модель комутованого телекомунікаційного каналу. Наведено основні формули для визначення пропускної здатності такого каналу.
 • Item
  Використання мультиплексорів для відтворення логічних функцій
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2005-03-01) Лукащук, Л.; Кустра, Н.; Національний університет "Львівська політехніка"
  Розглянуто способи відтворення логічних функцій за допомогою мультиплексорів, аналізується ефект перегонів.
 • Item
  Проектування багаторівневої інформаційної платформи для розподілених бізнес-систем
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2005-03-01) Демида, Б.; Пелешко, Д.; Пасека, М.; Садов'як, Б.; Маханов, О.; Вачаєв, Д.; Національний університет "Львівська політехніка"
  Пропонується проект багаторівневої платформи для інформаційно-аналітичної розподіленої комп 'ютерпої системи управління та ведення бізнес-діяльності. Проведено декомпозиціт системи. Детально розроблено базовий сервер системи.
 • Item
  Вплив параметрів функцій приналежності нечіткого регулятора на динаміку підводного апарата
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2005-03-01) Блінцов, С.; Український державний морський технічний університет ім. адмірала Макарова
  Проведено математичне моделювання руху підводного апарата у товщі води за вертикальною віссю. Розглянуто вибір параметрів нечіткого регулятора для керування таким рухом. Наведено результати моделювання і показано ефективність застосування різних видів функцій приналежності нечітких регуляторів.
 • Item
  Аналіз похибок дворівневого синтезатора частоти
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2005-03-01) Стахів, Р.; Максимович, В.; Національний університет "Львівська політехніка"
  Розглянуто та проаналізовано можливість використання як базового елемента дворівневого синтезатора частоти цифрового накопичувала з мультиплексу ванням керівних кодів. Визначено його основні характеристики.
 • Item
  Видавнича сторінка
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2005-03-01)
 • Item
  Метод регуляризації з додатковими умовами
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2005-03-01) Тарчинська, З. Р.; Національний університет “Львівська політехніка”
  Подано експериментальні дослідження фільтраційного сушіння кавового шламу і методика розрахунку конструктивних розмірів установки фільтраційного сушіння сипких матеріалів.
 • Item
  До відома авторів
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2005-03-01)
 • Item
  Klasyfikacja dzwiçkyw jezyka polskiego dla zadan zmiany tempa
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2005-03-01) Szymanski, Z.; Figura, R.; Національний університет "Львівська політехніка"
 • Item
  Метод алгоритмічного синтезу адаптивної системи оптимального керування нестаціонарним об'єктом з неповною інформативністю
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2005-03-01) Ушаков, Е.; Вінницький інститут регіональної економіки та управління
  Отримана стратегія адаптивної системи оптимального керування нестаціонарним динамічним об'єктом у вигляді системи машинних алгоритмів описує структуру й алгоритм функціонування адаптивної системи, що дозволяє оцінювати параметри об'єкта керування, внутрішні і зовнішні впливи, невимірювані фазові координати об'єкта, аналізувати параметричний і фазовий стан і на їх основі приймати рішення про зміну параметрів регулятора так, щоб керуючий вплив був найбільш ефективним.
 • Item
  Паралельні алгоритми та НВІС-структури обчислення сум парних добутків
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2005-03-01) Цмоць, І.; Стрямець, С.; Національний університет "Львівська політехніка"
  Розроблено орієнтовані на НВІС -реалізації алгоритми та структури обчислення сум парних добутків, я кі реалізують обчислення у базисі елементарних операцій, враховують величину зміни значень операндів і налаштовуються на інтенсивність надходження даних. Оцінено основні параметри розроблених структур.
 • Item
  Високочастотний термоелектричний вимірювач малих різниць температур
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2005-03-01) Скрипник, Ю.; Юрчик, Г.; Мокренко, П.; "Київський національний університет технологій та дизайну"; Національний університет "Львівська політехніка"
  Розглянуто цифровий термоелектричний вимірювач малих різниць температур, в якому підвищення точності результату вимірювання досягається збільшенням його чутливості, а також співвідношення "корисний сигнал/ завада".
 • Item
  Синтез монолітних кодів на основі числових лінійок-в'язанок спеціального типу
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2005-03-01) Різник, О.; Балич, Б.; Національний університет "Львівська політехніка"
  Розглядається метод дослідження комбінаторних конфігурацій за допомогою цілочислових послідовностей - в'язанок як зручних математичних моделей для синтезу та оптимізації систем з пееквідистантною структурою.
 • Item
  Регулювання тривалості тональних звуків зі збереженням структури мовного сигналу
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2005-03-01) Шпак, З.; Національний університет "Львівська політехніка"
  Розроблено алгоритм синхронного з основним тоном часового перетворення мовних сигналів тональних звуків для задач високоякісного сповільненого відтворення голосових записів. Розтягування тривалості звуку здійснюється узгодженим повторенням оригінальних квазіперіодів основного тону, чим забезпечується практична незмінність спектральної структури звуку для широкого діапазону значень коефіцієнтів зміни темпу.
 • Item
  Аналіз семантики шаблонів виклику модифікаційних предикатних запитів для інформаційних систем на основі баз даних і знань
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2005-03-01) Шекета, В.; Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
  Запропоновано спосіб обчислення семантик шаблонів виклику модифікаційних предикатних запитів для інформаційних систем на основі баз даних і знань.
 • Item
  Застосування шаблонів проектування для оптимізації системи розпізнавання рукописного тексту
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2005-03-01) Заяць, В.; Іванов, Д.; Національний університет "Львівська політехніка"
  Описано деякі шаблони проектування і продемонстровано, як їх можна застосувати при проектування програмної системи на прикладі системи розпізнавання рукописного тексту.
 • Item
  Вплив дискретизації на якість оцінки найменших квадратів кореляційної функції
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2005-03-01) Заболотний, О.; Яворський, І.; Фізико-механічний інститут ім. Г. Карпенка НАН України; Інститут телекомунікації Технічно-сільськогосподарської академії
  Досліджено імовірнісні характеристики оцінки найменших квадратів кореляційної функції поліритмічного часового ряду. Отримано аналітичні вирази для її зміщення та дисперсії. Досліджено їхню поведінку залежно від величини кроку дискретизації. Зроблено рекомендації щодо вибору частоти дискретизації при дослідженні стохастичної складової поліритмічного сигналу методами майже періодично корельованих випадкових процесів.
 • Item
  Практичне застосування методу попередньої обробки реалізацій для нейронних мереж у задачах розпізнавання образів
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2005-03-01) Хаймуді, Е.; Цимбал, Ю.; Національний університет "Львівська політехніка"
  Розглянуто моделі штучних нейронних мереж із попередньою обробкою реалізацій на основі геометричного підходу для застосування у задачах розпізнавання образів. Проведено експерименти на практичних задачах, які підтвердили доцільність застосування запропонованих методів попередньої обробки у картах із самоорганізацією та мережах зустрічного поширення. Побудовані дво- та тривимірні топографічні карти для візуалізації отриманих результатів розпізнавання.
 • Item
  Системно-сигнальна концепція ритміки в біосоціотехнічних системах
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2005-03-01) Драган, Я.; Медиковський, М.; Сікора, Л.; Національний університет "Львівська політехніка"; Центр стратегічних досліджень екобіотехнічних систем
  Сформульовано певні загальні принципи системного аналізу біосоціотехнічних систем, зокрема принципи вираження специфіки ритміки властивостями характеристик моделей сигналів, що несуть відомості про стан таких систем і механізми породження цієї ритміки.
 • Item
  Верифікація даних у задачах прогнозування в електроенергетиці
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2005-03-01) Павлюк, О.; Національний університет "Львівська політехніка"
  Розглядаються підходи до розв'язання задачі прогнозування в електроенергетиці за допомогою штучних нейронних мереж. Наведено особливості верифікації даних в умовах реального часу.