Вимірювальна техніка та метрологія. – 2000. – Випуск 57

Permanent URI for this collection

Міжвідомчий науково-технічний збірник

Вимірювальна техніка та метрологія : міжвідомчий науково-технічний збірник / Міністерство освіти і науки України, Національний університет "Львівська політехніка" ; відповідальний редактор Б. І. Стадник. – Львів : Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2000. – Випуск 57. – 143 с.

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 34
 • Item
  Титульний аркуш до збірника "Вимірювальна техніка та метрологія" Випуск 57
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2000)
 • Item
  Зміст до збірника "Вимірювальна техніка та метрологія" Випуск 57
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2000)
 • Item
  Імітатори опору, інваріантні до впливу опорів ліній зв’язку
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2000) Бойко, Оксана; Столярчук, Петро; Яцук, Василь
  Запропоновано структурну схему кодо-керованої міри опору з компенсацією впливу опорів ліній зв’язку на похибку відтворення опору. Розглянуто можливість компенсації впливу опорів комутаційних елементів. Предложена структурная схема кодо-управляемой меры сопротивления с компенсацией влияния сопротивлений соединительных проводов. Рассматривается возможность компенсации влияния сопротивлений коммутирующих элементов. The circuits of code-control resistance measures with compensation influence of wire resistance are proposed. Compensation influence of residual switches parameters is considered too.
 • Item
  Вихідні співвідношення макроскопічної електродинаміки для рухомих тіл
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2000) Семерак, Михайло; Солодяк, Михайло; Сопільник, Любомир; Столярчук, Петро
  Запропоновано вираз для тензора енергії-імпульсу електромагнітного поля, пондеромоторної сили та тепловиділень. Виходячи з коваріантності рівнянь Максвелла відносно перетворень Лоренца, описано закони перетворення характеристик електромагнітного поля, тензора натягів Максвелла, інтенсивності електромагнітного поля, а також тепловиділень та пондеромоторних сил. Наведено вихідні співвідношення електродинаміки, енергетичні та силові характеристики електромагнітного поля для рухомих тіл. Предложено выражение для тензора энергии-импульса электромагнитного поля, пондеромоторной силы и тепловыделений. Исходя из ковариантности уравнений Максвелла относительно преобразований Лоренца, описаны законы преобразования характеристик электромагнитного поля, тензора натяжений Максвелла, интенсивности электромагнитного поля, плотности импульса и энергии электромагнитного поля, а также тепловыделений и пондеромоторных сил. Приведены исходные соотношения электродинамики, энергетические и силовые характеристики электромагнитного поля для движущихся тел. Basic equations of macroscopic electrodynamics of moving solids. Expressions for electromagnetic energy-impulse tensor, ponderomotive forces and thermal sources are proposed. Maxwell eguations covariance with respect to Lorents transformations is used to establish the laws of transformation of electromagnetic field parameter, Maxwell tension tensor,electromagnetic field intensity, densities of electromagnetic field impuls and energy as well as thermal sources and ponderomotive forces. Basic equations of electrodynamics of moving solids and correlations and force charakteristics of electromagnetic field are established.
 • Item
  Моделювання структурного стану бінарних металевих аморфних систем
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2000) Скоропад, Пилип; Луцик, Ярослав
  Наведено алгоритм моделювання структури бінарних металевих аморфних стопів. Приведен алгоритм моделирования структуры бинарных металлических аморфных сплавов. The algorithm of modelling of a structure binary metal аmоrрhous of alloys is indicated.
 • Item
  Розтопи евтектичної концентрації як робочий елемент допоміжних температурних реперів
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2000) Стадник, Богдан; Прохоренко, Сергій
  Обґрунтовано доцільність використання металевих розтопів евтектичної концентрації як температурних реперів, що доповнюють існуючі, використовувані в межах міжнародної температурної шкали ITS-90. Приводится обоснование использования металлических сплавов эвтектической концентрации в качестве температурных реперов, дополняющих существующие, используемые в пределах международной температурной шкалы ITS-90. The substantiation of usage of eutectic concentration of metal alloys as a temperature reference points, which complement the ones that exist within the limits of an international temperature scale ITS-90.
 • Item
  Метрологічний стенд
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2000) Сопрунюк, Петро; Юзевич, Володимир; Підгірняк, Ярослав
  Описано метод створення високооднорідного електричного поля у морській воді та інших електролітах, показано реалізацію за його допомогою метрологічного стенда для метрологічної атестації та повірки сенсорів електричного поля. Рассматривается метод создания высокооднородного электрического поля в морской воде и других электролитах, показана реализация с его помощью метрологического стенда для метрологической аттестации и поверки датчиков электрического поля. The article deal with the method and devises for examination of the electric field sensors for the inwestigation in the dip sea.
 • Item
  Шляхи підвищення точності та надійності роботи приладів для вимірювання міжфазного натягу методом обертової краплі
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2000) Кісіль, Роман
  Здійснено метрологічний аналіз програмно-технічного комплексу ПТК “Сигма”, який призначено для вимірювання міжфазного натягу методом обертової краплі за допомогою удосконаленої методики. Осуществлен метрологический анализ программно-технического комплекса ПТК “Сигма”, который предназначен для измерения межфазного натяжения методом вращающейся капли при помощи усовершенствованной методики. The metrological analysis of the program-technical complex PTC “Sigma” is carried out, which is dedicated for measuring of the interface tension by means of spinning drop method using improved methodic.
 • Item
  Поліхроматичний вимірювач параметрів багатоелементних двополюсників
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2000) Проців, Руслан
  Досліджено можливість підвищення швидкодії вимірювача параметрів багатоелементних двополюсників завдяки використанню поліхроматичного тестового сигналу. Описано структуру такого вимірювача та наведено результати моделювання. Исследована возможность повышения быстродействия измерителя параметров многоэлементных двухполюсников путем использования полихроматического тестового сигнала. Описана структура такого измерителя и приведены результаты моделирования. The speed increasing opportunity of meter of multiple-unit two-terminal devices is investigated by use of polychromatic test signal. The structure of such meter is described and the results of modeling are given.
 • Item
  Вплив похибки аналогового перемножувача на точність підсилювача-корелятора
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2000) Біщаник, Наталія; Вітер, Оксана; Вітер, Юрій
  Проаналізовано вплив похибки аналогового перемножувача напруг на точність підсилювача-корелятора Шора-Вільямсона, отримано розрахункові співвідношення, наведено рекомендації щодо регулювання підсилювача-корелятора. Проведен анализ влияния погрешности аналогового перемножителя напряжений на точность усилителя-коррелятора Шора-Вильямсона, получены расчетные соотношения, приведены рекомендации по регулировке усилителя-коррелятора. Analog multiplier’s error influence on the accuracy of Shor-Wiliamson amplifier-correlator is analyzed in this paper. The calculating formulas and the recommendation for alignment of amplifer-correlator are presented.
 • Item
  Вимірювання параметрів пасивних величин з використанням принципу двоканальності
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2000) Походило, Євген
  Розглядається узагальнений підхід до проблеми вимірювання параметрів пасивних величин. Зроблено спробу показати спорідненість мостового методу вимірювання з методом прямого перетворення параметрів пасивних величин в напругу постійного струму. Рассматривается обобщенный подход к проблеме измерения параметров пассивных величин. Показано общность мостового метода измерения с методом прямого преобразования пассивных величин в напряжение постоянного тока. It is considering a generalized approach to the problem of passive parameters mtasuring. It is made an affort to show a community of bridge method of measuring and method of direct transformation of passive parameters in direct current voltage.
 • Item
  Аналого-цифрові перетворювачі з логарифмічною характеристикою перетворення : огляд частина 2
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2000) Мичуда, Зиновій
  Дано означення параметрів, запропоновано критерії оцінки точності та класифікацію, проведено порівняльний аналіз властивостей та вказано перспективи розвитку АЦП з логарифмічною характеристикою перетворення. Даны определения параметров, предложены критерии оценки точности и классификация, проведен сравнительный анализ свойств и указаны перспективы развития АЦП с логарифмической характеристикой преобразования. The definition of parameters are given, the criteria of valuation of accuracy and classifications are offerred, the comparative analysis of properties is conducted and the prospects of development ADC with logarithmic characteristic of conversion.
 • Item
  Підвищення швидкості збіжності ітераційної процедури томографічного відтворення просторового розподілу провідності
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2000) Дорожовець, Михайло; Ковальчик, Адам
  Дається обґрунтування і наведено результати досліджень підвищення швидкості збіжності та точності ітераційної процедури відтворення електричної провідності. Дается обоснование и приводятся результаты исследований повышения быстродействия итерационной процедуры реконструкции электрической проводимости. The grounding and the results of the convergence and precise grows of the iteration procedure electrical conductivity reconstruction are presented.
 • Item
  До вiдома авторiв
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2000)
 • Item
  Моделювання і керування рухом автономного мобільного робота в частково невідомому оточенні
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2000) Мокренко, Петро; Павлюк, Едуард; Юриш, Сергій
  Розглянуто питання керування рухом автономного мобільного робота на площині в частково невідомому оточенні. Елементи навколишнього простору можуть бути як статичними, так і динамічними. Особливість поведінки робота – це його спроможність накопичувати відомості про довкілля і використовувати цю інформацію для розрахунку траєкторії. Співвідношення між невідомими і відомими елементами довкілля може з часом змінюватися. Робот ніби набуває досвіду роботи на даному оперативному просторі, краще орієнтується в ньому. Рассматриваются вопросы управления движением автономного мобильного робота на плоскости в астично неизвестном окружении. Элементы окружающего пространства могут быть как статическими, так и динамическими. Особенностью поведения робота является его способность к накоплению сведений об окружающем пространстве и использование этой информации для расчета траектории. Соотношение между неизвестными и известными элементами окружающей обстановки может с течением времени изменяться. Робот как бы приобретает опыт работы в данном оперативном пространстве, лучше ориентируется в нем. The questions of motion control of the autonomous mobile robot on plane in artially unknown encirclement are considered in the Paper. The elements of environmental space can be static as well as dynamic. Ability to accumulate information about the environmental space and use this information for trajectory calculation are the features of robot behavior. The relationship between unknown and known elements of environmental conditions can be changed with the current of time. The robot acquires the experience of work in the given operative space and is better guided in it.
 • Item
  Верифікація термоелектричних сенсорів температури без їх демонтажу з об'єкта
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2000) Курітник, Ігор
  Розглянуто спосіб визначення відхилення від номінальної статичної характеристики перетворення термоелектричного сенсора температури в умовах його експлуатації. Спосіб ґрунтується на тестуванні сенсора, що знаходиться на об'єкті, і зразкового сенсора в термостаті імпульсом струму. Рассмотрен способ определения отклонения от номинальной статической характеристики преобразования термоэлектрического сенсора температуры в условиях его експлуатации. Способ базируется на тестировании сенсора, который находится на объекте, и образцового сенсора в термостате импульсом тока. In affered work is considered a technique of determination of the variation in the nominal static gradiation characteristic transducer termoelectric sensor temperature in-situ. The technique bases on use of results testing sensor in-situ and standard sensor in termostat electrical current pulses.
 • Item
  Метрологія в навчальному процесі в Івано-Франківському Державному технічному університеті нафти і газу
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2000) Кісіль, Ігор
  Обґрунтовано актуальність введення в навчальні плани студентів дисциплін “Законодавча метрологія”, “Метрологія та взаємозамінність” та інших, пов`язаних з метрологічним аналізом і забезпеченням засобів вимірювальної техніки. Обоснована актуальность включения в учебные планы студентов дисциплин «Законодательная метрология», «Метрология и взаимозаменяемость», и других, связанных с метрологическим анализом и обеспечением средств измерительной техники. The urgency of inclusion in the educational plans of the students such disciplines as "Legislative metrology", "Metrology and interchangeability" as well as other disciplines, connected with metrology analysis and support of measuring equipment is based.
 • Item
  Мікроелектронний сенсор вологості
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2000) Готра, Зенон; Григор’єв, Віталій; Мельник, Олег; Беднарчик, Аліція; Прошак, Данута
  Розглянуто застосування композиційного матеріалу в сенсорах вологості ємнісного типу та в сенсорах на основі плівкових RC-структур. Рассмотрено применение композиционного материала в сенсорах влажности емкостного типа и в сенсорах на основе пленочных RC-структур. The questions of application of offered composition material in humidity capacity type sensors and in sensors based on pellicle RC-structures are considered.
 • Item
  Способи реконструкції температури за акустичним випроміненням
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2000) Стадник, Богдан; Буняк, Любомир; Віблий, Роман; Семенистий, Арсен
  Розглядаються проблеми реконструкції температурного поля за акустичним випроміненням в ультразвуковому діапазоні. Дано характеристику двох методів реконструкції – реконструкції алгебраїчним методом та реконструкції, що базується на статистичних алгоритмах. Рассматриваются проблемы реконструкции температурного поля по акустическому излучению в ультразвуковом диапазоне. Дана оценка двух методов реконструкции – реконструкции алгебраическим методом и реконструкции, которая базируется на статистических алгоритмах. Of a problem of reconstruction of a temperature field by acoustical radiation in a ultrasonic range was examine. There are estimate two methods of reconstruction – reconstruction by an algebraic method and reconstruction which is founded on statistical algorithms.
 • Item
  Дослідження температурних полів у корпусі термоперетворювача
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2000) Стадник, Богдан; Лиса, Ольга; Семерак, Михайло; Виходець, Валентин
  Досліджується похибка поверхневих термоперетворювачів, зумовлена теплопритіканням. Исследуется погрешность поверхностных термопреобразователей, вызванная теплопритоком. The work is devoted to research of an error of superficial thermometers caused by inflow of heat.