Комп'ютерні науки та інформаційні технології. – 2006. – №565

Permanent URI for this collection

Вісник Національного університету "Львівська політехніка"

У віснику опубліковано статті за результатами досліджень з актуальних питань комп'ютерної інженерії та інформаційних технологій, виконаних професорсько-викладацьким складом Національного університету "Львівська політехніка" та провідними вченими західного регіону України в галузі проектування архітектур і компонентів комп'ютерних систем, моделювання складних об'єктів, процесів і систем та розробки і використання новітніх інформаційних технологій. Для науковців, викладачів вищих закладів освіти, інженерів, що спеціалізуються у царині новітніх обчислювальних систем, мереж, комп'ютеризованих засобів розв'язання задач цифрового оброблення сигналів, автоматизованого проектування та керування, а також докторантів, аспірантів та студентів старших курсів відповідних спеціальностей та електроприладобудування.

Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : [збірник наукових праць] / Міністерство освіти і науки України, Національний університет "Львівська політехніка. – Львів : Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2006. – № 565 : Комп'ютерні науки та інформаційні технології / відповідальний редактор Ю. М. Рашкевич. – 288 с. : іл.

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 46
 • Item
  Зміст до Вісника "Комп’ютерні науки та інформаційні технології", № 565
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2006)
 • Item
  Розрахунок усталеного руху газу в магістральних газопроводах
  (Видавництво Львівської політехніки, 2006) Притула, Н.; П’янило, Я.; Притула, М.
  Запропоновано оригінальний алгоритм побудови математичної моделі потокорозподілу в газотранспортних системах. Математичну модель приведено до системи нелінійних алгебраїчних рівнянь. Розроблено метод її розв’язування. Побудований алгоритм. Original algorithm of mathematical model building of flows distribution in gastransport system is offered. The mathematical model adduced to the system of nonlinear algebraic equations. The method of its solving is developed. The built algorithm is approbated.
 • Item
  Компенсація перегонових завад у логічних схемах, побудованих на основі мультиплексорів
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2006) Лукащук, Л.; Демида, Б.
  Внаслідок затримок в елементах логічної схеми, у певних ситуаціях на її ВИХОДІ виникають імпульсні завади. Проаналізовано виникнення перегонових завад у типових схемах використання мультиплексорів. Запропоновано дієвий механізм боротьби з такими завадами за рахунок введення додаткової змінної та наведено приклад реалізації удосконаленої схемотехніки використання мультиплексорів. As a result of delays in the elements of logical circuit, in certain situations there are impulsive hindrances on its output. The article is devoted to the analysis of origin of hindrances distillations in the typical charts of the use of multiplexer. The effective mechanism of fight is offered against such hindrances due to introduction of additional variable and resulted the example of realization of improved circuit technique of the use of multiplexer.
 • Item
  Апроксимація візуальних образів під час їхньої кластеризації
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2006) Мельник, Р.; Дівеєв, І.
  Розглянуто застосування експериментальної програми реалізації методу кластеризації до задачі апроксимації візуальних образів за допомогою покриття прямокутниками. The test examples with the experimental software package based on the cluster approach are presented. The coverage of some visual patterns by rectangles as approximation problem is considered.
 • Item
  Дослідження статистичних характеристик блоку дозиметричного детектора з відновленням імпульсного потоку
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2006) Максимович, В.; Смук, Р.; Сторонський, Ю.
  Досліджено статистичні характеристики блоку дозиметричного детектора, в якому відновлюється імпульсний потік, спотворений за рахунок мертвого часу детектора. Дослідження проводили за допомогою імітаційної моделі, в основі якої є генератор псевдовипадкової імпульсної послідовності. The statistical characteristics of dosimeter detector block are investigated in the paper. The main peculiarity of block consists in reconstruction of pulse flux, that is distorting by detector dead time. The investigation was realized with the help of imitating model witch is based on pseudorandom pulse consequent generator.
 • Item
  Титульний аркуш до Вісника "Комп’ютерні науки та інформаційні технології", № 565
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2006)
 • Item
  Синтез поліморфно-завадостійкого кодування на основі кільцевого монолітного коду
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2006) Балич, Б.; Різник, О.; Скрибайло-Леськів, Д.
  Показано можливість застосування нового класу кодуючих систем з викорис¬танням комбінаторних числових моделей — монолітних кодів, побудованих на ідеальних кільцевих в’язанках, для вирішення задач поліморфно-завадостійких кодувань за такими критеріями, як підвищення стійкості кодуючої системи та завадостійкості коду від спотворення у фізичному каналі зв’язку. Наведено приклади побудови таких кодів на основі вищезгаданих комбінаторних моделей. Possibility of application of new class of the encoding systems is shown with the use of combinatorial numerical models - monolithic codes, built on ideal circular bundles, for the decision of tasks polymorphic - antijamming codes after such criteria as an increase of firmness of the encoding system and code antijammingness from distortion in the physical channel of connection. The examples of construction of such codes are resulted on the basis of afore-mentioned combinatorial models.
 • Item
  Програмний пакет для прогнозування колекторських властивостей відкладів за даними сейсморозвідки
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2006) Починайко, Р.; Федоришин, О.; Струк, Є.
  Наведено алгоритм оцінки колекторських властивостей геологічних середовищ, який грунтується на математичній моделі трифазної гірської породи. The algorithm of an estimation collector properties of the geological media, based on mathematical model of three-phase rock is resulted.
 • Item
  Алгоритми динамічного формування моделі робочого поля для задачі комівояжера з кластерним розподілом точок
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2001) Базилевич, Р.; Кутельмах, Р.
  Описано алгоритми формування математичної моделі робочого поля для задачі комівояжера з кластерним розподілом точок, що дають змогу істотно зменшити розмірність задачі. Кластери формуються з груп точок, які знаходяться в близькому околі. Модель робочого поля подають множиною сформованих кластерів. The algorithms of forming the model of the area for clustered TSP, that allow substantially decrease the size of the problem, are described. Clusters are formed from the groups of neighboring points. The model of the area appears as a set of the clusters.
 • Item
  Застосування нейронної мережі для аналізу ситуацій з метою виявлення передумов спрацювання захистів на енергоблоках
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2006) Нікольський, Ю.
  Запропоновано загальний підхід до моделювання інформаційного об’єкта та принципи побудови системи прийняття рішень у випадку прогнозування спрацювання захистів на електростанціях. Побудовано алгоритми попереднього аналізу потоків інформації з метою конструювання нейромережі для прийняття рішень. The general approach to modeling the information objects and the principles of building the making decision system for forecasting the defense systems making at the power-stations is proposed. The special algorithms of preliminary information flow analysis were built by applying the neural network.
 • Item
  Методи подання та опрацювання невизначеностей у системах навчання
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2006) Жежнич, П.; Шаховська, Н.
  Описано методи моделювання невизначеностей у системах навчання. Подано структуру системи та наведено схеми даних. In this paper the methods of equivocations in datawarehouses for education sysmems are described. The algorithms for the solution of primary goals are offered. The system structure and data schema are described.
 • Item
  Алгоритм управління ризиком використання поліграфічних документів
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2006) Медиковський, М.; Пашкевич, В.
  Для дослідження надійності графічних засобів захисту введено нові параметри захисту, такі як: міра роздільності двох суміжних ліній узору, міра насиченості фрагмента графічного образу, варіація роздільності вздовж суміжних ліній, локальна густина графічного засобу захисту. З використанням результатів теоретичних досліджень розроблено математичний апарат розрахунку ризику застосування графічно захищених документів. Для забезпечення оптимальної стійкості розроблено алгоритм управління величиною надійності графічних засобів захисту і функціональну блок-схему управління ризиком використання захищених документів. У роботі досліджено вплив параметрів графічних засобів захисту поліграфічних документів на міру їх стійкості. For research of reliability of graphic facilities of defence, new parameters of defence are entered, such as: measure of divisible of two contiguous lines of pattern, measure of saturation of fragment of graphic appearance, variation of divisible along contiguous lines, local density of graphic mean of defence. With the use of results of theoretical researches the mathematical vehicle of calculation of risk of application of the graphically protected documents is developed. For providing of optimum firmness the algorithm of management by the size of reliability of graphic facilities of defence is developed and functional block- scheme of management by the risk of the use of the protected documents. In this work influence of parameters of graphic facilities of defence of polygraphs documents is explored on the measure of their firmness.
 • Item
  Оцінка параметрів продуктивності інформаційних мереж
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2006) Кузьмін, О. В.; Шиян, В.
  Розглянуто підхід та програмні засоби імітаційного моделювання інформаційних мереж, а саме Intranet. За результатами моделювання оцінено час передавання запита та отримання відповіді від WEB-сервера для двох алгоритмів комутації каналів з фіксованою та адаптивною маршрутизацією. In work the approach and software of simulation modelling of information networks, in particular, Intranet are described. Time of transfer of query and reception of the answer from a WEB-server are estimated at different algorithms of channels switching with the fixed and adaptive routing.
 • Item
  Оптимізація алгоритму пошуку ключів ієрархічного дерева системного реєстру win32 із застосуванням методів потокової багатозадачності
  (Видавництво Львівської політехніки, 2006) Демида, Б.; Ратз, А.
  Зроблено спробу розроблення модифікованого алгоритму пошуку ключів ієрархічного дерева системного реєстру Win32 із використанням методу часового розпаралелювання процесу виконання операцій між множиною автономних потоків. Опис розробленого алгоритму містить також і порівняльну характеристику алгоритмів послідовного та паралельного виконання операцій пошуку з точки зору ефективності їхнього застосування. Ефективність описаного алгоритму визначають на основі розрахунку показника критичної тривалості виконання операцій пошуку ключів та процентної величини сумарного виграшу в часі завдяки використанню розробленого алгоритму. The topic is being discussed in this technical article concerns the development of modified Win32 System Registry hierarchical tree key-node retrieval algorithm. According to the multithreading, the key-node retrieval operations are synchronously performed by the group of independent threads. The article’s detailed review also includes the algorithm effectiveness evaluation which is based on determining the differences between either asynchronous or synchronous data retrieval process. The conclusion to the given material provides estimation of the overall productivity increasing percent ratio.
 • Item
  Комп’ ютерний зір як інформаційна технологія для оцінки якості передачі інформації
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2006) Грицик, В.
  Досліджено інформаційні показники у складних зображеннях під час передавання інформації. In the article are reviewed information factors in complex images at transfer of information.
 • Item
  Збільшення роздільної здатності зображень методами теорії нечітких множин
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2006) Рашкевич, Ю.; Пелешко, Д.; Ковальчук, А.; Кустра, Н.
  Розроблено алгоритм збільшення роздільної здатності зображень методами теорії нечітких множин. За основу взято метод прогнозування на основі нечітких множин. In the paper described the algorithm increase the resolution of images based on the method of fuzzy sets.
 • Item
  Складність блок-схем програм сортування
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2006) Черкаський, М.; Садек Абдалла, Саід
  Розглядаються характеристики складності блок-схем програм сортування, синтезованих з використанням декількох відомих алгоритмів. Досліджується залежність часової та об’єктної складностей від структурної. Показано, що зменшення структурної складності супроводжується збільшенням часової складності. It is examined descriptions of complexity of block-diagram of the routine sorting, synthesized with the use of a few known algorithms. Explore dependence of time complexity from structural complexity. It is shown, that the diminished structural complexity is accompanied by gain timecomplexity.
 • Item
  Засоби та методи оптимізації документообігу в інформаційних системах
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2006) Верес, О.; Чирун, Л.
  Наведено мету переходу до інформаційних систем електронного документообігу та характеристику найпопулярніших з них. Подано класифікацію задач інформаційної системи електронного документообігу та її загальну логічну схему. Описано фактори, які впливають на рішення про вибір інформаційної системи електронного докумен¬тообігу. The aims of passing are resulted to the informative electronic document management system and description of most popular among them. In the article classification of tasks of the informative electronic document management system and general logical chart is given. Description of factors which influence on a decision about the choice of the informative electronic document management system is given.
 • Item
  Синтез нерегулярних оптимізованих кодів на ідеальних кільцевих в’ язанках
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2006) Різник, В.; Бандирська, О.; Скрибайло-Леськів, Д.
  Показано можливість застосування нового класу комбінаторних числових моделей — "ідеальних кільцевих в’язанок” та їхніх графічних інтерпретацій для синтезу оптимальних нерегулярних імпульсних кодових сигналів за такими критеріями, як мінімізація рівня максимального бічного пелюстка функції автокореляції та мінімізація довжини кодової послідовності. Наведено приклади побудови таких сигналів на основі вище згаданих комбінаторних моделей. It is shown possibility for application new class of combinatorial numerical models, namely "Ideal Ring Bundles” and its graphics for synthesis of non-regular optimal pulse signals with respect to minimizing of low side lobe maximum of autocorrelation function and minimization of code sequencing length. There are given examples of constructing the signals, based on the underlying combinatorial models.
 • Item
  Аналіз алгоритмів виділення контурів зображень
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2006) Березький, О.; Батько, Ю.
  Досліджено алгоритми виділення контурів зображень, запропоновано та проаналізовано алгоритм визначення зовнішнього контуру зображень, а також наведено приклад програмної реалізації запропонованого алгоритму та результати його роботи. Algorithms of selection of contours of images are explored, algorithm of determination of external contour of images is offered and analyzed, and also an example of program realization of offered algorithm and results of its work is introduced.