Хімія, технологія речовин та їх застосування. – 2018. – № 886

Permanent URI for this collection

Вісник національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Хімія, технологія речовин та їх застосування

Зміст


1
АНАЛІТИЧНА ХІМІЯ. ФІЗИЧНА ТА КОЛОЇДНА ХІМІЯ. НЕОРГАНІЧНА ХІМІЯ. ОРГАНІЧНА ХІМІЯ
3
14
23
28
34
41
47
52
58
ТЕХНОЛОГІЯ НЕОРГАНІЧНИХ РЕЧОВИН ТА СИЛІКАТНИХ МАТЕРІАЛІВ
67
73
79
85
90
ТЕХНОЛОГІЯ ОРГАНІЧНИХ РЕЧОВИН, НАФТИ ТА ГАЗУ
96
102
107
113
ТЕХНОЛОГІЯ БРОДІННЯ, БІОТЕХНОЛОГІЯ ТА ФАРМАЦІЯ
118
128
136
146
158
ХІМІЧНА ІНЖЕНЕРІЯ ТА ЕКОЛОГІЯ
165
171
177
184
ВИСОКОМОЛЕКУЛЯРНІ СПОЛУКИ ТА КОМПОЗИЦІЙНІ МАТЕРІАЛИ
190
196
205
213
220
226
236
240

Content


1
ANALITYCHNA KHIMIIA. FIZYCHNA TA KOLOIDNA KHIMIIA. NEORHANICHNA KHIMIIA. ORHANICHNA KHIMIIA
3
14
23
28
34
41
47
52
58
TEKHNOLOHIIA NEORHANICHNYKH RECHOVYN TA SYLIKATNYKH MATERIALIV
67
73
79
85
90
TEKHNOLOHIIA ORHANICHNYKH RECHOVYN, NAFTY TA HAZU
96
102
107
113
TEKHNOLOHIIA BRODINNIA, BIOTEKHNOLOHIIA TA FARMATSIIA
118
128
136
146
158
KHIMICHNA INZHENERIIA TA EKOLOHIIA
165
171
177
184
VYSOKOMOLEKULIARNI SPOLUKY TA KOMPOZYTSIINI MATERIALY
190
196
205
213
220
226
236
240

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 36
 • Item
  Синтез і дослідження антибактеріальної активності пегільованих енрофлоксацинів
  (Видавництво Львівської політехніки, 2018-02-26) Дронь, І. А.; Винницька, С. І.; Олекса, В. В.; Хом’як, С. В.; Остапів, Д. Д.; Dron, I. A.; Vynnytska, S. I.; Oleksa, V. V.; Khomyak, S. V.; Ostapiv, D. D.; Національний університет „Львівська політехніка”, 1кафедра органічної хімії; кафедра технології біологічно-активних сполук, фармації та біотехнології; Інститут біології тварин НААН
  Розроблено методику введення фрагментів поліетиленгліколю у структуру анти- бактеріального препарату енрофлоксацину через проміжне утворення хлорангідриду. Важливо за такої модифікації, щоб пегільований енрофлоксацин мав принаймні не менші бактерицидні властивості, ніж вихідний антибіотик. Антибактеріальну актив- ність пегільованих сполук досліджено методом серійних розведень з використанням культури Pseudomonas aeruginosa. Показано, що активність сполук енрофлоксацину, ковалентно з’єднаних з поліетиленгліколем, є вищою порівняно з вихідним антибіотиком.
 • Item
  Реакції трет-бутилгідропероксиду з три-, чотири- та п’ятичленними кисневмісними гетероциклами
  (Видавництво Львівської політехніки, 2018-02-26) Боброва, К. І.; Флейчук, Р. І.; Гевусь, О. І.; Bobrova, K. I.; Fleychuk, R. I.; Hevus, O. I.; Національний університет “Львівська політехніка”, кафедра органічної хімії
  Проведено реакції трет-бутилгідропероксиду зі сполуками, що містять три-, чотири- та п’ятичленні дизаміщені кисневмісні гетероцикли. Встановлено, що основними продуктами взаємодії є відповідні β-, γ- та δ-гідроксипероксиди. Вивчено вплив умов проведення процесу на вихід та склад продуктів взаємодії. Будову отриманих сполук підтверджено даними елементного, функціонального аналізу та ІЧ- і ЯМР-спектрів. Одержані пероксидні сполуки можуть становити інтерес як перспективних ініціаторів для отримання олігомерів з гідроксильними або пероксидними групами, а також як напівпродукти для синтезу інших класів органічних функціональних пероксидів.
 • Item
  Вивчення взаємодії гумінових кислот з іонами металів
  (Видавництво Львівської політехніки, 2018-02-26) Олійник, Л. П.; Бернатська, Н. Л.; Реутський, В. В.; Комаренська, З. М.; Oliynyk, L. P.; Bernatska, N. L.; Reutskyy, V. V.; Komarenska, Z. M.; Національний університет “Львівська політехніка”, кафедра загальної хімії
  Досліджено взаємодію іонів міді, кобальту та нікелю з гуміновими кислотами за різних значень рН середовища. Доведено, що розчинність гумінових кислот залежить від рН розчину. Показано, що вони фактично розчиняються за рН, близьким до 8. Наведено, що кількість зв’язаної міді(ІІ) як і кобальту(ІІ) та нікелю(ІІ) з гуміновими кислотами зростає фактично лінійно зі збільшенням початкової концентрації солі. Збільшення рН суміші від 4,0 до 4,6 приводить до утворення солей цих металів з гуміновими кислотами. Встановлено, що гумінові кислоти та їхні солі взаємодіють з іонами двовалентних перехідних металів у водному розчині зі значенням рН у межах 3–5. Кількість зв’язаних іонів металу збільшується із збільшенням рН середовища від 4,0 до 4,6.
 • Item
  Активація каталізатора Мо2В у реакції епоксидування октену-1 трет-бутилгідропероксидом
  (Видавництво Львівської політехніки, 2018-02-26) Комаренська, З. М.; Никипанчук, М. В.; Олійник, Л. П.; Komarenska, Z. M.; Nykypanchuk, M. V.; Oliynyk, L. P.; Національний університет “Львівська політехніка”, кафедра загальної хімії
  Вивчено закономірності активації каталізатора Мо2В в реакції епоксидування октену-1 трет-бутилгідропероксидом. Вивчено залежності початкової швидкості витрати гідропероксиду від початкової концентрації октену-1, трет-бутилгідропероксиду і кількості каталізатора у реакційній суміші у присутності неактивованої форми каталізатора Мо2В. Показано, що процес активації каталізатора описується топохімічним рівнянням Аврамі- Єрофеєва і становить дві послідовні стадії – зародкоутворення і формування нової активної фази. Утворення епоксиду здійснюється тільки за допомогою активованої форми каталізатора. Визначено ефективні і топохімічні константи процесу.
 • Item
  Термодинамічні властивості розчинів естерів 6-метил-2-оксо-4-арил-1,2,3,4-тетрагідропіримідин-5- карбонових кислот в ацетонітрилі
  (Видавництво Львівської політехніки, 2018-02-26) Рідка, О. Р.; Матійчук, В. С.; Тищенко, Н. І.; Костюк, Р. Р.; Кочубей, В. В.; Сергеєв, В. В.; Ridka, O. R.; Matiychuk, V. S.; Tishchenko, N. I.; Kostyuk, R. R.; Kochubei, V. V.; Sergeev, V. V.; Національний університет “Львівська політехніка”, кафедра фізичної та колоїдної хімії; Львівський національний університет імені Івана Франка, кафедра органічної хімії; Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАНУ відділ фізико-хімії і технології наноструктурної кераміки та нанокомпозитів
  За температурною залежністю розчинності естерів 6-метил-2-оксо-4-арил-1,2,3,4- тетрагідропіримідин-5-карбонових кислот в ацетонітрилі розраховано ентальпію та ентропію їх розчинення. З врахуванням ентальпії плавлення, визначеної за даними диференційно-термічного аналізу та перерахованої на 298 К, розраховані ентальпії та ентропії змішування за 298 К. Показано вплив розчинника на розчинність та величини ентальпії і ентропії змішування за 298 К.
 • Item
  Термодинаміка випаровування диметилкадмію, диметилтелуру та їх еквімолекулярного розчину
  (Видавництво Львівської політехніки, 2018-02-26) Герасимчук, С. І.; Мельник, Г. В.; Собечко, І. Б.; Тимняк, З. С.; Павловський, Ю. П.; Gerasimchuk, S. I.; Mel’nyk, H. V.; Sobechko, I. B.; Tymnyak, Z. S.; Pavlovskiy, Yu. P.; Національний університет “Львівська політехніка”, кафедра фізичної та колоїдної хімії
  Встановлено температурну залежність тиску насиченої пари диметилкадмію, диметилтелуру та їх еквімолекулярного розчину. За температурною залежністю тиску насиченої пари диметилкадмію, диметилтелуру та їх еквімолекулярного розчину розраховано ентальпію та ентропію випаровування. Одержані ентальпії випаровування узгоджуються з отриманими калориметричним методом. З температурної залежності тиску пари зроблено висновок про існування комплексної сполуки у рідкій фазі еквімолекулярного розчину.
 • Item
  Реакційноздатні пероксидні макроініціатори для структурування біосумісних полімерів
  (Видавництво Львівської політехніки, 2018-02-26) Сердюк, В. О.; Шевчук, О. М.; Перевізник, О. Б.; Букартик, Н. М.; Токарев, В. С.; Serdiuk, V. O.; Shevchuk, O. M.; Pereviznyk, O. B.; Bukartyk, N. M.; Tokarev, V. S.; Національний університет “Львівська політехніка”,кафедра органічної хімії; Львівський національний університет імені Івана Франка, кафедра фізичної та колоїдної хімії
  Радикальною кополімеризацією в органічному розчиннику синтезовано багато реакційноздатних пероксидних макроініціаторів на основі акриламіду, бутилмета- крилату, малеїнового ангідриду і пероксидного мономеру 5-трет-бутилперокси-5-метил- 1-гексен-3-іну, здатних ініціювати процеси структурування біосумісних полімерів. Визначено якісний і кількісний склад, колоїдно-хімічні та фізико-хімічні властивості синтезованих реакційноздатних кополімерів-макроініціаторів. Досліджено кінетику та визначено кінетичні параметри термічного розпаду їх пероксидних груп. Встановлено, що реакційноздатні кополімери мають поверхнево-активні властивості, знижуючи поверхневий натяг на межі розділу фаз повітря-водний розчин. Проілюстрована здатність пероксидних макроініціаторів структурувати біосумісні полімери на прикладі поліакриламіду і полівінілового спирту.
 • Item
  Видавнича сторінка
  (Видавництво Львівської політехніки, 2018-02-26)
 • Item
  Використання ультразвуку у реакціях одержання кополімерів полівінілпіролідону та (нано)композитів на їхній основі
  (Видавництво Львівської політехніки, 2018-02-26) Семенюк, Н. Б.; Левицька, Х. В.; Дзяман, І. З.; Дудок, Г. Д.; Скорохода, В. Й.; Semenyuk, N. B.; Levytska, Kh. V.; Dziaman, I. Z.; Dudok, G. D.; Skorokhoda, V. I.; Національний університет “Львівська політехніка”, кафедра хімічної технології переробки пластмас
  Досліджено полімеризацію композицій 2-гідроксіетилметакрилату з полівінілпіро- лідоном, зокрема, у присутності кальційвмісних мінеральних наповнювачів під дією ультразвуку. Встановлено вплив ультразвуку на деструкцію полівінілпіролідону. Підтвержено активувальний вплив ультразвуку на ініціювання полімеризації. У разі гомогенних композицій полімеризація в ультразвуковому полі відбувається тільки в присутності ініціаторів полімеризації. Вінільні мономери, які утворюють з водним розчином полівінілпіролідону межу фаз, полімеризуються в ультразвуковому полі без ініціаторів у м’яких умовах. Використання ультразвуку істотно інтенсифікує процес одержання пористих композитів на основі полімер-мономерних композицій та кальційвмісних мінеральних наповнювачів, зокрема, нанорозмірних. Розроблені (нано)композити можуть бути використані у медицині для заміщення пошкодженої кісткової тканини.
 • Item
  Технологія металізації гранульованої полімерної сировини
  (Видавництво Львівської політехніки, 2018-02-26) Моравський, В. С.; Кучеренко, А. М.; Якушик, І. С.; Дулебова, Л.; Гарбач, Т.; Moravskyi, W.; Kucherenko, A.; Yakushyk, I.; Dulebova, L.; Garbacz, T.; Національний університет “Львівська політехніка”, 1кафедра хімічної технології переробки пластмас; Технічний університет Кошице (Словаччина); Люблінська політехніка (Польща)
  Розроблено технологічні основи металізації гранульованої полімерної сировини. На прикладі гранульованого полівініхлоридного пластикату показана доцільність використання механічної активації полімерної поверхні для одержання на ній суцільного металевого покриття у розчинах хімічної металізації. З використанням скануючої електронної мікроскопії досліджено поверхню активованого і металізованого полівінілхлоридного пластикату. Методом рентгеноструктурного аналізу встановлено фазовий склад мідного покриття, одержаного на полімерній поверхні хімічним відновленням металу у розчинах металізації.
 • Item
  Телехелатні олігопероксиди з бічними поліетиленгліколевими ланцюгами та сурфактанти блочно-розгалуженої будови на їх основі
  (Видавництво Львівської політехніки, 2018-02-26) Паюк, О. Л.; Мітіна, Н. Є.; Надашкевич, З. Я.; Кінаш, Н. І.; Заіченко, О. С.; Paiuk, O. L.; Mitina, N. Ye.; Nadashkevych, Z. Ya.; Kinash, N. I.; Zaichenko, A. S.; Національний університет “Львівська політехніка”, кафедра органічної хімії
  Гребенеподібні кополімери з бічними поліетиленгліколевими (ПЕГ) ланцюгами синтезовано радикальною полімеризацією ПЕГ-вмісних макромерів у присутності пероксид-функціонального передавача ланцюга. Встановлений вплив довжини ПЕГ- замісника у складі макромеру на кінетику полімеризації та вихід олігопероксидних макромолекул. Показана здатність нових гребенеподібних телехелетних олігопероксидів ініціювати полімеризацію гідрофільних мономерів. Структури блочно-гребенеподібних кополімерів підтверджували елементним аналізом та ІЧ -спектроскопією.
 • Item
  Синтез акрилоїламіноетилоливату з тригліцеридів оливкової олії та його вільнорадикальна гомо- та кополімеризація
  (Видавництво Львівської політехніки, 2018-02-26) Кір’янчук, В. Ф.; Демчук, З. І.; Когут, А. М.; Шевчук, О. М.; Воронов, А. С.; Воронов, С. А.; Kirianchuk, V. F.; Demchuk, Z. I.; Kohut, A. M.; Shevchuk, O. M.; Voronov, A. S.; Voronov, S. A.; Національний університет “Львівська політехніка”, кафедра органічної хімії; Державний університет Північної Дакоти, Фарго (Північна Дакота, США)
  Акрилоїламіноетилоливат отримано перестерифікацією оливкової олії N-гідрокси- етилакриламідом, структуру підтверджено методами ІЧ- та 1Н ЯМР-спектроскопії. Особливістю структури є наявність вінільної групи, а також подвійного зв’язку в ацильному фрагменті жирної кислоти. Це зумовлює під час радикальної полімеризації одночасний перебіг реакцій росту макроланцюга та передачі ланцюга на мономер за участі алільних атомів водню з утворенням малоактивних радикалів. Вивчено кінетичні особливості полімеризації, визначено константи кополімеризації та Q−e параметри.
 • Item
  Вплив полівінілхлориду на хімічну стійкість поліестерних композитів
  (Видавництво Львівської політехніки, 2018-02-26) Катрук, Д. С.; Гуменецький, Т. В.; Левицький, В. Є.; Бойко, М. В.; Katruk, D. S.; Humenetskyi, T. V.; Levytskyi, V. Ye.; Boiko, M. V.; Національний університет “Львівська політехніка”, кафедра хімічної технології переробки пластмас
  Досліджено вплив полімерного модифікатора – полівінілхлориду на хімічну стійкість поліестерних композитів. Встановлено вплив компонентного складу та природи неорганічного дрібнодисперсного наповнювача на стійкість поліестер- полівінілхлоридних матеріалів до дії агресивних середовищ. Виявлено, що введення дрібнодисперсних наповнювачів у поліестерну матрицю призводить до зростання коефіцієнта дифузії середовища у досліджувані матеріали. На підставі електрохімічних досліджень виявлено, що введення наповнювачів, зокрема CaCO3 та Al2O3 у модифіковану поліестерну матрицю, призводить до підвищення антикорозійних властивостей матеріалу.
 • Item
  Нормальнофазова тонкошарова хроматографія для циклічних похідних 3-хлоро-1,4-нафтохінону
  (Видавництво Львівської політехніки, 2018-02-26) Смірнова, О. Я.; Полюжин, І. П.; Ятчишин, Й. Й.; Smirnova, O. Ya.; Polyuzhyn, I. P.; Yatchyshyn, Yo. Yo.; Національний університет “Львівська політехніка”, кафедра аналітичної хімії
  Досліджено хроматографічні характеристики семи циклічних похідних 3-хлоро- 1,4-нафтохінону в умовах нормальнофазової тонкошарової хроматографії для бінарного елюента на основі бензолу і таких підсилювальних полярних розчинників, як хлороформ, ацетон, ацетонітрил, метанол і пропан-2-ол. Нахил лінійних залежностей утримування досліджених сполук від концентрації полярного компонента в елюенті задовільно корелює з площею, яку займає адсорбована молекула солюту на нерухомій фазі. Відтинок у рівнянні Сочевінського залежить від полярного компонента рухомої фази.
 • Item
  Дослідження кінетики екстрагування олії з рослинної сировини огранічними розчинниками
  (Видавництво Львівської політехніки, 2018-02-26) Семенишин, Є. М.; Іващук, О. С.; Римар, Т. І.; Semenyshyn, Ye. M.; Ivashchuk, O. S.; Rymar, T. I.; Національний університет “Львівська політехніка”, кафедра хімічної інженерії; Національний університет “Львівська політехніка”, кафедра теплоенергетики, теплових та атомних електричних станцій
  Розглянуто процес вилучення олії з насіння і шроту ріпака та соняшника екстракційним методом на основі дослідження кінетичних закономірностей процесу. Запропоновано комбінований метод з використанням екстракційного вилучення олії зі шроту та двоступеневу схему процесу екстрагування для забезпечення глибокого ступеня вилучення олії. Ступінь вилучення цільового компонента для дослідженої рослинної олієвмісної сировини становить близько 96%.
 • Item
  Застосування annomox процесу для біологічного очищення промислових вод
  (Видавництво Львівської політехніки, 2018-02-26) Попович, О. Р.; Вронська, Н. Ю.; Слюсар, В. Т.; Захарко, Я. М.; Popovych, O. R.; Vronska, N. Yu.; Sliusar, V. T.; Zaharko, Y. M.; Національний університет “Львівська політехніка”, кафедра екології та збалансованого природокористування
  Серед точкових джерел забруднення водного середовища муніципальними стічними водами є одним із найвагоміших. Сьогодні більшість каналізаційних очисних споруд в Україні відпрацювала термін амортизації. У результаті багато станцій очищення виведено з експлуатації і стічні води потрапляють у довкілля неочищеними, що викликає серйозне занепокоєння, адже вони становлять потенційну загрозу для здоров’я та життя людей. Більшості працюючих каналізаційних очисних споруд притаманні певні недоліки. Головною причиною їх виникнення є застарілі технології, що використовуються в системах очищення. Зокрема, характерними ознаками для більшості станцій є низька енергоефективність, недостатній рівень очищення промислових і муніципальних вод. А також проблеми переробки і утилізації активного мулу. Вивчено та досліджено стічні води станції очисних споруд з метою інтенсифікації схеми очищення промислово-побутових стічних вод з використанням біологічних технологій. Виділено джерела екологічної небезпеки для гідросфери.
 • Item
  Екстрагування розчинної твердої фази з шару пористого інертного середовища
  (Видавництво Львівської політехніки, 2018-02-26) Люта, О. В.; Симак, Д. М.; Liuta, O. V.; Symak, D. M.; Національний університет “Львівська політехніка”, кафедра екології та збалансованого природокористування; Сумський державний університет, кафедра процесів та обладнання хімічних та нафтопереробних виробництв
  Теоретично та експериментально досліджено процес екстрагування розчинної твердої фази на прикладі розчинення міді сульфату з інертного шару зернистого матеріалу. Цей процес одночасно являє собою два масообмінні процеси – розчинення та екстрагування. Описано експериментальну колонну вертикальну установку, методику проведення дослідів та аналіз міді сульфату у рідині, що виходить з колонки. Експериментально визначено коефіцієнт масовіддачі та представлено його значення безрозмірними параметрами. Складено математичну модель цього процесу та пред- ставлено розв’язки, за допомогою яких можна визначити час екстрагування на заданій висоті шару.
 • Item
  Дослідження впливу оксидів нітрогену нашвидкість поглинання вуглекислого газу хлорофілсинтезуючими мікроводоростями у водному середовищі
  (Видавництво Львівської політехніки, 2018-02-26) Дячок, В. В.; Мандрик, С. Т.; Катишева, В. В.; Гуглич, С. І.; Dyachok, V. V.; Mandryk, S. T.; Katysheva, V. V.; Huhlych, S. I.; Національний університет “Львівська політехніка”, кафедра екології та збалансованого природокористування
  Досліджено вплив оксидів нітрогену на швидкість поглинання СО2 хлорофілсинтезуючими мікроводоростями типу Chlorella. Отримано експериментальні залежності приросту концентрацій мікроводоростей у часі за певних значень концентрації оксидів нітрогену в середовищі культивування. Побудовано математичну модель приросту біомаси мікроводоростей залежно від концентрації оксидів нітрогену. На основі розв’язку математичної моделі та отриманих експериментальних даних встановлено значення концентрації оксидів нітрогену для максимального приросту мікровдоростей.
 • Item
  Реакція [3+2] циклоприєднання у синтезі нових похідних 1,4-нафтохінону
  (Видавництво Львівської політехніки, 2018-02-26) Сингаєвський, В. О.; Слесарчук, М. С.; Кудрінецька, А. В.; Болібрух, Х. Б.; Половкович, С. В.; Syngaevskiy, V. O.; Slesarchuk, M. S.; Kudrinetska, A. V.; Bolibrukh, Ch. B.; Polovkovych, S. V.; Національний університет “Львівська політехніка”, кафедра технології біологічно активних сполук, фармації та біотехнології
  Описано використання 1,4-нафтохінонів як сентитичних еквівалентів електроно- дифіцитних алкенів – активниих диполярофілом у реакції [3+2] циклоприєднання. Встановлено, що використання каталізатора ацетату срібла чітко просторово координує молекулу азометиніліду у перехідному стані, що пояснює отримання виключно продуктів цис-приєднання. Під час аналізу оптимізації умов перебігу реакції була встановлена закономірність, що під час перебігу реакції за класичною методикою переважно утворюються циклічні продукти анелювання двох протонів по хіноїдному ребру, а під час використання мікрохвильового випромінювання отримуються з більшим виходом дегідратовані продукти з двома ендоциклічними подвійними зв’язками у гетероциклічному фрагменті. Структури отриманих нових гетероциклічних систем були підтверджені з використанням елементного аналізу, ЯМР-спектроскопії.