Хімія, технологія речовин та їх застосування. – 2018. – № 886

Permanent URI for this collectionhttps://ena.lpnu.ua/handle/ntb/43607

Вісник національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Хімія, технологія речовин та їх застосування

Зміст


1
АНАЛІТИЧНА ХІМІЯ. ФІЗИЧНА ТА КОЛОЇДНА ХІМІЯ. НЕОРГАНІЧНА ХІМІЯ. ОРГАНІЧНА ХІМІЯ
3
14
23
28
34
41
47
52
58
ТЕХНОЛОГІЯ НЕОРГАНІЧНИХ РЕЧОВИН ТА СИЛІКАТНИХ МАТЕРІАЛІВ
67
73
79
85
90
ТЕХНОЛОГІЯ ОРГАНІЧНИХ РЕЧОВИН, НАФТИ ТА ГАЗУ
96
102
107
113
ТЕХНОЛОГІЯ БРОДІННЯ, БІОТЕХНОЛОГІЯ ТА ФАРМАЦІЯ
118
128
136
146
158
ХІМІЧНА ІНЖЕНЕРІЯ ТА ЕКОЛОГІЯ
165
171
177
184
ВИСОКОМОЛЕКУЛЯРНІ СПОЛУКИ ТА КОМПОЗИЦІЙНІ МАТЕРІАЛИ
190
196
205
213
220
226
236
240

Content


1
ANALITYCHNA KHIMIIA. FIZYCHNA TA KOLOIDNA KHIMIIA. NEORHANICHNA KHIMIIA. ORHANICHNA KHIMIIA
3
14
23
28
34
41
47
52
58
TEKHNOLOHIIA NEORHANICHNYKH RECHOVYN TA SYLIKATNYKH MATERIALIV
67
73
79
85
90
TEKHNOLOHIIA ORHANICHNYKH RECHOVYN, NAFTY TA HAZU
96
102
107
113
TEKHNOLOHIIA BRODINNIA, BIOTEKHNOLOHIIA TA FARMATSIIA
118
128
136
146
158
KHIMICHNA INZHENERIIA TA EKOLOHIIA
165
171
177
184
VYSOKOMOLEKULIARNI SPOLUKY TA KOMPOZYTSIINI MATERIALY
190
196
205
213
220
226
236
240

Browse

Search Results

Now showing 1 - 10 of 36
 • Thumbnail Image
  Item
  Синтез і дослідження антибактеріальної активності пегільованих енрофлоксацинів
  (Видавництво Львівської політехніки, 2018-02-26) Дронь, І. А.; Винницька, С. І.; Олекса, В. В.; Хом’як, С. В.; Остапів, Д. Д.; Dron, I. A.; Vynnytska, S. I.; Oleksa, V. V.; Khomyak, S. V.; Ostapiv, D. D.; Національний університет „Львівська політехніка”, 1кафедра органічної хімії; кафедра технології біологічно-активних сполук, фармації та біотехнології; Інститут біології тварин НААН
  Розроблено методику введення фрагментів поліетиленгліколю у структуру анти- бактеріального препарату енрофлоксацину через проміжне утворення хлорангідриду. Важливо за такої модифікації, щоб пегільований енрофлоксацин мав принаймні не менші бактерицидні властивості, ніж вихідний антибіотик. Антибактеріальну актив- ність пегільованих сполук досліджено методом серійних розведень з використанням культури Pseudomonas aeruginosa. Показано, що активність сполук енрофлоксацину, ковалентно з’єднаних з поліетиленгліколем, є вищою порівняно з вихідним антибіотиком.
 • Thumbnail Image
  Item
  Реакції трет-бутилгідропероксиду з три-, чотири- та п’ятичленними кисневмісними гетероциклами
  (Видавництво Львівської політехніки, 2018-02-26) Боброва, К. І.; Флейчук, Р. І.; Гевусь, О. І.; Bobrova, K. I.; Fleychuk, R. I.; Hevus, O. I.; Національний університет “Львівська політехніка”, кафедра органічної хімії
  Проведено реакції трет-бутилгідропероксиду зі сполуками, що містять три-, чотири- та п’ятичленні дизаміщені кисневмісні гетероцикли. Встановлено, що основними продуктами взаємодії є відповідні β-, γ- та δ-гідроксипероксиди. Вивчено вплив умов проведення процесу на вихід та склад продуктів взаємодії. Будову отриманих сполук підтверджено даними елементного, функціонального аналізу та ІЧ- і ЯМР-спектрів. Одержані пероксидні сполуки можуть становити інтерес як перспективних ініціаторів для отримання олігомерів з гідроксильними або пероксидними групами, а також як напівпродукти для синтезу інших класів органічних функціональних пероксидів.
 • Thumbnail Image
  Item
  Вивчення взаємодії гумінових кислот з іонами металів
  (Видавництво Львівської політехніки, 2018-02-26) Олійник, Л. П.; Бернатська, Н. Л.; Реутський, В. В.; Комаренська, З. М.; Oliynyk, L. P.; Bernatska, N. L.; Reutskyy, V. V.; Komarenska, Z. M.; Національний університет “Львівська політехніка”, кафедра загальної хімії
  Досліджено взаємодію іонів міді, кобальту та нікелю з гуміновими кислотами за різних значень рН середовища. Доведено, що розчинність гумінових кислот залежить від рН розчину. Показано, що вони фактично розчиняються за рН, близьким до 8. Наведено, що кількість зв’язаної міді(ІІ) як і кобальту(ІІ) та нікелю(ІІ) з гуміновими кислотами зростає фактично лінійно зі збільшенням початкової концентрації солі. Збільшення рН суміші від 4,0 до 4,6 приводить до утворення солей цих металів з гуміновими кислотами. Встановлено, що гумінові кислоти та їхні солі взаємодіють з іонами двовалентних перехідних металів у водному розчині зі значенням рН у межах 3–5. Кількість зв’язаних іонів металу збільшується із збільшенням рН середовища від 4,0 до 4,6.
 • Thumbnail Image
  Item
  Активація каталізатора Мо2В у реакції епоксидування октену-1 трет-бутилгідропероксидом
  (Видавництво Львівської політехніки, 2018-02-26) Комаренська, З. М.; Никипанчук, М. В.; Олійник, Л. П.; Komarenska, Z. M.; Nykypanchuk, M. V.; Oliynyk, L. P.; Національний університет “Львівська політехніка”, кафедра загальної хімії
  Вивчено закономірності активації каталізатора Мо2В в реакції епоксидування октену-1 трет-бутилгідропероксидом. Вивчено залежності початкової швидкості витрати гідропероксиду від початкової концентрації октену-1, трет-бутилгідропероксиду і кількості каталізатора у реакційній суміші у присутності неактивованої форми каталізатора Мо2В. Показано, що процес активації каталізатора описується топохімічним рівнянням Аврамі- Єрофеєва і становить дві послідовні стадії – зародкоутворення і формування нової активної фази. Утворення епоксиду здійснюється тільки за допомогою активованої форми каталізатора. Визначено ефективні і топохімічні константи процесу.
 • Thumbnail Image
  Item
  Термодинамічні властивості розчинів естерів 6-метил-2-оксо-4-арил-1,2,3,4-тетрагідропіримідин-5- карбонових кислот в ацетонітрилі
  (Видавництво Львівської політехніки, 2018-02-26) Рідка, О. Р.; Матійчук, В. С.; Тищенко, Н. І.; Костюк, Р. Р.; Кочубей, В. В.; Сергеєв, В. В.; Ridka, O. R.; Matiychuk, V. S.; Tishchenko, N. I.; Kostyuk, R. R.; Kochubei, V. V.; Sergeev, V. V.; Національний університет “Львівська політехніка”, кафедра фізичної та колоїдної хімії; Львівський національний університет імені Івана Франка, кафедра органічної хімії; Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАНУ відділ фізико-хімії і технології наноструктурної кераміки та нанокомпозитів
  За температурною залежністю розчинності естерів 6-метил-2-оксо-4-арил-1,2,3,4- тетрагідропіримідин-5-карбонових кислот в ацетонітрилі розраховано ентальпію та ентропію їх розчинення. З врахуванням ентальпії плавлення, визначеної за даними диференційно-термічного аналізу та перерахованої на 298 К, розраховані ентальпії та ентропії змішування за 298 К. Показано вплив розчинника на розчинність та величини ентальпії і ентропії змішування за 298 К.
 • Thumbnail Image
  Item
  Термодинаміка випаровування диметилкадмію, диметилтелуру та їх еквімолекулярного розчину
  (Видавництво Львівської політехніки, 2018-02-26) Герасимчук, С. І.; Мельник, Г. В.; Собечко, І. Б.; Тимняк, З. С.; Павловський, Ю. П.; Gerasimchuk, S. I.; Mel’nyk, H. V.; Sobechko, I. B.; Tymnyak, Z. S.; Pavlovskiy, Yu. P.; Національний університет “Львівська політехніка”, кафедра фізичної та колоїдної хімії
  Встановлено температурну залежність тиску насиченої пари диметилкадмію, диметилтелуру та їх еквімолекулярного розчину. За температурною залежністю тиску насиченої пари диметилкадмію, диметилтелуру та їх еквімолекулярного розчину розраховано ентальпію та ентропію випаровування. Одержані ентальпії випаровування узгоджуються з отриманими калориметричним методом. З температурної залежності тиску пари зроблено висновок про існування комплексної сполуки у рідкій фазі еквімолекулярного розчину.
 • Thumbnail Image
  Item
  Реакційноздатні пероксидні макроініціатори для структурування біосумісних полімерів
  (Видавництво Львівської політехніки, 2018-02-26) Сердюк, В. О.; Шевчук, О. М.; Перевізник, О. Б.; Букартик, Н. М.; Токарев, В. С.; Serdiuk, V. O.; Shevchuk, O. M.; Pereviznyk, O. B.; Bukartyk, N. M.; Tokarev, V. S.; Національний університет “Львівська політехніка”,кафедра органічної хімії; Львівський національний університет імені Івана Франка, кафедра фізичної та колоїдної хімії
  Радикальною кополімеризацією в органічному розчиннику синтезовано багато реакційноздатних пероксидних макроініціаторів на основі акриламіду, бутилмета- крилату, малеїнового ангідриду і пероксидного мономеру 5-трет-бутилперокси-5-метил- 1-гексен-3-іну, здатних ініціювати процеси структурування біосумісних полімерів. Визначено якісний і кількісний склад, колоїдно-хімічні та фізико-хімічні властивості синтезованих реакційноздатних кополімерів-макроініціаторів. Досліджено кінетику та визначено кінетичні параметри термічного розпаду їх пероксидних груп. Встановлено, що реакційноздатні кополімери мають поверхнево-активні властивості, знижуючи поверхневий натяг на межі розділу фаз повітря-водний розчин. Проілюстрована здатність пероксидних макроініціаторів структурувати біосумісні полімери на прикладі поліакриламіду і полівінілового спирту.
 • Thumbnail Image
  Item
  Видавнича сторінка
  (Видавництво Львівської політехніки, 2018-02-26)
 • Thumbnail Image
  Item
  Використання ультразвуку у реакціях одержання кополімерів полівінілпіролідону та (нано)композитів на їхній основі
  (Видавництво Львівської політехніки, 2018-02-26) Семенюк, Н. Б.; Левицька, Х. В.; Дзяман, І. З.; Дудок, Г. Д.; Скорохода, В. Й.; Semenyuk, N. B.; Levytska, Kh. V.; Dziaman, I. Z.; Dudok, G. D.; Skorokhoda, V. I.; Національний університет “Львівська політехніка”, кафедра хімічної технології переробки пластмас
  Досліджено полімеризацію композицій 2-гідроксіетилметакрилату з полівінілпіро- лідоном, зокрема, у присутності кальційвмісних мінеральних наповнювачів під дією ультразвуку. Встановлено вплив ультразвуку на деструкцію полівінілпіролідону. Підтвержено активувальний вплив ультразвуку на ініціювання полімеризації. У разі гомогенних композицій полімеризація в ультразвуковому полі відбувається тільки в присутності ініціаторів полімеризації. Вінільні мономери, які утворюють з водним розчином полівінілпіролідону межу фаз, полімеризуються в ультразвуковому полі без ініціаторів у м’яких умовах. Використання ультразвуку істотно інтенсифікує процес одержання пористих композитів на основі полімер-мономерних композицій та кальційвмісних мінеральних наповнювачів, зокрема, нанорозмірних. Розроблені (нано)композити можуть бути використані у медицині для заміщення пошкодженої кісткової тканини.