Chemistry & Chemical Technology. – 2020. – Vol. 14, No. 2

Permanent URI for this collection

The scientific-technical journal

It is the scientific-technical journal in English in Ukraine discussing actual problems of chemistry and chemical technology. Compared with other chemical journals Ch&ChT is publishing materials of both theoretical and practical values in such fields as analytical, general organic, physical and inorganic chemistry; chemistry of high molecular compounds; materials science and engineering; chemical kinetics and catalysis; technology of inorganic substances; technology of organic synthesis products; chemical technology of processing of combustible minerals; processes and apparatus of chemical and food productions; biotechnology and ecology.

Chemistry & Chemical Technology : [the scientific-technical journal] / Lviv Polytechnic National University ; editor-in-chief M. Bratychak. – Lviv : Lviv Politechnic Publishing House, 2020. – Volume 14, number 2. – P. 135–276 : ill.

Зміст (том 14, № 2)


135
139
146
154
161
169
177
185
195
205
214
221
227
234
239
251
257
264
271
277

Content (Vol. 14, No 2)


135
139
146
154
161
169
177
185
195
205
214
221
227
234
239
251
257
264
271
277

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 20
 • Item
  Preparation and Characterization of Molecular Imprinted Polymer for the Selective Recognition of Serotonin
  (Видавництво Львівської політехніки, 2020-01-24) Hepokur, Ceylan; Nursevin Öztop, H.; Saraydin, Dursun; Sivas Cumhuriyet University
  Одержано полімери «з молекулярними відтисками» (молекулярно імпринтовані полімери, MIП) для високоселективного розпізнавання серотоніну. Як мономери для одержання МІП використано акриламід, метакрилову кислоту та метакриламид. Проведено полімеризацію функціональних мономерів з диметакрилатом етиленгліколю, діакрилатом 1,4- бутандіолу і триметилпропантриакрилатом з серотоніном. Видалення серотоніну з MIП проводили за допомогою суміші метанол/оцтова кислота (4:1). Синтезовано неімпринтовані полімери (НІП) без серотоніну. Одержані полімери досліджено за допомогою методів Фур‘є-спектроскопії, диференційно скануючої калориметрії, термогравіметричного аналізу та скануючої електронної мікроскопії. Встановлено вплив температури, pH і концентрації на адсорбцію серотоніну. Визначено значення селективності таможливість повторного використання.
 • Item
  Evaluation of Bis(imino)pyridine Iron Catalyst on Heterogeneous Ethylene Polymerization
  (Видавництво Львівської політехніки, 2020-01-24) Cordeiro, Suellem B.; Maria de Fatima V. Marques; Universidade Federal do Rio de Janeiro
  Синтезовано та встановлено характеритики постметалоценових комплексів на основі біс(іміно) піридинового заліза (носій – кремнезем) з аміногрупами для полімеризації етилену. Виявлено, що взаємодія цих комплексів і метилалюмоксана приводить до утворення активних сполук при гетерогенній полімеризації етилену. Відсутність замісників у орто-положенні фенильних кілець поблизу металу не компенсується стеричними перешкодами на поверхні кремнезему, негативно впливаючи на каталітичну активність і молярну масу отриманого полімеру. Доведено, що каталізатор С1, з найбільш об'ємним лігандом, має найвищу каталітичну активність не тільки в гомогенній системі, але і в системах з носієм, внаслідок хімічного зв‘язку між функціоналізованим комплексом і поверхнею носія, що приводить до утворення поліетиленових частинок з хорошою морфологією, сферичною поверхнею, заповненими порами і зменшення насипної щільності порівняно з частинками, що утворюються за допомогою гомогенного каталізатора.
 • Item
  Experimental Study of the Y-Cu-Ge System at 870 K
  (Видавництво Львівської політехніки, 2020-01-24) Konyk, Mariya; Romaka, Lyubov; Demchenko, Pavlo; Romaka, Vitaliy; Krayovskyy, Volodymyr; Rokomanyuk, Mariya; Ivan Franko Lviv National University; Lviv Polytechnic National University; Institute for Solid State Research, IFW-Dresden
  Діаграма фазових рівноваг потрійної системи Y-Cu-Ge побудована за 870 К методами рентгенівської дифракції, металографічного аналізу і енергодисперсійної рентгенівської спектроскопії в повному концентраційному інтервалі. Встановлено утворення шести тернарних сполук YCuGe (структурний тип LiGaGe), YCu2Ge2 (структурний тип CeAl2Ga2), Y3Cu4Ge4 (структурний тип Gd3Cu4Ge4), Y2CuGe6 (структурний тип Ce2CuGe6) YCu0.67Ge1.33 (структурний тип AlB2) і YCu0.3Ge2 (структурний тип CeNiSi2).
 • Item
  MgO Supported Al2O3 Oxide: A New, Efficient, and Reusable Catalyst for Synthesis of Chalcones
  (Видавництво Львівської політехніки, 2020-01-24) Katkar, Santosh Shriram; Kategaonkar, Amol Haridas; Vidhate, Kaluram N.; Science and Commerce College; Milind college of science
  Методом ко-осадження вивчено ряд змішаних оксидів металів Mg-Al, фізико-хімічні властивості яких визначені за допомогою методів РСА, РЕМ, ЕРС, ТЕМ, БЕТ та СО2-ТДС. Розроблено ефективний та простий метод синтезу халконів з використанням різних альдегідів та ацетофенону за допомогою оксиду Mg-Al за умов рефлюксу в етанолі, що забезпечує відмінну продуктивність. Доведено відновлюваність каталізатора, а також здатність MgO до диспергування та підвищення основності, розміру пор і каталітичної активності.
 • Item
  Titanium Dioxide/Copper/Carbon Composites for the Photocatalytic Degradation of Phenol
  (Видавництво Львівської політехніки, 2020-01-24) Coronel, Stalin; Pauker, Christian Sandoval; Jentzsch, Paul Vargas; Torre, Ernesto de la; Endara, Diana; Muñoz-Bisesti, Florinella; Escuela Politecnica Nacional
  Досліджено імпрегнацію діоксиду титану та міді на активоване вугілля (AC) з метою видалення фенолу. З урахуванням кількості каталізатора і ступеня деградації фенолу було обрано та охарактеризовано чотири композити. Встановлено, що присутність та склад каталізаторів впливають як на адсорбцію, так і на фотокаталітичну активність.
 • Item
  A Methodology Study of Hydrophosphonylation of Aldehydes Derivatives with H6P2W18O62·14H2O as a Catalyst
  (Видавництво Львівської політехніки, 2020-01-24) Aouf, Zineb; Boughaba, Sara; Lakrout, Salah; Bechiri, Ouahiba; Aouf, Nour-Eddine; Badji Mokhtar-Annaba University
  Розроблено каталітичний процес гідрофонфонілювання альдегідів загальної формули H6P2W18O62·14H2O. Для отримання α-гідроксифосфонатів різні альдегіди піддавали взаємодії з діетилфосфітом у присутності 1 % гетерополікислоти як каталізатора. Синтезовані сполуки охарактеризовані за допомогою ІЧ-спектроскопії та методів 1Н ЯМР, 13С ЯМР і 31P ЯМР. Показано, що головною перевагою розробленого процессу є прості та м‘які умови синтезу, незначний час реакції, відсутність розчинників, доступність та можливість відновлення каталізатора.
 • Item
  Ferrocenylmethylnucleobases: Synthesis, DFT Calculations, Electrochemical and Spectroscopic Characterization
  (Видавництво Львівської політехніки, 2020-01-24) Lanez, Elhafnaoui; Bechki, Lazhar; Lanez, Touhami; University of El Oued; University of Ouargla
  Синтезовані три ферроценілметилнуклеїнові основи (FcMeNb). За допомогою методів циклічної вольтамперометрії, абсорбційної електронної спектроскопії, Фур‘є-спектроскопії та ЯМР-спектроскопії охарактеризовано синтезовані сполуки. Енергію прикордонних молекулярних орбіталей визначено за методом DFT/B3LYP у поєднанні з базовим набором 6-311++G(d, p) в ацетонітрилі. Встановлено, що нижчі стандартні константи швидкостей сполук FcMeNb порівняно з ферроценом вказують на більш повільну кінетику переносу електронів.
 • Item
  Contents
  (Видавництво Львівської політехніки, 2020-01-24)
 • Item
  Spectrophotometric Study of the Interaction of Platinum(IV) with New Derivatives of Azolidones
  (Видавництво Львівської політехніки, 2020-01-24) Tymoshuk, Oleksandr; Oleksiv, Lesia; Rydchuk, Petro; Chaban, Taras; Tymoshuk, Svitlana; Matiychuk, Vasyl; Ivan Franko National University of Lviv; Danylo Halytsky Lviv National Medical University
  Спектрофотометричним методом досліджено взаємодію йонів Pt(IV) з новими похідними азолідонів. Розроблено методику спектрофотометричного визначення платини(IV) за допомогою 5-гідроксиіміно-4-іміно-1,3-тіазолідин-2-ону за рН 5,0 у середовищі ацетатного буферу. Запропонований метод було апробовано під час визначення Pt(IV) у модельних розчинах та металічному сплаві.
 • Item
  Study on the Effective Application of Bacterial α-Amylase for Batch Liquefaction
  (Видавництво Львівської політехніки, 2020-01-24) Melnyk, Stepan; Melnyk, Yuriy; Dzinyak, Bohdan; Pikh, Zorian; Lviv Polytechnic National University
  Досліджено вплив виду ферментного препарату бактеріальної α-амілази і температури на накопичення розчинних сухих речовин та редукуючих цукрів у процесі термоферментативної обробки замісу з пшениці. Показано кореляцію між термічною стабільністю α-амілази і показниками процесу. Встановлено, що початкова активність ферментного препарату впливає на інтенсивність гідролізу крохмалю, а зміна активності ферментів внаслідок їх інактивації за високої температури – на максимальний вміст сухих речовин і редукуючих цукрів у розрідженіймасі.
 • Item
  Gas Nature Effect on the Destruction of Various Microorganisms Under Cavitation Action
  (Видавництво Львівської політехніки, 2020-01-24) Koval, Iryna; Starchevskyy, Volodymyr; Lviv Polytechnic National University
  Досліджено знезараження води від бактерій роду Diplococcus, S.lutea, B.cereus, Ps.fluorescens та дріжджів Sacch.cerevisiae за одночасної дії газ/УЗ як мікроорганізми, які були визначені в природних та стічних водах в домінуючій кількості. Встановлені відносні ряди ефективного руйнування клітин під дією газ/УЗ. Найбільша ефективність знищення мікроорганізмів було досягнуто під дією Ar/УЗ, порівняно з Не/УЗ, СО2/УЗ і О2/УЗ що пояснюється властивостями газу, здатними впливати на сонохімічну активність.
 • Item
  Study of Oxygen Chemisorption During Regeneration of Quinhydrone Absorbing Solution in the Apparatus with a Continuous Bubbling Layer
  (Видавництво Львівської політехніки, 2020-01-24) Slyuzar, Andriy; Znak, Zenoviy; Kalymon, Yaroslaw; Helesh, Andriy; Lviv Polytechnic National University
  Визначено коефіцієнт прискорення абсорбції кисню повітря хінгідронним поглинальним розчином в апараті з суцільним барботажним шаром, а також константу швидкості реакції між хемосорбованим киснем і відновною формою олігомерів хінгідрону. Отримані результати мають практичне значення для вибору масообмінного апарату для регенерації поглинального розчину у хінгідронному методі очищення газів від сірководню.
 • Item
  Slurry Surfacing Mixes on the Basis of Bitumen Modified with Phenol-Cresol-Formaldehyde Resin
  (Видавництво Львівської політехніки, 2020-01-24) Demchuk, Yuriy; Gunka, Volodymyr; Pyshyev, Serhiy; Sidun, Iurii; Hrynchuk, Yurii; Kucinska-Lipka, Justyna; Bratychak, Michael; Lviv Polytechnic National University; Gdansk University of Technology
  З бітумів, модифікованих феноло-крезолоформальдегідною смолою (ФіКС-Ф), виготовлені дорожні повільнорозкладні монофазні катіонні бітумні емульсії для застосування як зв’язучого для тонкошарових покриттів з литих емульсійних мінеральних сумішей (ЛЕМС). Встановлені та проаналізовані фізико-технічні показники модифікованих і немодифікованих емульсій. Підібрані оптимальні склади ЛЕМС за критерієм розкладу на основі виготовлених бітумних емульсій. Встановлені показники вологого абразивного зношування ЛЕМС та встановлено, що додавання ФіКС-Ф покращує адгезійні властивості тонкошарового покриття.
 • Item
  Synthesis and Characterization of Indigenous Hydrophilized Polyvinylidene Fluoride Membrane for Drinking Water Purification: Experimental Study and Modeling Aspects
  (Видавництво Львівської політехніки, 2020-01-24) Ravichand, Kancharla; Kumar, Vadeghar Ramesh; Reddy, Ginuga Prabhaker; Sridhar, Sundergopal; Osmania University; CSIR-Indian Institute of Chemical Technology
  Проведено гідрофілізацію полівініліденфлуоридних мембран (ПВДФ) внаслідок змішування з полівініловим спиртом (ПВС), і подальшим зшиванням із глутаральдегідом. Синтезовані мембрани досліджені в процесах очищення поверхневих вод. Для вивчення поверхневої і поперечної морфології та міжмолекулярних взаємодій проведені дослідження мембран з використанням скануючої електронної мікроскопії та спектроскопії Фур’є. Вивчено вплив параметрів, а саме: тиску, часу та концентрації зшиваючого агента на ефективність процесу. Для прогнозування впливу концентраційної поляризації на ефективність розділення і частоту зворотного промивання на основі експериментально встановлених даних граничного потоку, осмотичного тиску та моделі блокування пор знайдено відповідну теоретичну модель. Встановлено, що модель осмотичного тиску є придатною моделлю, а прогнозовані результати добре узгоджуються з експериментальними даними. Після перевірки моделі для синтезованої мембрани, проведено симуляцію для прогнозування утворення осаду та визначено час зворотного промивання 97 год. Для підтвердження економічної доцільності розробленого процесу проведено оцінку вартості пілотної установки потужністю 1000 м3/добу
 • Item
  n-Hexane Isomerization Over Nickel-Containing Mordenite Zeolite
  (Видавництво Львівської політехніки, 2020-01-24) Patrylak, Lyubov; Krylova, Mariya; Pertko, Oleksandra; Voloshyna, Yuliya; Yakovenko, Angela; V. P. Kukhar Institute of Bioorganic Chemistry and Petrochemistry of National Academy of Sciences of Ukraine
  Синтезовано зразки нікельвмісного морденіту внаслідок просочування із водних розчинів нітрату нікелю. З використанням методу низькотемпературної адсорбції/ десорбції азоту та мікроімпульсної ізомеризації н-гексану вивчено пористі та каталітичні властивості. За температур 523–573 К максимальні виходи ізомерів становлять 10-12 % мас. для вмісту Ni 1–5 % мас.
 • Item
  Production of Iron, Titanium Dioxide Modofocations and Titanium
  (Видавництво Львівської політехніки, 2020-01-24) Mammadov, Asif; Pashazade, Gunel; Gasymova, Afarida; Sharifova, Ulviya; Nagiyev Institute of Catalysis and Inorganic Chemistry of ANAS; Azerbaijan Technical University
  Вивчено умови відновлення концентратів титану-магнетиту (основні компоненти Fe 52–54 % та TiO2 5–7 %) природним газом для одержання порошку заліза та титанової фракції. З використанням теорії гранулювання в барабанному апараті та додаванням 25 % соди отримані гранули з оптимальним діаметром, вологістю, міцністю та пористістю. Встановлено, що в діапазоні температур 1143- 1198 К відбуваються реакції відновлення, якщо суміш водню та монооксиду вуглецю додається до природного газу у кількості 15 об %. Приведені блок-діаграми приготування концентратів титану-магнетиту для виробництва порошку заліза α-Fe (чистота 99 %), анатаз- і рутил-модифікацій діоксиду титану (99 % TiO2) та титану з чистотою 99 %.
 • Item
  Electrochemical Oxidation of VT6 Titanium Alloy in Oxalic Acid Solutions
  (Видавництво Львівської політехніки, 2020-01-24) Pilipenko, Alexei; Maizelis, Antonina; Pancheva, Hanna; Zhelavska, Yulia; National Technical University “Kharkiv Polytechnic Institute”
  Приведені результати дослідження впливу параметрів електролізу на процес оксидування титанового сплаву ВТ6 у розчинах оксалатної кислоти. Показано, що характер формувальних залежностей зразків сплаву залежить від величини використаної густини струму. За анодної густини струму вище 0,5 A∙дм–2 на поверхні сплаву утворюються інтерференційно-забарвлені оксидні плівки. Гранична товщина та колір оксидної плівки визначаються напругою формування і не залежать від інших параметрів електролізу. Результати оксидування в розчинах оксалатної та сульфатної кислот дали можливість встановити збіг формувальних залежностей сплаву і часу утворення оксиду максимальної товщини для даних умов електролізу.
 • Item
  The Synthesis and In Silico Antihypertensive Activity Prognosis of New Mannich Bases Containing the 1,2,4-Triazole Moiety
  (Видавництво Львівської політехніки, 2020-01-24) Perekhoda, Lina; Georgiyants, Victoria; Yeromina, Hanna; Drapak, Iryna; Lubenets, Vira; Ieromina, Zinaida; Sych, Irina; Severina, Hanna; Demchenko, Anatoly; National University of Pharmacy; Danylo Halytsky Lviv National Medical University; Lviv National Polytechnic University; National Academy of Medical Sciences; Nizhyn Mykola Gogol State University
  У рамках наших постійних досліджень щодо потенційних антигіпертензивних агентів серед похідних морфоліну та піперидину було розроблено та синтезовано 10 нових цільових сполук, що містять 1,2,4-тріазольний та морфоліновий або піперидиновий фрагменти. Проведені докінгові дослідження з метою пошуку біологічно активних речовин антигіпертензивної дії. Результати in silico досліджень свідчать, що всі синтезовані сполуки є перспективними інгібіторами ангіотензинперетворюючого ферменту і належать до 4 та 5 класів токсичності згідно класифікації OECР.
 • Item
  Effect of Silica Surface on Thermal Decomposition of the Immobilized Peroxide Oligomers
  (Видавництво Львівської політехніки, 2020-01-24) Tokareva, Maria; Tokarev, Stanislav; Vostres, Volodymyr; Tokarev, Viktor; Lviv Polytechnic National University
  Термічний розклад пероксидних груп у структурі коолігомеру малеїнового ангідриду з 5-третбутилперокси-5-метилгекс-1-ен-3-іном, а також його амінопохідної, іммобілізованих на поверхніх різних видів SiO2 було досліджено за допомогою комплексного термогравіметричного аналізу. Два види SiO2, а саме піролізний – аеросил та осаджений – біла сажа поверхнево були модифіковані цими коолігомерами різними методами. Встановлено, що у всіх випадках розклад коолігомеру на поверхні діоксиду кремнію під порядковується кінетичному рівнянню першого порядку. Оцінені енергії активації свідчать про зниження термічної стабільності пероксидного коолігомеру у порівнянні з його розкладом у розчині. Показано, що на поверхні аеросилу розклад пероксидного коолігомеру завжди відбувається як одностадійний процес незалежно від методу модифікації, тоді як на поверхні білої сажі він може відбуватися як одностадійний чи двостадійний процес в залежності від методу модифікації. Причиною цього феномену є різниця в пористості та в хімії поверхонь цих двох видів діоксиду кремнію.
 • Item
  Electrochemical Synthesis of Peroxyacetic Acid on Pt/PtO and PbO2 Anodes
  (Видавництво Львівської політехніки, 2020-01-24) Bilous, Tetiana; Tulskaya, Alena; Ryshchenko, Igor; Chahine, Issam; Bairachnyi, Volodymyr; National Technical University “Kharkiv Polytechnic Institute”
  Вивчена кінетика анодних процесів на Pt/PtO та PbO2 анодах у водних розчинах оцтової кислоти. Встановлено, що додавання сульфатної кислоти має каталітичний ефект в електрохімічному синтезі пероксиоцтової кислоти. Обґрунтовано вибір промоторів утворення пероксичастинок. Виявлено, що I–, Cl– (вихід за струмом 1.2–1.5 %) частинки є найбільш ефективними для платинового аноду та I–, F–(вихід за струмом 0.50–0.55 %) – найбільш ефективні для диоксид свинцевого аноду.