Хімія, технологія речовин та їх застосування. – 2000. – № 414

Permanent URI for this collection

Вісник Національного університету «Львівська політехніка»

У Віснику опубліковані результати досліджень у галузях неорганічної, органічної, фізичної хімії. Розглядаються питання синтезу нових речовин, вивчення кінетики, механізмів реакцій, встановлення оптимальних умов процесів, а також проблеми вдосконалення та інтенсифікації технології, охорони довкілля. Роботи виконані на кафедрах і в науково-дослідних лабораторіях Державного університету «Львівська політехніка» та інших вузів і організацій України. Для інженерно-технічних працівників, викладачів, аспірантів і студентів, які спеціалізуються в галузях неорганічної, органічної, фізичної та аналітичної хімії, хімічної технології, хімії високомолекулярних сполук, біотехнології, технології будівельних матеріалів, кераміки, процесів та апаратів хімічної промисловості та охорони довкілля.

Вісник Національного університету «Львівська політехніка» : [збірник наукових праць] / Міністерство освіти і науки України, Національний університет «Львівська політехніка». – Львів : Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2000. – № 414 : Хімія, технологія речовин та їх застосування / відповідальний редактор Й. Й. Ятчишин. – 195 с. : іл. – Бібліографія в кінці статей.

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 59
 • Item
  Титульний аркуш до Вісника "Хімія, технологія речовин та їх застосування" № 414
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2000)
 • Item
  Зміст до Вісника "Хімія, технологія речовин та їх застосування" № 414
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2000)
 • Item
  Вплив добавок-модифікаторів на структуроутворення портландцементів при знакозмінних температурах
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2000) Марущак, У. Д.
  Методом низькотемпературної дилатометрії досліджено вплив добавок-модифікаторів на температуру початку льодоутворення та деформації розширення цементно-піщаного розчину, які відбуваються при цьому. Показано ефективність використання комплексних хімічних добавок для бетонів, що тверднуть в умовах знакозмінних температур. The influence of modificate additives on the beginning of freezing temperature and expansion deformation of cement-sand mortars was investigated by low temperature dilatometry method. Effectivety of using complex chemical additives for concrete hardened at low temperature condition was shown.
 • Item
  Дослідження гідродинаміки відцентрованого газоходу
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2000) Дубинін, А. І.; Майструк, В. В.; Свідовий, Б. С.; Марков, А. Д.
  З метою зменшення гідравлічного опору і збільшення ефективності роботи відцентрованих пиловловлювачів запропоновано конструкцію пиловловлювача з поперечно - поточним рухом фаз. Досліджено гідравлічний опір цього апарата. Design of duster with transverse and flow motion of phase with the purpose of decreasing the hydraulic resistanse and increasing the effectiveness of work of centrifugal dusters is proposed. The hydraulic resistance of this apparatus is investigated.
 • Item
  Синтез естерів 3 -(1,1 - диокситіациклопентал) тіосульфокислоти
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2000) Баранович, Д. Б.; Бандера, Ю. П.; Лубенець, В. І.; Новіков, В. П.
  Розроблено методики синтезу калієвої солі 3 -(1,1 - диокситііциклопентан) тіосульфокислоти та S - алкіл - (1,1 - диокситіациклопентан - 3 - іl) тіосульфонатів. A methodes of the synthesis of potassium salt of 3-(1,1-ditiacyclopentane) thiosulfur acid and S-alkyl-(1,1-ditiacyclopentane-3-il)thiosulfonates where done.
 • Item
  Гідродинаміка безперервного фільтраційного сушіння хімічного волокна
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2000) Атаманюк, В. М.
  Проведено комплексне дослідження гідродинаміки безперервного фільтраційного сушіння вологих шарів хімічного волокна. Наведені залежності дають можливість розрахувати оптимальний час сушіння і швидкість фільтрування теплоносія. The experimental results are presented for predicting hydrodynamics of the wet layers chemical fibres. To achieve the rate of filtration through the humid and dry parts of material constant the metod of different perforation was used.
 • Item
  Вплив температури на процес гідропероксидного епоксидування етилалілетилакрилату в присутності Мо2В
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2000) Комаренська, З. М.; Трач, Ю. Б.; Никипанчук, М. В.; Романюк, Г. В.
  Досліджено вплив температури на процес гідропероксидного епоксидування етилалілетилакрилату в присутності Мо2В. The influence of temperature on epoxidation of ethylallylethylacrylate by tertbutyl hydroperoxide in the presence of Мо2В is investigated.
 • Item
  Проблеми сушіння термолабільних пастоподібних матеріалів
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2000) Станіславчук, О. В.; Ханик, Я. М.
  Наведено дослідження з кінетики сушіння термолабільних пастоподібних матеріалів (дріжджів) конвективним методом, конвективно - кондуктивним - в суцільному шарі матеріалу, а також конвективно - кондуктивним - з формуванням в суцільному шарі матеріалу штучної пористості. The experimental results are presented for kinetics of drying of the yeast.
 • Item
  Білки та ціанінові барвники. IV. Бензтіазоло - 4 - [2,6 - диметилпіринієві] монометинові ціанінові барвники для гомогенної детекції білків
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2000) Криворотенко, Д. В.; Лосицький, М. Ю.; Баланда, А. О.; Ярмолюк, С. М.
  Досліджено спектрально - люмінесцентні властивості ряду нових монометинових ціанінових барвників у присутності білків та нуклеїнових кислот. Барвник Р - 5 з фрагментом 3 - індолілоцтової кислоти в структурі виявив у присутності BSA підвищення інтенсивності флюоресценції на три порядки. Результати дослідження спектральних властивостей Р - 5 вказубть на те, що зв'язування цього барвника з BSA відбувається шляхом взаємодії Р - 5 зі специфічним сайтом білка, сформованим на рівні третинної структури. Барвник р - 5 може бути використаний для визначення білка в гомогенних системах детекції. The spectral-luminescent properties of the series of novel monomethyne cyanine dyes in presence of proteins and nucleic acids were studied. The P-5 dye which contains the 3-indolylacetic acid template in its structure increased its fluorescence intensity in the complexes with BSA in 3 orders of magnitude. The results of studies show us that binding of P-5 with BSA occurs through the interaction of dye with the specific protein site, formed at the level of tertiary structure. We consider the P-5 cyanine to be the perspective fluorescent probe for the homogeneous protein detection.
 • Item
  Резонансно-стабілізовані феноксили ІІ. Дослідження 1,3 - дифеніл - 5 -(4 - гідрокси - 3,5 - ди - трет. -бутилфеніл) - піразоліну - 2
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2000) Хом'як, С. В.; Губрій, З. В.; Троценко, С. І.; Копельців, Ю. А.; Клен, В. З.; Новіков, В. П.
  Показано, що окислення 1,3 - дифеніл - 5(4 - гідрокси - 3,5 - ди - трет. - бутилфеніл) - піразоліну - 2 ферріціаніанідомом калію у лужному середовищі веде до 1,3 - дифеніл - 5(4 - гідрокси - 3,5 - ди - трет. - бутилфеніл) - піразолу, як єдиного кінцевого продукту взаємодії, механізм утворення якого полягає у дегілруванні вихідного піразолу до хінонметиду з подальшою ізомеризацією. Is investigated that the oxydation 1,3-diphenil-5-(4-oxy-3,5-di-tret.-buthylphenil) - pirazolin-2 by red blood salt in an alcaline condition carries on to 1,3-diphenil-5-(4-oxy-3,5-di-tret.-buthylphenil)-pirazole, as alone finished product of interplay. The mechanism of formation of this product grounded on dehydration source of initial pirazoline up to quinonmethid with its consequent isomerization.
 • Item
  Вплив фізико-хімічних факторів на процес сорбції іонів міді клиноптилолітом
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2000) Одноріг, З. С.; Мальований, М. С.
  Досліджено процес сорбційного очищення стічних вод від іонів міді, а також особливості хімічної і термічної обробки зразків клиноптилоліту Сокирницького родовища в статичних умовах. The process of sorption purification of waste waters from copper is investigated. Peculiarities of chemical and temperature treatment of the samples of Sokirnitsa clinoptilolite rocks are studied in static conditions.
 • Item
  Особливості низькотемпературного ініціювання вододисперсійної полімеризації металокомплексами олігодитрет.бутил пероксидів
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2000) Мітіна, Н. Є.; Заіченко, О. С.
  Досліджено вододисперсійну полімеризацію, ініційовану водорозчинними металокомплексами функціональних олігомерів з дитретинними пероксидними групами. Кінетичні характеристики реакції ініціювання металокомплексами свідчать про утворення малорухливих олігомерних радикалів, а також про їх взаємодію з мономером переважно у водному середовищі при відсутності емульгатора або в міцелах, утворюваних емульгатором. Зміна зони взаємодії радикалу з мономером визначає і пояснює суттєву різницю ефективності ініціювання. Water dispersion polymerization initiated by water-soluble metal complexes of functional oligomers with ditertial peroxy groups was investigated. Kinetic characteristics of initiation by metal complexes witness about formation of low-movable oligomer radicals as well as their interaction with monomer in water medium predominantly in the absence of emulsifier or in the micelles formed with the emulsifier participation. Alteration of zone where the radical interacts with monomer determines and explains the essential difference of initiation efficiencies.
 • Item
  Синтез нових імідазольних похідних 1,4 - нафтохінону
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2000) Журахівська, Л. Р.; Губицька, І. І.; Федоришин, О. М.; Болібрух, Л. Д.; Новіков, В. П.
  Описано синтез нових імідазольних похідних 1,4 - нафтохінону, які є цікавими у плані їх біологічної активності. Сполучення нафтохінонового та імідазольного фрагментів має теоретичний інтерес, як новий приклад нуклеофільного заміщення атома хлору на амінний залишок. New imidazole derivatives of 1,4-naphtoquinone, interesting as potential biologically active compounds, described. Conjunction of naphtoquinone and imidazole fragments seems to be of theoretical interest, as a new example of nucleophilic chlorine substitution onto amine derivative.
 • Item
  Заміна електрофільності Ет(30) на параметр Z у рівнях ЛВЕ для передбачення утримування сполук в умовах рідинної хроматографії
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2000) Смірнова, О. Я.; Полюжин, І. П.; Ятчишин, Й. Й.
  Заміна параметра електрофільності Райхардта ET(30) на параметр Z в багатопараметрових рівняннях за принципом лінійності вільних енергій (ЛВЕ), які використовують для передбачення поведінки сполук в умовах високоефективної рідинної хроматографії (ВЕРХ), не погіршує кореляційного зв'язку. Changing of Reichardt's electrophilicity parameter ET(30) on the parameter Z do not decrease a correlation in multiparameter equations of Linear Free Energies principle (LFE), which are used for prediction of behaviour of solutes in RP-HPLCconditions.
 • Item
  Методи одержання функціональних нафтополімерних смол
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2000) Кічура, Д. Б.; Субтельний, Р. О.; Долошицький, Р. Б.; Дзіняк, Б. О.; Мокрий, Є. М.
  Наведено результати олігомеризації функціональних нафтополімерних смол (ФНПС) на основі фракції С9 - побічного продукту етиленових виробництв. Введення у стуктуру смоли ланок модифікатора суттєво покращує їх фізико-хімічні показники. In this work the results of functional aromatic petroleum resins (FAPR) olygomerization, obtained on the base C9 fraction - by-products of ethylene production, are given in this approach. The introduction of modificator links into resins structure has significantly smproved their phisical and chemical characteristics.
 • Item
  Корозійна тривкість гарячих покрить на основі цинку та алюмінію
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2000) Хома, М. С.; Залужець, А. В.; Колтун, О. М.; Вольватенко, О. В.
  Випробування гарячих покрить на основі Zn, Zn-5% Al та Zn-55% Al-1,6% Si в 3%-му розчині NaCl та у воді з водогону показали, що легування алюмінієм знижує швидкість корозії. It has been shown that doping by Al of hot dip galvanized covering on basis of Zn, Zn-5% Al and Zn-55% Al-1,6% Si in 3%-solution NaCl and in water–pipe decreases of corrosion rate.
 • Item
  Вплив співвідношення реагентів на процес отримання полімерної сірки
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2000) Гелеш, А. Б.
  Досліджено вплив співвідношення 3 2 2 3 HNO Na S O N : N на вихід продукту, вміст полімерної модифікації у ньому та її термостабільність. Inquired into correlation influence 3 2 2 3 HNO Na S O N : N on product going out, contents of polymeric modification in it, but her thermal steadiness.
 • Item
  Дослідження фізико-хімічних властивостей композицій на основі ненасиченої поліефірної смоли ПН-1 і відходів пінополістиролу
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2000) Яковенко, Т. Т.; Слімаковський, І. В.
  Досліджено композиції на основі ненасиченої поліефірної смоли ПН-1. Показано їх придатність до переробки методом заливки. The compositions on the basis of unsaturated polyester resin PN-1 are investigated. It is shown their suitability for by pouring.
 • Item
  Властивості емульсійних співполімерних плівок на основі метилакрилату та моно-I диакрилату бутан діолу
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2000) Запорожець, Т. Ю.; Собечко, І. Б.; Волошинець, В. А.; Семенюк, І. В.
  Синтезовано дисперсії методом емульсійної полімеризації на основі метилкрилату і моно- та диакрилату бутандіолу для отримання структурованих полімерів. Встановлено залежності фізико-механічних та фізико-хімічних властивостей плівок від складу співполімеру та від наявності модифікаторів. By the method of emulsion polymerization on the basis methylacrylate and monoand dyacrylate butandiola synthesized dispersion for reception of structural polymers. The dependence fisical- mechanical and chemical properties films from copolymer content and from presence of the modifier have been establised.
 • Item
  Механізм захисної дії арилоксамідних структур при уф-деградації поліамідів
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2000) Смоленський, І. М.
  На основі дослідження кінетичних закономірностей фотоокислювальної деградації аліфатичних поліамідів у присутності арилоксамідних структур при довгохвильовому опроміненні виявлено специфічний для них біполярно-йонний механізм дезактивації електронно-збуджених станів, що зумовлює переважно додатковий захисний ефект (γn = 1,4 − 2,3)надекранування в кінетичній області фотодеструкції. On research base of kinetic conformities to natural laws of photooxidation degradation of alifatic of polyamides in of presence arylioksiamid structures attached to twoliers irradiation, who is restal to bipolar-ionic decontamination mechanism specific for them of electronically-excited states, that foreordains an overwhelmingly additional protective effect (γn = 1,4 − 2,3) superscreen in kinetic domain photodestruction.