Хімія, технологія речовин та їх застосування. – 2000. – № 414

Permanent URI for this collectionhttps://ena.lpnu.ua/handle/ntb/8408

Вісник Національного університету «Львівська політехніка»

У Віснику опубліковані результати досліджень у галузях неорганічної, органічної, фізичної хімії. Розглядаються питання синтезу нових речовин, вивчення кінетики, механізмів реакцій, встановлення оптимальних умов процесів, а також проблеми вдосконалення та інтенсифікації технології, охорони довкілля. Роботи виконані на кафедрах і в науково-дослідних лабораторіях Державного університету «Львівська політехніка» та інших вузів і організацій України. Для інженерно-технічних працівників, викладачів, аспірантів і студентів, які спеціалізуються в галузях неорганічної, органічної, фізичної та аналітичної хімії, хімічної технології, хімії високомолекулярних сполук, біотехнології, технології будівельних матеріалів, кераміки, процесів та апаратів хімічної промисловості та охорони довкілля.

Вісник Національного університету «Львівська політехніка» : [збірник наукових праць] / Міністерство освіти і науки України, Національний університет «Львівська політехніка». – Львів : Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2000. – № 414 : Хімія, технологія речовин та їх застосування / відповідальний редактор Й. Й. Ятчишин. – 195 с. : іл. – Бібліографія в кінці статей.

Browse

Search Results

Now showing 1 - 10 of 59
 • Thumbnail Image
  Item
  Титульний аркуш до Вісника "Хімія, технологія речовин та їх застосування" № 414
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2000)
 • Thumbnail Image
  Item
  Зміст до Вісника "Хімія, технологія речовин та їх застосування" № 414
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2000)
 • Thumbnail Image
  Item
  Вплив добавок-модифікаторів на структуроутворення портландцементів при знакозмінних температурах
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2000) Марущак, У. Д.
  Методом низькотемпературної дилатометрії досліджено вплив добавок-модифікаторів на температуру початку льодоутворення та деформації розширення цементно-піщаного розчину, які відбуваються при цьому. Показано ефективність використання комплексних хімічних добавок для бетонів, що тверднуть в умовах знакозмінних температур. The influence of modificate additives on the beginning of freezing temperature and expansion deformation of cement-sand mortars was investigated by low temperature dilatometry method. Effectivety of using complex chemical additives for concrete hardened at low temperature condition was shown.
 • Thumbnail Image
  Item
  Дослідження гідродинаміки відцентрованого газоходу
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2000) Дубинін, А. І.; Майструк, В. В.; Свідовий, Б. С.; Марков, А. Д.
  З метою зменшення гідравлічного опору і збільшення ефективності роботи відцентрованих пиловловлювачів запропоновано конструкцію пиловловлювача з поперечно - поточним рухом фаз. Досліджено гідравлічний опір цього апарата. Design of duster with transverse and flow motion of phase with the purpose of decreasing the hydraulic resistanse and increasing the effectiveness of work of centrifugal dusters is proposed. The hydraulic resistance of this apparatus is investigated.
 • Thumbnail Image
  Item
  Синтез естерів 3 -(1,1 - диокситіациклопентал) тіосульфокислоти
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2000) Баранович, Д. Б.; Бандера, Ю. П.; Лубенець, В. І.; Новіков, В. П.
  Розроблено методики синтезу калієвої солі 3 -(1,1 - диокситііциклопентан) тіосульфокислоти та S - алкіл - (1,1 - диокситіациклопентан - 3 - іl) тіосульфонатів. A methodes of the synthesis of potassium salt of 3-(1,1-ditiacyclopentane) thiosulfur acid and S-alkyl-(1,1-ditiacyclopentane-3-il)thiosulfonates where done.
 • Thumbnail Image
  Item
  Гідродинаміка безперервного фільтраційного сушіння хімічного волокна
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2000) Атаманюк, В. М.
  Проведено комплексне дослідження гідродинаміки безперервного фільтраційного сушіння вологих шарів хімічного волокна. Наведені залежності дають можливість розрахувати оптимальний час сушіння і швидкість фільтрування теплоносія. The experimental results are presented for predicting hydrodynamics of the wet layers chemical fibres. To achieve the rate of filtration through the humid and dry parts of material constant the metod of different perforation was used.
 • Thumbnail Image
  Item
  Вплив температури на процес гідропероксидного епоксидування етилалілетилакрилату в присутності Мо2В
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2000) Комаренська, З. М.; Трач, Ю. Б.; Никипанчук, М. В.; Романюк, Г. В.
  Досліджено вплив температури на процес гідропероксидного епоксидування етилалілетилакрилату в присутності Мо2В. The influence of temperature on epoxidation of ethylallylethylacrylate by tertbutyl hydroperoxide in the presence of Мо2В is investigated.
 • Thumbnail Image
  Item
  Проблеми сушіння термолабільних пастоподібних матеріалів
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2000) Станіславчук, О. В.; Ханик, Я. М.
  Наведено дослідження з кінетики сушіння термолабільних пастоподібних матеріалів (дріжджів) конвективним методом, конвективно - кондуктивним - в суцільному шарі матеріалу, а також конвективно - кондуктивним - з формуванням в суцільному шарі матеріалу штучної пористості. The experimental results are presented for kinetics of drying of the yeast.
 • Thumbnail Image
  Item
  Білки та ціанінові барвники. IV. Бензтіазоло - 4 - [2,6 - диметилпіринієві] монометинові ціанінові барвники для гомогенної детекції білків
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2000) Криворотенко, Д. В.; Лосицький, М. Ю.; Баланда, А. О.; Ярмолюк, С. М.
  Досліджено спектрально - люмінесцентні властивості ряду нових монометинових ціанінових барвників у присутності білків та нуклеїнових кислот. Барвник Р - 5 з фрагментом 3 - індолілоцтової кислоти в структурі виявив у присутності BSA підвищення інтенсивності флюоресценції на три порядки. Результати дослідження спектральних властивостей Р - 5 вказубть на те, що зв'язування цього барвника з BSA відбувається шляхом взаємодії Р - 5 зі специфічним сайтом білка, сформованим на рівні третинної структури. Барвник р - 5 може бути використаний для визначення білка в гомогенних системах детекції. The spectral-luminescent properties of the series of novel monomethyne cyanine dyes in presence of proteins and nucleic acids were studied. The P-5 dye which contains the 3-indolylacetic acid template in its structure increased its fluorescence intensity in the complexes with BSA in 3 orders of magnitude. The results of studies show us that binding of P-5 with BSA occurs through the interaction of dye with the specific protein site, formed at the level of tertiary structure. We consider the P-5 cyanine to be the perspective fluorescent probe for the homogeneous protein detection.
 • Thumbnail Image
  Item
  Резонансно-стабілізовані феноксили ІІ. Дослідження 1,3 - дифеніл - 5 -(4 - гідрокси - 3,5 - ди - трет. -бутилфеніл) - піразоліну - 2
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2000) Хом'як, С. В.; Губрій, З. В.; Троценко, С. І.; Копельців, Ю. А.; Клен, В. З.; Новіков, В. П.
  Показано, що окислення 1,3 - дифеніл - 5(4 - гідрокси - 3,5 - ди - трет. - бутилфеніл) - піразоліну - 2 ферріціаніанідомом калію у лужному середовищі веде до 1,3 - дифеніл - 5(4 - гідрокси - 3,5 - ди - трет. - бутилфеніл) - піразолу, як єдиного кінцевого продукту взаємодії, механізм утворення якого полягає у дегілруванні вихідного піразолу до хінонметиду з подальшою ізомеризацією. Is investigated that the oxydation 1,3-diphenil-5-(4-oxy-3,5-di-tret.-buthylphenil) - pirazolin-2 by red blood salt in an alcaline condition carries on to 1,3-diphenil-5-(4-oxy-3,5-di-tret.-buthylphenil)-pirazole, as alone finished product of interplay. The mechanism of formation of this product grounded on dehydration source of initial pirazoline up to quinonmethid with its consequent isomerization.