Електроенергетичні та електромеханічні системи. – 2009. – №637

Permanent URI for this collection

Вісник Національного університету «Львівська політехніка»

У Віснику опубліковано результати науково-дослідних робіт професорсько-викладацького складу, співробітників і студентів Національного університету “Львівська політехніка” та інших ВНЗ і організацій України. Для наукових співробітників та інженерів, які спеціалізуються в галузі електроенергетики і електромеханіки.

Вісник Національного університету «Львівська політехніка» : [збірник наукових праць] / Міністерство освіти і науки України, Національний університет «Львівська політехніка». – Львів : Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2009. – № 637 : Електроенергетичні та електромеханічні системи / відповідальний редактор О. Ю. Лозинський. – 116 с. : іл.

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 25
 • Item
  Комплекс компьютерных программ для моделирования динамических процессов в нелинейных магнитоэлектрических цепях
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2009) Тиховод, С. М.
  Розроблено програмний комплекс Colo для комп’ютерного моделювання динамічних процесів у нелінійних магнітоелектричних схемах заміщення електротехнічних пристроїв, що містять котушки індуктивності і трансформатори. Program complex Colo for computer modeling dynamic processes in nonlinear magnetoelectric equivalent circuits of the electrotechnical devices containing the coils of inductance and transformers is developed.
 • Item
  Особливості цифрових вимірювань струмів високовольтних електроенергетичних об’єктів
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2009) Яковлєва, І. В.; Танкевич, С. Є.
  Розглянуто основні особливості і похибки цифрового вимірювального перетворення струму високої напруги. The principal features and errors of digit measuring transformation of high-tension current are considered.
 • Item
  Математична модель похибки вимірювальних каналів реактивної потужності високовольтних електроенергетичних об’єктів
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2009) Яковлєва, І. В.
  Розроблена математична модель похибки високовольтного вимірювального каналу реактивної потужності, яка враховує вплив на величину похибки конфігурації каналу, індивідуальних метрологічних характеристик засобів вимірювань, робочих умов вимірювань і режиму роботи електричної мережі. The mathematical model of error of high-voltage measuring channel of reactive power, which takes into account influence of channel’s configuration, individual metrological performances of measuring devices, measuring operating conditions and the electric network mode on value of error, is developed.
 • Item
  Транспортирование электрической энергии
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2009) Чашко, М. В.
  Наведено технологію передачі електричної енергії, яка відрізняється тим, що носії електрики переміщуються в потоці рідини. The technology of transfer of electric energy is submitted, which differs that carriers of an electricity move in a stream the jew of a bone.
 • Item
  Моделювання впливу різних факторів на енергоефективність компенсації реактивних навантажень
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2009) Чайка, І. П.
  Подано аналіз причин низької енергоефективності компенсації реактивної потужності (КРП) в електричних мережах за сучасних умов, результати дослідження впливу різних факторів на рівень компенсації і шляхи його підвищення. The analysis of reasons reactive power compensation (CRP) low power efficiency in electric networks at modern time, results of research of different factors influencing on the compensation level and ways of its increase is given in article.
 • Item
  Перспективи розвитку засобів виявлення високовольтних вимикачів напругою 110–750 кв, що відмовили
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2009) Тарасевич, П. Й.
  Наведені статистичні дані про ймовірність виникнення відмови високовольтних вимикачів напругою 110–750 кВ на розподільчих пристроях підстанцій. Запропоновано новий спосіб виявлення вимикачів, що відмовили, та результати порівняння його із способом, який широко застосовують нині на розподільчих пристроях підстанцій. The statistical information of probability of the high-voltage switch failures of 110-750 kV on the substations are submitted. The new way of detecting of the failures switches and results of comparison with way widely used on substations at present is offered.
 • Item
  Структура макромоделі та її вплив на параметричну ідентифікацію параметрів дискретної моделі турбогенератора
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2009) Стахів, П. Г.; Козак, Ю. Я.; Франко, Ю. П.
  Описано порівняльний аналіз затрат машинного часу і якість отриманої макромоделі залежно від вибраної форми макромоделей у вигляді нелінійного дискретного рівняння стану. Зазначене питання є важливим при автоматизації побудови макромоделей з використанням оптимізації, оскільки невдалий вибір математичного представлення, зокрема апроксимація нелінійних характеристик, часто приводить до значних чисельних затрат аж до зациклювання оптимізаційного процесу. This paper is devoted to comparative analysis of computer time consumption and obtained model quality as dependence on selected form of developed macromodel using nonlinear discrete state equation. Mentioned question is an important one during automation of macromodel creation procedure using optimization algorithms because wrong choice of mathematical representation form (especially approximation of nonlinear characteristics) often leads to considerable numerical efforts up to optimization process failure.
 • Item
  Математическое моделирование возобновляемых источников электрической энергии
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2009) Смердов, А. А.; Брикун, А. Н.
  Запропоновано математичні моделі процесів генерації електричної енергії в системах відновлюваної енергетики: сонячної у вигляді імпульсних випадкових процесів з детермінованим тактовим інтервалом і вітрової – аперіодичними імпульсними випадковими процесами. Mathematic models of processes of electric energy generation in the systems of restarative energy power is proposed – solar energy as casual impulse with preset clock intervals and wind energy with aperiodic casual impulse processes.
 • Item
  Моделирование микропроцессорных систем управления газодизель-генераторными установками
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2009) Рябенький, В. М.; Ушкаренко, А. О.; Воскобоенко, В. И.
  Наведено модель автономної електростанції дизель-генераторним агрегатом, модель автоматизованого робочого місця оператора і мікропроцесорної системи керування дизель-генератором. The model of the autonomous electro-energetic system with diesel-generator, workplace of the operator and microprocessor control system of the diesel-generator are presented.
 • Item
  Дослідження процесів у схемах власних потреб електричних станцій
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2009) Равлик, О. М.; Равлик, Н. О.
  Розроблена цифрова модель власних потреб електричних станцій для дослідження процесів пуску і самозапуску двигунів з метою оптимізації їх режимів. The digital model of own needs of power plants is developed for research of processes of start-up and self-start of electric motors for optimisation of their regimes.
 • Item
  Методы и информационные технологии обработки данных мониторинга параметров силового трансформатора
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2009) Поляков, М. А.; Климов, С. И.
  Розглянуто особливості отримання і методи інтелектуального оброблення даних моніторингу параметрів силового трансформатора, а також спектральний аналіз, фільтрацію і прогнозування. Запропоновано змінювати інтенсивність моніторингу залежно від технічного стану трансформатора. The features of receipt and methods of the intellectual processing of data of monitoring of parameters of power transformer are considered, including a spectral analysis, filtration and prognostication. It is suggested to change monitoring intensity depending on the technical state of transformer.
 • Item
  Задачи защиты и управления, решаемые терминалом контура нулевой последовательности сети
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2009) Никифоров, А. П.
  Запропоновано новий тип термінала релейного захисту й автоматики всієї гальванічно зв’язаної розподільної мережі напругою 6-35 кВ. Робота термінала дає змогу підвищити коефіцієнт самоліквідації однофазних замикань на землю, зменшити їх руйнівний вплив на високовольтне устаткування, надати повну, наочну, оперативну інформацію про суть подій, що відбуваються у мережі. The new type of the terminal of relay protection and automatics is offered by a voltage 6-35 kV. Work of the terminal allows to increase factor of self-liquidation of single-phase short circuits on the ground to reduce their destroying influence by the high-voltage equipment of a network, to give the full, evident, operative information on essence of occurring events in a distributive network.
 • Item
  Математична модель електромеханічної системи із нерівномірним рухом
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2009) Мельник, А. А.
  Показана побудова математичної моделі та виконано моделювання робочих процесів в електромеханічній системі із нерівномірним рухом, змінними моментами інерції та сил опору на прикладі кантувача маніпулятора. Construction of the combined mathematical model is shown and modelling of working processes in electromechanical system of the manipulator which is difficult system with nonuniform movement is executed.
 • Item
  Структурне моделювання вимірювачів магнітної індукції з автоматичною корекцією і компенсацією похибок
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2009) Мазманян, Р. О.
  Подано синтезовані ієрархічні структури для комп’ютерного моделювання вимірювачів магнітної індукції завтоматичною корекцією адитивних і мультиплікативних похибок. Запропоновано метод і синтезовану структуру вимірювача з компенсацією частотних похибок від завад. Наведено результати обчислювальних експериментів з моделями структур. There are represented synthesized hierarchical structure for computer simulation of magnetic induction meters with automatic correction of offset voltage and sensitivity drift. There are described the method and a modeling structure for the frequency errors compensation from the noise. The results of numerical experiments with models of the structures also are represented.
 • Item
  Застосування принципу найменшої дії для оптимізації режимів електроенергетичних систем
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2009) Лежнюк, П. Д.; Нетребський, В. В.
  Досліджується проблема створення умов самооптимізації електроенергетичних систем на основі принципу найменшої дії. Показано, що регулярне прийняття оптимальних рішень, враховуючи цей принцип формує системі умови максимально можливого зниження втрат електроенергії під час її транспортування. In article the problem of creation of electric power systems (EPS) self-optimization conditions is investigated on the basis of a principle of the least action. As shown, regular acceptance of optimum decisions, according to this principle, forms in EPS the preconditions for the greatest possible decrease the losses of the electric power are pawned at its transportation.
 • Item
  Математичне моделювання навантажувальної спроможності трансформаторів з РПН в задачах оптимального керування режимами ЕЕС
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2009) Лежнюк, П. Д.; Лагутін, В. М.; Казьмірук, О. І.
  Розглянуто метод визначення використаного ресурсу трансформаторів і автотрансформаторів в умовах експлуатації і врахування його під час оптимального керування режимами електроенергетичних систем. The method of transformers and autotransformer’s used resource determination under working conditions and its using during optimal maintenance of power system conditions is considered.
 • Item
  Критеріальне моделювання якості функціонування розподільних мереж
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2009) Комар, В. О.; Поліщук, А. Л.
  Наведено аналіз параметрів, які мають враховуватись у критерії якості функціонування розподільних мереж. Пропонується метод його визначення, який ґрунтується на поєднанні теорії марковських процесів та критеріального методу. In the article the analysis of properties to be considered in criterion of function quality of distribution networks is carried out. The method of its determination which is based on integration of Markov processes theory and criterial method is offered.
 • Item
  Аналіз аварійних ситуацій в електричних системах на основі web-технології
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2009) Заболотний, І. П.; Мішлаков, Д. О.; Шаповалов, Л. М.
  Подано дослідження використання web-технології для створення підсистеми аналізу аварійних ситуацій в електроенергетичних системах (ЕЕС) за даними цифрових реєстраторів та пристроїв телемеханіки. Підсистема аналізу є фрагментом системи підтримки процесу прийняття рішень персоналом ЕЕС. There are research of the use web-technology is given for creation subsystem оf analysis emergencies situations in the electroenergy systems (ES) from data of digital recorders. A subsystem of analysis is the fragment of the system of support decision-making process by the personnel of ES.
 • Item
  Математичне моделювання систем дугового зварювання з дрібнокрапельним переносом металу
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2009) Жерносєков, А. М.; Сидорець, В. М.
  На основі математичної моделі системи “джерело живлення – дуга з плавким електродом” та визначеної системи диференціальних рівнянь керованих величин процесу знайдено передавальні функції систем та побудовані структурні схеми, що відображають взаємні зв’язки між елементами. The transfer functions and flowcharts that represent the interconnection among the parts have been developed on base of the mathematical model of “power source – consumable electrode arc” system and its differential equations.
 • Item
  Керування процесами формування та контролю заданих властивостей у виробництві електронних пристроїв
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2009) Бобало, Ю. Я.; Недоступ, Л. А.; Кіселичник, М. Д.
  Розглянуто питання математичного моделювання дефектності виробів та керування процесами формування заданих властивостей під час виробництва електронних пристроїв. The questions of mathematical modeling of products imperfectuess and management of processes of forming of the required properties during the production of electronic devices are examined.