Хімія, технологія речовин та їх застосування. – 2017. – № 868

Permanent URI for this collection

Вісник Національного університету «Львівська політехніка»

У Віснику опубліковані результати досліджень у галузях аналітичної, органічної хімії, хімічної технології силікатів, технології органічних продуктів, біотехнології та екології. Розглядаються питання синтезу нових речовин, вивчення кінетики, механізмів реакцій, одержання продуктів біосинтезу, дослідження режимів культивування мікроорганізмів, методів їх виділення, а також проблеми вдосконалення та інтенсифікації технологій одержання нових високомолекулярних сполук, силікатних матеріалів. Роботи виконані на кафедрах і в науково-дослідних лабораторіях Національного університету «Львівська політехніка» та в інших вищих навчальних закладах і організаціях України. Для інженерно-технічних працівників, викладачів, аспірантів і студентів, які спеціалізуються у галузях неорганічної, органічної, фізичної та аналітичної хімії, хімічної технології, хімії високомолекулярних сполук, біотехнології, технології будівельних матеріалів, процесів та апаратів хімічної промисловості та охорони довкілля.

Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Хімія, технологія речовин та їх застосування : збірник наукових праць / Міністерство освіти і науки України, Національний університет «Львівська політехніка» ; голова Редакційно-видавничої ради Н. І. Чухрай. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. – № 868. – 436 с. : іл.

Зміст


1
3
8
13
24
31
40
45
52
57
62
70
77
83
88
94
100
106
112
117
122
128
133
141
147
153
160
165
171
179
186
195
203
216
222
229
234
242
251
256
261
267
273
279
285
291
298
304
310
318
325
333
341
347
355
362
369
375
381
388
395
400
406
413
419
428

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 66
 • Item
  Термодинамічні характеристики 2-фурил-2-ціано-2-пропенаміда
  (Видавництво Львівської політехніки, 2017-03-28) Четвержук, Я. А.; Собечко, І. Б.; Горак, Ю. І.; Сергеєв, В. В.; Chetverzhuk, Y. A.; Sobechko, I. B.; Horak, Y. I.; Sergeev, V. V.; Національний університет “Львівська політехніка”; Львівський національний університет імені Івана Франка
  Методом бомбової калориметрії експериментально визначено стандартну ента- льпію згоряння для 2-фурил-2-ціано-2-пропенаміда. На основі отриманих даних розра- ховано ентальпію утворення речовини у конденсованому стані. Ефузійним методом Кнудсена визначено температурну залежність тиску насиченої пари 2-фурил-2-ціано-2- пропенаміда, за якою розрахована ентальпія сублімації. Проведено перерахунок енталь- пії сублімації на 298 К. Розраховано ентальпію утворення речовини у газоподібному стані за даними експериментальних досліджень та за адитивною схемою Бенсона.
 • Item
  Дослідження взаємодії гумінових кислот з іонами феруму, алюмінію і хрому
  (Видавництво Львівської політехніки, 2017-03-28) Олійник, Л. П.; Oliynyk, L. P.; Національний університет “Львівська політехніка”
  Досліджено взаємодію іонів Феруму, Алюмінію та Хрому з гуміновими кислотами за різних значень рН суміші. Концентрація іонів металу, зв’язаних з гуміновою кислотою, є пропорційною до концентрації іонів металу у водному розчині при рН 3 та низьких концентраціях іонів металів. Відношення кількості іонів Феруму, пов’язаних з гуміновою кислотою, від кількості кислотних груп у гумінових кислотах більше 1.5, за високої концентрації іонів заліза у розчині. Це пов’язано з утворенням димерів іонів тривалентного Феруму та їх взаємодією з кислотними групами гумінових кислот. Радіус частинок, утворених у реакції гумінових кислот з іонами Феруму, не залежить від рН і зменшується в реакції з іонами Хрому та Алюмінію за рН вище 4. Збільшення концентрації іонів металу призводить до збільшення радіуса частинки за низької концентрації іонів металу, що досягає постійного значення за високих концентрацій іонів металів і рН 6,1.
 • Item
  Синтез нових функціональних похідних кумінового спирту
  (Видавництво Львівської політехніки, 2017-03-28) Кінаш, Н. І.; Паюк, О. Л.; Долинська, Л. В.; Надашкевич, З. Я.; Гевусь, О. І.; Kinash, N. I.; Paiuk, O. L.; Dolynska, L. V.; Nadashkevych, Z. Y.; Hevus, O. I.; Національний університет “Львівська політехніка”
  Розроблено методи синтезу нових похідних кумінового спирту: кумінгліци- дилового етеру, кумінфосфату, флуоровмісного та алкоксисилільного кумінових етерів. Будова одержаних сполук підтверджена ІЧ-спектроскопією та елементним аналізом. Синтезовані речовини доповнюють ряд функціональних сполук цього класу та розширюють можливості їхнього застосування, а саме, – в галузі біотехнології та в медицині. Завдяки наявності активного ізопропільного центра у бензеновому ядрі вони можуть бути використані як агенти передачі кінетичного ланцюга у радикальній полімеризації для одержання полімерів з різноманітними функ- ціональними групами.
 • Item
  Оцінка ефективності піногасників для водних розчинів поліакриламіду та лауретсульфату натрію як основи мастильно-охолодувальних технологічних рідин
  (Видавництво Львівської політехніки, 2017-03-28) Шаповал, Й. М.; Полюжин, І. П.; Цюпко, Ф. І.; Полюжин, Л. І.; Shapoval, Y. M.; Polyuzhyn, I. P.; Tsyupko, F. I.; Polyuzhyn, L. I.; Національний університет “Львівська політехніка”
  Досліджено кінетичні закономірності руйнування піни за допомогою силіконових олив та піногасників спиртового типу у водних розчинах поліакриламіду та лаурет- сульфату натрію як аніонної поверхнево-активної речовини. На основі залежностей константи швидкості для початкових ділянок руйнування піни від концентрацій піногасників проведено оцінку ефективності та вибір піногасників з врахуванням можли- вості утворення емульсій у системі водних мастильно-охолоджувальних технологічних рідин для обробки металів.
 • Item
  Дослідження ефективності активації порошкоподібного полівінілхлориду
  (Видавництво Львівської політехніки, 2017-03-28) Моравський, В. С.; Дзяман, І. З.; Баран, Н. М.; Кучеренко, А. М.; Дулебова, Л.; Moravskyi, W. S.; Dziaman, I. Z.; Baran, N. M.; Kucherenko, A. M.; Dulebova, L.; Національний університет “Львівська політехніка”; Технічний університет Кошице (Словаччина)
  Наведено результати експериментальних досліджень особливостей механічної активації порошкоподібного суспензійного полівінілхлориду цинком. Розроблено методику дослідження ефективності механічної активації порошкоподібної полімерної сировини дрібнодисперсними металами. Досліджено вплив співвідношення порошко- подібного полівінілхлориду і дрібнодисперсного цинку, часу обробки суміші, а також ступеня завантаження кульового млина на ефективність активації полімерної поверхні. Встановлено оптимальний час обробки порошкоподібного полівінілхлориду у кульовому млині під час активації дрібнодисперсним цинком.
 • Item
  Морфологія і властивості поліпропіленових композитів з металовмісним полімер-силікатним наповнювачем
  (Видавництво Львівської політехніки, 2017-03-28) Масюк, А. С.; Тарнавський, А. Б.; Левицький, В. Є.; Masyuk, A. S.; Tarnavskyi, A. B.; Levytskyi, V. E.; Національний університет “Львівська політехніка”
  На основі рентгеноструктурного аналізу встановлено вплив Ni-вмісного модифі- кованого полівініловим спиртом полімер-силікатного наповнювача на структуру (ступінь кристалічності, усереднений розмір кристалітів) розроблених термопластичних композитів на основі поліпропілену. Виявлено, що введення полімер-силікатного наповнювача сприяє зростанню фізико-механічних (поверхнева твердість, міцність під час розривання, модуль пружності, модуль високоеластичності) та теплофізичних (теплостійкість за Віка, коефіцієнт лінійного теплового розширення) властивостей поліпропіленових композитів.
 • Item
  Формування та властивості композиційних поліамід-гідрогелевих мембран
  (Видавництво Львівської політехніки, 2017-03-28) Мельник, Ю. Я.; Баран, Н. М.; Яцульчак, Г. В.; Комишна, М. Г.; Melnyk, Yu. Ya.; Baran, N. M.; Yaculchak, H. V.; Komyshna, M. H.; Національний університет “Львівська політехніка”
  Розроблено методику одержання композиційних полімерних мембран модифіку- ванням поверхні гідрогелів тонким шаром полімеру. Підібрані склади і синтезовані ультратонкі плівкові мембрани з сумішей ПА-6/ПВП методом “сухого формування” з розчину. Одержано композиційні полімерні мембрани на основі рідкостуктурованих кополімерів ГЕМА/ПВП, які зміцнені наношаром ПА-6/ПВП і досліджені їх експлуатаційні характеристики. Встановлено, що варіювання складами гідрогелевого і модифікувального шарів і режимами формування композиційних мембран можна направлено регулювати їхню міцність і проникність.
 • Item
  Вплив полімерного модифікатора на процес структурування ненасиченої поліестерної смоли
  (Видавництво Львівської політехніки, 2017-03-28) Катрук, Д. С.; Бораковська, О. М.; Левицький, В. Є.; Katruk, D. S.; Borakovska, O. M.; Levytskyi, V. E.; Національний університет “Львівська політехніка”
  Досліджено вплив полімерного модифікатора полівінілхлориду на процес структурування ненасичених поліестерних смол. На підставі ротаційної віскозиметрії виявлено, що введення полівінілхлориду у кількості 2-5 мас.ч. пришвидшує наростання значення в’язкості досліджуваних систем, що зумовлено впливом полімерного модифікатора на характер міжмолекулярних взаємодій між компонентами системи. Встановлено, що введення полівінілхлориду у композиції на основі ненасичених поліестерних смол зменшує як час гелеутворення, так і час мікрогелеутворення.
 • Item
  Особливості одержання композитів на основі поліпропілену та нано-модифікованого поліаміду
  (Видавництво Львівської політехніки, 2017-03-28) Красінський, В. В.; Земке, В. М.; Клим, Ю. В.; Чопик, Н. В.; Krasinsky, V. V.; Zemeck, V. M.; Klym, Yu. V.; Chopyk, N. V.; Національний університет “Львівська політехніка”
  Розроблено метод одержання композитів на основі поліпропілену і поліаміду-6, попередньо модифікованого монтморилоніт-полівінілпіролідоновою сумішшю та встановле- но оптимальні параметри їх переробки методом лиття під тиском. Досліджено вплив вмісту модифікованого поліаміду на текучість та фізико-механічні властивості поліпропілену. Показано, що ПТР розроблених композитів є істотно нижчим, ніж вихідного ПП. Встановлено, що додавання до ПП модифікованого ПА-6 призводить до зменшення еластичності композитів у 2 рази, не впливаючи на їх міцність.
 • Item
  Синтез та ідентифікація нових карбоксилатних мономерів
  (Видавництво Львівської політехніки, 2017-03-28) Гладій, А. І.; Цюпко, Ф. І.; Полюжин, І. П.; Ларук, М. М.; Gladii, A. I.; Tsyupko, F. I.; Polyugyn, I. P.; Laruk, M. M.; Національний університет “Львівська політехніка”
  Розроблена рефрактометрична експрес-методика контролю процесів синтезу та очищення (полі)алкіленокси(мет)акрилових моноестерів фталевої і малеїнової кислот та підтверджена будова одержаних етилметакрилових та гексапропіленоксиакрилових моноестерів фталевої і малеїнової кислот рефрактометричним, ІЧ- та ЯМР 1Н-спектраль- ними методами аналізу, що дає змогу ідентифікувати вказані карбоксилатні мономери.
 • Item
  Особливості утворення поверхні металонаповнених гідрогелевих плівок, одержаних відцентровим формуванням
  (Видавництво Львівської політехніки, 2017-03-28) Гриценко, О. М.; Суберляк, О. В.; Похмурська, А. В.; Бедльовська, Х. М.; Гайдос, І.; Grytsenko, O. M.; Suberlyak, O. V.; Pohmurska, A. V.; Bedlovska, Kh. M.; Gaydos, I.; Національний університет “Львівська політехніка”; Технічний університет Кошице (Словаччина)
  Досліджено вплив технологічних параметрів переробки композиції, її складу, природи та вмісту металу-наповнювача на якість поверхонь плівок, одержаних відцентровим формуванням. На основі отриманих результатів обґрунтовано оптимальний спосіб формування з використанням додаткової стадії – форполімеризації та поетапного підвищення частоти обертання циліндричної форми, що забезпечило можливість одержання композиційних металонаповнених плівок, які характеризуються підвищеною якістю поверхонь та гомогенним розподілом металічного наповнювача за товщиною плівки.
 • Item
  Реологічні властивості композицій на основі модифікованого полівінілового спирту
  (Видавництво Львівської політехніки, 2017-03-28) Антонюк, В. В.; Суберляк, О. В.; Красінський, В. В.; Гарбач, Т.; Хамула, Н. В.; Antonyuk, V. V.; Suerlyak, O. V.; Krasinsky, V. V.; Garbac, T.; Hamula, N. V.; Національний університет “Львівська політехніка”; Люблінська політехніка
  Розроблено новий спосіб одержання структурованих водостійких плівок на основі полівінілового спирту (ПВС) та модифікованого монтморилоніту. Досліджено вплив бури, рН-середовища та вмісту модифікованого монтморилоніту на реологічні характеристики ПВС, а також водопоглинання плівок на його основі. Встановлено, що вміст модифікатора та рН-середовища для розчинення ПВС істотно впливають на в’язкісні та експлуатаційні характеристики досліджуваного композиту. Показано, що механічні властивості та водостійкість плівок, одержаних у кислому середовищі, є найвищими.
 • Item
  Синтез поліакриламіду з регульованою молекулярною масою
  (Видавництво Львівської політехніки, 2017-03-28) Варваренко, С. М.; Ференс, М. В.; Олекса, В. В.; Дронь, І. А.; Берчук, Н. С.; Воронов, С. А.; Varvarenko, S. M.; Ferens, M. V.; Oleksa, V. V.; Dron, I. A.; Berchuk, N.; Voronov, S. A.; Національний університет “Львівська політехніка”
  Здійснено експериментальні дослідження полімеризації акриламіду, ініційованої “окисно-відновною системою” у концентрованих водних розчинах. Синтезовано та охарактеризовано полімери акриламіду різної молекулярної маси. Встановлено умови отримання полімерів в присутності сполук різної природи, здатних до участі у процесах передачі ланцюга. Встановлено, що використання тіогліколевої кислоти та пропанолу-2 дає змогу отримувати широкий спектр полімерів із заданими молекулярними масами від 3 до 1200 кДа.
 • Item
  Synthesis of polymer microcapsules with encapsulated magnetic nanoparticles for α-amylase enzyme immobilization
  (Видавництво Львівської політехніки, 2017-03-28) Сердюк, В. О.; Мельник, Р. І.; Токарев, В. С.; Serdiuk, V. O.; Melnyk, R. I.; Tokarev, V. S.; Національний університет “Львівська політехніка”
  Полімерні мікрокапсули з ядром на основі парафіну, які містять капсульовані наночастинки магнетиту, модифіковані олеїновою кислотою та функціоналізованою полімерною оболонкою були отримані методом “екстракційно-коацерваційного” мікроінкапсулювання. Досліджено вплив параметрів процесу на колоїдно-хімічні властивості (розмір, коефіцієнт полідисперсності, пористість поверхні) синтезованих мікрокапсул. Показано, що використання гетерофункціонального кополімеру як оболонки мікрокапсул забезпечує можливість незворотної іммобілізації ферменту a-амілази та підтверджена її участь у реакції каталітичного розщеплення крохмалю.
 • Item
  Структуровані полімерні гідрогелі з вбудованими напівпровідниковими нанокристалами
  (Видавництво Львівської політехніки, 2017-03-28) Шевчук, О. М.; Букартик, Н. М.; Нікітішин, Є. Ю.; Сердюк, В. О.; Надашкевич, З. Я.; Shevchuk, O. M.; Bukartyk, N. M.; Nikitishyn, E. Y.; Serdiuk, V. O.; Nadashkevych, Z. Ya.; Національний університет “Львівська політехніка”
  Радикальною кополімеризацією гідрофільних мономерів у водному середовищі у присутності солей металу синтезовано структуровані гідрогелі, які містять катіони металу, і на їх основі одержано нанокомпозитні гідрогелі in situ золь-гельсинтезом напівпровідникових нанокристалів безпосередньо у гідрогелевих полімерних матрицях. Досліджено вплив йонів металу на кінетику кополімеризації та ступінь зшивки гідрогелю. Показано, що розмір нанокристалів напівпровідника значною мірою визначається густиною сітки гідрогелю.
 • Item
  рН - залежні гідрогелі на основі натрій альгінату і хітозану
  (Видавництво Львівської політехніки, 2017-03-28) Савка, М. З.; Лещук, С. В.; Будішевська, О. Г.; Воронов, С. А.; Savka, M. Z.; Leschuk, S. V.; Budishevska, O. G.; Voronov, S. A.; Національний університет “Львівська політехніка”
  Розроблено методику одержання рН-залежнихмакрогідрогелей на основі водних колоїдних розчинів натрій альгінату (Алг) і хітозану(Хіт) у присутності йонів кальцію. Залежність рівноважного ступеня набрякання гідрогелівХіт-Алг від рН в інтервалі рН 1,3 ÷ 12,0 має екстремальний характер. Зменшення набрякання при рН1,3 пов’язано з колапсуванням Алг, а в інтервалі рН 5 – рН 12 пов’язано з колапсуванням Хіт. Показана залежність рівноважного набрякання одержаних ксерогелів від рН середовища, складу матриці ксерогелю і концентрації йонів кальцію. Показано здатність ксерогелів абсорбувати барвники та пролонговано вивільняти їх.
 • Item
  Похідні 2-оксазолінів для конструювання засобів доставки лікарських препаратів
  (Видавництво Львівської політехніки, 2017-03-28) Гаргай, Х. І.; Дончак, В. А.; Заіченко, О. С.; Ріпак, Л. М.; Harhay, K. I.; Donchak, V. A.; Zaichenko, A. S.; Ripak, L. M.; Національний університет “Львівська політехніка”
  2-Феніл- та 2-бутил-2-оксазоліни одержані взаємодією нітрилів карбонових кислот з моноетаноламіном у присутності каталізатора – ацетату цинку. “ROP”–полімеризація 2-феніл-2-оксазоліну веде до утворення низькомолекулярних поліоксазолінів з регульованою молекулярною масою у межах 1300–2700 Da. Прищепленням поліоксазо- лінів до функційних кополімерів з реакційноздатними епоксидними групами одержані нові гребенеподібні кополімери, які можуть бути використані для конструювання засобів цілеспрямованої доставки ліків. Структура синтезованих продуктів підтверджена елементним аналізом, ІЧ- та ПМР-спектроскопією.
 • Item
  Синтез та властивості гетерогідрогелевих матеріалів
  (Видавництво Львівської політехніки, 2017-03-28) Фігурка, Н. В.; Носова, Н. Г.; Стасюк, А. В.; Нагорняк, М. І.; Германович, С. Б.; Самарик, В. Я.; Fihurka, N. V.; Nosova, N. G.; Stasiuk, A. V.; Nagornyak, M. I.; Hermanovych, S. B.; Samaryk, V. Ya.; Національний університет “Львівська політехніка”
  На основі проведених досліджень синтезовано глюкозочутливий матеріал у вигляді гідрогелевої тривимірної матриці із рівномірними включеннями дисперсної фази, а саме: полістирольних латексних частинок. Утворення полімерного каркаса гідрогелю відбувалось за рахунок збалансованої кількості поперечних зшивок між поліакриламідом та полі-N-гідроксиметилакриламідом. Встановлено, що за допомогою розміру і кількості полістирольних частинок можна забезпечувати рівномірність включення частинок дисперсної фази у матрицю гідрогелю. Проведено дослідження зміни властивостей одержаних матеріалів. Встановлено, що синтезовані гетеро гідро- гелеві матеріали мають зовнішньо чутливу тривимірну структуру, що дає можливість використовувати їх як матеріал для створення біосенсорів.
 • Item
  Використання відходів олієжирової промисловості для модифікації мінеральних наповнювачів
  (Видавництво Львівської політехніки, 2017-03-28) Чобіт, М. Р.; Васильєв, В. П.; Панченко, Ю. В.; Chobit, M. R.; Vasylyev, V. P.; Panchenko, Yu. V.; Національний університет “Львівська політехніка”
  Одержано полімерні композиційні матеріали (ПКМ) на основі полістиролу та полівінілхлориду. Отримано ПКМ з такими модифікованими та немодифікованими наповнювачами: крейда, каолін, аеросил, діоксид титану, оксид алюмінію. Досліджено кінетику модифікації мінеральних наповнювачів жировмісними відходами ТОВ “Нововолинський олійно-жировий комбінат”, термомеханічні власти- вості, міцність на розрив та ударну в’язкість одержаних ПКМ. Синтезовані композити можуть бути використані у різноманітних галузях промисловості, наприклад, у машинобудуванні, авіації, під час виробництва пакувальних матеріалів тощо.