Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку. – 2011. – Випуск №23

Permanent URI for this collection

Збірник наукових праць

У збірнику розглянуто різні аспекти суспільно-політичного розвитку України. Основну увагу приділено аналізові державотворчого процесу, що є серцевиною суспільного і політичного життя після набуття незалежності. Для державних, політичних, громадських діячів, науковців та студентів.

Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку : [збірник наукових праць] / Національна академія наук України, Інститут народознавства, Інститут українознавства імені Івана Крип’якевича, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Національний університет "Львівська політехніка". – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2011. – Випуск 23. – 188 с.

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 34
 • Item
  Політична освіта та її роль у контексті основних стратегій протидії маніпулюванню
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Кучма, Леся
  Розглянуто роль політичної освіти та компетентності у процесі подолання політичного маніпулювання. Проаналізовано основні стратегії опору маніпулятивним технологіям у політичному процесі. Осмислено специфіку становлення «адекватного громадянина» і його ознаки, що відповідають стандартам громадської компетентності. In the article is considered the role of political education and competence in the process of overcoming of the political manipulation. It is analyzed the main strategies of resistance to the manipulatory techniques in the political process. An author comprehends the specifics of development of adequate citizen and its features, which answer the purpose of citizen competence.
 • Item
  Погляди Осипа Назарука на державотворчу функцію військових формувань в Україні (1914–1920 рр.)
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Зелена, Оксана
  На основі теоретичної спадщини О. Назарука досліджуються умови реалізації державницької ідеї, важлива складова якої полягає у формуванні дисциплінованих, патріотичних і національно свідомих Збройних сил. Аналізуються погляди політика на основні характеристики, притаманні міцній армії. Процес організації останньої передбачав національне і патріотичне загартування українських вояків, високоосвіченість офіцерського складу, чітку військову ієрархію та військовий однострій, який мав відповідати національній ідентичності. On the basis of the theoretical heritage of J. Nazaruk we research conditions of the public idea, part of which involves creating a disciplined, patriotic and nationally conscious armed forces. We analyze politician’s view on the basic characteristics peculiar to strong army. The process involves the organization of army foresee national and patriotic quenching Ukrainian soldiers, highly educated officers, a clear military hierarchy and military uniform, who had to meet national identity.
 • Item
  Комплексне дослідження особливостей використання ресурсів виборчої кампанії в Україні
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Гетьманчук, Микола; Гайворонюк, Наталя
 • Item
  Аналіз сучасного цивілізаційного поступу у працях Бенедикта ХVІ
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Волинець, Оксана
  Досліджуються праці Папи Бенедикта ХVІ, присвячені аналізу основних тенденцій сучасного цивілізаційного розвитку; ролі держави, особи та Церкви у подоланні кризових явищ, притаманних еволюції суспільно-політичних процесів в умовах глобалізації.In the article are revised works of the Pope Benedict XVI, about basic tendency of contemporary civilization progress this opinion about the role of state, person and Church in fight with crisis phenomenon in social and political processes in globalize world.
 • Item
  Моделі захисту групових інтересів та їх розвиток в Україні
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Виговський, Дмитро
  Закцентовано увагу на новій та недостатньо дослідженій в українській політичній науці темі захисту групових інтересів на державному рівні. Проаналізовано наявний у політологічній літературі дискурс із цього питання, розглянуто класифікацію, позитивні та негативні ознаки, визначено відмінності між різними моделями захисту групових інетерсів на державному рівні. In the article the author concentrates mainly on pretty new and not very well researched in the literature on the political science category of interest group and its representation. The author analyses existing definitions of this category, defines its drawbacks and positives, compares and states the differences between interest groups and pressure groups, provides thorough explanation of the models to represent interests in different countries, gives examples.
 • Item
  Особливості формування сучасної державної етнонаціональної політики України
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Шипка, Наталя
  Проаналізовано сучасні політико-правові засади захисту прав і свобод суб’єктів етнонаціональних відносин у контексті формування ефективної державної етнонаціональної політики України. Досліджено концепцію етнонаціональної політики як базового політичного документа для формування моделі етнонаціональної політики держави, розроблення та подальшого впровадження на її основі правових документів. Окреслено позитивні та негативні сторони чергового законопроекту «Про Концепцію державної етнонаціональної політики України». Current political and legal protection principles of subject rights and liberties of ethnonational relations in the context of forming effective state ethnonatinal politics of Ukraine are analyzed in the article. The concept of ethnonatinal politics as basic political document for forming the model of state ethnonatinal politics, elaboration and further implementation of legal documents on its basis are studied in the article. The given article outlines the advantages and disadvantages of the latter bill “About a concept of state ethnonational politics of Ukraine”.
 • Item
  Чинники консолідації української нації
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Луцишин, Галина
  Проаналізовано питання національної консолідації, яка проявляється у внутрішній єдності нації на основі спільних національних інтересів, цінностей та історичного минулого. Особлива увага приділена чинникам консолідації української нації, зокрема наголошується, якими способами і в яких ситуаціях консолідацією можна управляти, як здійснювати вплив на ті чи інші національні процеси і попереджати негативні тенденції, які назрівають всередині суспільства. The article analyzes the issue of national consolidation, which shows up in internal unity of nation on the basis of common national interests, values and the historical past. The special attention is paid to the factors of consolidation of Ukrainian nation. It is stressed, by what methods and in what situations it is possible to manage consolidation, how to influence on certain or national processes and prevent negative tendencies which ripen in a midst of society.
 • Item
  Конфліктогенні та геополітичні наслідки змін в етнічному балансі країн та регіонів
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Качан, Олег
  Розглянуто зміни в етнічному балансі країн та регіонів як конфліктогенний чинник умов, за яких ці зміни набувають конфліктного значення. Показано геополітичний вимір проблеми. The article examines changes in ethnic balance of countries and regions as conflict-inducing factor as well as conditions needed for this changes to acquire a conflict importance. Also the geopolitical dimension of the problem is considered.
 • Item
  Особливості формування та складу верхніх палат у парламентах країн Центральної та Східної Європи
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Панчак-Бялоблоцка, Наталя
  Проаналізовано особливості сучасного бікамералізму в країнах Центральної та Східної Європи на підставі порівняння процедур формування й атрибутів складу верхніх палат національних парламентів. Запропоновано історичний огляд розвитку двопалатності в країнах Центральної та Східної Європи. Оцінено представництво жінок у верхніх палатах, а також професійність складу останніх. The article is dedicated to analyzing the features of modern bicameralism in states of Central and Eastern Europe on the basis of comparison of formation procedures and the upper chambers of national parliaments attributes. The author made a historical review of bicameralism in Central and Eastern Europe. The article examines the evaluation of women’s representation in the upper houses of Central and Eastern European states, and also researched the level of upper houses professionalism.
 • Item
  Культурно-освітня складова діяльності кримськотатарської спільноти в Україні
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Щерба, Оксана
  Проаналізовано політику Української держави щодо відродження національно культури, захисту прав і свобод кримськотатарського населення України. Проаналізовано стан культурно-освітнього розвитку кримськотатарської спільноти в Україні. Визначено завдання культурно-освітньої політики України щодо досягнення міжетнічної гармонії етнокультурної рівноваги в Криму. Запропоновано вирішувати етнокультурні проблем Криму в межах мультикультуралізму, поважного і позитивного ставлення до різних етнокультурних груп і добровільної орієнтації соціальних інститутів суспільства на її потреби. The policy of the Ukrainian state in relation to the revival of national culture, defence of rights and freedoms of Crimean tatars population is analysed. Cultural and educational development of Crimean tatars community status in Ukraine is analysed. Task of cultural and educational policy of Ukraine in relation to achievement of interethnic harmony and ethnic-cultural equilibrium in Crimea is shown. To settle the ethnic-cultural problems of Crimea within the limits of multiculturalism, worthy and positive attitude toward different ethnic-cultural groups and voluntarily orientation of social institutes of society on their necessities.
 • Item
  Концептуальні положення української політичної доктрини в глобальній теорії міжнародних відносин
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Кузьбіда, Малгожата
  Праналізовано розвиток української міжнародної доктрини на фоні глобальних світових змін. Обґрунтовано основні положення міжнародних доктрин, які мають відношення до української реальності. Показано їх еволюцію від початку XX ст. до сьогоднішнього дня. This article deals with the development of the Ukrainian international doctrine against global world changes. It discusses main tenets of international doctrines with respect to the Ukrainian reality. The article also shows their evolution from the beginning of the XX-th century up to nowadays.
 • Item
  Геополітичні аспекти співпраці України з країнами євроазійського регіону
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Івахів, Олег
  Досліджуються зовнішньополітичні аспекти співпраці незалежної України з країнами євроазійського регіону. Визначено основні чинники, які визначають геополітичне положення України. Проаналізовано перспективи розвитку взаємин України із євроазійськими країнами через призму концепції євразійства та позиції провідного гравця на теренах євроазійського простору – Російської Федерації. The foreign-policy aspects of collaboration of independent Ukraine with the countries of Euroasian conception region are explored. Define basic factors which determine the geopolitics position of Ukraine. The perspectives of development of Ukraine mutual relations with the Euroasian countries through the prism of Euroasian conception and position of leading player on the walks of life of space are analysed – Russian Federation.
 • Item
  Трансформація державного суверенітету в умовах глобалізації
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Троян, Ірина
  Досліджено трансформацію державного суверенітету в умовах глобалізаційних процесів. Охарактеризовано причини трансформації державного суверенітету у сучасній міжнародній системі; наведено класифікацію держав М. Ільїна та прослідковано можливості різних за статусом держав реалізовувати свій суверенітет у міжнародній практиці. Transformation of state sovereignty is investigation in the conditions of processes of globalization. Reasons of transformation of state sovereignty are described in the modern international system; classification over of the states of M. Ilin and possibilities of different after status of the states to realize the sovereignty in international practice are certain.
 • Item
  Роль церкви і духовенства у виборчому процесі України
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Яцишин, Уляна
  Проаналізовано мотивацію, прояви та наслідки інтересу Церкви і духовенства до виборчого процесу в сучасній Україні, яка розглядає різні способи використання релігійного чинника політиками у передвиборчий час. In this article author analyses the motivation, manifestation and consequences of the interest of Church and clergy to the electoral process in Ukraine. She considers the different methods of applying the religious factor by politicians in pre-election time.
 • Item
  Розвинене громадянське суспільство як фактор ефективності політичного управління
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Рутар, Ганна
  Аналізується сукупність чинників (правових, фінансових і організаційних), які забезпечують вплив громадськості на ефективність політичного управління. Увагу закцентовано на конституційних нормах, які сприяють розвитку громадянської активності через такі правові механізми, як конституційна та законодавча ініціативи, законодавчі референдуми, відкликання депутатів та вищих посадових осіб на регіональному рівні. In the article analyzed aggregate of factors (legal, financial, organizational), what provide influence of public on efficiency of political management. In the context of illumination of this problem the special attention is accented on constitutional norms, which assist development of civil activity through such legal mechanisms as constitutional and legislative initiatives, legislative referendums, recalls of deputies and higher public servants at regional level.
 • Item
  Умови ефективності управлінських рішень
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Подвірна, Наталя
  Вплив держави на суспільні відносини та раціоналізація взаємодії владних структур і суспільних груп становлять сьогодні основний зміст державного управління в Україні. Проблема підвищення рівня ефективності прийняття управлінських рішень зберігає свою актуальність. Аналіз існуючого характеру, структури та механізмів прийняття управлінських рішень може показати цілі суб’єктів суспільної взаємодії, їх намагання до змін, систему зв’язків, що забезпечують визначеність та послідовність державно-політичного курсу, інноваційний характер державно-управлінських рішень. State influence on social relations and streamlining of government bodies and community groups are now the essence of governance in Ukraine. The problem of improving the efficiency of decision making remains relevant. Analysis of the existing character of the structure and mechanisms of decision making can show business objectives of social interaction, their attempts to change the system of relationships that provide certainty and consistency of public policy, innovative nature of managerial decisions.
 • Item
  Активізація праворадикальних рухів України: причини та наслідки
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Пасічний, Роман
  Розглядаються основи ідеології та рівень активності праворадикальних рухів та організацій України. Вивчаються Інтернет ресурси цих рухів та організацій як засіб залучення нових членів, зокрема з середовища футбольних вболівальників. Досліджуються причини участі в нетолерантних діях чи висловлюваннях. Робиться висновок, що гармонійна злагода громадян в Україні має забезпечуватися на основі правового захисту. Consider the basis of ideology and the level of activity right radical movements and organizations of Ukraine. Studed links of these movements and organizations as a means of attracting new members, including the environment of football fans. Investigate the causes of participation in intolerant acts or statements. The conclusion is that the harmony of citizens in Ukraine must be provided on the basis of legal protection.
 • Item
  Фундаментальні основи формування національної екологічної політики
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Олефіренко, Ольга
  Досліджено особливості формування і функціонування системи національної екологічної політики. Отримано висновок, що екологічна криза є наслідком недосконалості механізмів соціально-економічної системи. Визначено роль екологічної складової у вирішенні політичних та економічних проблем. Проаналізовано проблеми реалізації сучасної національної екологічної політики та її значення у становленні постіндустріального суспільства. Обґрунтовано необхідність її подальшого удосконалення і визначено пріоритетні напрями її подальшого розвитку. The article researches the features of formation and functioning of system of national environmental policy. It was concluded that environmental crisis is the result of imperfections in the mechanisms of socio-economic system. The role of the environmental component in solution of political and economic problems is disclosed The problems of current national environmental policy and its importance in the formation of post-industrial societ are analyzed. The necessity of its further improvement and priority directions of its further development is grounded.