Computational Problems Of Electrical Engineering. – 2018 – Vol. 8, No. 1

Permanent URI for this collectionhttps://ena.lpnu.ua/handle/ntb/46073

Науково-технічний журнал

Засновник і видавець Національний університет «Львівська політехніка». Виходить двічі на рік з 2011 року.

Computational Problems of Electrical Engineering = Обчислювальні проблеми електротехніки : науково-технічний журнал / Lviv Politechnic National University ; editor-in-chief Yuriy Bobalo. – Lviv : Lviv Politechnic Publishing House, 2018. – Volume 8, number 1. – 40 p.

Зміст


1
7
18
26
31
36

Content (Vol. 8, No 1)


1
7
18
26
31
36

Browse

Search Results

Now showing 1 - 6 of 6
 • Thumbnail Image
  Item
  Physicalmeaning of concepts “electrical charge” and “electric field”
  (Lviv Politechnic Publishing House, 2018-02-01) Сусь, Богдан; Sus, Bohdan; Taras Shevchenko National University
  Автор стверджує, що термін електричний “заряд” умовний і в науці має допоміжне символічне значення. Окремо від речовини заряд не існує. Реально в природі існують протон і електрон як речовина. Речовини електрона і речовина протона за природою різні, тому логічно саму речовину вважати “позитивним” чи “негативним” зарядом. Обґрунтовано, що речовини електронів і протонів вилучають якісь ще не відомі частинки, завдяки чому й відбувається взаємодія між “зарядженими” тілами. Розподіл частинок взаємодії в просторі і являє собою електричне поле.
 • Thumbnail Image
  Item
  Switched reluctance motor for the wheel drive of an invalid chair
  (Lviv Politechnic Publishing House, 2018-02-01) Ткачук, Василь; Біляковський, Ігор; Каша, Лідія; Tkachuk, Vasyl; Bilyakovskyy, Ihor; Kasha, Lidiya; Lviv Polytechnic National University
  Розглянуто конструкції електромеханічного перетворювача вентильного реактивного двигуна та схему транзисторного комутатора з послідовним буфером енергії. Електромеханічний перетворювач з псевдо-U-подібними елементами осердя статора вирізняється раціональною магнітною системою, а застосовані схемні рішення електронного комутатора вентильного реактивного двигуна дають змогу підвищити енергетичні показники. Описано автоматизовану систему проектування вентильних реактивних двигунів та наведено результати проектування з її допомогою вентильного двигуна для приводу колеса інвалідного візка. Дослідження механічних та робочих характе- ристик розробленого двигуна проведено за допомогою автоматизованої системи дослідження вентильних реактивних двигунів з послідовним буфером енергії. Результати чисельного дослідження електро- механічних процесів в електроприводі мотор-коліс візка підтверджені експериментальними дослід- женнями і свідчать про адекватність запропонованих математичних моделей та доцільність використання розробленого двигуна для приводу колеса інвалідного візка.
 • Thumbnail Image
  Item
  Representation of electricalmode in arc furnaces by a state change modeland determination of the possibilities of these states
  (Lviv Politechnic Publishing House, 2018-02-01) Лозинський, Орест; Лозинський, Андрій; Паранчук, Ярослав; Lozynskyi, Orest; Lozynskyi, Andryi; Paranchuk, Yaroslav; Lviv Polytechnic National University
  Опрацьовано математичні основи синтезу потоку керуючих впливів, за якого оптимізується процес переве- дення електричного режиму дугової сталеплавильної печі в заданий стан в умовах, відповідних поточним станам печі потоків збурень електричних режимів. Практичне використання запропонованої математичної моделі зміни станів дасть змогу оперативно синтезувати інтенсивність потоку керуючих впливів, що дасть можливість отримати оптимальну швидкодію регулювання динаміки пере- хідного процесу зміни ймовірностей станів, і, тим самим, досягти максимальної ймовірності знаходження елек- тричного режиму в печі в необхідному електротехно- логічно обґрунтованому стані.
 • Thumbnail Image
  Item
  Comparative analysis of interference, noise and losses in the mobile communication systems in millimeter wave range
  (Lviv Politechnic Publishing House, 2018-02-01) Кременецька, Яна; Марков, Сергій; Kremenetskaya, Yana; Markov, Sergey; State University of Telecommunications
  Проаналізовано підходи до математичного моделю- вання мобільних систем у міліметровому діапазоні хвиль. Розглянуто архітектуру мобільної мережі з використанням технології Radio over Fiber (радіо по волокну), запро- поновану для формування і передавання сигналів міліметрового діапазону через волоконно-оптичні лінії. Проаналізовано шуми оптичного гетеродинування, що застосовують для формування радіосигналів. Проведено математичний аналіз складових енергетичного бюджету радіолінії в міліметровому діапазоні на основі дослідження фундаментальних фізичних аспектів, що впливають на значення шумів, втрат і підсилень сигналу. Виконано порівняльний аналіз показників співвідношеннь сигнал/ інтерференція та сигнал/шум. Запропоновано квазіоптичну модель конусоподібного випромінювання антени для розрахунків шумових завад і втрат сигналу в багатопро- меневих моделях поширення з урахуванням множинних відображень і дифракцій, а також поглинання у різних середовищах. З аналізу складових енергетичного бюджету радіолінії в міліметровому діапазоні випливає, що необхідно в моделях покриття мобільних систем враховувати як за- лежність від інтерференційних завад, так і шуми, пов’язані з методом генерації, випромінювання сигналів, а також ефекти молекулярного поглинання (повторного випро- мінювання) в атмосфері й ефекти відображення сигналів у міській забудові.
 • Thumbnail Image
  Item
  Positivityand stability of descriptor linear systems with interval state matrices
  (Lviv Politechnic Publishing House, 2018-02-01) Качорек, Тадеуш; Kaczorek, Tadeusz; Bialystok University of Technology
  Досліджено позитивність та асимптотичну стійкість дескрипторних лінійних часово неперервних та дискретних систем з інтервальними матрицями стану та інтервальними поліномами. Встановлено необхідні та достатні умови для позитивності лінійних часово неперервних та дискретних систем. Показано, що опукла лінійна комбінація поліномів позитивних лінійних систем також є поліномом Гурвіца. Поширено теорему Харітонова на позитивні дескрипторні лінійні системи з інтервальними матрицями стану. Також встановлено необхідні та достатні умови для асимптотичної стійкості дескрипторних позитивних лінійних систем. Розглянуті припущення проілюс- тровано за допомогою числових прикладів.
 • Thumbnail Image
  Item
  Current protection check by using digital testing system
  (Lviv Politechnic Publishing House, 2018-02-01) Баран, Петро; Кідиба, Віктор; Пришляк, Ярослава; Baran, Petro; Kidyba, Victor; Pryshliak, Yaroslava; Lviv Polytechnic National University
  Вітчизняні технічні засоби налаштування та перевірки струмових захистів виконані переважно на аналогових пристроях, які не забезпечують необхідної точності перевірки та потребують суттєвих часових затрат. Із появою цифрових систем тестування перевірку захистів можна автоматизувати. Для автоматичної перевірки ха- рактеристик струмових захистів з використанням цифро- вих систем тестування розроблено відповідні алгоритми та їх цифрову реалізацію. В результаті створено модуль цифрової системи тестування пристроїв релейного захисту та автоматики, за допомогою якого в автоматичному режимі здійснюється перевірка основних характеристик струмових захистів будь-якої конфігурації.