Проблеми української термінології. – 2013. – №765

Permanent URI for this collection

Вісник Національного університету "Львівська політехніка"

У Віснику опубліковано статті, які розкривають такі тематичні напрямки: теоретичні засади термінознавства та лексикографії, термінологія природничих та гуманітарних знань. Для науковців і фахівців різних галузей знань, а також викладачів і студентів навчальних закладів.

Вісник Національного університету «Львівська політехніка» : [збірник наукових праць] / Міністерство освіти і науки України, Національний університет «Львівська політехніка». – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2013. – № 765 : Проблеми української термінології / відповідальний редактор Ігор Дуцяк. – 154 с.

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 36
 • Item
  Зміст до Вісника "Проблеми української термінології" № 765
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013)
 • Item
  Декілька думок у відповідь…
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Микульчик, Роман; Слободян, Петро; Діденко, Єлізавета; Рак, Тарас
 • Item
  Рецензія на «Словник-довідник термінології музейництва»
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Моргунюк, Виталь
 • Item
  Словник-довідник термінології музейництва
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Панченко, Михайло
 • Item
  Вивчаймо українські паремії
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Куньч, Зоряна
 • Item
  Текстове маркування товарів
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Мисак, Роман
 • Item
  Пам’яті Михайла Кравчука
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Кратко, Мирослав
 • Item
  Синонімія в українській мовознавчій термінолексиці XVI–XVII ст.
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Якимович-Чапран, Дарія
  У статті зроблено аналіз поглядів українських та закордонних термінознавців на проблему синонімії в термінолексиці. Розглянувши синонімні ряди назв мовознавчих понять, зафіксованих в українських писемних пам’ятках XVI-XVII ст., автор стверджує, що в ранні періоди розвитку термінолексики синонімія була дуже поширеним явищем і відігравала позитивну роль. Подано перелік екстралінгвістичних та інтралінгвістичних причин виникнення синонімних рядів обсягом від 2 до 11 членів. The article is devoted to the analyses of the views of the Ukrainian and foreign terminologists of the problem of synonymy terminological lexicon. The author observes synonymic rows of scientific linguistic names, used in the relicts of the Ukrainian language of the XVI-XVII c., and assertains, that in early periods synonymy was wide-spread and played positive role. The intra- and extralinguistic causes of appearance of the synonymic rows are also counted over.
 • Item
  Правнича термінологія української мови та процеси її творення
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Шеремета, Наталія
  Статтю присвячено правничій термінології як найдавнішому пласту термінологічної лексики української мови. Проаналізовано основні особливості, узагальнено стан і перспективи сучасної термінології права. Розмежовано ідеології «термін», «поняття», «терміносистема». The article is devoted to the law terminology as one of the oldest layer of terminology vocabulary in Ukrainian language. The article analyses main features, summarizes information about the current state and perspectives of modern law terminology. It also differentiates the concepts of “term”, “terminology” and “terminology system”.
 • Item
  Термінографія музейної справи
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Фецко, Іванна
  У статті проаналізовано українські та російські термінологічні видання, вказано на їхні особливості в галузі музейництва, виокремлено основні публікації, які стосуються різних проблем музеєзнавства. The article indicates Ukrainian and Russian terminology publcations and their specificity in the field of museology. It distinguishes major concerning various issues of museum studies.
 • Item
  Терміни «колір» і «барва» в соціолекті українських футбольних фанатів
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Процик, Ірина
  У статті розглянуто специфіку функціювання термінів образотворчого мистецтва – колір і барва – у соціолекті футбольних фанатів. Проаналізовано номінації з фанатського мовлення, у яких використано кольоративи, та з’ясовано, які асоціації покладено в основу такого називання. Розглянуто вживання колористичної лексики в текстах фанатського фольклору: скандуваннях, гаслах, зарядах, текстовиках та піснях. The article describes specifics of functioning of art terms – colour and hue – in the sociolect of football supporters. The fans speech nominations concerning colours are analyzed. The article reveals the associations lying in the naming. The author analyzes the functioning of colour vocabulary in the texts of fans’ folklore (scansion, slogans, songs etc.).
 • Item
  Лексико-семантична характеристика української термінології дизайну
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Мар’янко, Яніна
  У статті розглядається специфіка й структура системної організації української термінології дизайну, визначені особливості лексико-семантичних відношень, виокремлено основні тематичні групи й підгрупи, проведено аналіз змін. The design terminology of the Ukrainian language is the organized subsystem of literary language, which is characterized by the well-developed lexical-semantic organization and it represents the system of linguistic terms.
 • Item
  Афіксальне словотворення в терміносистемі конституційного права
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Луньо, Петро
  У статті досліджено словотвірні особливості українських термінів конституційного права. Зокрема окреслено особливості суфіксального та префіксального способів творення термінів цієї галузі права на сучасному етапі. З’ясовано та проаналізовано продуктивність словотвірних моделей цих способів творення термінів конституційного права. In the article the word creative features of Ukrainian terms of constitutional law is explored. The peculiarities of suffixes and prefixes ways of creating the terms of this branch of the law today are analyzed. It was found and analyzed the productivity of derivational models of different ways of creating terms of constitutional law.
 • Item
  Проблеми перекладу українською мовою риторичних термінів Теофана Прокоповича
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Куньч, Зоряна
  У статті проаналізовано труднощі й проблеми перекладу українською мовою з латинської риторичних термінів, вжитих і пояснених у трактаті «Про риторичне мистецтво» Теофана Прокоповича (1707 р.), з огляду на сучасні тенденції впорядкування науково-технічної термінології. На основі проведеного дослідження, а також розгляду сучасних тенденцій в українському науковому стилі зроблено висновок щодо схожості багатьох явищ і процесів у науковій мові XVIII ст. і в сучасних умовах. The article analyzes the difficulties and problems underlying the translation into Ukrainian of Latin rhetorical terms, used and explained in a treatise “On the rhetorical art” by Theophanous Prokopovych (1707), taking into account modern tendencies in scientific and technical terminology organizing. Based on the conducted research and the review of current tendencies in the Ukrainian scientific style a conclusion has been made concerning the similarity of numerous phenomena and processes in the scientific language of the XVIII century and nowadays.
 • Item
  Специфіка літературного терміна у структурі наукового тексту (на матеріалі праць Івана Денисюка)
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Крохмальна, Галина
  Автор окреслює риси явища латентності та експлікації літературознавчого терміна, особливості літературознавчої терміносистеми на прикладі праць Івана Денисюка, вказує на окремі риси творення й функціювання терміносистеми в науковому тексті. The author outlines the features of the latency and explication of the literary term, peculiarities of the literary terminological system using the works of Ivan Denisyuk, and shows individual features of creation and functioning of a terminological system in the scholarly text.
 • Item
  Складені терміни із компонентом арка: структурно-ономасіологічний аналіз
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Дрівко, Наталя
  У статті виявлено та проаналізовано основні структурні моделі складених термінів із компонентом арка в сучасній українській мові та подано ономасіологічний аналіз цих терміносполук. The article contains an analysis of the basic structural models of the compound terms with a component arch in modern Ukrainian and the onomasiological analysis of these termwords combinations is presented.
 • Item
  Термінологізація та детермінологізація в казначейській терміносистемі
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Васковець, Людмила
  У статті розглянуто співвідношення між загальновживаними словами й термінами. Схарактеризовано основні шляхи переходу загальної лексики до складу казначейської термінолексики. Простежено за процесом детермінологізації казначейських термінів. The article deals with the correlation between commonly – used words and terms. The greatest attention is paid to the main ways of transition of commonly – used vocabulary to the structure of treasury system of terms. The process of determinologization of treasury terms is also analysed there.
 • Item
  Структурно-семантичні особливості термінів-словосполучень у сучасній українській термінології кіномистецтва
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Василяйко, Ірина
  У статті проаналізовано особливості кіномистецьких термінів-словосполучень у сучасній українській мові. Висвітлено специфіку їхньої семантики, виділено найбільш типові структурно-семантичні моделі, за якими утворено складені найменування. The features of term-word-combinations of cinematographic art of modern Ukrainian are analized in the article. The specific of their semantics is reflected, the most typical structural-semantical models, the compound names of which are formed, are distinguished.
 • Item
  Лексико-семантичні процеси в українській музичній термінології
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Булик-Верхола, Софія
  Статтю присвячено аналізові процесів, що відбулись у складі української музичної термінології: виходять з активного вжитку історизми, архаїзми, синоніми; поповнюють музичну терміносистему нові слова – запозичення, деривати, діалектні назви. Українська музична термінологія перебуває в безперервному розвитку. The article is dedicated to the analysis of the processes that took place in Ukrainian musical terminology. Musical historic terms, archaic names and synonyms that went out of active use. New music alterms such as borrowings, derivative words, dialectic words enriched themusical terminology. Availability of such processes let us confirm that Ukrainian musical terminology is in the continuous development.