Проблеми української термінології. – 2006. – №559

Permanent URI for this collection

Вісник Національного університету «Львівська політехніка»

У Віснику опубліковано статті, які розкривають такі тематичні напрями: теоретичні засади термінознавства та лексикографії, термінологія природничих та гуманітарних знань. Для науковців і фахівців різних галузей знань, а також викладачів і студентів навчальних закладів.

Вісник Національного університету «Львівська політехніка» : [збірник наукових праць] / Міністерство освіти і науки України, Національний університет «Львівська політехніка». – Львів : Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2006. – № 559 : Проблеми української термінології / відповідальний редактор Левко Полюга. – 312 с. : іл.

Вісник Національного університету "Львівська політехніка"

Зміст


1
3
7
14
18
22
25
32
38
40
44
49
53
57
61
63
67
70
77
80
83
86
91
94
96
100
104
109
113
115
118
121
127
131
135
138
141
149
153
156
161
165
170
176
179
183
187
192
195
198
201
208
212
216
219
222
227
233
237
241
246
252
255
260
265
270
273
278
281
284
288
293
296
299
303
307
308

Content


1
3
7
14
18
22
25
32
38
40
44
49
53
57
61
63
67
70
77
80
83
86
91
94
96
100
104
109
113
115
118
121
127
131
135
138
141
149
153
156
161
165
170
176
179
183
187
192
195
198
201
208
212
216
219
222
227
233
237
241
246
252
255
260
265
270
273
278
281
284
288
293
296
299
303
307
308

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 77
 • Item
  Проблеми термінології у наукових працях Олекси Горбача
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2006-01-31) Дужа-Задорожна, Мирослава; Задорожний, Володимир; Національний університет «Львівська політехніка»
  У статті зроблено огляд наукового видання про термінологічні праці видатного українського вченого-лінгвіста Олекси Горбача із термінографічної серії, яка започаткована у 2000 р. у Національному університеті «Львівська політехніка» та Технічному комітеті стандартизації науково-технічної термінології Держспоживстандарту та Міністерства освіти і науки України.
 • Item
  Термінологічний аналіз: способи шукати нові знання у наукових працях
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2006-01-31) Пшенична, Людмила; Шишкіна, Наталія; Державна академія керівних кадрів Міністерства культури і туризму; Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України
  У статті розглянуто процеси формування нових знань та їх номінування в текстах наукових праць. Автори підкреслюють значущість заголовка наукової праці номінувати нові ідеї або зазначати напрям шукати за текстом нові (з погляду автора статті) поняття і способи їх номінування. База авторських знань, сформована на основі наукових праць, може бути використана для подальшого термінування нових понять предметної галузі.
 • Item
  Абетковий покажчик прізвищ
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2006-01-31)
 • Item
  Зміст до Вісника "Проблеми української термінології"
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2006-01-31)
 • Item
  Терміни телезнавства: проблеми і пошуки
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2006-01-31) Бабенко, Вікторія; Львівський національний університет імені Івана Франка
  Проаналізовано сучасний телезнавчий вербальний категоріальний апарат, який перебуває ще у процесі становлення.
 • Item
  Галицизми в українській терміносистемі фізичної культури й спорту
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2006-01-31) Мартинюк, Марта; Львівський державний інститут фізичної культури
  Автор висвітлює вплив галицизмів на формування української спортивної лексики, способи творення нових лексем, нормалізацію фахової мови спорту. Подає цікаві спостереження над процесом проникнення термінних одиниць у загальновживану лексику української мови через публіцистику й поезію.
 • Item
  Становлення термінології на сторінках періодичної преси початку XX століття
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2006-01-31) Фіголь, Н.; Видавничо-поліграфічний інститут НТУУ «Київський політехнічий інститут»
  Статтю присвячено вивченню термінотворення на сторінках періодичної преси початку XX століття, адже саме періодичні видання можуть об’єктивно засвідчити мовні процеси, що відбувались на той час, етап становлення термінологічної лексики, дають змогу побачити окрему лексему, термін у функціонуванні, засвідчують придатність їх вживання. На початок XX століття припадає витворення термінології певних галузей знань: політичної, суспільної, наукової, виробничої, що яскраво засвідчують сторінки щоденної українськомовної газети «Рада».
 • Item
  Антонімічні відношення в українській видавничій термінології
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2006-01-31) Процик, Марія; Львівська наукова бібліотека імені В. Стефаника НАН України
  У статті описано особливості антонімічних відношень в українській видавничій термінології. Антонімія в термінології видавничої справи сприяє її системності й чіткому уявленню про зв’язки між протилежними поняттями. Особливістю антонімічних відношень в українській видавничій термінології є наявність антонімів з більш ніж одним проміжним поняттям.
 • Item
  Географічні терміни в мікротопонімії центральної Бойківщини: порівняльний аспект
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2006-01-31) Сокіл, Наталія; Львівський національний університет імені Івана Франка
  У роботі розглядаються географічні терміни як важлива складова при творенні мікротопонімів. Усі географічні терміни об’єднано в групи на позначення рельєфу, гідрорельєфу та рослинного покриву. Термінологія Сколівщини порівнюється з географічними термінами інших етнографічних регіонів України.
 • Item
  Походження назв орнаментів в українській мові
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2006-01-31) Яніна, Мар’янко; Одеський національний університет імені 1.1. Мечникова
  У статі розглянуто проблему походження українських назв орнаментів, які входять до складу термінології дизайну. Підкреслено, що основу даної тематичної групи становлять номінації праслов’янського походження. Не випадково, що на назви орнаментів в українській мові впливали лінгвістичні і позалінгвістичні чинники, зокрема довкілля.
 • Item
  Мова науки та її лексичний склад
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2006-01-31) Павлова, Ольга; Київський національний лінгвістичний університет
  Стаття присвячена всебічному дослідженню мови науки як цілісної функціональної підсистеми літературної мови та її лексичного складу. У статті визначається співвідношення наукової мови з літературною, простежується їх взаємодія, виділяються спільні та розпізнавальні ознаки, розглядається наукова комунікація. Крім того, автор виділяє основні прошарки і розряди лексики, які складають лексичну систему наукової мови, а також вивчає їхні властивості та функції в науковій мові.
 • Item
  Французькі запозичення в українській архітектурній термінології
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2006-01-31) Думанська, Лариса; Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова
  У статті зроблено спробу лексико-семантичної диференціації французьких запозичень в українській архітектурній термінології. Також терміни французького походження в українській архітектурній термінології розглядаються у лексико- синтагматичному аспекті.
 • Item
  Дохристиянська богослужбова лексика української мови
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2006-01-31) Мацьків, Петро; Мацьків, Олег; Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка
  У статті проаналізовано номени на позначення релігійних понять поганства, пов’язаних з богослужбою в семасіологічному та ономасіологічному аспектах, висвітлюється вплив цієї тематичної групи на формування й розвиток української літературної мови.
 • Item
  Термінологічна лексика в барокових проповідях XVII ст.
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2006-01-31) Зелінська, Оксана; Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
  У статті проаналізовано особливості використання термінологічної лексики в барокових проповідях XVII ст. Дослідження показало, що у проповідях представлена загальнонаукова та різногалузева термінологічна лексика, де вона виконує номінативну функцію, а також уживається зі стилістичною метою
 • Item
  Номени поганства в українському мовному просторі
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2006-01-31) Мацьків, Петро; Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка
  У статті аналізуються номени на позначення загальних релігійних понять поганства в семасіологічному та ономасіологічному аспектах, висвітлюється вплив цієї тематичної групи на формування й розвиток української літературної мови.
 • Item
  До історії становлення української музично-теоретичної термінології в Галичині в 1900-1930-х роках
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2006-01-31) Тихий, Северин; Львівська державна музична академія імені М. В. Лисенка
  У даній статті здійснена спроба огляду історії становлення української музично- теоретичної термінології в Галичині в 1900-1930 рр. за тогочасними навчальними посібниками та словниками.
 • Item
  Камерна вокально-інструментальна музика в аспекті проблем термінології
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2006-01-31) Ніколаєва, Лідія; Львівська державна музична академія імені М. В. Лисенка
  У статті розглядаються терміни («сольна вокальна музика», «романс», «солоспів» та ін.), якими користуються для визначення музичних жанрів, де поєднуються слово, спів та інструментальна гра. На думку автора, вони або не відповідають реальному процесові музикування, або обмежені стильовими й національними рамками. Обґрунтовуються такі узагальнюючі терміни, як «вокально-інструментальна музика», «вокально-фортепіанний ансамбль», «вокально-фортепіанний дует» та ін.
 • Item
  Термінотворчий потенціал лексеми кобзар у контексті способів термінотворення назв виконавців на музичних інструментах
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2006-01-31) Іващенко, Вікторія; Інститут української мови НАН України, м. Київ
  У статті йдеться про категорію вторинних іменників у її проекції на тематичну групу назв осіб, що входять до складу музичних / музикознавчих термінів, об’єднуючись на основі ознаки «виконавець на музичному інструменті». Розглянуто способи термінотворення цієї тематичної групи, і в цьому контексті - термінотворчий потенціал лексеми кобзар.
 • Item
  Запозичення в музичній термінології української мови
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2006-01-31) Булик-Верхола, Софія; Національний університет «Львівська політехніка»
  Статтю присвячено аналізові запозичень в українській музичній термінології, охарактеризовано проблеми правильного написання запозичень, обґрунтовано необхідність виправлення термінів, які потрапили в українську мову через російську, зроблено висновок про необхідність збалансовувати використання запозичених і національних номінацій.
 • Item
  Стилістична транспозиція спортивних термінів
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2006-01-31) Жирик, Ольга; Тернопільський національний педагогічний університет імені В. Гнатюка
  У статті на матеріалі загальномовних словників української мови XX - початку XXI століття проаналізовано процес стилістичної транспозиції спортивної термінології. Осмислено проблему неадекватної фіксації у кодифікаційних працях реального семантико-стилістичного потенціалу спортивних термінів.