Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – 2013. – №767

Permanent URI for this collection

Вісник Національного університету "Львівська політехніка"

До збірника науково-прикладних праць “Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку” увійшли статті, які відображають проблеми менеджменту, підприємництва, інвестиційної та інноваційної діяльності, управління національною економікою України тощо. Для працівників підприємств, банків, інвестиційних та інноваційних структур, органів державного управління, викладачів вищих навчальних закладів, науковців, аспірантів та студентів економічних спеціальностей.

Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : [збірник наукових праць] / Міністерство освіти і науки України, Національний університет "Львівська політехніка". – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2013. – № 767 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку / відповідальний редактор О. Є. Кузьмін. – 395 с. : іл. – Бібліографія в кінці розділів.

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 58
 • Item
  Навчання студентів-економістів англійському діалогічному мовленню
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Орищин, І. С.; Цубова, О. Л.
  Розглянуто проблему формування навичок англійського діалогічного мовлення студентів-економістів. Рекомендуються методи формування навичок. Вказано на роль ділових ігр у навчанні діалогічного мовлення. In the article, the authors consider the problem of formation of English oral communication skills of students and try to solve it. The methods of forming skills are recommended. The role of role-plays in teaching oral communication is indicated.
 • Item
  Соціологія для студентів економічного профілю навчання: особливості викладання
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Мандзяк, В. П.
  Проаналізовано особливості викладання дисципліни “Соціологія” для студентів вищих навчальних закладів економічного профілю навчання. Запропоновано зацікавити студентів вивченням соціологічної науки через поєднання її навчального матеріалу із економічними дисциплінами. Наведено приклади навчальних тем та наукових проблем, в яких розкриваються соціально-економічні процеси. The article analyzes the features of teaching the sociology for university students studying economics. A student interested in studying sociology through the integration of educational material with economic disciplines. Examples of training topics and issues where possible to combine the social and economic processes.
 • Item
  Структурування змісту навчальних дисциплін як важлива передумова для підвищення якості підготовки фахівців
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Дольнікова, Л. В.; Цубова, О. Л.
  Розглядаються питання дидактичних підходів до структурування змісту навчальної дисципліни, акцентується увага на методологічних принципах відбору змісту навчальної дисципліни, а також наведено приклади відбору змістових елементів навчальної дисципліни на основі її логічної структури. The article deals with the didactic approaches to structuring of the content of academic subject, focuses on the methodological principles of selecting the content of the academic subject and also provides with examples of the selection of the content of academic subjects that are based on its logical structure.
 • Item
  Перспективи викладання філософії глобальних проблем сучасності для студентів економічного профілю навчання
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Гриневич, Т. Б.; Цубов, Л. В.
  Аналізуються особливості та проблеми викладання “Філософії глобальних проблем сучасності” для студентів вищих навчальних закладів економічного профілю навчання. Пропонуються варіанти інтеграції її навчального матеріалу із економічними дисциплінами. Наведено приклади навчальних тем та проблем, вивчення яких необхідне для поглиблення розуміння студентами світових глобальних проблем та економічних процесів. In the article peculiarities and problems of teaching “Philosophy of Modern Global Problems” for students of economic field of studying are analyzed. The options of its teaching materials integration with economical subjects are recommended. The examples of teaching themes and problems, studying of which are necessary for students’ deeper understanding of world global problems and economical processes are given.
 • Item
  Дослідження рівня страхових виплат та ризику їх зміни на страховому ринку України
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Турко, В. В.
  Проведено аналіз страхового ринку України, зокрема, досліджується динаміка чистих страхових премій, чистих страхових виплат та рівня страхових виплат за різними видами ризикового страхування. Проведено дослідження залежності рівня страхових виплат від ризику їх зміни, що дає можливість зробити висновки про їх пряму залежність. The paper analyzes the insurance market in Ukraine, in particular examine the dynamics of net premiums, net insurance payments and the level of claims for various types of risk insurance. Also, based level of claims against the risk of changes analyzed, that allow us to draw conclusions about their direct relationship.
 • Item
  Розподіл доходів населення України та декомпозиція коефіцієнта Джині
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Щерба, Х. І.
  Описані показники, за допомогою яких визначається рівень розшарованості доходів населення. Проаналізовані статистичні дані, що показують нерівність розподілу доходів серед населення України. За допомогою декомпозиції коефіцієнта Джині виявлені джерела доходу, які спричиняють найбільший вплив на зростання нерівності у розподілі доходів. Indicators of income differentiation are described in the article. Statistical data on income inequality in Ukraine are analyzed. By means of the decomposition of the Gini coefficient, sources of income, which cause the biggest influence on increasing inequality in the income distribution, are revealed.
 • Item
  Особливості функціонування комунікаційної системи ринку праці в економіці України
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Семенишин, В. О.
  Проаналізовано особливості функціонування комунікаційної системи ринку праці в економіці України. Зокрема, виділено суб’єкти комунікаційної системи ринку праці, а також основні комунікаційні процеси, які відбуваються на такому ринку. In the article peculiarities of communication system of labor market functioning in Ukrainian economy are analyzed. In particular, subjects of labor market communication system are identified. In addition the basic communication processes on such type of market are determined.
 • Item
  Перспективи розвитку депозитарної системи України
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Пшик, Б. І.
  Розглянуто проблеми функціонування Національної депозитарної системи, проведено аналіз організації депозитарних систем зарубіжних країн та в Україні. Запропоновано авторське бачення організації депозитарної системи України на основі функціонування єдиного Центрального депозитарію та депозитарію Національного банку України, визначено їх функції та напрямки взаємодії з учасниками фінансового ринку. The article deals with the problematic of the National Depository System, the analysis of depository systems of foreign countries and Ukraine. The author vision of Depository System of Ukraine on the basis of the functioning of a single central depository and custody of the National Bank of Ukraine, define their functions and areas of interaction with financial market participants.
 • Item
  Використання досвіду республіки Польща у процесі трансформації господарської системи України
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Козяк, В. Д.; Саніна, О. Р.
  Проаналізовано процес формування ефективної господарської системи у Польщі. Досліджено причини невдач економічних реформ в Україні. Обґрунтовано використання досвіду Польщі у процесі формування раціональної структури виробництва. The process of effective economic system formation in Poland is analyzed. The reasons of the economic reforms failure in Ukraine are investigated. The Poland's experience in forming a rational structure of production is grounded.
 • Item
  Оцінка ефективності корпоративних фірм Львівської області
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Островерх, О. П.
  Обґрунтована необхідність застосування сучасних підходів до оцінки ефективності сектору ділових одиниць у Львівській області. Для цього була сформована вибірка із 51 акціонерного товариства. Були зібрані дані про їхні фінансові результати, активи, чисельність зайнятих та матеріальні затрати упродовж 2007–2011 рр. Зроблені обрахунки за допомогою методу АСФ дали змогу оцінити ефективність кожної досліджуваної фірми по відношенню до усієї їхньої сукупності. The need to estimate the efficiency of the sector of business firms in the Lviv region was evaluated. Data on financial results, assets, number of employees and material expenses over the period of 2007-2011 for 51 joint stock firms meeting certain criterea was collected. Calculations were performed using DEA method which allowed us to characterize the efficiency of each of the researched firms relative to their entire population.
 • Item
  Тенденції інвестування національного господарства
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Пирог, О. В.
  Наведено результати дослідження інвестиційної діяльності в Україні, встановлено тенденції інвестування, що склались протягом 2000–2011 рр., та запропоновано інвестиційні вимоги, критерії для забезпечення розвитку національного господарства постіндустріального типу. The article presents the results of research of investment activity in Ukraine, establish investment trends during 2000–2011 and propose investment requirements, criteria for development of the national economy postindustrial type.
 • Item
  Стан та перспективи розвитку ринку послуг в Україні
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Князик, Ю. М.
  Проаналізовано становлення та структуру ринку послуг в Україні. Досліджено основні тенденції розвитку ринку. Розглянуто розвиток ринку послуг за регіонами країни та оцінено взаємозв’язок між регіоном країни та середньорічними темпами зміни. Визначені чинники, що вплинули на розвиток ринку послуг України. In the article analyzes the formation and structure of the market in Ukraine. The basic trends of the market. Considered market development services to the regions and assessed the relationship between the region and the country average annual rate of change. The factors affecting the market of Ukraine.
 • Item
  Теоретико-методологічні підходи до визначення рівня життя населення та індикаторів його виміру
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Івашків, В. О.
  Наведено теоретично-методологічні підходи до визначення категорії рівня життя населення, здійснено короткий аналіз еволюції підходів до рівня життя, продемонстровано зв'язок рівня життя з добробутом та бідністю, виокремлено основні ключові поняття багатопланової категорії рівня життя у контексті соціально-економічних відносин, здійснено короткий огляд індикаторів рівня життя. In the article theoretical and methodological approaches to the definition of the category of the living standard, an overview of the evolution of approaches to quality of life, demonstrated communication level of life of well-being and poverty, highlights the basic key concepts multi-faceted category level of life in the context of socio-economic relations, an overview of the indicators of the standard of living.
 • Item
  Тенденції національного страхового ринку
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Гориславець, П. А.
  Розглянуто основні тенденції українського страхового ринку, встановлено чинники, що впливають на ефективність його функціонування у національній економіці. На основі аналізу окреслено перспективи розвитку автотранспортного страхування та страхового ринку в Україні. The basic tendencies of the Ukrainian insurance market is research and a factors that affect the efficiency of its operations in the national economy is set. The current state of the insurance market and trends in motor insurance are analysis, problems and prospects of development are outlined.
 • Item
  Технічна інфраструктура та житлове будівництво м. Львова на зламі XX-XXI ст.
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Лисяк, Н. М.
  Проаналізовано зміни у житловому будівництві та технічній інфраструктурі Львова у період 1990–2010 рр. Виділено проблеми та роль економічних механізмів у цих сферах. Встановлено, що за останні двадцять років набільших змін зазнала транспортна інфраструктура міста, другою є сфера житлового будівництва і найменших змін зазнала технічна інфраструктура міста. The analysis of changes in residential housing and technical infrastructure of Lviv during 1990-2010 years was conducted. The problems and special role of economic mechanisms in these areas were emphasized. It was established that transportation infrastructure of the city as well as residential housing underwent the largest changes during the last twenty years, while tiniest changes took place in technical infrastructure of the city.
 • Item
  Дослідження ризиків інтеграції України у світову економіку
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Домарадзька, Г. С.; Самотій, Н. С.
  Розглядаються напрямки і передумови інтеграції України у світову економіку, пропонується під час розроблення інтеграційної стратегії враховувати запропоновані види ризиків, які притаманні макроекономічному суб'єкту господарювання під час здійснення інтеграційних процедур і які поділяються на ризики вступу та ризики функціонування. Аналізуються шляхи уникнення або зменшення наслідків наведених ризиків. Considered the trends and conditions of Ukraine's integration into the world economy. In developing the integration strategy proposed to consider the planned types of risk inherent macroeconomic business entity during integration procedures and divided the risks of entry and operation risks. Analyzed different ways to avoid or reduce the consequences of the risks.
 • Item
  Міжнародне податкове планування в умовах світової глобалізації економіки
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Акіншина, О. В.; Третьякова, Л. І.
  Досліджено основні ознаки глобалізації економіки, методи та схеми міжнародного податкового планування. Наведено класифікацію та дано характеристику методів трансфертного ціноутворення. Розглянуто інструменти міжнародного податкового планування. Охарактеризовано переваги використання офшорних компаній для основних напрямків комерційної діяльності. Наведено характеристику основних типів вільних економічних зон. The basic lines of globalization of economy, methods and charts of the international tax planning, are investigational. The brought classification over and this description of methods of the transfer pricing. The instruments of the international tax planning are considered. The described advantages of the use of offshore companies are for basic directions of commercial activity. The brought description over of basic types of economic clearzones.
 • Item
  Реальна конвергенція країн ЕВС згідно з критерієм диверсифікації виробництва та структури економіки
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Гончар, О. М.
  Наведено результати аналізу диверсифікації виробництва та структури економіки у країнах Економічного і Валютного Союзу у період 1995–2011 рр. Результати аналізу підтверджують дивергенцію структур економіки країн зони євро. Економічний і Валютний Союз загалом не становить однорідної економічної зони, але існує група країн, так звана зона ядра, яка відповідає вимогам теорії оптимальної валютної зони. The article provides an analysis of the diversification of production and economic structure of the Economic Monetary Union countries between 1995 and 2011. The results of this paper provide support for the view that there was a divergence of economic structures of the euro zone countries. Economic and Monetary Union as a whole is not a uniform economic area, but there is a so called core area, which complies with requirements of the optimal currency area theory.
 • Item
  Переваги та недоліки введення обов'язкової форми медичного страхування в Україні
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Білик, О. І.; Качмарчик, С. А.
  Окреслено необхідність впровадження обов’язкового медичного страхування. Наведено основні переваги і недоліки цієї форми медичного страхування. Розкрито основні проблеми розвитку медичного страхування в Україні. Проведено аналіз добровільного медичного страхування. Виявлено проблеми впровадження обов’язкового медичного страхування, наведено рекомендації щодо їх вирішення. In the article necessity of introducing obligatory medical insurance are described. The main advantages and disadvantages of obligatory medical insurance are presented. The basic problems of medical insurance development in Ukraine are disclosed. The analysis of voluntary medical insurance is done. The problems of introducing obligatory medical insurance are discovered and recommendations for their remove are presented.