Електроенергетичні та електромеханічні системи. – 2018. – №900

Permanent URI for this collectionhttps://ena.lpnu.ua/handle/ntb/44070

Вісник Національного університету «Львівська політехніка»

Опубліковано результати науково-дослідних робіт професорсько-викладацького складу, співробітників і студентів Національного університету “Львівська політехніка” та інших ВНЗ і організацій України. Для наукових співробітників та інженерів, які спеціалізуються в галузі електро- енергетики і електромеханіки.

Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Електроенергетичні та електромеханічні системи : збірник наукових праць / Міністерство освіти і науки України, Національний університет «Львівська політехніка» ; голова Редакційно-видавничої ради Н. І. Чухрай. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2018. – № 900. – 96 с. : іл.

Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Електроенергетичні та електромеханічні системи

Зміст


1
3
10
15
21
28
36
47
52
57
67
72
77
85
94

Content


1
3
10
15
21
28
36
47
52
57
67
72
77
85
94

Browse

Search Results

Now showing 1 - 10 of 15
 • Thumbnail Image
  Item
  Використання перетворювача частоти ALTIVAR 320 як засобу автоматизації технологічної установки
  (Видавництво Львівської політехніки, 2018-02-26) Місюренко, В. О.; Семенюк, М. Б.; Національний університет “Львівська політехніка”
  Показано можливість та ефективність застосування перетворювача частоти ATV320 як засобу автоматизації за використання інтегрованого у нього логічного контролера ATV Logic. Наведено приклад практичної реалізації алгоритму керування електроприводом дробарки.
 • Thumbnail Image
  Item
  Моделювання вимикача надвисокої напруги для аналізу перехідних процесів в електротехнічних системах пересилання енергії
  (Видавництво Львівської політехніки, 2018-02-26) Левонюк, В. Р.; Лисяк, Г. М.; Чабан, А. В.; Львівський національний аграрний університет; Національний університет «Львівська політехніка»
  На основі узагальненого міждисциплінарного (інтердисциплінарного) методу ма- тематичного моделювання, який ґрунтується на модифікації інтегрального варіаційного принципу Гамільтона – Остроградського, запропоновано математичну модель вимика- ча надвисокої напруги, основний акцент у якій зроблено на моделюванні роботи ме- ханізму переміщення його контактів. Представлено результати комп’ютерної симуляції характерних перехідних процесів фрагмента електротехнічної системи пересилання енергії з врахуванням впливу на них електромеханічних процесів механізму переміщен- ня контактів вимикача.
 • Thumbnail Image
  Item
  Робастна стійкість дробових електромеханічних систем
  (Видавництво Львівської політехніки, 2018-02-26) Марущак, Я. Ю.; Копчак, Б. Л.; Каша, Л. В.; Національний університет «Львівська політехніка»
  Розроблено інженерну методику визначення робастної стійкості для електро- механічних систем (ЕМС), які описано моделями дробового порядку. Проаналізовано динамічні ЕМС, які описано передавальними функціями з дробовим характеристичним поліномом з трьома членами. Проаналізовано стійкість таких систем з використанням комплексної площини Рімана. Встановлено взаємозв’язок між секторами, в яких можуть перебувати полюси дробової ЕМС, та станом таких систем з погляду стійкості та можливості їх фізичної реалізації. Тим самим встановлено, що робастну стійкість до параметричних збурень можна оцінити кутом сектора на площині Рімана fwі , тобто він може слугувати інформативним параметром робастності дробових ЕМС.
 • Thumbnail Image
  Item
  Моделювання процесів розгону електроприводу кульового млина
  (Видавництво Львівської політехніки, 2018-02-26) Карплюк, Л. Ф.; Мороз, В. І.; Головач, І. Р.; Нищий, А. Ю.; Національний університет "Львівська політехніка
  Засобами комп'ютерного моделювання проаналізовано роботу системи керування електроприводом кульового млина в процесі пуску. У розробленій комп'ютерній моделі враховано змінний нелінійний характер механічного навантаження та змінний момент інерції. Наведено результати проведених досліджень, які можна використати для розроблення нових систем електроприводів.
 • Thumbnail Image
  Item
  Аналіз режимів початкового збудження турбогенератора за гібридною REAL-TIME моделлю системи генерування електроенергії
  (Видавництво Львівської політехніки, 2018-02-26) Куцик, А. С.; Національний університет “Львівська політехніка”
  Проаналізовано перехідні електромагнітні процеси в системі генерування електро- енергії турбогенератором із безщітковою системою збудження в режимі початкового збудження турбогенератора. Дослідження проведено в гібридній системі, що поєднує комп’ютерну модель силової частини з реальним регулятором збудження. Проаналізо- вано вплив налаштування системи автоматичного регулювання на якісні показники регулювання напруги та струму збудження генератора.
 • Thumbnail Image
  Item
  Експериментальні дослідження процесу регулювання статичного тиристорного компенсатора для системи електропостачання шахтного навантаження
  (Видавництво Львівської політехніки, 2018-02-26) Гапанович, В. Г.; Бахор, З. М.; Національний університет “Львівська політехніка”
  Для конкретного об’єкта проведено експериментальні дослідження розробленого і виготовленого дослідного взірця регулятора статичного тиристорного компенсатора системи електропостачання шахтного навантаження.
 • Thumbnail Image
  Item
  Дослідження динаміки приводу підіймання екскаватора-драглайна ЕШ-15/90А
  (Видавництво Львівської політехніки, 2018-02-26) Волошина, І. В.; Мороз, В. І.; Цяпа, В. Б.; Карплюк, Л. Ф.; Національний університет «Львівська політехніка»
  Засобами комп’ютерного моделювання проаналізовано динамічні процеси електроприводу підйому екскаватора-драглайна типу ЕШ-15/90 з урахуванням ефекту провисання каната. Порівняно точність одержаних комп’ютерних моделей з урахуван- ням та без урахування нелінійності його коефіцієнта пружності. Для розв'язування цієї задачі запропоновано структурні моделі з використанням бібліотек математичного застосунку MATLAB + Simulink.
 • Thumbnail Image
  Item
  Вплив ступеня шунтування магнітного потоку на характеристики асинхронного двигуна з екранованими полюсами
  (Видавництво Львівської політехніки, 2018-02-26) Гавдьо, І. Р.; Національний університет “Львівська політехніка”
  Розглядається вплив ступеня шунтування магнітного потоку на статичні характеристики асинхронного двигуна з екранованими полюсами. Використано математичну модель двигуна, в якій магнітопровід зображено розгалуженою заступною схемою. Статичні характеристики розраховано диференційним гармонічним методом.
 • Thumbnail Image
  Item
  Abstracts
  (Видавництво Львівської політехніки, 2018-02-26)