Проблеми української термінології. – 2002. – №453

Permanent URI for this collection

Вісник Національного університету «Львівська політехніка»

У Віснику опубліковано статті, які розкривають такі тематичні напрями: теоретичні засади термінознавства та лексикографії, лексикографія та міжмовні зв’язки, нормування та стандартизація термінології, термінологія природничих знань, термінологія гуманітарних знань. У статтях збережено авторський стиль. В окремому розділі поміщено статті, щодо яких редакційна колегія не мала однозначної думки. Розрахований на науковців і фахівців різних галузей знань, а також усіх, хто цікавиться термінологією.

Вісник Національного університету «Львівська політехніка» : [збірник наукових праць] / Міністерство освіти і науки України, Національний університет «Львівська політехніка». – Львів : Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2002. – № 453 : Проблеми української термінології / відповідальний редактор Левко Полюга. – 554 с.

Вісник Національного університету “Львівська політехніка”

Зміст


1
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ТЕРМІНОЗНАВСТВА ТА ЛЕКСИКОГРАФІЇ
3
12
14
17
21
24
30
34
39
44
49
54
59
63
68
71
75
82
90
94
97
ЛЕКСИКОГРАФІЯ ТА МІЖМОВНІ ЗВ’ЯЗКИ
101
106
109
113
122
127
130
133
135
141
145
147
152
158
164
167
171
175
179
НОРМУВАННЯ ТА СТАНДАРТИЗАЦІЯ ТЕРМІНОЛОГІЇ
183
189
194
203
210
215
222
224
228
232
237
241
ТЕРМІНОЛОГІЯ ПРИРОДНИЧИХ ЗНАНЬ
244
247
250
254
256
260
262
270
275
279
285
289
291
296
301
304
309
313
315
ТЕРМІНОЛОГІЯ ГУМАНІТАРНИХ ЗНАНЬ
321
328
332
336
340
342
345
352
357
360
363
368
373
378
380
383
386
389
393
396
400
403
405
410
415
417
421
425
428
433
435
438
443
448
454
458
461
ДИСКУСІЙНІ МАТЕРІЯЛИ
463
468
471
474
479
483
488
492
496
501
507
510
513
516
521
526
530
533
535
540
542
546

Content


1
TEORETYCHNI ZASADY TERMINOZNAVSTVA TA LEKSYKOHRAFII
3
12
14
17
21
24
30
34
39
44
49
54
59
63
68
71
75
82
90
94
97
LEKSYKOHRAFIIA TA MIZHMOVNI ZVIAZKY
101
106
109
113
122
127
130
133
135
141
145
147
152
158
164
167
171
175
179
NORMUVANNIA TA STANDARTYZATSIIA TERMINOLOHII
183
189
194
203
210
215
222
224
228
232
237
241
TERMINOLOHIIA PRYRODNYCHYKH ZNAN
244
247
250
254
256
260
262
270
275
279
285
289
291
296
301
304
309
313
315
TERMINOLOHIIA HUMANITARNYKH ZNAN
321
328
332
336
340
342
345
352
357
360
363
368
373
378
380
383
386
389
393
396
400
403
405
410
415
417
421
425
428
433
435
438
443
448
454
458
461
DYSKUSIINI MATERIIALY
463
468
471
474
479
483
488
492
496
501
507
510
513
516
521
526
530
533
535
540
542
546

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 131
 • Item
  Про деякі проблеми термінографії у сфері пожежної безпеки
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2002-03-26) Козяр, Михайло; Львівський інститут пожежної безпеки МВС України
  Пропонована стаття розкриває проблеми термінологічного забезпечення сфери пожежної справи в Україні у світлі концепції забезпечення пожежної безпеки держави. У статті йдеться про необхідність створення уніфікованої термінології галузі пожежної безпеки, дається науковий аналіз її стану на сучасному етапі, та пропонуються вимоги до дефініцій термінів, які б сприяли гармонізації національної пожежної термінології з міжнародними стандартами. Автор закликає до наукової співпраці у цій справі фахівців пожежного профілю та спеціалістів-термінознавців різних країн.
 • Item
  Логіко-семантичний аналіз та реконструювання визначень в пожежній термінології
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2002-03-26) Коваль, Мирослав; Шадрін, Анатолій; Львівський інститут пожежної безпеки МВС України
  Пропонована стаття порушує проблему адекватності визначень (дефініцій) термінів зі сфери пожежної безпеки суті і змісту означених ними понять у відповідності до вимог термінознавства і логіки. У статті дається приклад логіко- семантичного аналізу визначення терміна ” пожежа” та його реконструювання з огляду на природницьку та соціальну складові цього поняття. Автори пропонують вжити термін "соціально несанкціонований (нерегламентований) випадок горіння" для характеристики поняття "пожежа".
 • Item
  Особливості формування та перекладу сучасної нумізматичної термінології (дослідження англо-українських відповідників)
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2002-03-26) Голиборода, Ігор; Національний університет “Львівська політехніка”
  Сучасна нумізматика поєднує в собі науку, колекціонування та бізнес. В статті розглядаються особливості сучасної нумізматичної термінології. Проведено аналіз найбільш ефективних методів перекладу термінів даної галузі.
 • Item
  Історія становлення українського географічного словникарства
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2002-03-26) Влах, Мирослава; Львівський національний університет ім. Івана Франка
  Розвиток українського географічного словникарства розглядається у зв’язку зі становленням наукової термінології. Виділені та проаналізовані особливості окремих його етапів: а) друга половина ХІХ ст. - початок ХХ ст.; б) 20-30-ті роки ХХ ст.; в) 50-60-ті роки ХХ ст.; г) сучасний етап.
 • Item
  Проблеми творення української термінології прикордонної та митної служби
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2002-03-26) Гапонова, Валентина; Осадчук, Марія; Національна академія прикордонних військ України ім. Богдана Хмельницького
  Стаття містить інформацію про етимологію і розвиток українських термінів прикордонної та митної служб. Проведений аналіз базових термінів "границя", "рубіж", "застава", "мито", "митник" показав, що ядро первісної термінології складається з слів слов’янського походження, утворених морфологічно- синтаксичним способом. Найпродуктивнішим для досліджуваної терміносистеми на сьогодні є синтаксичний словотвір.
 • Item
  Національна віськова похідна термінологія
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2002-03-26) Кісіль, Зоряна; Львівський інститут внутрішніх справ при НАВС України
  Вивчення військових дисциплін не є можливим без правильного володіння понятійно-термінологічним апаратом. Цьому буде сприяти рекомендована вам праця, яка має своїм завданням задовольнити потреби мовленнєвої практики українських військовиків від рядовика починаючи та генералом закінчуючи.
 • Item
  Правнича термінологія у мовленні студента-юриста
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2002-03-26) Криськів, Мирослава; Тернопільський державний педагогічний університет ім. Володимира Гнатюка
  У статті розглядається одне з найважливіших питань підвищення мовної компетенції і професійної орієнтації студентів-правників - оволодіння юридичною термінологією.
 • Item
  Прислівникова деривація в українській юридичній термінології
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2002-03-26) Руколянська, Наталія; Запорізький юридичний інститут МВС України
  Аналізуються способи творення прислівників, що функціонують у сучасній українській юридичній термінології, а також визначаються й описуються найактивніші словотвірні моделі цих прислівників у джерелах сфер фіксації та функціонування юридичної термінології.
 • Item
  Розширення потенційного правничого словника на заняттях французької мови
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2002-03-26) Федишин, Оксана; Львівський інститут внутрішніх справ при НАВС України
  Стаття стосується рекомендаційного вживання афіксального способу семантизації юридичної лексики минаючи використання двомовних словників. Автор пропонує студентам правничого вузу застосувати прості процедури дериваційного слововиводу на основі знання значень кореневих слів - елементів інтернаціональної лексики та граматичних морфем. Надрукування статті слугуватиме раціональному і ефективному розширенню словникового запасу французької юридичної лексики у студентів спеціалізованого вищого, навчального закладу.
 • Item
  Из истории развития юридической терминологии в белорусском языке
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2002-03-26) Буракова, Марина; Гомельський державний університет ім. Ф. Скорини
  Розглянуто розвиток білоруської юридичної термінології в нерозривному зв'язку з історією розвитку і функціювання білоруської літературної мови, причини і закономірності недостатнього розроблення системи юридичної термінології та творення білоруських юридичних термінів.
 • Item
  Якою бути українській науково-технічній термінології?
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2002-03-26) Медведів, Андрій; Задорожний, Володимир; Міннесотський державний університет; Національний університет “Львівська політехніка”
  У статті розглядаються два напрямки русифікації української науково- технічної термінології. Перший напрямок передбачав елімінацію джерел породження* впровадження та усталення нових термінів. Другий напрямок мав на меті наблизити або й замінити українські терміни російськими з певними граматичними змінами, або без них, а також впровадити в українську мову не притаманні їй засоби формування нових лексичних одиниць. Дискутуються шляхи подальшого розвитку української науково-технічної термінології.
 • Item
  Сучасна українська криміналістична та кримінально-процесуальна термінологія
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2002-03-26) Гумін, Олексій; Сибірна, Рома; Сас, В'ячеслав; Сергієнко, Людмила; Устюгова, Олена; Хмельовська, Наталія; Львівський інститут внутрішніх справ при НАВС України
  Сучасний розвиток термінологічного апарату у сфері криміналістики та кримінального процесу повинен іти по шляху уніфікації та універсалізації існуючої термінології. При цьому необхідне забезпечення відповідності застосовуваних термінів і понять кримінальному та кримінально- процесуальному законодавству, а також світовому рівневі розвитку юриспруденції.
 • Item
  Актуальні ресурси української правничої термінології (проблемні аспекти)
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2002-03-26) Токарська, Антоніна; Львівський інститут внутрішніх справ
  Наявність у законодавчій практиці і у правотворчості термінологічних елементів, що вимагають критичного осмислення, становить одну із актуальних проблем політики права. Увагу привертають правничі терміни, що мають ряд лексичних відповідників (паралелей), зокрема ті, що стосуються міжнародного права. Уніфікація терміноелементів - необхідна умова адекватного сприйняття правничого тексту, професійного відтворення його під час перекладу.
 • Item
  До проблеми термінології в галузі дизайну одягу
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2002-03-26) Грицюк, Ірина; Львівська академія мистецтв
  Через панування російськомовного викладу в галузі дизайну одягу (підручники, інформаційні телепередачі, періодика, сайти в їнтернеті) та відсутністю фахових україномовних видань для навчання студентів виникла потреба сформувати відповідну терміне систему і впорядкувати написання запозичень.
 • Item
  Деякі кольористичні терміни в архітектурі на прикладі "кольорової піраміди анатомії людини"
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2002-03-26) Міщенко, Анатолій; Національний університет "Львівська політехніка"
  Розглядається п Кольорова піраміда анатомії людини” . Дослідження дозволяють виявити вплив КОЛЬОРУ на творчу особистість людини в різних галузях її життя: побуті, навчанні, архітектурі та дизайні.
 • Item
  Діалектна лексика як джерело поповнення української музичної термінології
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2002-03-26) Булик-Верхола, Софія; Національний університет "Львівська політехніка"
  Використання діалектних назв у термінній функції - особливість музичної термінології. Для найменування наукових понять доцільно виристовувати найпродуктивніші моделі творення народних назв, при стандартизації слід надавати перевагу українським термінам, зокрема народним, і таким чином збалансовувати використання запозичених і національних номінацій.
 • Item
  Вербалізація психічних станів: термінологічні проблеми психології та лінгвістики
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2002-03-26) Мацієвська, Тетяна; Львівський національний університет ім. Івана Франка
  Стаття присвячена проблемі упорядкування термінології на позначення емоцій та емоційних станів. Автор наводить паралелі між метамовами лінгвістики та психології і шукає шляхи оптимізації відповідних термінів.
 • Item
  Мислення - мова - мовлення: когнітивні та психолінгвістичні аспекти
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2002-03-26) Яцимірська, Марія; Львівський національний університет ім. Івана Франка
  У статті з’ясовано когнітивні та психолінгвістичні аспекти творчого мислення, мови та мовлення. Проаналізована інтегральна картина процесу мислення - мовлення в психолінгвістичних поняттях і категоріях.
 • Item
  Значення терміну “аналог розуму” у філософії І. Канта та у сучасній філософії та естетиці
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2002-03-26) Юрковський, Володимир; Товариство наукових викладів ім. св. мтрп. П. Могили
  В статті аналізується термін, що вживався О.Баумгартеном та І.Кантом - «аналог розуму» і доводиться що він може бути застосований у модерній сучасній філософії для розкриття структури загальнолюдського суб’єкта і його можливості безупинного розвитку.
 • Item
  Українсько-польсько-російські термінологічні паралелі (на матеріялі релігійної літератури)
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2002-03-26) Наконечна, Галина; Національний університет “Львівська політехніка”
  У статті здійснено порівняльний аналіз назв дванадцятьох головних християнських свят в українській, російській і польській мовах: визначено подібність і відмінність між цими групами термінів на лексико-семантичному та морфолого-синтаксичному рівнях.