Проблеми української термінології. – 2002. – №453

Permanent URI for this collection

Вісник Національного університету «Львівська політехніка»

У Віснику опубліковано статті, які розкривають такі тематичні напрями: теоретичні засади термінознавства та лексикографії, лексикографія та міжмовні зв’язки, нормування та стандартизація термінології, термінологія природничих знань, термінологія гуманітарних знань. У статтях збережено авторський стиль. В окремому розділі поміщено статті, щодо яких редакційна колегія не мала однозначної думки. Розрахований на науковців і фахівців різних галузей знань, а також усіх, хто цікавиться термінологією.

Вісник Національного університету «Львівська політехніка» : [збірник наукових праць] / Міністерство освіти і науки України, Національний університет «Львівська політехніка». – Львів : Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2002. – № 453 : Проблеми української термінології / відповідальний редактор Левко Полюга. – 554 с.

Вісник Національного університету “Львівська політехніка”

Зміст


1
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ТЕРМІНОЗНАВСТВА ТА ЛЕКСИКОГРАФІЇ
3
12
14
17
21
24
30
34
39
44
49
54
59
63
68
71
75
82
90
94
97
ЛЕКСИКОГРАФІЯ ТА МІЖМОВНІ ЗВ’ЯЗКИ
101
106
109
113
122
127
130
133
135
141
145
147
152
158
164
167
171
175
179
НОРМУВАННЯ ТА СТАНДАРТИЗАЦІЯ ТЕРМІНОЛОГІЇ
183
189
194
203
210
215
222
224
228
232
237
241
ТЕРМІНОЛОГІЯ ПРИРОДНИЧИХ ЗНАНЬ
244
247
250
254
256
260
262
270
275
279
285
289
291
296
301
304
309
313
315
ТЕРМІНОЛОГІЯ ГУМАНІТАРНИХ ЗНАНЬ
321
328
332
336
340
342
345
352
357
360
363
368
373
378
380
383
386
389
393
396
400
403
405
410
415
417
421
425
428
433
435
438
443
448
454
458
461
ДИСКУСІЙНІ МАТЕРІЯЛИ
463
468
471
474
479
483
488
492
496
501
507
510
513
516
521
526
530
533
535
540
542
546

Content


1
TEORETYCHNI ZASADY TERMINOZNAVSTVA TA LEKSYKOHRAFII
3
12
14
17
21
24
30
34
39
44
49
54
59
63
68
71
75
82
90
94
97
LEKSYKOHRAFIIA TA MIZHMOVNI ZVIAZKY
101
106
109
113
122
127
130
133
135
141
145
147
152
158
164
167
171
175
179
NORMUVANNIA TA STANDARTYZATSIIA TERMINOLOHII
183
189
194
203
210
215
222
224
228
232
237
241
TERMINOLOHIIA PRYRODNYCHYKH ZNAN
244
247
250
254
256
260
262
270
275
279
285
289
291
296
301
304
309
313
315
TERMINOLOHIIA HUMANITARNYKH ZNAN
321
328
332
336
340
342
345
352
357
360
363
368
373
378
380
383
386
389
393
396
400
403
405
410
415
417
421
425
428
433
435
438
443
448
454
458
461
DYSKUSIINI MATERIIALY
463
468
471
474
479
483
488
492
496
501
507
510
513
516
521
526
530
533
535
540
542
546

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 131
 • Item
  Про деякі проблеми термінографії у сфері пожежної безпеки
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2002-03-26) Козяр, Михайло; Львівський інститут пожежної безпеки МВС України
  Пропонована стаття розкриває проблеми термінологічного забезпечення сфери пожежної справи в Україні у світлі концепції забезпечення пожежної безпеки держави. У статті йдеться про необхідність створення уніфікованої термінології галузі пожежної безпеки, дається науковий аналіз її стану на сучасному етапі, та пропонуються вимоги до дефініцій термінів, які б сприяли гармонізації національної пожежної термінології з міжнародними стандартами. Автор закликає до наукової співпраці у цій справі фахівців пожежного профілю та спеціалістів-термінознавців різних країн.
 • Item
  Логіко-семантичний аналіз та реконструювання визначень в пожежній термінології
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2002-03-26) Коваль, Мирослав; Шадрін, Анатолій; Львівський інститут пожежної безпеки МВС України
  Пропонована стаття порушує проблему адекватності визначень (дефініцій) термінів зі сфери пожежної безпеки суті і змісту означених ними понять у відповідності до вимог термінознавства і логіки. У статті дається приклад логіко- семантичного аналізу визначення терміна ” пожежа” та його реконструювання з огляду на природницьку та соціальну складові цього поняття. Автори пропонують вжити термін "соціально несанкціонований (нерегламентований) випадок горіння" для характеристики поняття "пожежа".
 • Item
  Особливості формування та перекладу сучасної нумізматичної термінології (дослідження англо-українських відповідників)
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2002-03-26) Голиборода, Ігор; Національний університет “Львівська політехніка”
  Сучасна нумізматика поєднує в собі науку, колекціонування та бізнес. В статті розглядаються особливості сучасної нумізматичної термінології. Проведено аналіз найбільш ефективних методів перекладу термінів даної галузі.
 • Item
  Історія становлення українського географічного словникарства
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2002-03-26) Влах, Мирослава; Львівський національний університет ім. Івана Франка
  Розвиток українського географічного словникарства розглядається у зв’язку зі становленням наукової термінології. Виділені та проаналізовані особливості окремих його етапів: а) друга половина ХІХ ст. - початок ХХ ст.; б) 20-30-ті роки ХХ ст.; в) 50-60-ті роки ХХ ст.; г) сучасний етап.
 • Item
  Проблеми творення української термінології прикордонної та митної служби
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2002-03-26) Гапонова, Валентина; Осадчук, Марія; Національна академія прикордонних військ України ім. Богдана Хмельницького
  Стаття містить інформацію про етимологію і розвиток українських термінів прикордонної та митної служб. Проведений аналіз базових термінів "границя", "рубіж", "застава", "мито", "митник" показав, що ядро первісної термінології складається з слів слов’янського походження, утворених морфологічно- синтаксичним способом. Найпродуктивнішим для досліджуваної терміносистеми на сьогодні є синтаксичний словотвір.