Проблеми української термінології. – 2005. – №538

Permanent URI for this collection

Вісник Національного університету «Львівська політехніка»

У Віснику «Проблеми української термінології» опубліковано статті, які розкривають такі тематичні напрями: теоретичні засади термінознавства та лексикографії, нормування та стандартизація термінології, термінологія природничих та гуманітарних знань. Для науковців і фахівців різних галузей знань, а також викладачів і студентів навчальних закладів.

Вісник Національного університету «Львівська політехніка» : [збірник наукових праць] / Міністерство освіти і науки України, Національний університет «Львівська політехніка». – Львів : Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2005. – № 538 : Проблеми української термінології / відповідальний редактор Левко Полюга. – 120 с. : іл.

Вісник Національного університету “Львівська політехніка”

Зміст


1
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ТЕРМІНОЗНАВСТВА ТА ЛЕКСИКОГРАФІЇ
3
11
16
21
25
33
39
43
НОРМУВАННЯ ТА СТАНДАРТИЗАЦІЯ ТЕРМІНОЛОГІЇ
49
ТЕРМІНОЛОГІЯ ПРИРОДНИЧИХ ЗНАНЬ
52
56
63
ТЕРМІНОЛОГІЯ ГУМАНІТАРНИХ ЗНАНЬ
68
73
78
84
89
101
ПОВІДОМЛЕННЯ, МАТЕРІАЛИ, РЕЦЕНЗІЇ
105
109
112
116

Content


1
TEORETYCHNI ZASADY TERMINOZNAVSTVA TA LEKSYKOHRAFII
3
11
16
21
25
33
39
43
NORMUVANNIA TA STANDARTYZATSIIA TERMINOLOHII
49
TERMINOLOHIIA PRYRODNYCHYKH ZNAN
52
56
63
TERMINOLOHIIA HUMANITARNYKH ZNAN
68
73
78
84
89
101
POVIDOMLENNIA, MATERIALY, RETSENZII
105
109
112
116

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 23
 • Item
  Комплексне дослідження української та англійської науково-технічної літератури з дистанційного навчання
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2005-03-01) Шуневич, Богдан; Національний університет «Львівська політехніка»
  У статті представлено результати комплексного дослідження науково-технічної літератури з дистанційного навчання на матеріалі глосаріїв і матеріалів вітчизняних міжнародних конференцій з дистанційного навчання, а також наведено приклади подібних досліджень, які організовано зі студентами кафедри прикладної лінгвістики Національного університету «Львівська політехніка».
 • Item
  Асоціативно-образний мотив складених термінів із семою «вода»
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2005-03-01) Теглівець, Юлія; Національний університет «Львівська політехніка»
  Лінгвісти мають різні погляди на фразеологічний статус термінів-словосполучень. Одні вважають їх фразеологічними одиницями, інші називають терміни з яскраво вираженим емоційно-експресивним забарвленням метафоризованими словосполученнями. Проблема, якої торкається автор, - образність як наслідок асоціативного характеру людського мислення. Основну увагу в публікації зосереджено на структурно-семантичному аналізі термінів-словосполучень із семою «вода».
 • Item
  Інтернет як полігон розвитку природної мови
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2005-03-01) Стрельбіцька, Люба; Національний університет «Києво-Могилянська академія»
  Спілкування в Інтернеті будується на письмовій розмовній мові. Матеріал нашого дослідження - українська компуторна лексика (997 одиниць). Завдання - виявити джерела й способи формування компуторної лексики. Морфологічний аналіз: процес творення лексики не завершено, оскільки домінують іменники (68%). Словотворчий аналіз: способи словотворення морфологічні, лексико-семантичні. Компуторна лексика - багатий матеріал для дослідження словотворчих процесів, оскільки поєднує загальні мовні тенденції з яскравою індивідуальною творчістю.
 • Item
  Мовна специфіка українського терміна
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2005-03-01) Пілецький, Володимир; Львівський національний університет ім. Івана Франка
  У статті з’ясовано роль і місце трьох типів термінів-росіянізмів, англіцизмів та інтернаціоналізмів - у різних терміносистемах сучасної української мови, здійснено спроби виявити способи й засоби їх можливої заміни українськими відповідниками з урахуванням специфіки української мови.
 • Item
  Основні принципи укладання навчальних термінологічних словників
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2005-03-01) Мусійовська, Оксана; Українська академія друкарства ім. Івана Федорова
  У статті розглянуто основні принципи укладання навчальних термінологічних словників. Проаналізовано критерії відбору термінологічної лексики та особливості перекладу термінів з англійської мови на українську.
 • Item
  Квазітермін у рекламному тексті: конотативний компонент значення
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2005-03-01) Михайлович, Ольга; Українська академія друкарства ім. Івана Федорова
  Розглянуто конотативний аспект значення терміна в неспеціальному мовному оточенні. Дослідження проведено на основі рекламних текстів, які є потужним каналом проникнення термінологічної лексики в загальновживану. Здійснено спробу з’ясувати фактори набуття квазітермінами конотативності, а також визначити найпоширеніші типи конотацій квазітерміна в рекламному повідомленні.
 • Item
  Сучасні українські абревіатури: перспективи і стан дослідження
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2005-03-01) Микульчик, Роман; Технічний комітет стандартизації науково-технічної термінології Міністерства освіти і Держспоживстандарту України
  У статті розглянуто проблематику абревіатур у сучасному українському мовознавстві. Основну увагу приділено питанням класифікації абревіатур, їх морфологічної характеристики та відабревіатурного словотворення.
 • Item
  Зміст до “Проблеми української термінології”
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2005-03-01)
 • Item
  Технологічні аспекти вживання української мови в середовищі ОС Windows
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2005-03-01) Кульчицький, Ігор; Плеша, Михайло
 • Item
  Джерела стійкості української мови та її переслідування
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2005-03-01) Полюга, Левко; Національний університет «Львівська політехніка»
 • Item
  Держава і право в сучасній українській термінології
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2005-03-01) Ісаевич, Ярослав; Інститут українознавства ім. Івана Крип’якевича НАН України
 • Item
  Синтагматика та парадигматика термінів з міжнародними компонентами як фактор їх системності
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2005-03-01) Кочан, Ірина; Львівський національний університет ім. Івана Франка
  Слова з міжнародними компонентами, які є невід’ємною ознакою кожної термінології, виявляють свої системні властивості в парадигматиці й синтагматиці, що не були досі предметом спеціального лінгвістичного дослідження. Проблема, яку ставить автор, - з’ясувати системотвірні ознаки таких слів, виявити особливості поєднання міжнародних компонентів з іншими запозиченими й українськими коренями, а також слів, що містять такі терміноелементи, з іншими словами.
 • Item
  Біблійна ономастика: особливості вивчення і добору термінологічного інструментарію
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2005-03-01) Тимошик, Галина; Львівський національний університет ім. Івана Франка
  Виокремлення біблійних онімів має спричинитися до появи окремої галузі в царині ономастичних досліджень. Очевидно, що вивчення будь-якого мовного матеріалу розпочинається із добору лінгвістичного термінологічного інструментарію. Термінологічний апарат, запропонований у статті, має на меті представити біблійну ономастику як цілісну систему.
 • Item
  Особливості термінотворення української видавничої термінології
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2005-03-01) Процик, Марія; Українська академія друкарства
  У статті описано способи, якими творяться українські видавничі терміни, розглянуто найпродуктивніші словотвірні моделі. Дослідження засвідчило, що українська видавнича термінологія поповнюється тими ж шляхами, що й загальновживана лексика літературної мови. Найпродуктивнішими є морфологічний, лексико-семантичний, аналітичний способи творення та запозичення з чужих мов.
 • Item
  Проблеми термінного планування в галузі фізичної культури та спорту
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2005-03-01) Мартинюк, Марта; Львівський державний інститут фізичної культури
  У цій статті аналізуємо терміносистему фізичної культури й спорту та пропонуємо способи термінного планування.
 • Item
  Семантичне творення термінів на означення документі
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2005-03-01) Комова, Марія; Національний універстет «Львівська політехніка»
  У статті на матеріалі словників проаналізовано один з напрямків змін у лексико- семантичній системі української документознавчої термінології - процес термінологізації лексичних одиниць.
 • Item
  Поняття «класична дитяча література» в німецькому літературознавстві ХХ століття
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2005-03-01) Гнідець, Уляна; Національний університет «Львівська політехніка»
  Дана стаття присвячена теоретичним проблемам класичної дитячої літератури, яка впродовж десятиріч залишається актуальною для дослідників у багатьох країнах. Автор розвиває свої теоретичні міркування з приводу дитячої літератури як високої, класичної.
 • Item
  «Золоте десятиріччя» (1923-1933 роки) у розвитку української музичної термінології
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2005-03-01) Булик-Верхола, Софія; Національний університет «Львівська політехніка»
  Статтю присвячено характеристиці музичної термінології української мови 1923- 1933 років: з’ясовано провідні тенденції термінотворення, розглянуто особливості лексико-граматичної організації, вказано джерела поповнення музичної термінології. Аналіз проекта «Словника музичної термінології» та «Музичного словника» 3. Лиська засвідчує, що ці лексикографічні проці стали першими й найбільш вдалими спробами систематизації та впорядкування музичної лексики української мови.
 • Item
  Метафора в медичній терміносистемі
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2005-03-01) Цісар, Наталя; Львівський національний університет ім. Івана Франка
  У статті розглянуто терміни-метафори, що виникли на базі значень загальновживаних слів, виділено основу перенесення за подібністю та лексико- семантичні групи слів, які мотивують виникнення медичних термінів; з’ясовано особливості метафоротворчості в межах медичної терміносистеми, підкреслено системність процесів вторинної номінації.
 • Item
  Префіксально-конверсивні терміни терміноситеми навігації й способи їх перекладу на українську мову
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2005-03-01) Руда, Ольга Василівна; Львівський національний університет ім. Івана Франка
  У статті розглядаються термінологічні елементи терміносистеми навігації. Аналіз і переклад здійснювалися на основі термінів, які утворені за допомогою взаємодії словотвірних процесів конверсії й префіксації.