Комп'ютерні системи та мережі. – 2007. – №603

Permanent URI for this collection

Вісник Національного університету "Львівська політехніка"

У Віснику надруковані статті, що відбивають результати досліджень з актуальних питань комп’ютерних систем, мереж та інформаційних технологій, виконаних науковцями Національного університету «Львівська політехніка», вченими Західного регіону України в галузі теорії та розробки обчислювальних систем загального та спеціалізованого призначення, комп’ютерних засобів розв’язування задач цифрової обробки сигналів, комп’ютерних мереж, автоматизованого проектування та керування. Для наукових працівників, викладачів вищих навчальних закладів, інженерів, що спеціалізуються у галузі обчислювальних систем, мереж, комп’ютерних засобів розв’язання задач цифрової обробки сигналів, автоматизованого проектування та керування, а також докторатів, аспірантів та студентів старших курсів відповідних спеціальностей.

Вісник Національного університету «Львівська політехніка» : [збірник наукових праць] / Міністерство освіти і науки України, Національний університет «Львівська політехніка». – Львів : Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2007. – № 603 : Комп’ютерні системи та мережі / відповідальний редактор А. О. Мельник. – 147 с. : іл.

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 26
 • Item
  Mathematical modelling of efficiency criteria for the traffic service
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2007) Guziy, M. M.; Danilina, G. V.; Ignatov, V. O.; Bogoljubov, M. V.
  Розроблені математичні моделі критеріїв ефективності і алгоритми оцінювання ефективності обслуговування трафіку гетерогенних комп’ютерних мереж, що побудовані на порівнянні фактичного режиму обслуговування трафіку з оптимальним режимом і оцінюванні збільшення значення критерію середнього ризику у разі відхилення режиму від оптимального режиму.
 • Item
  Технології інтелектуальних обчислень та український ринок
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2007) Юрчак, І. Ю.
  Проаналізовано основні перспективні застосування новітніх технологій інтелектуального аналізу даних. Наведені переваги застосування новітніх алгоритмів для розв’язання реальних задач, які постають перед сучасними підприємствами. Висвітлено основні причини, що гальмують їх просування в Україні.
 • Item
  Вимірювання швидкості руху мікрооб'єкта телевізійним оптичним скануваньм мікроскопом у кадровому режимі роботи
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2007) Матієшин, Ю. М.; Шклярський, В. І.
  У статті містяться відомості про особливості використання кадрового режиму роботи для вимірювання швидкості руху мікрооб’єкта у телевізійному оптичному сканувальному мікроскопі. Розглянуто питання методики визначення швидкості руху мікрооб’єкта. Запропоновано алгоритми роботи мікроскопа, які дають змогу визначати швидкість руху мікрооб’єкта для різних діапазонів вимірюваної швидкості.
 • Item
  Підсистема спостереження за літаками в повітряному просторі аеропорту
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2007) Миц, А. М.; Пуйда, В. Я.
  Розглянуто реалізацію системи вводу відеозображення в автоматичну систему спостереження за рухомими об’єктами в полі зору відеокамери на базі технічного зору.
 • Item
  Автономна адаптивна система виявлення та відстеження порушників
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2007) Мельник, А. О.; Голембо, В. А.; Бочкарьов, О. Ю.; Кусьпісь, О. П.
  Розглянуто підходи до побудови автономної адаптивної системи виявлення та відстеження порушників на основі технології багатоагентних систем. Зокрема запропоновано реалізувати систему у вигляді колективу інтелектуальних вартових агентів, здатних самостійно розв’язувати різні за змістом оптимізаційні задачі, що виникають під час роботи системи, за умов відсутності центрального управління та локальної обмеженої інформаційної взаємодії агентів.
 • Item
  Проблема алгоритмічного забезпечення колективної поведінки автономних мобільних агентів в задачах просторової самоорганізації
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2007) Голембо, В. А.; Бочкарьов, О. Ю.; Попадюк, Х. Р.
  Розглянуто підходи до розроблення алгоритмічного забезпечення колективної поведінки автономних мобільних агентів в задачах просторової самоорганізації на основі аналізу особливостей цих задач та різних варіантів комплектації робототехнічної платформи агента.
 • Item
  Система формування реакцій вузлів децентралізованих мобільних комп'ютерних мереж динамічнох структури
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2007) Сокіл, В. М.
  На основі розробленої моделі довіри в інформаційних системах побудовано нову систему формування реакцій вузлів децентралізованих мобільних комп’ютерних мереж динамічної структури.
 • Item
  Ігрова модель мультиагентної системи з відмовами
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2007) Кравець, П. О.
  Побудовано стохастичну ігрову модель мультиагентної системи з відмовами. На основі методу стохастичної апроксимації умови доповняльної нежорсткості розроблено рекурентний метод для розв’язування стохастичної гри. Визначено умови збіжності ігрового методу до вирівнювальних стратегій. Досліджено вплив відмов агентів на збіжність ігрового методу в умовах невизначеності.
 • Item
  Фільтрація двовимірних зображень літаків у частотній області
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2007) Пуйда, В. Я.; Холод, Я.
  Наведено результати досліджень фільтрації завад на зображеннях силуетів літаків.
 • Item
  Оптимізація контролю параметрів електроенергії за допомогою застосування адаптивних вимірювальних алгоритмів
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2007) Дороніна, О. М.; Хомич, С. В.
  Розглянуто особливості реалізації потенційної точності вимірювання електроенергетичних параметрів синтезом оптимальних вимірювальних процедур, адаптованих до поточної ситуації вимірювань. Досліджено алгоритми, орієнтовані на уточнення характеристик контрольованих сигналів та умов вимірювань, а також використання відомих закономірностей поведінки результатів проміжних вимірювань.
 • Item
  Адаптація моделей нечіткого виводу з використанням штучних імунних систем
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2007) Корабльов, М. М.; Овчаренко, І. В.
  Розглянуто проблему адаптації моделей нечіткого виводу в задачах ідентифікації об’єктів. Процес побудови адаптивної системи нечіткого виводу складається з етапів структурної та параметричної адаптації з використанням штучних імунних систем. Показано ефективність використання штучних імунних систем для навчання адаптивних нечітких моделей, що описують нелінійні функції.
 • Item
  Удосконалення алгоритму AKS доведення простоти цілих чисел
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2007) Попович, Р. Б.
  Запропоновано перевіряти рівності в алгоритмі AKS не для послідовних цілих чисел, а для цілих чисел, які є послідовними квадратами. У цьому разі число елементів, для яких рівності справедливі, подвоюється.
 • Item
  Підвищення рівня інтелекту процесорних комплексів контролю та діагностики енергооб'єктів
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2007) Дороніна, О. М.; Хомич, С. В.
  Розглянуто принципи інтелектуалізації засобів контролю та діагностики енерго-об’єктів. Досліджено особливості переходу від рівня багатофункціонального засобу з жорсткими програмами виконання вимірювальних процедур до рівнів неітеративного й ітеративного адаптивного засобу.
 • Item
  Додавання і множення в полях Галуа
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2007) Ногаль, М. В.
  Розглянуто алгоритми додавання і множення в полях Галуа, описано основні принципи побудови суматора і перемножувача згідно з наведеними алгоритмами. Наведено функціональні схеми пристроїв, показано доцільність їх описання мовою описання апаратних засобів для подальшої реалізації на ПЛІС.
 • Item
  Побудова та аналіз рекурсивних просторово-часових графів
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2007) Грига, В. М.
  Розглянуто особливості побудови рекурсивного просторово-часового графу на прикладі алгоритму паралельного множення. Проаналізовано часові параметри та затрати обладнання та побудовано часову матрицю суміжностей.
 • Item
  Аналіз найактуальніших серверних систем управління базами даних
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2007) Коваленко, В. В.; Гуменюк, В. О.
  Розглянуті ознаки, за якими можна аналізувати переваги й недоліки систем управління базами даних: продуктивність, масштабованість, доступність даних, функціональні можливості сервера, відкритість СУБД, наявність засобів розробки й адміністрування найактуальніших СУБД, DB2, Oracle, Microsoft SQL Server, Informix.
 • Item
  Апаратна реалізація циклів програмованих конфігурованих процесорів
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2007) Мельник, А. О.; Сало, А. М.; Клименко, В. А.
  Проаналізовано виконання циклів у конвеєрі команд процесора. З метою підвищення продуктивності пропонується використовувати апаратні цикли. Розглянуто існуючі реалізації апаратних циклів та сигнальних процесорів з підтримкою апаратних циклів. Наведена реалізація блока апаратних циклів з підтримкою вкладених циклів.
 • Item
  Вибір методів адресації пам'яті універсального комп'ютера
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2007) Кицун, Г. В.
  Розглядаються методи адресації універсальних комп’ютерів архітектур CISC, RISC та проводиться їх аналіз. На основі існуючих методів розробляються методи адресації пам’яті універсального комп’ютера, який проектується сьогодні.
 • Item
  Підходи до фільтрації спотворених Гауссівським шумом зображень
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2007) Ігнатович, А. О.; Парамуд, Я. С.; Капшій, О. В.
  Проаналізовано методи фільтрації зображень, спотворених білим гауссівським шумом. Показано, що для покращення ефективності фільтрації доцільно проводити удосконалення пошуку та виділення регулярних структур, надлишковості на зображення.
 • Item
  Синхронізація зображень у мультимоніторних системах
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2007) Іващук, Т. С.; Квурт, Л. С.
  Метою цієї роботи є дослідження різних аспектів роботи мультимоніторних систем. Використання таких систем є дуже перспективним, оскільки дає змогу відображати більше інформації у разі зменшення вкладень порівняно з одноекранними системами. Постає задача організації роботи мультимоніторної системи. Для цього можна використати декілька методів. Три з них розглянуті в даній роботі. Для моделювання роботи мультимоніторної роботи запропоновано використовувати комп’ютерну мережу.