Infocommunication Technologies and Electronic Engineering. – 2022. – Vol. 2, No. 2

Permanent URI for this collection

Науковий журнал

Засновник і видавець Національний університет «Львівська політехніка». Виходить двічі на рік з 2021 року.

Infocommunication Technologies and Electronic Engineering = Інфокомунікаційні технології та електронна інженерія. – 2022. – Volume 2, number 2. – 144 p. : ill.

Інфокомунікаційні технології та електронна інженерія

Зміст


1
12
20
33
42
50
58
67
79
88
96
102
123
133
141

Content (Vol. 2, No 2)


1
12
20
33
42
50
58
67
79
88
96
102
123
133
141

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 15 of 15
 • Item
  Підвищення чутливості доплерівського мікрохвильового сенсора руху
  (Видавництво Львівської політехніки, 2022-03-01) Оборжицький, В.; Сторож, В.; Матієшин, Ю.; Протасевич, В.; Oborzhytskyy, V.; Storozh, V.; Matiieshyn, Y.; Protasevych, V.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  В роботі розглядається метод підвищення чутливості мікрохвильового сенсора руху на ефекті Доплера, заснований на застосуванні амплітудної маніпуляції відбитих від рухомого об’єкта електромагнітних коливань. Описано мікрохвильовий сенсор руху на базі інтегрованої антени-автогенератора, де за рахунок амплітудної маніпуляції відбитих коливань реалізовано амплітудну маніпуляцію інформаційного сигналу з подальшим його обробленням на частоті маніпуляції, що дозволяє зменшити вплив власних шумів сенсора на інформаційний сигнал. Приведено результати експериментального дослідження такого мікрохвильового сенсора, у якому рівень шумів та внутрішніх завад приблизно на 20 дБ нижчий порівняно з традиційним автодинним режимом роботи цього ж сенсора.
 • Item
  Метод досягнення консенсусу у розподілених сервісних системах
  (Видавництво Львівської політехніки, 2022-03-01) Журавель, С.; Шпур, О.; Пиріг, Ю.; Zhuravel, S.; Shpur, O.; Pyrih, Yu.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  У статті розглядаються проблеми досягнення консенсусу врозподілених інфокомунікаційних системах для підвищення відмовостійкості їхньої роботи. Запропоновано метод досягнення консенсусу системи шляхом зменшення проблем лінеаризованості та повного порядку повідомлень і мережі. Запропоновано виявлення збоїв вузлів у кластері. Суть методу полягає у вирішенні проблеми консенсусу через алгоритм трансляції повного порядку шляхом використання операції лінійного приросту, що дозволить стверджувати про правильну роботу (консенсус) розподіленої системи. Подальший аналіз системи під час коректної роботи виявляє несправності за часом тайм-аут, який сигналізує про втрату зв’язку з вузлом, з яким неможливо обмінюватися повідомленнями. Такий підхід дозволить виявляти несправність вузла та уникнути можливих помилкових висновків про його несправність. Для визначення очікуваної затримки пропонуємо використати модель SARIMA. Її використання дозволить проводити аналіз даних із використанням функцій авторегресії та ковзного середнього. Це, своєю чергою, зменшить кількість реконфігурацій системи та виборів нового керівника і, як наслідок, підвищить відмовостійкість розподіленої систем
 • Item
  Адаптивне оцінювання параметрів руху повітряного судна у режимі дотримання заданої посадкової траєкторії
  (Видавництво Львівської політехніки, 2022-03-01) Воловик, А.; Volovyk, Andrii; Вінницький національний технічний університет; Vinnytsia National Technical University
  Зростання інтенсивності повітряного руху, обумовлене постійною розробкою значної кількості нових типів повітряних суден (ПС), їхня інтенсивна експлуатація з одного боку, та гарантування необхідного рівня безпеки – з іншого, вимагають невпинного вдосконалення систем організації та керування повітряним рухом, стимулюють модернізацію та створення нових типів обладнання радіотехнічного забезпечення безпеки польотів. У цій роботі об’єкт дослідження являє собою процеси перетворення інформаційних сигналів у кутомірному каналі радіотехнічної системи посадки ПС, а її мета спрямована на досягнення підвищеної точності кутових вимірювань та їх достовірності методами вторинної обробки сигналів, заснованих на базових положеннях теорії оптимальної лінійної дискретної фільтрації Калмана. Показано, що одним із можливих шляхів досягнення поставленої мети може бути використання полімодельної моделі руху ПС, доповненої взаємодіючою логікою стохастичного типу як ефективного, відносно простого ресурсозберігаючого інструменту подолання апріорної невизначеності щодо умов та режиму польоту. Наведені міркування щодо адекватності застосовуваних типів моделей для опису фіксованої траєкторії заходу ПС на посадку. Розглянуті питання апроксимації нелінійних залежностей в кутомірному каналі посадкового радіолокатора у процесі зміни координатної системи. Наведена методика виконання обчислювального експерименту за методом Монте-Карло з використанням обчислювального середовища системи моделювання LabView. Отримані результати доказують ефективність полімодельного методу побудови фільтра, адаптованого до потреб посадкового процесу, та відсутності розбіжностей щодо регламентованих норм до точності вимірювання кутових координат.
 • Item
  Protection of documents with the help of fractal images formed by a randomized system of iterating functions
  (Видавництво Львівської політехніки, 2022-03-01) Юнак, О.; Yunak, O.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  В цій статті розглянуто результати розробки алгоритму захисту документів за допомогою фрактальних зображень, сформованих рандомізованою системою ітераційних функцій РСІФ. Цей алгоритм полягає у побудові фрактального зображення, яке наноситься на документ і побудоване на основі номера документа. Кожна цифра номера документа буде добавляти до РСІФ дві ітераційні функції, крім цифри 0. Фрактальне зображення, побудоване за допомогою алгоритму, залежить від від кількості цифр, порядказнаходження цифри та її значення. Алгортм побудови фрактального зображення в розрахунках не потребує великих обчислювальних потужностей, алгоритм не використовує входження циклу в цикл та рекурсивних функцій, і є досить оптимізованим. Верифікація документа включає в себе подвійну перевірку номера документа, та являє собою досить простий механізм перевірки. Цей алгоримт цікавий тим, що за зміни хоча б однієї цифри фрактальне зображення кардинально змінюється. Використання алгоритму швидко і якісно дає змогу захищати документи та проводити їхню верифікацію.
 • Item
  Концепція зниження інформаційної інтенсивності трансформант інформативних сегментів зображення
  (Видавництво Львівської політехніки, 2022-03-01) Бараннік, В.; Красноруцький, А.; Колесник, В.; Barannik, V.; Krasnorutsky, A.; Kolesnyk, V.; Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна; Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба; V. N. Karazin Kharkiv National University; Ivan Kozhedub National University of the Air Force
  Стаття присвячена проблемі забезпечення користувачів потрібними якісними показниками надання дистанційного відеосервісу. Обгрунтовується дисбаланс між достовірністю отриманого відеозображення та часовими затримками в процесі доставки такого зображення по бездротовим каналам зв’язку. Для цього у статті запропоновано використати комплексовану методику технологічних рішень, що повязано з технологічними процесами зменшення бітової інтенсивності відеопотоку. Обгрунтовано, що зменшення інтенсивності відеопотоку досягається за рахунок усунення в сегменті кількості надмірності різних типів (статистична, психовізуальна, структурно-статистична, структурна). Надані технологічні етапи розробленого методу кодування трансформантінформативних сегментів зображення. Обгрунтовано, що кожен етап створеного методу, під час обробки, відповілає за усунення різного типу надміроності відеосегменту.
 • Item
  Convergence of heterogeneous wireless networks for future communications: architecture, QOS and resource management
  (Видавництво Львівської політехніки, 2022-03-01) Бешлей, Г.; Шкоропад, Ю.; Бешлей, М.; Климаш, М.; Beshley, H.; Shkoropad, Y.; Beshley, M.; Klymash, M.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Описано науково-теоретичні підходи до реалізації гетерогенної мережі мобільного зв’язку на основі технологій SDN/NFV та SDR. Пропонується архітектура майбутньої гетерогенної мережі з урахуванням еволюції нових стандартів і ключових технологій. Створено алгоритм динамічного розподілу та резервування пропускної здатності між кількома логічними каналами в певний момент часу для забезпечення QoS для інформаційних потоків у майбутніх мережах. Створено імітаційну модель обслуговування мережевого трафіку з параметрами, що відповідають реальним мережам. Проведено дослідження навантаження фемтостільникового SDR, як основного конвергентного пристрою на рівні неоднорідного доступу до мережі користувачами технологій мобільного зв’язку різного покоління.
 • Item
  Protection of state management of critical infrastructure facilities under the influence of cyber attacks
  (Видавництво Львівської політехніки, 2022-03-01) Толюпа, С.; Бучик, С.; Кулініч, О.; Бучик, О.; Toliupa, S.; Buchyk, S.; Kulinich, O.; Buchyk, O.; Київський національний університет імені Тараса Шевченка; Національний університет біоресурсів і природокористування; Taras Shevchenko National University of Kyiv; National university of life and environmental sciences of Ukraine
  Критична інфраструктура описує фізичні активи та кіберсистеми, які є настільки життєво важливими для держави, що їх непрацездатність або знищення матиме важливий вплив на нашу фізичну чи економічну безпеку чи громадське здоров’я та безпеку. Критична інфраструктура країни надає необхідні послуги, які є основою украинского суспільства. Перебування в нинішньому стані гібридної війни значно підвищує загрозу об’єктам критичної інфраструктури. Від захисту таких об’єктів багато в чому залежить національна безпека. В статті запропоновано метод управління станом захищеності від зовнішніх кібератак на інформаційні системи об’єктів критичної інфраструктури на основі розподільчої ідентифікації та динамічного програмування. Сутність методу полягає у використанні розподільчої ідентифікації параметрів зовнішніх кібератак з проведенням вибору щодо застосування заходів із захисту системи при повному описі інформаційної системи та врахуванням стратегій впливу на неї на основі динамічного програмування. На відміну від подібних методів, розроблений метод приймає управлінське рішення щодо стану захищеності інформаційних ресурсів при множині вхідних параметрів зовнішніх кібератак на основі паралельно-розподільчої ідентифікації та динамічного програмування. Метод дозволяє збільшити достовірність прийняття управлінського рішення щодо оцінювання стану захищеності інформаційних ресурсів в інформаційній системі об’єкта критичної інфраструктури за умов часу прийняття управлінського рішення щодо оцінювання стану захищеності не більше, ніж у подібних методів.
 • Item
  Дослідження методу автоматизованого розгортання машинного навчання на основі технологій CI/CD
  (Видавництво Львівської політехніки, 2022-03-01) Федорченко, В.; Красько, О.; Демидов, І.; Колодій, Р.; Fedorchenko, V.; Krasko, O.; Demydov, I.; Kolodiy, R.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  У цій статті запропоновано метод автоматизованого розгортання алгоритмів машинного навчання на основі програмного продукту Splunk Enterprise та додатку для нього Splunk Machine Learning Toolkit. Реалізація цього методу дасть можливість розгортати системи ML в найкоротші терміни, вносити зміни до її структурних одиниць з мінімальним впливом на інші складові та адаптувати моделі ML до змін у вхідних даних, переносити систему до іншого середовища чи постачальника хмарних послуг. Перевагою використання цього методу є можливість відслідковувати активність користувачів та, за необхідності виявляти аномалії у їх поведінці. Аномалії виявляються серед даних системних/аудит логів. Після встановлення потрібних джерел даних на серверах для моніторингу, дані будуть отримані на індексері та стануть доступними для подальшої обробки йнавчання моделі ML
 • Item
  Зміст
  (Видавництво Львівської політехніки, 2022-03-01)
 • Item
  Size effect in plasmon resonance of gold-copper sulfide core-shell nanoparticles
  (Видавництво Львівської політехніки, 2022-03-01) Вольський, Р.; Булавінець, Т.; Яремчук, І.; Volskyi, R.; Bulavinets, T.; Yaremchuk, I.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  У цій роботі представлено дослідження природи змін у спектрах екстинкції сферичних та еліпсоїдних (витягнутих і сплюснутих) нанооболонок Au-CuS за зміни співвідношення їхніх розмірів ядро– оболонка. Проведено аналіз отриманих результатів моделювання з метою встановлення закономірностей зміни спектрів екстинкції нанооболонок, що може бути використано для розробки пристроїв різного призначення на їхній основі. Визначено плазмонні властивості сферичних та еліпсоїдних наночастинок Au-CuS різного розміру. Встановлено, що амплідупа піків перерізу екстинкції сферичних нанооболонок сильно залежить від співвідношення товщини ядра та оболонки. Це дає можливість налаштувати плазмонні властивості еліпсоїдних наночастинок ядро–оболонка, змінюючи товщину ядра та оболонки в обох напрямках. Отже, результати дослідження свідчать про можливість використання наночастинок Au-CuS як потенційних елементів різноманітних чутливих сенсорів.
 • Item
  Дискретно-неперервна стохастична модель експлуатаційної надійнісної поведінки комплекса охоронної сигналізації
  (Видавництво Львівської політехніки, 2022-03-01) Волочій, Б.; Чернишук, П.; Сальник, Ю.; Онищенко, В.; Volochiy, Bohdan; Chernyshuk, Pavlo; Salnyk, Yuriy; Onishchenko, Volodymyr; Національний університет “Львівська політехніка”; Національна академія сухопутних військ імені Гетьмана Петра Сагайдачного; Lviv Polytechnic National University; Hetman Petro Sagaidachny National Academy of Land Forces
  Для довготривалої експлуатації комплексу охоронної сигналізації об’єкта критичної інфраструктури важливим є технічне обслуговування сигналізаційних систем із сейсмічними давачами, встановлених на контрольованих ділянках його периметра. Задача формування стратегії технічного обслуговування потребує достовірних даних про необхідну кількість резервних сигналізаційних систем на задану тривалість експлуатації та допустиме значення тривалості процесу заміни несправної сигналізаційної системи. В статті показана стохастична модель експлуатаційної надійнісної поведінки фрагмента комплексу охоронної сигналізації з встановленням п’яти сигналізаційних систем з сейсмодавачами на контрольованій ділянці периметра. Конфігурації з п’яти сигналізаційних систем із сейсмодавачами, встановлених на контрольованих ділянках периметра, забезпечує використання мажоритарного принципу з правилом {3 із 5} для прийняття рішення про тип порушника. Разом із цим, мажоритарний принцип забезпечує ефективний спосіб виявлення непрацездатної сигналізаційної системи з сейсмодавачами, що є важливим для технічного обслуговування комплексу охоронної сигналізації. Така модель необхідна для вибору доцільного варіанта стратегії технічного обслуговування комплексу охоронної сигналізації, яка забезпечить задане значення показника його надійності на час довготривалої експлуатації.
 • Item
  Analytical relations for calculation the current of arg discharge in the metals’ vapors at the physical condi-tions of technological process of electron-beam deposition of ceramic coatings
  (Видавництво Львівської політехніки, 2022-03-01) Мельник, І.; Тухай, С.; Скрипка, М.; Суржиков, М.; Швед, І.; Melnyk, I.; Tuhai, S.; Skrypka, M.; Surzhykov, M.; Shved, I.; Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”; National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”
  Cтаття присвячена проблемі розрахунку величини струму несамостійого дугового розряду, який запалюється та підтримується в парах металу та активних газах для забезпечення хімічної реакції між ним у технологічному процесі напарювання тонких покриттів. Отримані співвідношення в основному базуються на рівнянні Пуассона для визначення розподілу електричного поля, рівнянні Менделєєва – Клапейрона для визначення концентрації іонів у насичених парах металів, а також на рівнянні неперервності струму в газовому розряді. Сформована система рівнянь розподілу електричного потенціалу та розрядного струму в просторових координатах перетворюється на кубічне рівняння, яке розв’язано аналітично. Наведено та проаналізовано отримані результати моделювання.
 • Item
  Моделювання вимірювачів радіовідгуку мінометних снарядів
  (Видавництво Львівської політехніки, 2022-03-01) Бондарєв, А.; Максимів, І.; Алтунін, С.; Bondariev, Andriy; Maksymiv, Ivan; Altunin, Serhii; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Стаття присвячена проблемі оперативного вимірювання початкової швидкості мінометного снаряду. У статті проведено імітаційне моделювання двох модифікацій оптимального вимірювача параметрів радіолокаційного відгуку від такої цілі, наведені та описані структурні схеми обох модифікацій тапараметри їхніх аналітичніих математичних моделей. Числові випробування обох моделей проведені для тестової траєкторії, яка імітує рівносповільнений рух снаряду. За результатами моделювання визначені значення параметрів вимірювачів, які забезпечують супровід частоти радіовідгуку від снаряду впродовж усього часу спостереження та у широкому діапазоні зміни енергетичного потенціалу, показана можливість значного зменшення часу схоплення частоти радіовідгуку.
 • Item
  Метод формування розгортки телевізійного сканувального оптичного мікроскопа
  (Видавництво Львівської політехніки, 2022-03-01) Мінзюк, В.; Minziuk, V.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  В статті розглянуто цифровий метод формування розгортки телевізійного сканувального оптичного мікроскопа. У відомих методах використовують аналого-цифровий перетворювач двійкового коду в напругу, яку подають на прецизійний перетворювач “напруга–струм”. Останній фактично визначає швидкодію мікроскопа. В роботі запропоновано подавати струм у котушки відхилювальної системи від джерела постійного струму через резистивну матрицю R-2R. Двійковий код керує ключами вагових розрядів резистивної матриці і так визначає в кожен момент часу, яка частина струму джерела пройде через котушку відхилювальної системи, а яка – повз неї. При цьому сумарний струм джерела залишається незмінним.
 • Item
  Динамічне кодування трансформант відеозображень з уточненням системи основ
  (Видавництво Львівської політехніки, 2022-03-01) Бараннік, В.; Шульгін, С.; Бараннік, Д.; Онищенко, Р.; Barannik, V.; Shulgin, S.; Barannik, D.; Onyshchenko, R.; Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна; Харківський національний університет радіоелектроніки; V. N. Karazin Kharkiv National University; Kharkiv National University of Radio Electronics
  В цій статті створюється метод динамічного кодування послідовності відеосегментів на основі адаптивного оновлення системи основ структурно-позиційного базису. В цьому випадку обробка частини компонент проводиться за один прохід. Показано, що потрібно врахувати нові закономірност, які притаманні послідовності трансформованих сегментів. Стверджується, що усунення структурної надмірності створює умови для додаткового зменьшення бітового об’єму. Обгрунтовано те, що збільшення обсягу цифрового подання стисненого відеозображення на величину рівну кількості розрядів, яке витрачається на матрицю маркерів компенсується зменшенням кількості розрядів на подання коду та скороченням кількості основ, що використовуються для його формування. Практична значимість полягає в тому, що створена технологія щодо методу, який реалізовано у форматах сімейства JPEG та JPEG2000, дозволяє додатково збільшити ступінь стиснення реалістичних відеозображень без внесення похибки та знизити час на їх обробку.