Комп'ютерні науки та інформаційні технології. – 2013. – №771

Permanent URI for this collectionhttps://ena.lpnu.ua/handle/ntb/24411

Вісник Національного університету «Львівська політехніка»

Вісник Національного університету “Львівська політехніка” “Комп’ютерні науки та інформаційні технології” входить до переліку видань ВАК, в яких друкуються матеріали дисертаційних робіт у галузі технічних наук У віснику публікуються статті за результатами досліджень з актуальних питань комп’ютерних наук та інформаційних технологій, виконаних професорсько-викладацьким складом Національного університету “Львівська політехніка” та провідними вченими України і зарубіжними вченими в галузі проектування архітектури і компонентів комп’ютерних систем, моделювання складних об’єктів, процесів і систем та розроблення і використання новітніх інформаційних технологій. Для науковців, викладачів вищих закладів освіти, інженерів, що спеціалізуються у сфері новітніх обчислювальних систем, мереж, комп’ютеризованих засобів розв’язання задач цифрового опрацювання сигналів і зображень, автоматизованого проектування та керування, а також докторантів, аспірантів та студентів старших курсів відповідних спеціальностей.

Вісник Національного університету «Львівська політехніка» : [збірник наукових праць] / Міністерство освіти і науки України, Національний університет «Львівська політехніка» – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2013 . – № 771: Комп’ютерні науки та інформаційні технології / відповідальний редактор Ю. М. Рашкевич. – 383 с. : іл.

Browse

Search Results

Now showing 1 - 10 of 52
 • Thumbnail Image
  Item
  Зміст до Вісника "Комп’ютерні науки та інформаційні технології"
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013)
 • Thumbnail Image
  Item
  Створення консолідованого інформаційного ресурсу оцінювання якості надання адміністративних послуг в органах місцевого самоврядування
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Марковець, О.; Козловська, К.
  Розглянуто особливості консолідації інформації у галузі оцінювання якості надання адміністративних послуг в органах місцевого самоврядування. Обґрунтовано необхідність створення консолідованого ресурсу та очікувані ефекти від консолідації. The article considers the features of consolidating information in evaluating the quality of administrative services in local government. The necessity of creating a consolidated resource and the expected effects of consolidation are grounded.
 • Thumbnail Image
  Item
  Модель утворення локальних спотворень зображення
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Пелешко, Д.; Хвостівська, Л.; Ізонін, І.; Клювак, А.; Ковальчук, А.; Голубінська, М.
  Проаналізовано фізичний процес виникнення змазу. Побудовано модель утворення локального спотворення, яке виникає внаслідок руху об’єкта уваги або пристрою реєстрації. Досліджено механізм формування буферної зони між рухомим передньоплановим об’єктом та нерухомим фоном, тобто перехідної зони між зонами повного змазу та неспотвореною зоною. Physical process of blurring emergence has been analyzed. Model of local distortion formation, which emerges as a result of movement of an object of attention or a registration device, has been built. Mechanism of buffer area formation between moving object of forefront and immovable background, i.e. transition area between an area of full blurring and non-distorted area, has been studied.
 • Thumbnail Image
  Item
  Математична модель фотоелектричного сигналу полімеризації стоматологічного матеріалу у вигляді імпульсного періодичного корельованого випадкового процесу
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Драґан, Я.; Никитюк, В.; Хвостівська, Л.
  Обґрунтовано застосування енергетичної теорії стохастичних сигналів для вибору математичної моделі фотоелектричного сигналу полімеризації стоматологічного матеріалу у вигляді імпульсного періодично корельованого випадкового процесу. Stochastic energy signals theory is used to the choice of a photoelectric signal polymerization of dental materials mathematical model in the pulse periodically correlated random process form.
 • Thumbnail Image
  Item
  Моделювання процесів опрацювання інформаційних ресурсів у системах електронної контент-комерції
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Берко, А.; Висоцька, В. А.; Чирун, Л.
  Проаналізовано основні проблеми електронної контент-комерції та функціональних сервісів опрацювання контенту. Запропонований метод дає можливість створити засоби опрацювання інформаційних ресурсів у системах електронної контент-комерції та реалізувати підсистеми формування, управління та супроводу контенту. General problems of electronic content commerce and functional services of contentprocessing are analyzed in the article. Proposed method gives an opportunity to create an instrument of information resources processing in electronic commerce systems and to implement the subsystem of content formation, management and support.
 • Thumbnail Image
  Item
  Моделі гіпотетичного образу для сегментування зображень за кумулятивними гістограмою та густиною пікселів
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Мельник, Р.; Каличак, Ю.
  Розглянуто алгоритми знаходження порога сегментації зображень за різницею кумулятивних гістограм та густини пікселів реального та гіпотетичного зображень. Досліджено дві моделі гіпотетичних зображень: одно- і багатофрагментну. Виконано тестування алгоритму та порівняння результатів. The algorithmіs for image threshold segmentation by cumulative histograms and pixel density of real and hypothetical images is considered. The one and multifragment models of hypothetical image are considered. Testing and experimental results are presented.
 • Thumbnail Image
  Item
  Бінарні операції та елементи алгоритму RSA при шифруванні-дешифруванні кольорових зображень
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Ковальчук, А.; Пелешко, Д.; Борзов, Ю.
  Описано поєднання елементів алгоритму RSA і бінарних операцій для сумісного використання при шифруванні–дешифруванні зображень. Шифрування–дешифрування проводиться без додаткового зашумлення. Described combination of elements of the RSA algorithm and binary operations for the joint use for encryption–interpretation of images. Encryption–decryption is performed without additional noise.
 • Thumbnail Image
  Item
  Дослідження технології створення прикладних аплікацій для ОС Android
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Махун, Д.; Демида, Б.
  Досліджено технології створення для операційної системи мобільних платформ Android аплікації графічного представлення динамічно-змінної інформації. Наведено приклад розв’язання поставленої задачі відтворення розкладу для студентів/викладачів Національного університету “Львівська політехніка” з використанням засобів Android SDK. Аплікація є графічним інтерфейсом, що отримує дані від веб-ресурсу по протоколу HTTP за допомогою безпровідної мережі. In this article investigated methods of graphic representation for dynamically changed information – namely, representation for students’/lecturers’ schedule of Lviv Polytechnic National University – in an application for operating system Android. Given example of solving current task using utilities of Android SDK. Android application is a graphical interface that receives data from a Web-resource (site) using wireless technology for data networks – web service technology. The relation between web-site and application is based on HTTP-requests on the Internet.
 • Thumbnail Image
  Item
  Класифікація поверхонь матеріалів за статистичними ознаками зображення на основі дисперсії
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Мельник, Р.; Кожух, І.
  Наведено результати дослідження статистичних ознак зображення на основі дисперсії та їх порівняння при використанні для класифікації поверхонь металів. Для класифікації застосовується поділ всієї множини значень характеристики на діапазони, що відповідають окремим типам металевих сплавів. The paper contains the results of investigation of statistical features based on dispersion and their comparison in conditions of using for metal surface classification. The partitioning of whole set of characteristic values into ranges, which correspond to separate types of metal alloys, is used for classification.