Комп'ютерні науки та інформаційні технології. – 2013. – №771

Permanent URI for this collection

Вісник Національного університету «Львівська політехніка»

Вісник Національного університету “Львівська політехніка” “Комп’ютерні науки та інформаційні технології” входить до переліку видань ВАК, в яких друкуються матеріали дисертаційних робіт у галузі технічних наук У віснику публікуються статті за результатами досліджень з актуальних питань комп’ютерних наук та інформаційних технологій, виконаних професорсько-викладацьким складом Національного університету “Львівська політехніка” та провідними вченими України і зарубіжними вченими в галузі проектування архітектури і компонентів комп’ютерних систем, моделювання складних об’єктів, процесів і систем та розроблення і використання новітніх інформаційних технологій. Для науковців, викладачів вищих закладів освіти, інженерів, що спеціалізуються у сфері новітніх обчислювальних систем, мереж, комп’ютеризованих засобів розв’язання задач цифрового опрацювання сигналів і зображень, автоматизованого проектування та керування, а також докторантів, аспірантів та студентів старших курсів відповідних спеціальностей.

Вісник Національного університету «Львівська політехніка» : [збірник наукових праць] / Міністерство освіти і науки України, Національний університет «Львівська політехніка» – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2013 . – № 771: Комп’ютерні науки та інформаційні технології / відповідальний редактор Ю. М. Рашкевич. – 383 с. : іл.

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 52
 • Item
  Створення консолідованого інформаційного ресурсу оцінювання якості надання адміністративних послуг в органах місцевого самоврядування
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Марковець, О.; Козловська, К.
  Розглянуто особливості консолідації інформації у галузі оцінювання якості надання адміністративних послуг в органах місцевого самоврядування. Обґрунтовано необхідність створення консолідованого ресурсу та очікувані ефекти від консолідації. The article considers the features of consolidating information in evaluating the quality of administrative services in local government. The necessity of creating a consolidated resource and the expected effects of consolidation are grounded.
 • Item
  Модель утворення локальних спотворень зображення
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Пелешко, Д.; Хвостівська, Л.; Ізонін, І.; Клювак, А.; Ковальчук, А.; Голубінська, М.
  Проаналізовано фізичний процес виникнення змазу. Побудовано модель утворення локального спотворення, яке виникає внаслідок руху об’єкта уваги або пристрою реєстрації. Досліджено механізм формування буферної зони між рухомим передньоплановим об’єктом та нерухомим фоном, тобто перехідної зони між зонами повного змазу та неспотвореною зоною. Physical process of blurring emergence has been analyzed. Model of local distortion formation, which emerges as a result of movement of an object of attention or a registration device, has been built. Mechanism of buffer area formation between moving object of forefront and immovable background, i.e. transition area between an area of full blurring and non-distorted area, has been studied.
 • Item
  Математична модель фотоелектричного сигналу полімеризації стоматологічного матеріалу у вигляді імпульсного періодичного корельованого випадкового процесу
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Драґан, Я.; Никитюк, В.; Хвостівська, Л.
  Обґрунтовано застосування енергетичної теорії стохастичних сигналів для вибору математичної моделі фотоелектричного сигналу полімеризації стоматологічного матеріалу у вигляді імпульсного періодично корельованого випадкового процесу. Stochastic energy signals theory is used to the choice of a photoelectric signal polymerization of dental materials mathematical model in the pulse periodically correlated random process form.
 • Item
  Моделювання процесів опрацювання інформаційних ресурсів у системах електронної контент-комерції
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Берко, А.; Висоцька, В. А.; Чирун, Л.
  Проаналізовано основні проблеми електронної контент-комерції та функціональних сервісів опрацювання контенту. Запропонований метод дає можливість створити засоби опрацювання інформаційних ресурсів у системах електронної контент-комерції та реалізувати підсистеми формування, управління та супроводу контенту. General problems of electronic content commerce and functional services of contentprocessing are analyzed in the article. Proposed method gives an opportunity to create an instrument of information resources processing in electronic commerce systems and to implement the subsystem of content formation, management and support.
 • Item
  Моделі гіпотетичного образу для сегментування зображень за кумулятивними гістограмою та густиною пікселів
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Мельник, Р.; Каличак, Ю.
  Розглянуто алгоритми знаходження порога сегментації зображень за різницею кумулятивних гістограм та густини пікселів реального та гіпотетичного зображень. Досліджено дві моделі гіпотетичних зображень: одно- і багатофрагментну. Виконано тестування алгоритму та порівняння результатів. The algorithmіs for image threshold segmentation by cumulative histograms and pixel density of real and hypothetical images is considered. The one and multifragment models of hypothetical image are considered. Testing and experimental results are presented.
 • Item
  Бінарні операції та елементи алгоритму RSA при шифруванні-дешифруванні кольорових зображень
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Ковальчук, А.; Пелешко, Д.; Борзов, Ю.
  Описано поєднання елементів алгоритму RSA і бінарних операцій для сумісного використання при шифруванні–дешифруванні зображень. Шифрування–дешифрування проводиться без додаткового зашумлення. Described combination of elements of the RSA algorithm and binary operations for the joint use for encryption–interpretation of images. Encryption–decryption is performed without additional noise.
 • Item
  Дослідження технології створення прикладних аплікацій для ОС Android
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Махун, Д.; Демида, Б.
  Досліджено технології створення для операційної системи мобільних платформ Android аплікації графічного представлення динамічно-змінної інформації. Наведено приклад розв’язання поставленої задачі відтворення розкладу для студентів/викладачів Національного університету “Львівська політехніка” з використанням засобів Android SDK. Аплікація є графічним інтерфейсом, що отримує дані від веб-ресурсу по протоколу HTTP за допомогою безпровідної мережі. In this article investigated methods of graphic representation for dynamically changed information – namely, representation for students’/lecturers’ schedule of Lviv Polytechnic National University – in an application for operating system Android. Given example of solving current task using utilities of Android SDK. Android application is a graphical interface that receives data from a Web-resource (site) using wireless technology for data networks – web service technology. The relation between web-site and application is based on HTTP-requests on the Internet.
 • Item
  Класифікація поверхонь матеріалів за статистичними ознаками зображення на основі дисперсії
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Мельник, Р.; Кожух, І.
  Наведено результати дослідження статистичних ознак зображення на основі дисперсії та їх порівняння при використанні для класифікації поверхонь металів. Для класифікації застосовується поділ всієї множини значень характеристики на діапазони, що відповідають окремим типам металевих сплавів. The paper contains the results of investigation of statistical features based on dispersion and their comparison in conditions of using for metal surface classification. The partitioning of whole set of characteristic values into ranges, which correspond to separate types of metal alloys, is used for classification.
 • Item
  Досвід розроблення електронного підручника "Основи теорії електронних кіл"
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Шаховська, Н.; Голощук, Р.
  Розглянуто досвід розроблення електронного підручника “Основи теорії електронних кіл”. Подано концепцію, структуру та принципи розроблення електронного підручника. Докладно описано процедуру перевірки та оцінювання отриманих знань. The article presents the research results based on the experience of developing an electronic textbook Fundamentals of the Electronic Circuits Theory. It reveals the concept, structure and principles of the development of the electronic textbook. A detailed procedure of the evaluation of knowledge is outlined.
 • Item
  Алгоритми мінімізації сумарного запізнювання робіт на одиночному пристрої на основі визначення найкоротшого Гамільтонового шляху в графі та правил домінування
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Мінухін, С.
  Запропоновано метод мінімізації сумарного запізнювання на одиночному пристрої на основі визначення найкоротшого гамільтонового шляху в довільному графі та алгоритми його реалізації з використанням правил домінування, які покращують їх ефективність та не зменшують час виконання. Запропоновано метрики для оцінки ефективності використання правил домінування. Наведені результати експериментальних досліджень алгоритмів, які обґрунтовують ефективність пропонованої модифікації за рахунок отримання локальних оптимальних рішень. The paper proposes a method, algorithms and its implementations using dominance rules for minimizing the total tardiness on a single device-based on shortest Hamiltonian path in a arbitrary graph that improve the efficiency and not reduce the execution time. Metrics for evaluating the effectiveness of the dominance rules are proposed. The experimental results ofalgorithms are developed that justify the effectiveness of the proposed modifications by getting local optimal solutions during procedure.
 • Item
  Імплементація методів локальної оптимізації у комп’ютерній системі для розв’язання динамічної задачі комівояжера з використанням моделі ройової поведінки агентів
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Муляревич, О.; Голембо, В.
  Розглянуто імплементацію методів локальної оптимізації у комп’ютерній системі для розв’язання динамічної задачі комівояжера, що ґрунтується на використанні моделі ройової поведінки агентів. This paper is devoted to the solving one of the сombinatorial optimization task – the Dynamic Travelling Salesman Problem (DTSP) by using computer system based on swarm behavior model of collective agents and benefits of local optimization methods usage.
 • Item
  Моделі схем реляційних баз даних, поданих модифікованою алгеброю алгоритмів
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Драґан, Я.; Кулик, С.; Овсяк, В.; Овсяк, О.
  Обґрунтовано використання модифікованої алгебри алгоритмів для побудови математичних моделей схем реляційних баз даних. Побудовані математичні моделі схем абстрактних баз даних з одним і багатьма відношеннями та абстрактної схеми сховища даних. There гіштп of the modified algorithms algebra for constructing mathematical models of patterns of relational databases is grounded. Mathematical models of abstract database schemes with one or many relations and abstract schema data warehouse are constructed.
 • Item
  Аналіз модуляційного режиму в атомно-силовій мікроскопії на основі кантелівера механічного типу
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Дупак, Б.; Іванців, Р.; Кособуцький, П.
  Розглянуто та проаналізовано модуляційний режим під час сканування поверхні атомно-силовим мікроскопом на основі кантелівера механічного типу. Розвинений метод розрахунку сил Ван-дер-Ваальса для конфігурування взаємодії тіл. This paper is considered and analyzes the modulation mode by scanning the surface of an atomic force microscope based cantilever mechanical type. The developed method for calculating the forces Van der Vals to configure the interaction of bodies.
 • Item
  Діагностика авіаційних редукторів з використанням перетворення Гільберта-Хуанга і вейвлет-аналізу
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Михальов, О.; Журавльов, В.; Сухомлин, Р.
  Запропоновано метод діагностування авіаційних редукторів, який заснований на перетворенні Гільберта-Хуанга та вейвлет-аналізі. In this work we propose method of aviation reduction drive diagnosis, which use Hilbert-Huang transform and wavelet analysis.
 • Item
  Огляд світової практики щодо впровадження медичних інформаційних систем та проблеми створення єдиного медико-інформаційного простору
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Чабан, О.; Бойко, О.
  Розглянуто сучасний стан впровадження медичних інформаційних систем в Україні та за кордоном. Досліджено та проаналізовано проблеми створення єдиного медико-інформаційного простору. The current state of health information systems in Ukraine and abroad is considered. The problems of creating the unified medical information space are investigated and analyzed.
 • Item
  Інформаційна модель статті електронної енциклопедії
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Жежнич, П.; Гірняк, М.; Пастух, О.
  Запропоновано формалізований опис структури статті енциклопедії та подається базова модель статті. Здійснено її аналіз та запропоновано оптимальний підхід та вимоги. The article presents a formal description of the encyclopedic entry structure and provides a basic model of the encyclopedic article (entry). It is carried out its analysis and proposed the optimal approach and requirements.
 • Item
  Використання методології VAR для оцінювання ринкового ризику в Україні
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Трофимчук, О.; Кожухівська, П.; Бідюк, П.; Кожухівський, А.
  Виникнення ринкового ризику, пов’язаного з виконанням валютних операцій, може призводити до значних фінансових втрат, а тому такі ситуації вимагають поглибленого аналізу і менеджменту валютних ризиків. Валютний ризик зумовлений некоректно виконаними валютними фінансовими операціями. Розглянуто можливість застосування методів оцінювання міри ризику VaR для банківського валютного портфеля: дельта-нормальний, а також методів історичного та імітаційного моделювання. У результаті виконання обчислювальних експериментів з використанням фактичних українських даних встановлено, що модель на основі дельта-нормального методу виявилась неадекватною внаслідок невиконання припущення стосовно нормальності розподілу доходності курсів валют. Метод на основі історичного моделювання надає можливість отримати задовільний результат лише за умов стабільної ситуації на ринку. Він має незадовільні властивості адаптації до коливань ринкових факторів, а тому його не можна використовувати для аналізу нестійких фінансових ринків. Прийнятні за якістю результати прогнозування втрат отримано за методом Монте-Карло, який гіпотетично може враховувати можливі зміни курсів валют на ринку. Встановлено, що похибки прогнозів можливих втрат виникають лише за наявності непередбачуваних різких змін курсу, але модель на основі цього методу швидко пристосовується до змін на ринку. The emergence of a market risk due to performing operations with currency can result in substantial financial losses. That is why such situations require carrying out of profound analysis and management of respective risks. The market risk of this kind is characterized with possible losses of financial resources due to incorrectly performed operations with currency. The paper considers the possibility of application of the VaR methodology to the bank currency portfolio: delta-normal, as well as the methods of historical modeling and Monte Carlo simulation. As a result of performing the computational experiments with the use of actual Ukrainian data it was established that the deltanormal technique turned out to be inadequate due to violation of assumption regarding normality of currencies exchange rates. The historical modeling technique provides acceptable results in conditions of stable market situations only. It showed unsatisfactory characteristics of adaptation to varying market factors and cannot be applied for analysis of unstable financial markets. Quite acceptable results of forecasting possible losses were received by making use of Monte Carlo simulation that hypothetically can take into account possible variations of the market exchange rates. It was established that the risk forecasting errors appear only due to non-predictable abrupt changes of exchange rates. However the model of this type is adapting quickly to the changes.
 • Item
  Математичне моделювання розподілу теплового поля у паралелепіпеді з урахуванням складного теплообміну на його межі та внутрішніх джерелах
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Журавчак, Л.; Крук, О.
  Порівняно ефективність використання непрямих методів граничних та приграничних елементів для побудови чисельно-аналітичного розв’язку стаціонарних тривимірних задач теплопровідності з урахуванням умов складного теплообміну та інтенсивності внутрішніх джерел. З використанням інтегральних зображень для температури побудовано дискретно-континуальну модель задач з граничними умовами першого, другого та третього роду. Здійснено низку обчислювальних експериментів для оцінки похибок дискретизації та апроксимації математичної моделі. Досліджено вплив теплових плоских і об’ємних джерел на розподіл температурного поля в об’єкті. We compare the efficiency using indirect methods of boundary and near-boundary elements for building numerical-analytical solution of three-dimensional stationary heat conduction problems considering the difficult conditions heat and intensity of inner sources. We built discrete-continual model for problems with boundary conditions of the first, second and third kind using integral representations for the temperature. The computing experiments are presented to estimate errors of discretization and mathematical model approximation. Influence of the thermal flat and three-dimensional internal sources on the distribution of temperature field in the object was investigated.