Проблеми лінгвістики науково-технічного і художнього тексту та питання лінгвометодики

Permanent URI for this communityhttps://ena.lpnu.ua/handle/ntb/3169

Browse

Search Results

Now showing 1 - 10 of 150
 • Thumbnail Image
  Item
  Зміст до Вісника "Проблеми лінгвістики науково-технічного і художнього тексту та питання лінгвометодики" № 465
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2002)
 • Thumbnail Image
  Item
  Розвиток образу дитячого героя в романах Карсон МакКаллерс
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2002) Підлісецька, Л. Б.
  У романах Карсон МакКаллерс ставиться проблема відчуження як результат конфлікту між природними устремліннями молодої людини та суворою реальністю оточуючого світу. Гуманістичні принципи творчості, майстерність письменниці дозволяють вважати Карсон МакКаллерс однією з кращих представників реалістичної літератури сучасної Америки. The essay is devoted to the work of the modern American writer Curson McCullers. her novels deal broadly with the problem of alienation as a result of the conflict between natural aspirations of young people and severe reality of the world. Analysing the images of three teenagers we were trying to reveal the evolution of which the author’s interpretation of the problem of alienation undergoes from her first novel “The Heart Is a Lonely Hunter”, where the writer did not see the outcome of her hero of the grips of implacable reality to the last - “Clock Without Hands” in which the hero came to conclusion and “made choice”. humanistic principles of Curson McCullers and the mastership of her art makes her one of the outstanding representatives of contemporary American realistic literature.
 • Thumbnail Image
  Item
  Платон як філософсько-літературний феномен
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2002) Миськів, І. С.
  Розглядається філософська спадщина Платона та її осмислення українськими літературознавцями, на прикладі його діалогу “Бенкет”. Герой Платона зображений в опозиції до соціальної дійсності, бачить недосконалість світу, руйнує усталені стереотипи, шукає гармонізації філософського дискурсу та філософського способу життя. It deals with philosophical works by Plato and Ukrainian literary critics comprehending of them at the example of his work “Banquet”. The main character protests against social reality, notices world imperfection, destroys established stereotypes. He is looking for harmonization of philosophical wisdom and philosophical way of living.
 • Thumbnail Image
  Item
  Типологія початкових фрагментів романів Джозефа Конрада
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2002) Кузнєцова, Л. А.
  Розглянуті початкові фрагменти (ПФ) у творах Дж. Конрада. Аналіз свідчить, що, як правило, вони мають зачин, середню частину і кінцівку. Середня частина характеризується зміною форми викладення і часто зміною дієслівно- часової форми, яка відкривала даний ПФ. Зачин і кінець утворюють рамкову композицію завдяки логіко-тематичній єдності, що досягається лексичним повтором, хронотопом, типом мовленнєвої форми і антропоморфізмом. ПФ підлягають типології. Beginnings as, a rule, present a logical structural and intonational unity the length of which varies from one sentence to a several paragraphs. Opening fragment of J.Conrad’s novels are suggestive of their semantic-structural organization. They presuppose the compositional and structural peculiarities of the whole text. Beginnings introduce the reader into the time and place of action and are bent for typology. The most frequently resorted to types are: narrative, descriptive, explanatory, contact- establishing, opening with direct/or represented speech.
 • Thumbnail Image
  Item
  До історії написання поеми “Єретик” Т. Шевченка
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2002) Качала, О. А.
  Стаття пов’язана з висвітленням деяких моментів історії написання поеми “Єретик” Т. Шевченка. О. Качала звертається до джерел написання поеми, прослідковує зв’язок автора поеми про Яна Гуса із деякими визначними вченими його доби (ХІХ ст.), зокрема з П. Й. Шафариком, якому цей твір був присвячений. Знайшла своє відображення в цьому дослідженні і шевченківська тема в чеській літературі, а також питання чеських перекладів поеми “Єретик”. Спираючись на праці українських і чеських письменників, літературознавців, істориків, автор розкриває перед нами образ Шевченка як виразника ідеї єднання слов’янських народів, а поему “Єретик” називає найвизначнішим твором поета періоду 1843-47 рр., що завжди привертала до себе увагу багатьох вітчизняних і зарубіжних письменників, літературознавців, перекладачів. Стаття розрахована на широкий загал шанувальників творчості Кобзаря. The article deals with the throwing light upon some moments of writing of T. Shevchenko’s poem Heretic. The researcher appeals to the sources of writing of the poem, observes the relation of the author of poem about Jan Hus to some prominent scholars of that period (19th century), specifically P. J. Safaryk, whom the poem was dedicated to. The subject of Shevchenko in Czech literature and the issue of Czech translations of poem Heretic also were reflected in this research. Basing himself on the works of both Ukrainian and Czech writers, literary scholars, historians, the author reveals Shevchenko as a spokesman of the idea of Slavonic nations unity. And poem Heretic is stated to be the greatest Shevchenko’s writing in the period of 1843-47, which always had been drawing attention of many native and foreign writers, literary scholars, translators. The article can be useful and valuable for all those who take an interest in Kobzar’s creative work.
 • Thumbnail Image
  Item
  Деякі аспекти фольклоризму в сучасній українській поезії
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2002) Карий, І. П.
  Висвітлені актуальні проблеми взаємодії художньої літератури і фольклору на прикладах самобутньої поетичної творчості Івана Драча, Ліни Костенко, Дмитра Павличка, Миколи Вінграновського, Ірини Жиленко, Романа Лубківського. Аналіз їх поезій дає змогу дійти висновку, що фольклор як феномен народної культури відкрив поетам безмежні можливості проникнення в духовне життя народу, став щедрою скарбницею образно-стильового та ідейно-тематичного збагачення індивідуальної художньої творчості, сприяв становленню їхнього неповторного таланту. The scientific research reveals a topical issue of the interaction of fiction and folk literary creations on the material of poetic works by Ivan Drach, Lina Kostenko, Dmitro Puvlichko, Mikola Vinhranovskyy, Irina Zchilenko, Roman Lubkivskyy. The analysis of their poetry leads to the conclusion that folk literature as a phenomenon of folk culture has a great deal to offer to the poets and namely, unlimited possibilities of penetration into the spiritual life of the people. Folk literature is proved to be a generous source of enrichment of individual artistic creations with stylistic means, ideas, themes and to facilitate the development of the unique poetic talents.
 • Thumbnail Image
  Item
  Микола Дашкевич як медієвіст
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2002) Домбровський, Ю. О.
  Найвидатнішим дослідником середньовічних романських літератур початку XX ст. на Україні був професор Київського університету Св. Володимира М. Дашкевич. Викладено погляди вченого на французький феодальний епос, акцентовано те, що М. Дашкевич стояв на позиціях поміркованого компаративізму. Зазначено, що у питаннях походження французького епосу М. Дашкевич приписує надто велике значення епосу германському. Учений проводить також паралелі між “Піснею про Роланда” та “Словом о полку Ігоревім”. Investigateur le plus eminent des littératures romaines du debut du 20-e siecle en Ukraine etait le professeur de l’Universite de Kyiv St. Volodymyr M. Dachkievycz. On a enonce les vues du savant sur la poésie epique française, on accentue que M. Dachkievycz s’en tenait le comparatisme moderne. Soulignant des origines de la poésie epique française M. Dachkievycz accorde une trop grande attention а la poesié epiques germanique. Le savant tire aussi une parallèle entre La Chanson de Rolland et Dit de la Bande d’Igor.
 • Thumbnail Image
  Item
  Й. В. Гете “Mailied”. До проблем поетичного перекладу
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2002) Весна, М. П.
  Ще одна з безлічі спроб заглянути в творчу майстерню поета і його перекладачів-інтерпретаторів. Збереження основних образів, еквілінеарності та еквіритмічності оригіналу, ще не досягнення еквівалентності. Diese Abhandlung ist einer der vielen Versuchen das Schaffen des Dichters und der Übersetzer unter die Lupe zu nehmen. Das Beibehalten der Phonik und des Rhytmus des Originals in der Übersetzung bedeutet noch keine Identität erreicht zu haben.
 • Thumbnail Image
  Item
  Речення з суміщенням присудків з точки зору їх формально-граматичного складу
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2002) Шпак, О. А.
  Внаслідок суміщення лексично ідентичні гетерофункціональні елементи заміщуються нулем у поверхневій структурі речення. Речення з суміщенням присудків належать до самостійних синтаксичних одиниць, структура яких не залежить від ситуації або контексту, а обумовлена лінгвістичними факторами і принципом економії мовлення. Зарахування таких речень до неповних неправомірне, оскільки в них немає порушень первинного зв’язку між мовними ланками, вони “вписалися” у межі існуючих моделей, відрізняючись лише нерозгорнутістю плану форми порівняно з планом змісту. Речення з суміщенням присудків характеризуються значною інформативною ємністю. The sentences in which two or more heterogeneous predicates are combined are studied from the point of view of their formal grammatical structure. A verbal form common for heterogeneous predicates performs two and more grammatical functions simultaneously. Such bifunctionality is accompanied by zero-substitution of the identical form in the surface structure of the complete two-member sentence. The sentence with combined predicates is an autosemantic syntactic unit characteristic both of colloquial and literary bookish English.