Economics, Entrepreneurship, Management

Permanent URI for this communityhttps://ena.lpnu.ua/handle/ntb/24415

Browse

Search Results

Now showing 1 - 10 of 191
 • Thumbnail Image
  Item
  Видавнича сторінка
  (Видавництво Львівської політехніки, 2022-02-28)
 • Thumbnail Image
  Item
  Management of social intelligence in the context of developing citizen’s patriotism
  (Видавництво Львівської політехніки, 2022-02-28) Лядський, Ігор Костянтинович; Кононец, Наталія Василівна; Сенько, Інна Михайлівна; Liadskyi, Ihor; Kononets, Natalia; Senko, Inna; Полтавський державний аграрний університет; ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»; Poltava State Agrarian University; University of Ukoopspilks “Poltava University of Economics and Trade”
  У статті розглядається можливий вплив соціального інтелекту на формування такого громадянського почуття, як патріотизм. Повномасштабна агресія проти України, яка розпочалася 24 лютого 2022 року, наочно продемонструвала актуальність патріотичного виховання молоді, що знаходить своє відображення не лише у виконанні військового обов’язку, а й активному волонтерстві та підтримці національної ідеї в медіапросторі, тобто формуванні інформаційної безпеки держави. Метою дослідження є виявлення впливу соціального інтелекту на почуття патріотизму. Дослідження проводилося серед студентів коледжів та університетів Полтави. Для виявлення рівня соціального інтелекту молоді використовувався експрес-тест TROMSØ, розроблений норвезькими дослідниками. Завдяки цій методиці вдалося отримати необхідні дані для проведення кореляційного аналізу соціального інтелекту з почуттям патріотизму. Експеримент виявив достовірний вплив на патріотизм таких складових соціального інтелекту, як соціальна обробка інформації, соціальні навички та соціальна обізнаність. Формування у молоді під впливом соціального інтелекту певної системи цінностей, яка посилює почуття патріотизму, є одним з основних можливих пояснень таких результатів. Розвиток у студентської молоді соціальної компетентності сприяє зміцненню економічної, політичної та соціальної безпеки держави. Подальше вивчення практичних механізмів розвитку соціального інтелекту молоді безумовно зміцнить державу перед потенційними майбутніми викликами та сприятиме забезпеченню стабільного економічного розвитку.
 • Thumbnail Image
  Item
  Accounting outsourcing as a tool for optimising the company’s activities
  (Видавництво Львівської політехніки, 2022-02-28) Фоміна, Олена Володимирівна; Коломієць, Діана Володимирівна; Fomina, Olena; Kolomiiets, Diana; Державний торговельно-економічний університет; Державний торговельно-економічний університет; State University of Trade and Economics; State University of Trade and Economics
  В сучасних умовах мінімізація витрат для суб’єктів господарювання є основною умовою існування на ринку. Одним з інструментів такої мінімізації є ведення бухгалтерського обліку на засадах аутсорсингу. Окрім мінімізації витрат, бухгалтерський аутсорсинг забезпечує правильність ведення бухгалтерського обліку, надає консультації на високому рівні та вберігає від можливих штрафів. Метою роботи було дослідити бухгалтерський аутсорсинг як інструмент оптимізації діяльності суб’єктів за сучасних умов господарювання. У процесі дослідження авторами були використані методи індукції та дедукції, причинно-наслідкового зв’язку, а також табличний та графічний, методи опису та конкретизації, логічного узагальнення. Було сформовано єдине визначення поняття бухгалтерського аутсорсингу, який виявив характерні риси аутсорсингу. Проведений SWOT-аналіз послуг бухгалтерського аутсорсингу продемонстрував бухгалтерський аутсорсинг як дієвий інструмент мінімізації витрат. Визначено, що всі недоліки та загрози можливо усунути при ретельному відборі аутсорсера та підписанні договору. Етапи ведення обліку бухгалтерського аутсорсингу полягають у розробці графіку документообігу, який забезпечить своєчасність при одержанні інформації для замовника та контроль якості наданих послуг. Запропоновано єдину методику визначення економічного ефекту бухгалтерського аутсорсингу, яка враховує недоліки та переваги вже існуючих методик, що дозволить повною мірою врахувати всі економічні, організаційні та управлінські моменти передачі бухгалтерії на аутсорсинг. Основні пропозиції, одержані автором за результатами дослідження, можуть бути використані при веденні бухгалтерського обліку на засадах аутсорсингу. Подальше дослідження проблем аутсорсингу як інструменту оптимізації діяльності підприємств в Україні доцільно спрямувати на розробку нормативно-правових актів для заохочення до прийняття управлінських рішень компаніями стосовно використання бухгалтерського аутсорсингу.
 • Thumbnail Image
  Item
  The use of financial instruments: European experience and lessons for Ukraine
  (Видавництво Львівської політехніки, 2022-02-28) Яремко, Ігор Йосафатович; Піхняк, Тетяна Андріївна; Думич, Наталія Богданівна; Yaremko, Ihor; Pikhnyak, Tetyana; Dumych, Nataliya; Національний університет “Львівська політехніка”; Хмельницький університет управління і права імені Леоніда Юзькова; Вищий навчальний заклад «ПрАТ «Львівський інститут менеджменту»; Lviv Polytechnic National University; Leonid Yuzkov Khmelnytskyi University of Management and Law; Institution of Higher Education “Private Joint-Stock Company “Lviv Institute of Management”
  Дана тематика є актуальною для сучасно дослідження фінансового становища загалом, і ринку похідних цінних паперів зокрема. У цьому контексті також важливо окреслити ступінь державної підтримки розвитку ринку похідних цінних паперів, попередньо визначивши пріоритетні напрями державної діяльності у цій сфері. Сучасний розвиток світових фінансових ринків вказує на їх зростаючу ефективність та збільшення ролі міжнародних ринків капіталу у залученні кредитних ресурсів. Метою статті є дослідження, оцінка та аналіз фінансових інструментів, їх вплив на стан національної економіки, а також проблем у впровадженні новітніх фінансових інструментів. У статті узагальнено і проаналізовано іноземний досвід застосування фінансових інструментів на прикладі країн ЄС. Продемонстровано найефективніші методи державного регулювання фінансових інструментів, які можна застосувати в Україні. Досліджено динаміку зміни фінансових інструментів, які застосовуються на українському фінансовому ринку. Обґрунтовано важливість використання фінансових інструментів в економіці України. У статті визначено найважливіші проблеми та запропоновано методи та шляхи ефективнішого функціонування досліджуваного ринку. Доведено, що для підвищення конкурентоспроможності країни на світовому фінансовому ринку необхідно розробляти новітні фінансові інструменти. Систематизовано дані щодо використання фінансових інструментів поряд із їх групуванням за 2013-2021 рр. Необхідно і надалі посилювати тенденції надання різних видів фінансової підтримки регіонального розвитку. У подальшому слід також враховувати, що неодмінною умовою стійкого та ефективного регіонального розвитку є і інституційне забезпечення, насамперед, йдеться про фонди регіонального розвитку, що передбачає підвищення бюджетної самозабезпеченості регіонів. Отож, саме злагоджена діяльність фінансової системи у гармонійному і професійному поєднанні її функцій можлива за сприяння державного апарату і розвиненого фінансового ринку.
 • Thumbnail Image
  Item
  Reservation systems as a tool of tourist services marketing
  (Видавництво Львівської політехніки, 2022-02-28) Миськів, Галина Василівна; Нич-Войтан, Сильвія; Myskiv, Galina; Nycz-Wojtan, Sylwia; Національний університет «Львівська політехніка»; Lviv Polytechnic National University; SunGroup Sp.z o.o
  Дослідження сучасних систем бронювання проведене для визначення їх ролі в індустрії туризму та для покращення розуміння засад маркетингової діяльності підприємств туристичної сфери. Стаття має на меті проаналізувати функціонування сучасних систем бронювання на ринку туристичних послуг, структурувати існуючі системи бронювання за рівнями функціонування та за каналами розподілу туристичного продукту. Основними методами наукового дослідження стали: хронологічний, системного дослідження, логічного аналізу, статистичний та структурного аналізу, які дали змогу у логічній послідовності, системно та структуровано дослідити сучасні системи бронювання та визначити їх ієрархію. Результатом дослідження стало обґрунтування та побудова ієрархії зв’язків на світовому ринку систем бронювання туристичних послуг, на основі масштабу охоплення туристичної сфери та каналів розподілу туристичних послуг. Загалом виділено 5 рівнів систем бронювання туристичних послуг у світі, найвищим з яких є глобальний, а найнижчий – це рівень колл-центрів постачальників туристичнох послуг. Автори дійшли висновку, що сучасні системи бронювання є інструментом маркетингу туристичних компаній, які сприяють розподілу і просуванню туристичних послуг.
 • Thumbnail Image
  Item
  Титульний аркуш, зміст до “Економіка, підприємництво, менеджмент”
  (Видавництво Львівської політехніки, 2022-02-28)
 • Thumbnail Image
  Item
  The Role of Occupational Safety Management at Enterprises and the Factors Contributing to its Unsatisfactory Condition
  (Видавництво Львівської політехніки, 2022-02-28) Полукаров, Олексій Ігорович; Праховнік, Наталія Артурівна; Арламов, Олександр Юрійович; Демчук, Гліб Вікторович; Мітюк, Людмила Олексіївна; Polukarov, Oleksiy; Prakhovni, kNataliia; Arlamov, Oleksandr; Demchuk, Hlib; Mitiuk, Liudmyla; Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”; National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”
  Актуальність досліджуваної проблеми полягає в тому, що на сьогоднішній день виробничий травматизм та нещасні випадки на підприємствах є доволі поширеною проблемою. Оскільки від гарантування безпеки праці залежить життя та здоров’я працівників, а також ефективність виробничого процесу, управління безпекою праці є важливою та невід’ємною складовою охорони праці. Керівництво підприємств має керуватися принципом, що життя та здоров’я працівників є найважливішою цінністю. Для створення безпечних умов на підприємстві існують певні методи управління безпекою праці: економічні, організаційні, адміністративно-правові, соціально-психологічні. За допомогою них безпечні умови праці можуть бути значно покращені, а отже і збільшена продуктивність виробничого процесу. У зв’язку з цим дана стаття спрямована на визначення поняття безпеки праці як невід’ємної складової охорони праці, її основних компонентів, які складають цілісну систему безпеки праці, методів управління безпекою праці, які можуть бути взяті до уваги керівництвом підприємства, установи, організації, урядом, який також має контролювати виконання законодавчих приписів на підприємствах, адже від рівня функціонування виробничого процесу певною мірою залежить економічна ситуація в країні. Крім того, був проведений аналіз існуючих міжнародних стандартів у галузі охорони праці, розглянуті їх особливості та область застосування. На основі виявлених даних були розроблені конкретні рекомендації – поширення просоціальної поведінки, технічне оновлення, проведення інструктажів та тренінгів, спрямованих на підвищення безпеки праці. Дослідження проводилося на основі загальнонаукових та спеціальних методів пізнання, таких як аналогія, факторний аналіз, порівняння, структурний аналіз, експертні оцінки та думки, аналіз причин виробничого травматизму та різних виробничих захворювань. Авторами були досліджені питання розвитку управління та адміністрування в охороні праці та промисловій безпеці, їх взаємозв’язку та взаємозалежності. Результатом даної наукової роботи є розуміння значущості дотримання правил безпеки на підприємствах, негативних наслідків, які можуть виникнути через невиконання законодавчих приписів, міжнародних стандартів, розроблених міжнародною спільнотою, щодо безпеки праці, різноманітності методів управління, що можуть бути використані під час створення виробничого процесу, а також розробка рекомендацій, які допоможуть удосконалити нинішню ситуацію із безпекою праці, тим самим забезпечуючи захист трудових прав, свобод, законних інтересів робітників, закріплених у більшості країн на рівні Конституції. Проаналізувавши те, що наразі стан гарантування безпечних умов праці працівників знаходиться у кризовому положенні, поширення набули виробничий травматизм та нещасні випадки на підприємствах, можна прийти до висновку, що необхідно законодавчо урегулювати цю ситуацію, посилити юридичну відповідальність керівництва та працівників за невиконання правил безпеки під час виробничого процесу.
 • Thumbnail Image
  Item
  Видавнича сторінка до “Економіка, підприємництво, менеджмент”
  (Видавництво Львівської політехніки, 2022-02-28)
 • Thumbnail Image
  Item
  Employees’ Types of Intelligence Assessment Method in Accordance with the Elements of the Five-Factor Model Considering Life Cycle Stage
  (Видавництво Львівської політехніки, 2022-02-28) Чернобай, Ліана Іванівна; Карська, Ельжбєта; Широн, Юлія Олегівна; Chernobay, Liana; Karska, Elizabeth; Shiron, Yuliia; Національний університет “Львівська політехніка”; Університет імені Кардинала Стефана Вишинського; Lviv Polytechnic National University; Cardinal Stefan Wyszyński University
  Умови функціонування підприємств в середовищі VUCA (Volatility, Uncertainty, Complexity and Ambiguity) характеризуються радикальними змінами у соціально-економічній сфері, нестабільністю та високим рівнем стресовості. Усе більша кількість наукових досліджень підтверджують значний вплив соціально-психологічних факторів на продуктивність діяльності працівника, тому перед керівництвом підприємства постає завдання їх ефективного оцінювання. Метою статті є розробка інструментів оцінки системи соціально-психологічних показників, заснованої на множинності форм прояву інтелекту працівника. В статті представлено авторський метод оцінки видів інтелекту працівників за елементами п’ятифакторної моделі з урахуванням етапів їх життєвого циклу. Запропонований метод складається із трьох послідовних етапів: узгодження результатів застосування методик оцінювання кожного елементу п’ятифакторної моделі інтелекту працівника із застосуванням методу стенів; встановлення зв’язку між етапами життєвого циклу, величиною продуктивності діяльності та отриманими результатами поелементного оцінювання видів інтелекту; визначення надійності отриманих результатів дослідження шляхом перевірки ретестової надійності та внутрішньої узгодженості (коефіцієнт альфа Кронбаха). У статті обґрунтовано вибір конкретних методик оцінки кожного виду інтелекту працівника за елементами п’ятифакторної моделі. Апробація авторського методу проводилась на базі проектних відділів семи підприємств будівельної галузі. Авторський метод оцінки розроблено та апробовано з метою подальших досліджень впливу видів інтелекту п’ятифакторної моделі на продуктивність діяльності працівників з урахуванням етапів їх життєвого циклу.
 • Thumbnail Image
  Item
  Improvement of Event Management Positioning in Enterprise Management
  (Видавництво Львівської політехніки, 2022-02-28) Миколаївна, Мисик Вікторія; Mysyk, Viktoriya; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Особливості ведення бізнесу у ХХІ столітті зумовили потребу у трансформуванні традиційних підходів до управління та пошуку можливостей впровадження нових дієвих управлінських інструментів, які стосуються різних аспектів виробничо-господарської діяльності. Останнім часом однією із найбільш динамічних підсистем управління на підприємствах є підсистема івент-менеджменту, яка функціонує поряд із іншими такими підсистемами (зокрема, підсистемами фінансового менеджменту, виробничого менеджменту, менеджменту якості, менеджменту персоналу, інноваційного менеджменту, менеджменту зовнішньоекономічної діяльності, інформаційного менеджменту, ризик-менеджменту, проектного менеджменту тощо). Темпи розвитку івент-індустрії з кожним роком зростають як в Україні, так і в світі. Сьогодні складно уявити існування будь-якої сфери бізнесу без використання інструментів і методів управління різними заходами ділового (ділові зустрічі, ярмарки, виставки, конференції, конгреси, маркетингові заходи, соціальні ініціативи тощо) і тімбілдінгового характеру у діяльності суб’єктів господарювання, що охоплено поняттям івент-менеджменту. Водночас, на низькому рівні у літературі розглянуто проблему позиціонування івент- менеджменту в управлінні підприємством, що призводить до існування різних проблем: ускладнюється визначення його оптимальної структури залежно від виду бізнесу, «розмиваються» його ролі для забезпечення розвитку суб’єкта господарювання, нівелюється його цінність у створенні доданої вартості бізнесу тощо. Метою статті є розробка моделі позиціонування івент-менеджменту в управлінні компанією, у якій цей вид менеджменту розглядається у двох площинах: фокус на процесах та фокус на майбутньому залежно від рівня його інтегрування в систему управління. Для досягнення окресленої мети використано системний підхід, метод графічного відображення, а також структурно-логічний аналіз. Запропонована модель додає цінності у перелік науково-практичних положень у сфері івент-менеджменту, адже дає змогу розкрити його глибинну сутність та структуру у реаліях сучасного бізнесу, а також обґрунтувати його зв’язок з іншими підсистемами управління крізь призму «цінності для інших». Крім того, наведені пропозиції сприяють розумінню івент-менеджменту як системоутворюючої складової підвищення ефективності ведення бізнесу. У кінцевому результаті зазначена модель сприятиме підвищенню прибутковості підприємства шляхом інтеграції підрозділів, які залучені до процесів івент-менеджменту. Мова йде про те, щоб івент-менеджмент на вищих рівнях свого розвитку сприяв формуванню реальної доданої вартості бізнесу.