Application of remote sensing methods to evaluation of soil fertility indicators of Zakarpattia lands

Date
2017-03-28
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Видавництво Львівської політехніки
Abstract
Застосування математичних моделей для визначення та оцінювання показників родючості ґрунтів на землях сільськогосподарського призначення Закарпаття на основі опрацювання даних дистанційного зондування Землі та інформації наземних досліджень. Методика. Запропонована методика, враховує фізичні закони, що описують зв’язок між кількістю вмісту гумусу у ґрунті та спектральною енергетичною яскравістю ґрунту, яка інтерпретується на мультиспектральних космічних знімках, містить три підходи дослідження. Перший підхід полягає у дослідженні та встановленні статистичних лінійних регресійних залежностей між фактичним показником вмісту гумусу в ґрунті, який отримано на основі наземних досліджень, та спектральною енергетичною яскравістю ґрунту, яку отримано в результаті опрацювання мультиспектральних космічних знімків. Другий підхід полягає у розробленні нових моделей, що побудовані на лінійній залежності вмісту гумусу від яскравостей каналів та спектральних індексів видимого та інфрачервоного діапазону електромагнітного випромінювання. Третій підхід основується на застосуванні степеневих моделей, що найкраще описують таку залежність. З математичної точки зору, значущість всіх трьох етапів перевірялася на основі визначення та значущості коефіцієнтів кореляції, довірчих інтервалів, середнього квадратичного відхилення обчисленого показника вмісту гумусу в ґрунті від фактичного та застосування критерію Фішера. Результати. У результаті встановлення та дослідження статистичних лінійних регресійних залежностей між спектральними яскравостями каналів та відповідними показниками вмісту гумусу в ґрунті досліджено, що найтісніша обернена лінійна залежність виявлена у червоному (Red) спектральному каналі видимого діапазону. Під час другого підходу дослідження встановлено, що найкраще застосовувати для визначення та оцінювання вмісту гумусу у ґрунті моделі, що використовують червоний та інфрачервоний спектральний канали та спектральний індекс на основі відношення ближнього інфрачервоного каналу до червоного. Наукова новизна. На основі застосування даних дистанційного зондування Землі виявлено, що найкраще використовувати для визначення та оцінювання кількісних показників вмісту гумусу в ґрунті для різних ландшафтних зон Закарпаття моделі, що побудовані на застосуванні цих спектральної енергетичної яскравості у видимому та інфрачервоному діапазонах спектра, оскільки середнє квадратичне відхилення обчисленого показника вмісту гумусу від фактичного є в цих моделях мінімальним, а ймовірність є максимальною. Практична значущість. Такий підхід дає змогу оперативно та достовірно отримувати інформацію про кількісні показники вмісту гумусу в ґрунті для прийняття раціональних управлінських рішень щодо застосування доцільних агротехнічних заходів для запобігання зниження родючості ґрунтів відповідно до ландшафтних зон Закарпаття.
Identification and evaluation of the soil fertility indicators based on processing of the data of on-ground and remote sensing research on the agricultural lands of different landscape zones in Zakarpattia. Меthodology. The proposed methodology of the laws of physics that describe the relation between the content of humus in soil and spectral energy brightness of soil which is interpreted based on multi-spectral aerospace images, includes three research approaches. The first approach refers to research and identification of statistical linear dependencies of the actual humus level in soil and the spectral energy brightness of soil which was obtained based on processing of the multi-spectral aerospace images. The second approach lies in developing new models that are based on linear dependencies of the actual humus level in soil and the spectral energy brightness of soil and infrared electromagnetic of electromagnetic emission. The third approach is founded on application of degree models that in the best manner describe such dependence. From the point of view of mathematics, importance of the three stages was validated using identification of significance for the correlation coefficients, confidence intervals, mean square deviations of the calculated humus level indicator from the actual humus level indicator, and application of the Fisher coefficient. Findings. In the course of identification and research of statistical linear dependencies of spectral brightness of channels and the relevant humus level indicators in soil it was investigated that the closest inverse linear dependence was detected in the red (Red) spectral channel of the visible range. In application of the second approach, it was revealed that to identify and evaluate the humus level in soil the model which mediates the red and infrared spectral channels based on the relation of the close infrared channel to the red channel, is the most appropriate. As a result of trial of the third approach it was determined that application of power law model includes only the red spectral channel. Scientific novelty. It was stated that using the data on remote sensing of the Earth to identify and evaluate the quantitative indicators of humus level content in soil in the landscape areas of Zakarpattia it is most appropriate to apply the models designed based on the data on spectral energy brightness in the visible and infrared spectral ranges, since the mean square deviation of the estimated humus content level in soil from the actual humus level indicator in these models is minimal, whereas the probability is the highest. Practical significance. This approach enables quick and reliable collection of information on the quantitative indicators of the humus level content in soil for rational managerial decision-making on applicability agrotechnical means to for prevention of soil fertility reduction in relation to landscape zones of Zakarpattia.
Description
Keywords
дистанційне зондування Землі, спектральна енергетична яскравість, спектральні індекси, мультиспектральні космічні знімки, моніторинг ґрунтового покриву, гумус, лінійні математичні моделі, remote sensing of Earth, spectral energy brightness, spectral indices, multi-spectral aerospace images, monitoring of ground layers, humus, linear mathematical models
Citation
Gebryn-Baydi L. Application of remote sensing methods to evaluation of soil fertility indicators of Zakarpattia lands / L. Gebryn-Baydi // Геодезія, картографія і аерофотознімання : міжвідомчий науково-технічний збірник. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. — Том 85. — С. 42–52.