Skip navigation

putin IS MURDERER

Please use this identifier to cite or link to this item: https://ena.lpnu.ua/handle/ntb/47624
Title: Обов’язки мігранта як етико-правова категорія
Other Titles: Obligations of migrant as an ethical-legal category
Обязанности мигрантов как этико-правовая категория
Authors: Павлів-Самоїл, Надія
Pavliv-Samoyil, Nadiya
Павлив-Самоил, Надежда
Affiliation: Національний університет “Львівська політехніка”
Lviv Polytechnic National University
Bibliographic description (Ukraine): Павлів-Самоїл Н. Обов’язки мігранта як етико-правова категорія / Надія Павлів-Самоїл // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Юридичні науки. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2019. — № Випуск 22. — С. 89–95.
Bibliographic description (International): Pavliv-Samoyil N. Obligations of migrant as an ethical-legal category / Nadiya Pavliv-Samoyil // Visnyk Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika". Serie: Yurydychni nauky. — Lviv : Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky, 2019. — No Issue 22. — P. 89–95.
Is part of: Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Юридичні науки, Випуск 22, 2019
Journal/Collection: Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Юридичні науки
Issue: Випуск 22
Issue Date: 26-Mar-2019
Publisher: Видавництво Львівської політехніки
Place of the edition/event: Львів
Lviv
UDC: 340.12
Keywords: мігрант
інтеграція
етика міграції
обов’язки мігранта
асиміляція
міграційний рух
migrant
inyegration
ethics of migration
assimilation
migration movement
мигрант
интеграция
этика миграции
обязанности мигранта
ассимиляция
миграционное движение
Number of pages: 7
Page range: 89-95
Start page: 89
End page: 95
Abstract: Розкрито проблему неприпустимості сьогодні обмежуватись нормами. які б визнавали міграцію тільки в юридичному та економічному розумінні. Виокремлено невирішені питання щодо інтеграції мігрантів, формування бачення суспільством, яке приймає мігранта, своїм повноцінним членом, набуття мігрантом правосвідомості рівноцінного члена держави, яка його приймає, з усіма його правами і обов’язками.
This article deals with the problem of inadnissibility of being restricted at present day by the norms that would recognize migration only in legal and economic terms , distinguishing the unresolved issues of the migrants’ integration, forming the view of the host-society on the migrant’s personality as a full its member, acquiring by the migrant legal awareness as a full member of the host-country with his rights and obligations.
Статья посвящена раскрытию проблемы недопустимости сегодня ограничиваться нормами, которые признавали миграцию только в юридическом и экономическом смысле, выделению нерешенных вопросов интеграции мигрантов, формированию видения принимающим обществом мигранта полноценным его членом, приобретения мигрантом правосознания как равноценного члена принимающего государства со всеми его правами и обязанностями.
URI: https://ena.lpnu.ua/handle/ntb/47624
Copyright owner: © Національний університет “Львівська політехніка”, 2019
© Павлів-Самоїл Н., 2019
URL for reference material: http://http://www.lp.edu.ua/sites/default/files/attach/2018/9160/pyatoyi_konferenciyi_vyp._5_1.pdf
https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/250149647
https://www.osce.org/uk/odihr/81763?download=true
References (Ukraine): 1. Вдовичин І. Я. Проблема міграції і криза проекту вселюдської спільноти. Правове регулювання переміщень населення (міграції, депортації, трансфери, проблеми біженців): історія і сучасність: матеріали 5-ї всеукр. наук.-теор. інтернет-конф. Вип. 5. (Львів 29 квітня 2016р.). Львів: Ліга-Прес, 2016. С. 9–13. URL: http://http://www.lp.edu.ua/sites/default/files/attach/2018/9160/pyatoyi_konferenciyi_vyp._5_1.pdf (дата звернення: 18.04.2019).
2. Стратегія державної міграційної політики України на період до 2025 року: Розпорядження КМУ від 12 липня 2017 р. № 482-р./Кабінет Міністрів України URL: https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/250149647 (дата звернення: 16.04.2019).
3. Левенець А. В. Інтеграція мігрантів в місцеве суспільство: український та зарубіжний досвід. Матеріали 72-ї наук. конф. проф.-вик. складу і наук. прац. економіко-правового факультету ОНУ імені І. І. Мечникова, (м. Одеса, 29 листопада – 1 грудня 2017 р.) Секція економічних і правових наук: збірник. Одеса: Фенікс, 2017. С. 91–94.
4. Марковський В. Я. Прогалини у правовому регулюванні мовної інтеграції іммігрантів в Україні. Правове регулювання переміщень населення (міграції, депортації, трансфери, проблеми біженців): історія і сучасність: матеріали 5-ї всеукр. наук.-теор. інтернет-конф. Вип. 5. (Львів 29 квітня 2016р.). Львів: Ліга-Прес, 2016. С. 31-40. URL: http://http://www.lp.edu.ua/sites/default/files/attach/2018/9160/pyatoyi_konferenciyi_vyp._5_1.pdf (дата звернення: 18.04.2019).
5. Гьокхан Д. Глобальні міграційні процеси: політика визнання “Іншого” і проблема адаптації мігрантів. Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії: збірник наукових праць. 2016. Вип 66. С. 170–182.
6. Кажміркевич П. Інтеграція мігрантів в Україні: оцінка стану та потреб. Неофіційний документ. Резюме та рекомендації підготовлено для Бюро ОБСЄ з демократичних інститутів та прав людини (БДІПЛ). Варшава, 2011. URL: https://www.osce.org/uk/odihr/81763?download=true (дата звернення: 14.04.2019).
References (International): 1. Vdovychyn I. Ya. Problema mihratsii i kryza proektu vseliuds’koi spil’noty [The problem of migration and the crisis of the project of the all-human community]. Pravove rehuliuvannia peremischen’ naselennia (mihratsii, deportatsii, transfery, problemy bizhentsiv): istoriia i suchasnist’: materialy 5 vseukr. nauk.-teor. internet-konf. Vyp. 5. (L’viv 29 kvitnia 2016 r.). L’viv: Liha-Pres, 2016. P. 9–13. URL: http://http://www.lp.edu.ua/sites/default/files/attach/2018/9160/pyatoyi_konferenciyi_vyp._5_1.pdf (data zvernennia: 18.04.2019). [in Ukrainian].
2. Stratehiia derzhavnoi mihratsijnoi polityky Ukrainy na period do 2025 roku: Rozporiadzhennia KMU vid 12 lypnia 2017 r. № 482-r. / Kabinet Ministriv Ukrainy. URL: https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/250149647 (data zvernennia: 16.04.2019). [in Ukrainian].
3. Levenets’ A. V. Intehratsiia mihrantiv v mistseve suspil’stvo: ukrains’kyj ta zarubizhnyj dosvid [Integration of migrants into local society: Ukrainian and foreign experience]. Materialy 72-i nauk. konf. prof.-vyk. skladu i nauk. prats. ekonomiko-pravovoho fakul’tetu ONU imeni I. I. Mechnykova, (m. Odesa, 29 lystopada – 1 hrudnia 2017 r.) Sektsiia: Ekonomichnykh i pravovykh nauk: zbirnyk. Odesa: Feniks, 2017. P. 91–94. [in Ukrainian].
4. Markovs’kyj V. Ya. Prohalyny u pravovomu rehuliuvanni movnoi intehratsii immihrantiv v Ukraini [Gaps in legal regulation of the language integration of immigrants in Ukraine]. Pravove rehuliuvannia peremischen’ naselennia (mihratsii, deportatsii, transfery, problemy bizhentsiv): istoriia i suchasnist’: materialy 5 vseukr. nauk.-teor. internet-konf. Vyp. 5. (L’viv, 29 kvitnia 2016 r.). L’viv: LihaPres, 2016. P. 31–40. URL: http://http://www.lp.edu.ua/sites/default/files/attach/2018/9160/pyatoyi_konferenciyi_vyp._5_1.pdf (data zvernennia: 18.04.2019). [in Ukrainian].
5. H’okkhan D. Hlobal’ni mihratsijni protsesy: polityka vyznannia “Inshoho” i problema adaptatsii mihrantiv [Global migration processes: the policy of recognizing the “Other” and the problem of migrant adaptation]. Humanitarnyj visnyk Zaporiz’koi derzhavnoi inzhenernoi akademii: Zbirnyk naukovykh prats’. 2016. Vyp. 66. P. 170–182.
6. Kazhmirkevych P. Intehratsiia mihrantiv v Ukraini: otsinka stanu ta potreb. Neofitsijnyj dokument [Integration of migrants into local society: Ukrainian and foreign experience]. Reziume ta rekomendatsii pidhotovleno dlia Biuro OBSYe z demokratychnykh instytutiv ta prav liudyny (BDIPL). Varshava, 2011. URL: https://www.osce.org/uk/odihr/81763?download=true (data zvernennia: 14.04.2019). [in Polish].
Content type: Article
Appears in Collections:Юридичні науки. – 2019. – Випуск 22

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2019nVipusk_Pavliv-Samoyil_N-Obligations_of_migrant_89-95.pdf500.66 kBAdobe PDFView/Open
2019nVipusk_Pavliv-Samoyil_N-Obligations_of_migrant_89-95__COVER.png362.91 kBimage/pngView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.