Окремі питання правового регулювання проведення соціально-виховної роботи зі засудженими до довічного позбавлення волі

Date
2021-10-10
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Видавництво Львівської політехніки
Lviv Politechnic Publishing House
Abstract
У статті здійснено спробу на основі аналізу чинного законодавства та з урахуванням висновків провідних науковців з’ясувати особливості соціально-виховної роботи зі засудженими до довічного позбавлення волі та висвітлити окремі неузгодженості у правовому регулюванні окресленого питання. За результатами дослідження встановлено, що форми, методи та заходи соціальновиховної роботи з засудженими до довічного позбавлення волі, з урахуванням мети покарання та принципів задекларованих у статті 5 Кримінально-виконавчого кодексу України, повинні бути максимально особистісно-орієнтованими. Виявлено, що окремі положення Правил внутрішнього розпорядку установ виконання покарань не узгоджуються, і навіть суперечать Кримінально-виконавчому кодексу України. Запропоновано шляхи подолання окресленої проблеми. Структурний аналіз Кодексу в цілому та його Розділу IV “Виконання покарання у виді довічного позбавлення волі” дозволив встановити, що норми, котрі регулюють соціально-виховну роботу з особами, що відбувають покарання у виді довічного позбавлення волі є “розпорошеними” по окремих розділах та статтях. В цьому контексті відмічено структурну організацію розділу III Кодексу “Виконання покарання у виді позбавлення волі”, де міститься окрема Глава 19, що регулює порядок проведення соціально-виховної роботи зі засудженими до довічного позбавлення волі. Запропоновано доповнити Розділ IV окремою статтею, котра буде регулювати питання соціально-виховної роботи з особами, що відбувають покарання у вигляді довічного позбавлення волі
The article attempts to find out the peculiarities of social and educational work with those sentenced to life imprisonment on the basis of the analysis of the current legislation and taking into account the conclusions of leading scientists and to highlight some inconsistencies in the legal regulation of this issue. According to the results of the study, it is established that the forms, methods and measures of social and educational work with lifers, taking into account the purpose of punishment and the principles declared in Article 5 of the Criminal Executive Code of Ukraine, should be as personalityoriented. It was found that certain provisions of the Rules of Procedure of penitentiary institutions are inconsistent and even contradict the Criminal Enforcement Code of Ukraine. Ways to overcome the outlined problem are suggested. Structural analysis of the Code as a whole and its Section IV "Execution of life imprisonment", found that the rules governing social and educational work with persons serving life imprisonment are "scattered" in some sections and articles. In this context, the structural organization of Section III of the Code "Execution of Punishment in the Form of Imprisonment" is noted, which contains a separate Chapter 19, which regulates the procedure for conducting social and educational work with convicts sentenced to life imprisonment. It is proposed to supplement Chapter IV with a separate article that will regulate the issue of social and educational work with persons serving a sentence of life imprisonment.
Description
Keywords
закон, підзаконний нормативно-правовий акт, засуджений, довічне позбавлення волі, мета покарання, соціально-виховна робота, виправлення, ресоціалізація, law, by-laws, condemned, life imprisonment, purpose of punishment, social and educational work, correction, resocialization
Citation
Ортинський В. Окремі питання правового регулювання проведення соціально-виховної роботи зі засудженими до довічного позбавлення волі / Володимир Ортинський // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Юридичні науки. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2021. — № 4 (32). — С. 1–6.