Доброчесність як складова діяльності публічних посадових осіб в контексті боротьби з корупцією

Date
2021-10-10
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Видавництво Львівської політехніки
Lviv Politechnic Publishing House
Abstract
У статті здійснено аналіз змісту принципу доброчесності на публічній службі. Наголошено, що доброчесність є одним з інструментів запобігання корупції та невід’ємною частиною культури державної служби. Досліджено правове регулювання правил доброчесності серед публічних посадових осіб. Проаналізовано Антикорупційні стратегії, які слугують дороговказом для подолання корупції в державі. Наголошено на важливості прийняття кодексів етики чи кодексів поведінки в будь-якій державній організації як ключового інструменту зміцнення доброчесності. Вивчено основні функції та завдання офісу розбудови доброчесності (управління просвітницької роботи та навчальних програм), місією якого є якісне навчання, просвітництво та взаємодія з партнерами у сфері запобігання корупції. та формування негативного ставлення до корупції у громадян. Обґрунтовано необхідність доповнити перелік компетентностей, визначених стандартом вищої освіти, випускника за спеціальністю 281 “Публічне управління та адміністрування” – здатність здійснювати професійну діяльність з дотриманням принципу доброчесності, що своєю чергою сформулює результат навчання – знати антикорупційне законодавство та вміти формувати негативне ставлення до корупції.
The article analyzes the content of the principle of integrity in the public service. We emphasize that integrity is one of the tools to prevent corruption and an integral part of the civil service culture. The legal regulation of integrity rules among public officials is studied. Anti-corruption strategies that serve as a guide for overcoming corruption in the state are analyzed. We emphasize The importance of adopting codes of ethics or codes of conduct in any government organization as a vital tool for strengthening integrity. The main functions and tasks of the Integrity Building Office (Department of Educational Work and Training Programs), whose mission is quality training, education, and cooperation with partners in the field of corruption prevention, have been studied, and the formation of a negative attitude towards corruption among citizens. We justify the need to supplement the list of competencies defined by the standard of higher education, a graduate majoring in 281 Public Administration and Administration – the ability to carry out professional activities concerning the principle of integrity, which in turn formulates learning outcomes – to know anti-corruption legislation and be able to form a negative attitude to corruption.
Description
Keywords
корупція, доброчесність, етика, державний службовець, публічна служба, кодекс етики, corruption, integrity, ethics, civil servant, public service, code of ethics
Citation
Хомишин І. Доброчесність як складова діяльності публічних посадових осіб в контексті боротьби з корупцією / Ірина Хомишин // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Юридичні науки. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2021. — № 4 (32). — С. 62–67.