Система ознак адміністративно-правових гарантій діяльності релігійних організацій в Україні

Date
2021-10-10
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Видавництво Львівської політехніки
Lviv Politechnic Publishing House
Abstract
У статті на основі національного законодавства та здобутків адміністративноправової науки виокремлено та проаналізовано ознаки адміністративно-правових гарантій діяльності релігійних організацій в Україні. Зазначено, що адміністративноправові гарантії діяльності релігійних організацій є системою спеціальних адміністративноправових умов, способів засобів використання, дотримання, виконання, застосування правових норм релігійними організаціями та нейтралізації загроз щодо їхньої діяльності, попередження та припинення адміністративних правопорушень, іншої протиправної діяльності щодо цих інституцій та покарання винних за їх вчинення, відновлення їхніх порушених прав. Визначено основні ознаки адміністративно-правових гарантій діяльності релігійних організацій в Україні, а саме: 1) спрямованість на підтримання активної чи пасивної поведінки релігійних організацій щодо задоволення їхніх потреб, прагнень, прав та законних інтересів; 2) спрямованість на реалізацію адміністративно-правових можливостей релігійних організацій у сфері публічного управління та отримання адміністративно-правових послуг, можливості брати участь у релігійному та громадському житті; 3) формування на засадах законності, нормативної визначеності, заборони заподіяння шкоди правам та законним осіб, що не належать до них та інтересам населення загалом, державі; 4) їх системність та комплексність, представлення системою правових умов, способів, засобів забезпечення можливості реалізації їхніх правових можливостей, яка становить сукупність інструментів, чинників, процедур, які дають змогу втілитися на практиці прагненням та законним інтересам релігійних організацій.
The article, based on national legislation and the achievements of administrative and legal science, identifies and analyzes the features of administrative and legal guarantees of religious organizations in Ukraine. It is noted that administrative and legal guarantees of religious organizations are a system of special administrative and legal conditions, methods of use, observance, implementation, application of legal norms by religious organizations and neutralization of threats to their activities, prevention and cessation of administrative offenses and other illegal activities. and punishment of those guilty of their commission, restoration of their violated rights. The main features of administrative and legal guarantees of religious organizations in Ukraine are identified, namely: 1) focus on maintaining the active or passive behavior of religious organizations to meet their needs, aspirations, rights and legitimate interests; 2) focus on the implementation of administrative and legal capabilities of religious organizations in the field of public administration and obtaining administrative and legal services, the opportunity to participate in religious and public life; 3) formation on the basis of legality, normative certainty, prohibition of harm to the rights and legitimate persons who do not belong to them and the interests of the population in general, the state; 4) their systematization and complexity, representation by the system of legal conditions, methods, means of ensuring the possibility of realization of their legal possibilities, which is a set of tools, factors, procedures that allow to realize the aspirations and legitimate interests of religious organizations.
Description
Keywords
адміністративно-правові гарантії, суб’єкти адміністративного права, релігійні організації, адміністративно-правові гарантії діяльності релігійних організацій, свобода совісті, свобода віросповідання, органи публічного управління, administrative and legal guarantees, subjects of administrative law, religious organizations, administrative and legal guarantees for the activities of religious organizations, freedom of conscience, freedom of religion, public administration bodies
Citation
Чорнописька В. Система ознак адміністративно-правових гарантій діяльності релігійних організацій в Україні / Вікторія Чорнописька // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Юридичні науки. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2021. — № 4 (32). — С. 68–75.