Особливості підготовки до допиту потерпілого від шахрайства

Date
2021-10-10
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Видавництво Львівської політехніки
Lviv Politechnic Publishing House
Abstract
У статті досліджено особливості підготовки до допиту потерпілого від шахрайства, суть криміналістичних аспектів діяльності під час підготовки до допиту потерпілого, залежність змісту цього процесу від виду злочину, слідчої ситуації, що склалася, проміжку часу між прийняттям рішення про проведення допиту й самим допитом. Акцентовано увагу на вивченні матеріалів кримінального провадження, що дає можливість встановити спосіб учинення шахрайства, дозволяє слідчому наочно уявити подію злочину, визначити коло питань, що дозволяють з'ясувати недостатні відомості про механізм вчинення злочинного діяння. Розглянуто питання щодо вибору місця допиту, вибору способу виклику на допит, відбору речових доказів, інших матеріалів і об’єктів, необхідних для допиту, вивчення спеціальних питань, якщо під час допиту необхідні певні знання в науці, мистецтві, техніці та ремеслі, забезпечення майбутнього допиту необхідними технічними засобами та матеріалами фіксації його ходу й результатів. Також визначено особливості складання плану допиту, що є завершальною ланкою в підготовці до допиту й у криміналістичному аспекті є плануванням процесу допиту. На цій стадії підготовки окреслюється коло питань, які потребують відповідей, формулюються трактування питань із огляду на інтелект і життєвий досвід допитуваного, визначається вибір лінії поведінки слідчого на основі отриманої в період підготовки інформації про передбачувану позицію потерпілого на досудовому слідстві, а також визначаються шляхи встановлення психологічного контакту з допитуваним.
The article examines the features of preparation for interrogation of a victim of fraud, the essence of forensic aspects of activities during preparation for interrogation of the victim, the dependence of the content of this process on the type of crime, the investigative situation, the time between interrogation and interrogation. Emphasis on the study of materials of criminal proceedings, which makes it possible to establish the method of committing fraud, allows the investigator to clearly imagine the event of the crime, to determine the range of issues to clarify insufficient information about the mechanism of the crime. The issues of choosing the place of interrogation, choosing the method of summons for interrogation, selection of material evidence, other materials and objects necessary for interrogation, study of special issues, if during the interrogation certain knowledge in science, art, technology and craft, ensuring the future interrogation with the necessary technical means and materials to record its progress and results. The peculiarities of drawing up the interrogation plan are also determined, which is the final link in the preparation for the interrogation and in the forensic aspect is the planning of the interrogation process. At this stage of preparation the range of questions that need answers is outlined, the interpretation of questions is formulated, taking into account the intelligence and life experience of the interrogated, the choice of the investigator's behavior is determined on the basis of information obtained during the preparation. psychological contact with the respondent.
Description
Keywords
допит, потерпілий, шахрайство, підготовка до допиту, тактичний прийом, interrogation, victim, fraud, preparation for interrogation, tactics
Citation
Бараняк В. Особливості підготовки до допиту потерпілого від шахрайства / Володимир Бараняк // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Юридичні науки. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2021. — № 4 (32). — С. 108–113.