Проблеми слідчого і судово-експертного встановлення причин подій техногенного характеру

Date
2021-10-10
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Видавництво Львівської політехніки
Lviv Politechnic Publishing House
Abstract
У статті досліджено проблемні питання слідчого й судово-експертного встановлення причин подій техногенного характеру. Визначена необхідність взаємодії слідчого та фахівця експерта у встановленні причинно-наслідкових зв’язків у справах про події техногенного характеру. Розглянуто завдання основного напрямку розслідування, яке складається з послідовного вирішення наступних задач, а саме: збирання даних, що характеризують місце, час, механізм розвитку та інші обставини суспільно небезпечного події; встановлення безпосередньої причини даної події; з’ясування основної причини події (тобто діяння або бездіяльності, що зумовили можливість реалізації безпосередньої причини); встановлення особи винного (винних), мотиву, мети та інших обставин діяння. На основі даних експертної практики розглянуто п’ять типових експертних завдань, а саме: з’ясування питання про наявність причинного зв’язку між двома явищами; встановлення причини настання явища; необхідність вивчення умов (найчастіше такі дослідження мають діагностичний характер, оскільки вони пов’язані з визначенням стану об'єкта) (наприклад, чи перебував об’єкт у справному стані, і якщо ні, то в чому полягала його несправність; який стан протипожежної безпеки; чи належать дані предмети до категорій вогнестійких; чи перебував даний об’єкт (колія, локомотив, вагон тощо) у технічно несправному стані, і якщо так, то в чому полягає несправність); з’ясування тимчасового співвідношення (проходження) двох явищ, що набуває важливого значення, коли вчинення кримінального правопорушення ускладнене привхідними обставинам (умовами) або складається з декількох ланок; за результатами вирішення цього завдання, як і попереднього, які в одних випадках мають самостійне значення, а в інших – спрямовані на з’ясування причинного зв’язку між двома явищами або (і) ознаками причини або можливість їх використання під час дослідження механізму вчинення кримінального правопорушення.
The article examines the problematic issues of investigative and forensic establishment of the causes of man-made events. The need for cooperation between the investigator and the expert in establishing causal links in cases of man-made events has been identified. The tasks of the main direction of the investigation are considered, which consist of a consistent solution of the following tasks, namely: collection of data characterizing the place, time, mechanism of development and other circumstances of a socially dangerous event; establishing the immediate cause of this event; finding out the main cause of the event (ie the act or omission that led to the possibility of realizing the immediate cause); identification of the perpetrator (s), motive, purpose and other circumstances of the act. Based on the data of expert practice, five typical expert tasks are considered, namely: clarification of the question of the existence of a causal relationship between the two phenomena; establishing the cause of the phenomenon; the need to study the conditions (most often such studies are diagnostic in nature, as they are related to determining the condition of the object) (for example, whether the object was in good condition, and if not, what was its malfunction; what is the state of fire safety; whether these items belong to the categories of fire-resistant; whether the object was (track, locomotive, car etc.) in a technically defective condition, and if so, what is the fault)); clarification of the temporal relationship (passage) of two phenomena, which becomes important when the commission of a criminal offense is complicated by incoming circumstances (conditions) or consists of several links; based on the results of solving this problem, as well as the previous one, which in some cases have independent significance, and in others ‒ are aimed at clarifying the causal relationship between two phenomena or (i) signs of cause or the possibility of their use in studying the mechanism of criminal offense.
Description
Keywords
події техногенного характеру, причинно-наслідковий зв’язок, слідче встановлення причин подій техногенного характеру, судово-експертне встановлення причин подій техногенного характеру, events of technogenic character, causal connection, investigative establishment of the reasons of events of technogenic character, forensic expert establishment of the reasons of events of technogenic character
Citation
Бараняк В. Проблеми слідчого і судово-експертного встановлення причин подій техногенного характеру / Володимир Бараняк, Анатолій Крижановський // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Юридичні науки. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2021. — № 4 (32). — С. 114–120.