Поняття, види та загальна характеристика корупційних правопорушень

Date
2021-10-10
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Видавництво Львівської політехніки
Lviv Politechnic Publishing House
Abstract
Стаття присвячена поняттю, видам та загальній характеристиці корупційних правопорушень, адже короупція є одним із найстійкіших негативних явищ у діяльності органів державної влади й управління. Вона вражає всі сфери суспільного життя, сприяє поширенню організованої злочинності, створює соціальну напругу, породжує у населення невпевненість у здатності влади здійснити організаційні та практичні заходи щодо подолання системної кризи й відродження України. Вона становить значну загрозу для демократії, реалізації принципу верховенства права, соціального прогресу, становлення громадянського суспільства та національної безпеки. Тому знання сутності, причин, умов та факторів (чинників) корупції та знання корупційних правопорушень в реаліях сьогодення, дасть змогу передусім розробити та запровадити заходи, що мали б обмежити можливість її поширення та негативного впливу в усіх сферах суспільного життя. Встановлено, що корупційні правопорушення є узагальнюючим терміном, який охоплює усі форми поведінки особи, уповноваженої на виконання функцій держави, що носять корупційний характер і визнаються протиправними (корупційні діяння), а також діяння, що вчинюються такою або іншою особою, і створюють умови для вчинення корупційних діянь чи є приховуванням їх або потуранням їм. Доведено, що корупційні правопорушення не є якимось особливим, таким, що не “вписується” у класичну схему правопорушень, видом правопорушень. Корупційні правопорушення – це ті ж кримінальні, адміністративні, дисциплінарні, конституційні, цивільно-правові правопорушення, які, як і інші правопорушення, об’єднані в окрему групу в силу специфічних ознак об’єкта, об’єктивної сторони, суб’єкта і суб’єктивної сторони посягання. Їм, як і іншим правопорушенням, притаманні ті самі ознаки, що, власне, і роблять їх правопорушеннями – суспільна небезпека (шкідливість), протиправність, винність і караність (передбачення за їх вчинення юридичної відповідальності).
The article is devoted to the concept, types and general characteristics of corruption offenses, as corruption is one of the most persistent negative phenomena in the activities of public authorities and administration. It affects all spheres of public life, contributes to the spread of organized crime, creates social tension, creates uncertainty in the population's ability to take organizational and practical measures to overcome the systemic crisis and revive Ukraine. It poses a significant threat to democracy, the rule of law, social progress, civil society and national security. Therefore, knowledge of the nature, causes, conditions and factors (factors) of corruption and knowledge of corruption offenses in today's realities, will allow first of all to develop and implement measures that should limit its spread and negative impact in all spheres of public life. It has been established that corruption offenses are a general term that covers all forms of conduct of a person authorized to perform state functions that are corrupt in nature and recognized as illegal (corruption acts), as well as acts committed by one or another person and create conditions for committing acts of corruption or are concealment or indulgence. It has been proved that corruption offenses are not a special type of offenses that do not "fit" into the classical scheme of offenses. Corruption offenses are the same criminal, administrative, disciplinary, constitutional, civil offenses, which, like other offenses, are grouped into a separate group due to the specific characteristics of the object, the objective side, the subject and the subject. of the active side of the encroachment. They, as well as other offenses, have the same features that actually make them offenses - public danger (harm), wrongdoing, guilt and punishment (anticipation for their commission of legal liability).
Description
Keywords
правопорушення, корупція, покарання, закон, кримінальна відповідальність, право, offense, corruption, punishment, law, criminal liability, law
Citation
Марисюк К. Поняття, види та загальна характеристика корупційних правопорушень / Костянтин Марисюк // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Юридичні науки. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2021. — № 4 (32). — С. 138–144.