Незалежність прокурорів як засада діяльності прокуратури

Date
2021-10-10
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Видавництво Львівської політехніки
Lviv Politechnic Publishing House
Abstract
У статті розглянуто засади діяльності прокуратури, дотримання яких забезпечує здійснення прокурорської діяльності та прийняття рішень у межах чинного законодавства. Засадами виступають базові ідеї, що обумовлені функціями, метою й завданнями прокуратури, які стосуються усіх напрямів її діяльності, визначають організаційні основи побудови прокурорської системи, умови її функціонування, добору кандидатів на посаду прокурора, а також правові й моральні норми поведінки посадових осіб при реалізації ними повноважень. Акцентовано, що засада незалежності прокурорів тісно пов’язана з іншими засадами організації та діяльності органів прокуратури, закріпленими у ст. 3 Закону України “Про прокуратуру”, та має важливе значення для належного функціонування прокуратури. Змістом засади незалежності прокурорів є гарантування відсутності незаконного політичного, матеріального чи іншого впливу на прокурора щодо прийняття ним рішень при виконанні службових обов’язків з метою забезпечення реалізації покладених на нього завдань. Лише за умови забезпечення незалежності прокуратура здатна на належному рівні виконувати покладені на неї завдання та реалізовувати визначені функції. Натомість, ігнорування цих вимог зменшує ефективність захисту прокуратурою прав і свобод людини, загальних інтересів суспільства та держави.
The article considers the principles of the prosecutor’s office, compliance with which ensures the implementation of prosecutorial activities and decision-making within the current legislation. The basic ideas are determined by the functions, purpose and tasks of the prosecutor’s office, which relate to all areas of its activities, determine the organizational basis for building the prosecutorial system, the conditions of its operation, selection of candidates for prosecutor, and legal and moral norms of conduct of officials. powers. It is emphasized that the principle of independence of prosecutors is closely related to other principles of organization and activity of the prosecutor's office, enshrined in Art. 3 of the Law of Ukraine “n the Prosecutor's Office” and is important for the proper functioning of the prosecutor's office. The essence of the principle of independence of prosecutors is to ensure the absence of illegal political, material or other influence on the prosecutor to make decisions in the performance of official duties in order to ensure the implementation of the tasks assigned to him. Only if independence is ensured is the prosecutor's office able to perform its tasks at the appropriate level and perform certain functions. Instead, ignoring these requirements reduces the effectiveness of the prosecutor's office's protection of human rights and freedoms, the general interests of society and the state
Description
Keywords
засади (принципи), прокуратура, засади діяльності прокуратури, незалежність прокурорів, principles, prosecutor’s office, principles of activity of prosecutor’s office, independence of prosecutors
Citation
Шульган І. Незалежність прокурорів як засада діяльності прокуратури / Ірина Шульган // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Юридичні науки. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2021. — № 4 (32). — С. 153–158.