Інформаційна система взаємодії ВНЗ із соціальними середовищами Інтернету

dc.citation.epage83
dc.citation.issue872
dc.citation.journalTitleВісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Інформаційні системи та мережі
dc.citation.spage69
dc.contributor.affiliationНаціональний університет “Львівська політехніка”
dc.contributor.authorКорж, Р. О.
dc.contributor.authorПелещишин, А. М.
dc.contributor.authorМастикаш, О. В.
dc.coverage.placenameЛьвів
dc.date.accessioned2018-11-13T15:34:27Z
dc.date.available2018-11-13T15:34:27Z
dc.date.created2017-03-28
dc.date.issued2017-03-28
dc.description.abstractРеалізовано формальний облік структури ВНЗ. Розроблено архітектуру інформаційної моделі кожної з компонент бази даних у формі діаграм “сутність- відношення”. Зокрема, розроблено структуру бази даних “Організаційна структура ВНЗ”, відображено багаторівневу модель генератора ІО ІНЗ. Облік генераторів побудовано так, що він фактично здійснює і облік усього наявного інформаційного образу ВНЗ у соціальних середовищах. Розроблено структуру бази даних обліку адміністративно затверджених зон відповідальності підрозділів за ІД ВНЗ.
dc.description.abstractThis article implemented a formal accounting structure of the university. This article describes the information model of each component in the form of a database diagram "entityrelationship". Specifically described database structure "Structure Universities" reflects multilevel model generator high university. Accounting generators built in such, a way that it actually provides is the account of all the available information image of the university in social media. Described database structure approved accounting administrative areas of responsibility for ID universities.
dc.format.extent69-83
dc.format.pages15
dc.identifier.citationКорж Р. О. Інформаційна система взаємодії ВНЗ із соціальними середовищами Інтернету / Р. О. Корж, А. М. Пелещишин, О. В. Мастикаш // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Інформаційні системи та мережі. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. — № 872. — С. 69–83.
dc.identifier.citationenKorzh R. O. Information system interaction of universities with social environment internet / R. O. Korzh, A. M. Peleshchishin, O. V. Mastikash // Visnyk Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika". Serie: Informatsiini systemy ta merezhi. — Lviv : Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky, 2017. — No 872. — P. 69–83.
dc.identifier.urihttps://ena.lpnu.ua/handle/ntb/42943
dc.language.isouk
dc.publisherВидавництво Львівської політехніки
dc.relation.ispartofВісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Інформаційні системи та мережі, 872, 2017
dc.relation.references1. Пелещишин А. М. Визначення комплексу показників віртуальної спільноти для вищих навчальних закладів / А. М. Пелещишин, Р. О. Корж, О. Р. Трач // Східно-Європейський журнал передових технологій. – Харків, 2014. – № 2/2 (68). – С. 16–23. Бібліогр.: 12 назв. 2. Жежнич П. І. Часові бази даних (моделі та методи реалізації) :монографія / П. І. Жежнич. – Львів: Вид-во Львівської політехніки, 2007. – 260 с.
dc.relation.references2. Пасічник В. В. Глобальні інформаційні системи та технології (моделі ефективного аналізу, опрацювання та захисту даних) / В. В. Пасічник, П. І. Жежнич, Р. Б. Кравець, А. М. Пелещишин, Д. М. Тарасов. – Львів: Вид-во Львівської політехніки, 2006. – 350 с.
dc.relation.references3. Жежнич П. І. Консолідовані інформаційні ресурси баз даних та знань / П. І. Жежнич. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2010. – 212 с.
dc.relation.references4. Жежнич П .І. Технології інформаційного менеджменту: навч. посіб. / П. І. Жежнич. – Львів: Вид-во Львівської політехніки, 2010. – 260 с.
dc.relation.references5. Співаковський О. В. Побудова ІКТ інфраструктури ВНЗ: проблеми та шляхи вирішення / О. В. Співаковський et al. – 2014.
dc.relation.references6. Лисенко В. С.; Єгоров С. О.; Рудницький Є. А. Інформаційно-комунікаційні інструменти мережі трансферу технологій вищих навчальних закладів України. Математические машины и системы. – 2014. – 4.
dc.relation.references7. Стрюк А. М.; Рассовицька М. В. Cистема хмаро-орієнтованих засобів навчання як елемент інформаційного освітньо- наукового середовища ВНЗ. Інформаційні технології і засоби навчання. – 2014. – 4.42. – 150–158.
dc.relation.references8. Спірін О. М.; Новицька Т. Л., Лупаренко Л. А. Науково-методичний та координаційний супровід розвитку інформаційного освітньо-наукового простору України // Комп’ютер у школі та сім’ї. – 2015. – 125.5. – 11–17.
dc.relation.references9. Корж Р. О. Аналіз сучасних видів та методів інформаційної діяльності ВНЗ в Інтернеті / Р. О. Корж, А. М. Пелещишин // Східно=Європейський журнал передових технологій. – Харків, 2013. – № 2/2 (62). – С. 62–65.
dc.relation.references10. Пелещишин А. М. Базові характеристики та модель підрозділів ВНЗ як суб’єкта інформаційної діяльності / А. М. Пелещишин, Р. О. Корж // Східно-Європейський журнал передових технологій. – Харків, 2015. – № 2/2 (74). – С. 27–34.
dc.relation.references11. Korzh R. Protection of University Information Image from Focused Aggressive Actions / R. Korzh, A. Peleshchyshyn, S. Fedushko, Y. Syerov // Advances in Intelligent Systems and Computing: Recent Advances in Systems, Control and Information Technology, Proceedings of the International Conference SCIT 2016, May 20–21, 2016, Warsaw, Poland // Springer International Publishing. – 2017. – Vol. 543. – Р. 104–110.
dc.relation.referencesen1. Peleshchyshyn A. M. Vyznachennia kompleksu pokaznykiv virtualnoi spilnoty dlia vyshchykh navchalnykh zakladiv, A. M. Peleshchyshyn, R. O. Korzh, O. R. Trach, Skhidno-Yevropeiskyi zhurnal peredovykh tekhnolohii, Kharkiv, 2014, No 2/2 (68), P. 16–23. Bibliohr., 12 nazv. 2. Zhezhnych P. I. Chasovi bazy danykh (modeli ta metody realizatsii) :monograph, P. I. Zhezhnych, Lviv: Vyd-vo Lvivskoi politekhniky, 2007, 260 p.
dc.relation.referencesen2. Pasichnyk V. V. Hlobalni informatsiini systemy ta tekhnolohii (modeli efektyvnoho analizu, opratsiuvannia ta zakhystu danykh), V. V. Pasichnyk, P. I. Zhezhnych, R. B. Kravets, A. M. Peleshchyshyn, D. M. Tarasov, Lviv: Vyd-vo Lvivskoi politekhniky, 2006, 350 p.
dc.relation.referencesen3. Zhezhnych P. I. Konsolidovani informatsiini resursy baz danykh ta znan, P. I. Zhezhnych, Lviv: Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky, 2010, 212 p.
dc.relation.referencesen4. Zhezhnych P .I. Tekhnolohii informatsiinoho menedzhmentu: tutorial, P. I. Zhezhnych, Lviv: Vyd-vo Lvivskoi politekhniky, 2010, 260 p.
dc.relation.referencesen5. Spivakovskyi O. V. Pobudova IKT infrastruktury VNZ: problemy ta shliakhy vyrishennia, O. V. Spivakovskyi et al, 2014.
dc.relation.referencesen6. Lysenko V. S.; Yehorov S. O.; Rudnytskyi Ye. A. Informatsiino-komunikatsiini instrumenty merezhi transferu tekhnolohii vyshchykh navchalnykh zakladiv Ukrainy. Matematycheskye mashyny y systemy, 2014, 4.
dc.relation.referencesen7. Striuk A. M.; Rassovytska M. V. Cystema khmaro-oriientovanykh zasobiv navchannia yak element informatsiinoho osvitno- naukovoho seredovyshcha VNZ. Informatsiini tekhnolohii i zasoby navchannia, 2014, 4.42, 150–158.
dc.relation.referencesen8. Spirin O. M.; Novytska T. L., Luparenko L. A. Naukovo-metodychnyi ta koordynatsiinyi suprovid rozvytku informatsiinoho osvitno-naukovoho prostoru Ukrainy, Kompiuter u shkoli ta simi, 2015, 125.5, 11–17.
dc.relation.referencesen9. Korzh R. O. Analiz suchasnykh vydiv ta metodiv informatsiinoi diialnosti VNZ v Interneti, R. O. Korzh, A. M. Peleshchyshyn, Skhidno=Yevropeiskyi zhurnal peredovykh tekhnolohii, Kharkiv, 2013, No 2/2 (62), P. 62–65.
dc.relation.referencesen10. Peleshchyshyn A. M. Bazovi kharakterystyky ta model pidrozdiliv VNZ yak subiekta informatsiinoi diialnosti, A. M. Peleshchyshyn, R. O. Korzh, Skhidno-Yevropeiskyi zhurnal peredovykh tekhnolohii, Kharkiv, 2015, No 2/2 (74), P. 27–34.
dc.relation.referencesen11. Korzh R. Protection of University Information Image from Focused Aggressive Actions, R. Korzh, A. Peleshchyshyn, S. Fedushko, Y. Syerov, Advances in Intelligent Systems and Computing: Recent Advances in Systems, Control and Information Technology, Proceedings of the International Conference SCIT 2016, May 20–21, 2016, Warsaw, Poland, Springer International Publishing, 2017, Vol. 543, R. 104–110.
dc.rights.holder© Національний університет „Львівська політехніка“, 2017
dc.rights.holder© Корж Р. О., Пелещишин А. М., Мастикаш О. В., 2017
dc.subjectуніверситет
dc.subjectінформаційна діяльність
dc.subjectінформаційна діяльність вищого навчального закладу
dc.subjectонлайн-спільноти
dc.subjectпрограмно-алгоритмічний комплекс
dc.subjectuniversity
dc.subjectinformation activities
dc.subjectinformation activities of higher education
dc.subjectInternet social environment
dc.subjectsoftware and algorithmic complex
dc.subject.udc004.9
dc.titleІнформаційна система взаємодії ВНЗ із соціальними середовищами Інтернету
dc.title.alternativeInformation system interaction of universities with social environment internet
dc.typeArticle

Files

Original bundle
Now showing 1 - 2 of 2
No Thumbnail Available
Name:
2017n872_Korzh_R_O-Information_system_interaction_69-83.pdf
Size:
1.71 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
Name:
2017n872_Korzh_R_O-Information_system_interaction_69-83__COVER.png
Size:
459.05 KB
Format:
Portable Network Graphics
License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
license.txt
Size:
3 KB
Format:
Plain Text
Description: