Медіація як спосіб вирішення сімейних спорів

dc.citation.epage152
dc.citation.issue1
dc.citation.journalTitleВісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Юридичні науки
dc.citation.spage148
dc.citation.volume7
dc.contributor.affiliationЛьвівський державний університет внутрішніх справ
dc.contributor.affiliationLviv State University of Internal Affairs
dc.contributor.authorДутко, Альона
dc.contributor.authorНагірняк, Олена
dc.contributor.authorDutko, Alona
dc.contributor.authorNagirniak, Elena
dc.contributor.authorДутко, Алена
dc.contributor.authorНагирняк, Елена
dc.coverage.placenameЛьвів
dc.coverage.placenameLviv
dc.date.accessioned2021-01-14T09:08:36Z
dc.date.available2021-01-14T09:08:36Z
dc.date.created20-02-24
dc.date.issued20-02-24
dc.description.abstractДосліджено правову природу медіації як альтернативного способу вирішення спорів. Виокремлено перспективи застосування медіації під час вирішення саме сімейноправових спорів. Автори дають визначення сімейно-правового спору, виокремлюють його особливості. Зазначено, що процедура медіації стає популярнішою й використовується між суб’єктами галузевих правовідносин, тому, власне, й необхідно встановити теоретико-правову природу нового для українського законодавства інституту медіації.
dc.description.abstractThe legal nature of mediation as an alternative way of resolving disputes is investigated. The perspectives of the use of mediation in solving family law disputes were singled out. The authors define the family legal dispute, distinguish its features. It is noted that the mediation procedure is gaining popularity and used among the subjects of sectoral legal relations, so, in fact, it is necessary to establish the theoretical and legal nature of the institute, which is new to Ukrainian law.
dc.description.abstractИсследована правовая природа медиации как альтернативного способа разрешения споров. Выделены перспективы применения медиации при разрешении именно семейно-правовых споров. Авторы дают определение семейно-правового спора, выделяют его особенности. Отмечается, что процедура медиации набирает популярность и используется между субъектами отраслевых правоотношений, поэтому, собственно, и необходимо установить теоретико-правовую природу нового для украинского законодательства института медиации.
dc.format.extent148-152
dc.format.pages5
dc.identifier.citationДутко А. Медіація як спосіб вирішення сімейних спорів / Альона Дутко, Олена Нагірняк // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Юридичні науки. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2020. — Том 7. — № 1. — С. 148–152.
dc.identifier.citationenDutko A. Mediation as a method for settlement of family disputes / Alona Dutko, Elena Nagirniak // Visnyk Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika". Serie: Yurydychni nauky. — Lviv : Lviv Politechnic Publishing House, 2020. — Vol 7. — No 1. — P. 148–152.
dc.identifier.doidoi.org/10.23939/law2020.25.148
dc.identifier.urihttps://ena.lpnu.ua/handle/ntb/55817
dc.language.isouk
dc.publisherВидавництво Львівської політехніки
dc.publisherLviv Politechnic Publishing House
dc.relation.ispartofВісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Юридичні науки, 1 (7), 2020
dc.relation.references1. Конституція України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр (дата звернення 8.11.2019).
dc.relation.references2. Цивільний процесуальний кодекс України від 18.03.2004 № 1618-IVURL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1618-15 (дата звернення 8.12.2019).
dc.relation.references3. Європейська конвенція про здійснення прав дітей від 25.01.1996. URL: https://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/994_135(дата звернення 8.12.2019).
dc.relation.references4. Про діяльність в сфері медіації: Проєкт Закону України [10425 від 05.07.2019]. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show (дата звернення 8.12.2019).
dc.relation.references5. Можайкіна О. С. Поняття та зміст основних принципів медіації в цивільно-правових відносинах. Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції 2017. № 5. С. 55–58.
dc.relation.references6. Медіація у професійній діяльності юриста : підручник / авт. кол.: Т. Білик, Р. Гаврилюк, І. Городиський [та ін.]; за ред. Н. Крестовської, Л. Романадзе. Одеса: Екологія, 2019. 456 с.
dc.relation.references7. Spencer D., Brogan M. Mediation Law and Practice. Cambridge University Press, 2006. 521 p.
dc.relation.references8. Жорнокуй Ю. М. Цивільноправова природа корпоративних конфліктів в акціонерних товариствах, дис. … д-р юрид. наук. 12.00.03. цивільне право і процес, сімейне право, міжнародне приватне право / Ю. М. Жорнокуй. Харків, 2016. 476 с.
dc.relation.references9. Гаро Г. О. Мирне вирішення сімейних спорів. Х.: Фактор, 2019. 80 с.
dc.relation.referencesen1. Konstitucìâ Ukraïni vìd 28.06.1996 № 254k/96-VR URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/šow/254k/96-vr
dc.relation.referencesen2. Civìlnij procesualnij kodeks Ukraïni vìd 18.03.2004 # 1618-ÌV URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/šow/1618-15.
dc.relation.referencesen3. Êvropejska konvencìâ pro zdìjsnennâ prav dìtej vìd 25.01.1996 URL: https://zakon4.rada.gov.ua/laws/šow/994_135.
dc.relation.referencesen4. Pro dìâlnìst v sferì medìacìï: Proêkt Zakonu Ukraïni [10425 vìd 05.07.2019]. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/šow.
dc.relation.referencesen5. Možajkìna O. S. Ponâttâ ta zmìst osnovnih principìv medìacìï v civìlnopravovih vìdnosinah. Aktualnì problemi vìtčiznânoï ûrisprudencìï 2017. # 5. Р. 55–58.
dc.relation.referencesen6. Medìacìâ u profesìjnìj dìâlnostì ûrista : pìdručnik / avt. kol.: T. Bìlik, R. Gavrilûk, Ì. Gorodiskij [ta ìn.]; za red. N. Krestovskoï, L. Romanadze. Odesa: Ekologìâ, 2019. 456 р.
dc.relation.referencesen7. Spencer D., Brogan M. Medìatìon Law and Practìce. Cambrìdge Unìversìty Press, 2006. 521 p.
dc.relation.referencesen8. Žornokuj Û. M. Civìlno-pravova priroda korporativnih konflìktìv v akcìonernih tovaristvah, dis. … dok. ûrid. nauk. 12.00.03. civìlne pravo ì proces, sìmejne pravo, mìžnarodne privatne pravo / Û. M. Žornokuj. Harkìv, 2016. 476 р.
dc.relation.referencesen9. Garo G. O. Mirne virìšennâ sìmejnih sporìv. H.: Faktor, 2019. 80 р.
dc.relation.urihttp://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр
dc.relation.urihttps://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1618-15
dc.relation.urihttps://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/994_135(дата
dc.relation.urihttps://zakon.rada.gov.ua/laws/show
dc.relation.urihttp://zakon4.rada.gov.ua/laws/šow/254k/96-vr
dc.relation.urihttps://zakon.rada.gov.ua/laws/šow/1618-15
dc.relation.urihttps://zakon4.rada.gov.ua/laws/šow/994_135
dc.relation.urihttps://zakon.rada.gov.ua/laws/šow
dc.rights.holder© Національний університет “Львівська політехніка”, 2020
dc.rights.holder© Дутко А., Нагірняк О., 2020
dc.subjectальтернативні способи вирішення спору
dc.subjectправовий спір
dc.subjectсімейноправовий спір
dc.subjectмедіація
dc.subjectпримирення
dc.subjectalternative dispute resolution
dc.subjectlegal dispute
dc.subjectfamily law dispute
dc.subjectmediation
dc.subjectreconciliation
dc.subjectальтернативные способы разрешения спора
dc.subjectправовой спор
dc.subjectсемейноправовой спор
dc.subjectмедиация
dc.subjectпримирение
dc.subject.udc347.995
dc.titleМедіація як спосіб вирішення сімейних спорів
dc.title.alternativeMediation as a method for settlement of family disputes
dc.title.alternativeМедиация как способ разрешения семейных споров
dc.typeArticle

Files

Original bundle
Now showing 1 - 2 of 2
No Thumbnail Available
Name:
2020v7n1_Dutko_A-Mediation_as_a_method_for_148-152.pdf
Size:
510.41 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
Name:
2020v7n1_Dutko_A-Mediation_as_a_method_for_148-152__COVER.png
Size:
404.45 KB
Format:
Portable Network Graphics
License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
license.txt
Size:
3.05 KB
Format:
Plain Text
Description: