About the problem of biological processes complicated by mass transfer

Abstract

Представлено результати вивчення процесу поглинання вуглекислого газу одноклітинними мікроводо- ростями. З’ясовано стадії перебігу процесу, враховуючи особливості умов культивування, зокрема наявність клі- тинного та міжклітинного середовища. Встановлено константи, які конкретизують математичну модель погли- нання вуглекислого газу з повітря клітинами мікроводоростей. Отримані рішення дають можливість прогнозувати кінетику процесу поглинання вуглекислого газу та проектувати обладнання для здійснення технологічного процесу очищення газових викидів за умов реалізації біотехнології на практиці.
The carbon dioxide absorption by unicellular microalgae has been studied. The stages of the process have been examined taking into account the peculiarities of cultivation conditions, in particular the presence of cellular and intercellular environment. The constants realizing the mathematical model of carbon dioxide absorption from the air by microalgae cells have been determined. The obtained results allow to predict the absorption kinetics and develop the equipment for gas wastes cleaning while implementation of the industrial process.

Description

Keywords

фотосинтез, мікроводорості, математична модель, коефіцієнт масопереносу, біомаса, міжклітинне середовище, дифузія, photosynthesis, microalgae, mathematical model, mass transfer coefficient, biomass, intercellular environment, diffusion

Citation

About the problem of biological processes complicated by mass transfer / Vasyl Dyachok, Serhiy Huhlych, Yuri Yatchyshyn, Yulia Zaporochets, Viktoriia Katysheva // Chemistry & Chemical Technology. — Lviv : Lviv Politechnic Publishing House, 2017. — Vol 11. — No 1. — P. 111–116.